URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
 
OGŁOSZENIA
 Ankieta ubezpieczeniowa
 Zamówienia publiczne - profil nabywcy
 Przetargi
 Przetargi do 14000 euro
 Sprzedaż nieruchomości
 Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej
 Nabór
 Konkursy
 Informacja publiczna
 Kontrole zewnętrzne
ORGANY
 Burmistrz
 Rada Miejska
 Komisje Rady Miejskiej
 Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
AKTY PRAWNE
 Statut
 Regulamin organizacyjny
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia
 Strategia rozwoju
 Plan rozwoju lokalnego
 Projektowanie aktów normatywnych
ZAŁATWIANIE SPRAW
 REFERATY I STANOWISKA
 URZĄD STANU CYWILNEGO
 WYDZIAŁ FINANSOWO -BUDŻETOWY
 WYDZIAŁ KOMUNALNO -INWESTYCYJNY
 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY
 WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE
OCHRONA ŚRODOWISKA
 AZBEST
 Wykazy
 Zawiadomienia
FINANSE
 Sprawozdania
 Odroczenia - ulgi - umorzenia
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Oświadczenia majątkowe
JEDNOSTKI
 Postępowania kwalifikacyjne
 GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
 GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
 USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
 Jednostki pomocnicze
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Miejski Ośrodek Kultury
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 Dom Dziennego Pobytu
 Zarząd Oświaty Kultury i Sportu
 Przedszkola
 Szkoły Podstawowe
 Gimnazja
PRZEJRZYSTA POLSKA
 INFORMACJE
 KODEKS ETYCZNY
 KARTY USŁUG
WYBORY I REFERENDA
 Wybory Samorządowe 2010
 Wybory Prezydenta RP - 2010
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 Przedterminowe wybory Burmistrza Głubczyc 27-01.2008
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 Wybory samorządowe 2006
SPISY POWSZECHNE
 Narodowy Spis Powszechny 2011
 Powszechny Spis Rolny 2010
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW W REFERACIE PODATKÓW I OPŁAT
(ZAŁATWIANIE SPRAW / WYDZIAŁ FINANSOWO -BUDŻETOWY)
[opublikował(a): Bogusław Wojciechowski dnia 2010-01-11 10:50:41, dokument aktualny]


Opodatkowanie osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie posiadających osobowości prawnej podatkiem od nieruchomości

Wymagane dokumenty: Deklaracja na podatek od nieruchomości

Opłaty skarbowe: nie pobiera się
Opłaty administracyjne: nie pobiera się
Inne opłaty: nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:
należy składać w terminie do 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub o zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość podatku - deklaracja korygująca. Organ podatkowy na podstawie złożonej deklaracji dokonuje przypisu/odpisu.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Sekretariat pok.nr 2.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Wydział Finansowo-Budżetowy- Referat Podatków i Opłat pokój nr 7 i 9.
Tryb odwoławczy: brak

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.j.Dz. U. Nr 8, poz.60 z 2005r.), Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz. U. Nr Nr 9, poz. 84 z 2002r.z późn zm.)

Dodatkowe informacje:
Pisemne uzasadnienie w razie składania korekty deklaracji, akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów.

Formularze DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf


Opodatkowanie osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie posiadających osobowości prawnej podatkiem leśnym

Wymagane dokumenty: Deklaracja na podatek leśny na dany rok

Opłaty skarbowe: nie pobiera się
Opłaty administracyjne: nie pobiera się
Inne opłaty: nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:
należy składać w terminie do 1 5 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub o zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość podatku - deklaracja korygująca. Organ podatkowy na podstawie złożonej deklaracji dokonuje przypisu/odpisu.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Sekretariat pok.nr 2.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Wydział Finansowo-Budżetowy- Referat Podatków i Opłat pokój nr 7 .
Tryb odwoławczy: brak

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.j.Dz. U. Nr 8, poz.60 z 2005r.), Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje:
Pisemne uzasadnienie w razie składania korekty deklaracji, akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów

Formularze DL-1 - Deklaracja na podatek leśny.pdf


Opodatkowanie osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie posiadających osobowości prawnej podatkiem rolnym

Wymagane dokumenty: Deklaracja na podatek rolny na dany rok

Opłaty skarbowe: nie pobiera się
Opłaty administracyjne: nie pobiera się
Inne opłaty: nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:
należy składać w terminie do 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub o zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość podatku - deklaracja korygująca. Organ podatkowy na podstawie złożonej deklaracji dokonuje przypisu/odpisu.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Sekretariat pok.nr 2.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Wydział Finansowo-Budżetowy- Referat Podatków i Opłat pokój nr 7.
Tryb odwoławczy: brak

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.j.Dz. U. Nr 8, poz.60 z 2005r.), Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
(t.j.Dz. U. Nr 94, poz. 431 z 1993r. z późn. zm.)

Dodatkowe informacje:
Pisemne uzasadnienie w razie składania korekty deklaracji, akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów

Formularze DR-1 - Deklaracja na podatek rolny.pdf


Opodatkowanie osób fizycznych podatkiem leśnym

Wymagane dokumenty: Informacja o lasach (informacja składana w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub o zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość podatku)

Opłaty skarbowe: Od odwołania - 5zł, od każdego załącznika 0,50zł
Opłaty administracyjne: nie pobiera się
Inne opłaty: nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:
Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Sekretariat pok. nr 2.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Wydział Finansowo-Budżetowy- Referat Podatków i Opłat pokój nr 7 i 9.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc. Odwołanie winno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające te żądanie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.j.Dz. U. Nr 8, poz.60 z 2005r.), Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje:
Pisemne uzasadnienie w razie składania druku informacji, akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa dzierżawy, wypis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów

Formularze IL-1 - Informacja w sprawie podatku leśnego.pdf


Opodatkowanie osób fizycznych podatkiem od nieruchomości

Wymagane dokumenty: Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (informacja składana w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub o zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość podatku)

Opłaty skarbowe: Od odwołania - 5zł, od każdego załącznika 0,50zł
Opłaty administracyjne: nie pobiera się
Inne opłaty: nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:
Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Sekretariat pok.nr 2.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Wydział Finansowo-Budżetowy- Referat Podatków i Opłat pokój nr 7 i 9.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc. Odwołanie winno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające te żądanie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.j.Dz. U. Nr 8, poz.60 z 2005r.), Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002r. z późn. zm.)

Dodatkowe informacje:
Akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów

Formularze IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.pdf


Opodatkowanie osób fizycznych podatkiem rolnym

Wymagane dokumenty: Informacja o gruntach (informacja składana w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub o zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość podatku)

Opłaty skarbowe: Od odwołania - 5zł, od każdego załącznika 0,50zł
Opłaty administracyjne: nie pobiera się
Inne opłaty: nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:
Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Sekretariat pok.nr 2.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Wydział Finansowo-Budżetowy- Referat Podatków i Opłat pokój nr 7 i 9.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc. Odwołanie winno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające te żądanie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.j.Dz. U. Nr 8, poz.60 z 2005r.), Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
(j.t.Dz. U. Nr 94, poz. 431 z 1993r. z późn. zm.)

Dodatkowe informacje:
Akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa dzierżawy, wypis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów

Formularze IR-1 - Informacja w sprawie podatku rolnego.pdf


Odroczenie terminów płatności, odroczenie zaległości podatkowej, rozłożenie na raty spłaty podatków oraz umarzanie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek podatnika, który powinien być uzasadniony i zawierać argumenty oraz dowody na ich poparcie wskazujące, że zapłata podatku jest niemożliwa, bądź niemożliwa w wyznaczonym terminie..
2. Wniosek bez uzasadnienia a także wniosek nie poparty odpowiednimi dowodami może zostać pozostawiony bez rozpatrzenia

Opłaty skarbowe: Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. ( j.t. Dz.U.Nr 253 , poz.2532 z 2004r.) - wysokość opłaty skarbowej w zależności od charakteru sprawy
Opłaty administracyjne: nie pobiera się
Inne opłaty: nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:
Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca.
W sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14
Sekretariat pok. nr 2
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Wydział Finansowo-Budżetowy- Referat Podatków i Opłat pokój nr 7 i 9.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc. Odwołanie winno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające te żądanie.

Podstawa prawna:
art. 48 § 1 i art.67 §1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa
( t.j.Dz.U.Nr 8, poz.60 z 2005r.)

Dodatkowe informacje I. Jeżeli o ulgę podatkową ubiega się osoba prawna, do wniosku powinny być załączone:
1. sprawozdanie finansowe F-01, CIT-2 /kwartalne / lub CIT-8 /roczne/, VAT-7
2. informacja dotycząca pomocy publicznej dla przedsiębiorców według obowiązującego wzoru
3. ewentualnie – zaświadczenie z banków o kredytach pożyczkach, jeżeli podatnik podnosi we wniosku argument zadłużenia bankowego.
II. Jeżeli o ulgę ubiega się osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą do wniosku powinny być załączone:
1. deklaracja o podatku dochodowym PIT-5, VAT-7
2. informacja dotycząca pomocy publicznej dla przedsiębiorców według obowiązującego wzoru
3. dokumenty potwierdzające aktualną sytuację materialną i rodzinną podatnika
4. ewentualnie - zaświadczenie z banków o kredytach i pożyczkach, jeżeli podatnik podnosi we wniosku argumenty zadłużenia bankowego
III. Jeżeli o ulgę ubiega się osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne, do wniosku powinny być załączone, oprócz dokumentów wymienionych wyżej:
1. protokół oględzin gospodarstwa rolnego , sporządzony przez pracownika Referatu Podatków i Opłat Wydz. Finansowo-Budżetowego Urzędu Miejskiego w Głubczycach,
2. jeżeli wniosek jest uzasadniony zdarzeniem losowym (wymarznięcie, pożar, zalanie itp.) protokół właściwych służb potwierdzających to zdarzenie.
uwagi 1.Odroczenie terminu płatności, odroczenie zaległości podatkowej lub rozłożenie spłaty podatku na raty powoduje naliczenie opłaty prolongacyjnej w wysokości 50 % należnych odsetek na dzień zapłaty
3. Podstawą udzielenia ulg j.w. jest uznanie przez organ podatkowy, że udzielenie ulgi zabezpieczy ważny interes podatnika lub interes publiczny


Zwolnienia i ulgi podatkowe
1) z tytułu kupna ziemi
2) żołnierska
3) z tytułu zaprzestania produkcji rolnej
4) z tytułu wymiany i scalenia gruntów
5) inwestycyjna

Wymagane dokumenty: wniosek o udzielenie ulgi

Opłaty skarbowe: Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. ( j.t. Dz.U.Nr 253 , poz.2532 z 2004r.) - wysokość opłaty skarbowej w zależności od charakteru sprawy
Opłaty administracyjne: nie pobiera się
Inne opłaty: nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:
Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Referat Podatków i Opłat pokój nr 7 i 9
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Referat Podatków i Opłat pokój nr 7 i 9

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc. Odwołanie winno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające te żądanie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
( t.j. Dz.U.Nr 94, poz.431 z 1993)

Dodatkowe informacje:
Wniosek o udzielenie ulgi winien zawierać:
1) z tytułu kupna ziemi
- oświadczenie podatnika o posiadaniu gospodarstwa rolnego łącznie nie większego niż 100,00 ha fiz.
- oświadczenie , że grunty zostały zakupione od osób nie będących małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów ,
- dane dotyczące aktu nabycia gruntów ( datę aktu notarialnego nr aktu notarialnego, ilość zakupionych gruntów, miejscowość położenia gruntów.
2) żołnierska
dokument stwierdzający o odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub długotrwałego przeszkolenia wojskowego albo odbycie zastępczej służby wojskowej w formie skoszarowanej,
3) z tytułu zaprzestania produkcji rolnej
- nr działki wg. ewidencji gruntów,
- powierzchnię działki oraz klasę gruntu
- określenie zamierzonego okresu zwolnienia tj. 1 rok, 2 lub 3 lata
Termin składania wniosku o zwolnienie z podatku rolnego za dany rok upływa z dniem 15 marca roku podatkowego
4) z tytułu wymiany i scalenia gruntów
- dane dotyczące dokumentu na podstawie, którego dokonano wymiany lub scalenia (datę dokumentu, jego numer , ilość wymienionych lub scalonych gruntów, numery działek.
5) inwestycyjna
Wniosek składamy po zakończeniu inwestycji
- zestawienie wydatków poniesionych w związku z inwestycją oraz rachunki lub ich uwierzytelnione odpisy stwierdzające wysokość tych wydatków.


Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane zawarte w ewidencji podatkowej podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego np.
1) o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego
2) o wielkości użytków rolnych
3) o dochodowości z gospodarstwa rolnego
4) o niezaleganiu w podatkach.

Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie zaświadczenia

Opłaty skarbowe: Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. ( j.t. Dz.U.Nr 253 , poz.2532 z 2004r.) - wysokość opłaty skarbowej w zależności od charakteru sprawy
Opłaty administracyjne: nie pobiera się
Inne opłaty: nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:
Zaświadczenie lub postanowienie w sprawie odmowy wydania zaświadczenia wydaje się w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Referat Podatków i Opłat pokój nr 7 , 8 i 9
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Referat Podatków i Opłat pokój nr 7 i 9

Tryb odwoławczy:
W przypadku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub wydania zaświadczania o treści innej od żądanej przez osobę ubiegającą się o nie , stronie służy zażalenie, które składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc

Podstawa prawna:
art. 306a-306f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa
( t.j.Dz.U.Nr 8, poz.60 z 2005r.)

Dodatkowe informacje:
Wskazanie celu wydania zaświadczenia w związku z właściwym poborem opłaty skarbowej od wniosku i zaświadczenia

 

Formularze wniosków do pobrania
Gosp.- o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego w ha fiz/ha przel. (np do KRUS, szkoły,OPS)
wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego.pdf
Rol.- o wielkości posiadanych użytkach rolnych ( np.do banku,ARiMR )
wielkość posiadanych użytków rolnych.pdf
Doch.- o dochodowości/niezaleganiu (np do banku,sklepu)
dochodowość - niezaleganie.pdf
Not1.- o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, wielkości posiadanych użytków rolnych (np do notariusza)
osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego.pdfOpodatkowanie osób prawnych, jednostek organizacyjnych , spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych podatkiem od środków transportowych

Wymagane dokumenty: Deklaracja na podatek i środków transportowych

Opłaty skarbowe: nie pobiera się
Opłaty administracyjne: nie pobiera się
Inne opłaty: nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:
należy składać w terminie do 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub o zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość podatku - deklaracja korygująca. Organ podatkowy na podstawie złożonej deklaracji dokonuje przypisu/odpisu.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Wydział Finansowo-Budżetowy - Referat Podatków i Opłat pokój nr 7
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, Referat Podatków i Opłat pokój nr 7 .

Tryb odwoławczy: brak

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.j.Dz.U.Nr 8, poz.60 z 2005r.), Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, póz. 84 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje:
Pisemne uzasadnienie w razie składania korekty deklaracji, umowa kupna-sprzedaży, kasacji ,wyrejestrowania czasowego pojazdu

Formularze DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych z załącznikiem
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1.pdf
Załącznik DT-1 A do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1.pdf


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Załącznik DT-1 A do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1.pdf (rozmiar 98,80 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2010-01-11 10:49:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1.pdf (rozmiar 122,96 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2010-01-11 10:48:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Deklaracja na podatek leśny.pdf (rozmiar 137,41 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2005-03-17 15:28:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (rozmiar 246,13 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2005-03-17 15:28:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Deklaracja na podatek rolny.pdf (rozmiar 236,17 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2005-03-17 15:28:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • dochodowość - niezaleganie.pdf (rozmiar 25,59 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2005-03-17 15:28:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Informacja w sprawie podatku leśnego.pdf (rozmiar 131,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2005-03-17 15:28:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.pdf (rozmiar 187,94 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2005-03-17 15:28:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Informacja w sprawie podatku rolnego.pdf (rozmiar 172,32 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2005-03-17 15:28:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego.pdf (rozmiar 27,25 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2005-03-17 15:28:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego.pdf (rozmiar 16,82 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2005-03-17 15:28:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • wielkość posiadanych użytków rolnych.pdf (rozmiar 24,02 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2005-03-17 15:28:40, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 3590
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 7981

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  zmiana załącznika DT-1
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>  URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
  48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
  tel.: (77) 485 30 21, faks: (77) 485 24 16
  e-mail: um@glubczyce.pl
  strona www: www.glubczyce.pl
  NIP: 748-10-02-357
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2011-10-31 11:12:35