URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
 
OGŁOSZENIA
 Ankieta ubezpieczeniowa
 Zamówienia publiczne - profil nabywcy
 Przetargi
 Przetargi do 14000 euro
 Sprzedaż nieruchomości
 Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej
 Nabór
 Konkursy
 Informacja publiczna
 Kontrole zewnętrzne
ORGANY
 Burmistrz
 Rada Miejska
 Komisje Rady Miejskiej
 Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
AKTY PRAWNE
 Statut
 Regulamin organizacyjny
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia
 Strategia rozwoju
 Plan rozwoju lokalnego
 Projektowanie aktów normatywnych
ZAŁATWIANIE SPRAW
 REFERATY I STANOWISKA
 URZĄD STANU CYWILNEGO
 WYDZIAŁ FINANSOWO -BUDŻETOWY
 WYDZIAŁ KOMUNALNO -INWESTYCYJNY
 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY
 WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE
OCHRONA ŚRODOWISKA
 AZBEST
 Wykazy
 Zawiadomienia
FINANSE
 Sprawozdania
 Odroczenia - ulgi - umorzenia
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Oświadczenia majątkowe
JEDNOSTKI
 Postępowania kwalifikacyjne
 GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
 GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
 USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
 Jednostki pomocnicze
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Miejski Ośrodek Kultury
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 Dom Dziennego Pobytu
 Zarząd Oświaty Kultury i Sportu
 Przedszkola
 Szkoły Podstawowe
 Gimnazja
PRZEJRZYSTA POLSKA
 INFORMACJE
 KODEKS ETYCZNY
 KARTY USŁUG
WYBORY I REFERENDA
 Wybory Samorządowe 2010
 Wybory Prezydenta RP - 2010
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 Przedterminowe wybory Burmistrza Głubczyc 27-01.2008
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 Wybory samorządowe 2006
SPISY POWSZECHNE
 Narodowy Spis Powszechny 2011
 Powszechny Spis Rolny 2010
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ZAKRES SPRAW WYDZIAŁU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
(ZAŁATWIANIE SPRAW / WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA)
[opublikował(a): Bogusław Wojciechowski dnia 2005-04-12 11:47:02, dokument aktualny]


SPRZEDAŻ DZIAŁEK

Sposób załatwienia:

Wniosek strony.

Informacja z Wydziału Komunalno - Inwestycyjnego w/m o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego.
Od 1.01.2004 r. plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego stracił ważność. Ustalenie przeznaczenia nieruchomości w planie ustalane jest w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zarządzenie Burmistrza o sprzedaży gruntu.

Ogłoszenie przetargu na prace geodezyjne w formie zapytania o cenę wykonania robót.

Zlecenie ustalenia granic i ewentualnego podziału działki.

Ogłoszenie przetargu na wycenę w formie zapytania o cenę wykonania robót.

Wykonanie wyceny przez rzeczoznawcę.

Obwieszczenie po dokonaniu wyceny z podaniem informacji do prasy o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży.

Kompletowanie dokumentów tj.;
- wystąpienie do Sądu Rejonowego o odpis z Księgi wieczystej
- wystąpienie do Starostwa Powiatowego
Wydział Geodezji wypis z rejestru gruntów.

Ogłoszenie I przetargu łącznie z podaniem informacji do prasy.

Protokół z przetargu i zatwierdzenie przetargu oraz podanie do publicznej wiadomości na okres 7 dni, kto został nabywcą.

Protokół uzgodnień i ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej.

Sprawdzenie dokonania wymaganych wpłat przez kupującego przed zawarciem umowy notarialnej i odprowadzenie ich do kasy fiskalnej lub wydanie faktury VAT.


SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH NA RZECZ NAJEMCY

Sposób załatwienia

Wniosek strony
do wniosku należy dołączyć;
- umowa najmu
- zaświadczenie z Zarządu Budynków Komunalnych o zobowiązaniach finansowych
- zaświadczenie o wysokości zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej (ZBK) bądź oświadczenie strony o niezapłaceniu kaucji mieszkaniowej
- dowody osobiste małżonków
- wniosek strony o sposobie zapłaty za nabywany lokal
- informacja o ulgach kombatanckich

W przypadku braku któregokolwiek z załączników Wydział wystąpi o uzupełnienie braków.

Informacja z Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego w/m o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego.
Od 1.01.2004 r. plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego traci ważność, ustalenie przeznaczenia nieruchomości będzie ustalone na podstawie studium.

Zarządzenie Burmistrza o sprzedaży lokalu.

Wezwanie do dokonania wpłaty zaliczki na poczet wyceny lokalu i gruntu.

Ogłoszenie przetargu na wycenę w formie zapytania o cenę wykonania robót.

Wykonanie wyceny przez rzeczoznawcę oraz pomiar inwentaryzacyjny pozostałych mieszkań.

Obwieszczenie po dokonaniu wyceny z podaniem informacji do prasy o przeznaczeniu lokalu do zbycia.

Kompletowanie dokumentów tj.;
- wystąpienie do Sądu Rejonowego o odpis z Księgi wieczystej
- wystąpienie do Starostwa Powiatowego
Nadzór Budowlany o wydanie zaświadczenie o samodzielności lokalu
Wydział Geodezji wypis z rejestru gruntów
- informacja o stanie środków finansowych na funduszu remontowym

Po terminie obwieszczenia spisany jest protokół uzgodnień i ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej.

Sprawdzenie dokonania wymaganych wpłat przez kupującego przed zawarciem umowy notarialnej i odprowadzenie ich do kasy fiskalnej lub wydanie faktury VAT.


DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB WYKREŚLENIA WPISU

Wymagane dokumenty:

Nowy wpis lub zmiania istniejacego wpisu:

zgłoszenie winno zawierać:
1. oznaczenie przedsiębiorcy:
- imię i nazwisko
- nazwę przedsiębiorcy
- numer ew. PESEL
2. miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy
3. pozostałe miejsca i adresy wykonywania działalności:
- adres zakłady głównego
- oddziały
- inne miejsca wykonywania działalności
4. przedmiot wykonywanej działalności według Polskiej
Klasyfikacji Działalności
5. wskazanie daty rozpoczęcia działalności lub
daty po dokonanej zmianie

Wykreślenie wpisu:

zgłoszenie winno zawierać:
oznaczenie przedsiębiorcy:
- imię i nazwisko przedsiębiorcy
- nazwę przedsiębiorcy
- numer ew. PESEL
- numer ewidencyjny w rejestrze przedsiębiorców
- data wykreślenia z ewidencji

Opłaty: - za wpis do ewidencji opłata stała 100 zł
- za zmianę wpisu do ewidencji opłata stała 50 zł
- za wydanie decyzji - bez opłaty
termin i sposób załatwienia: Decyzja wydawana jest w terminie 14 dni. Termin wydania uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków.

Miejsce złożenia wniosków: Urząd Miejski Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości i Rolnictwa ul. Niepodległości 14 (pok. 17 I piętro) 48-100 Głubczyce tel. (077) 4853021 wew. 228 lub 238.

Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


WYDAWANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ

Wymagane dokumenty:

1. wniosek zawierający:
- imię i nazwisko lub nazwę podmiotu gospodarczego,
- siedzibę podmiotu gospodarczego
- obszar prowadzenia przewozów
- termin ważności zezwolenia
2. kserokopię świadectwa kwalifikacji,
3. kserokopię świadectwa legalizacji taksometru,
4. kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej,
5. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON
6. kserokopię zaświadczenia i nadaniu numeru NIP

Opłaty administracyjne: za wydanie licencji na okres:
- od 2 do 15 lat - 200 zł
- od 15 do 30 lat - 250 zł
- od 30 do 50 lat - 300 zł

Termin i sposób załatwienia: Decyzję wydaje się w ciągu 30 dni. Termin uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków.

Miejsce złożenia wniosku: Urząd Miejski ul. Niepodległości 14 48-100 Głubczyce (pok. 2 - sekretariat).


WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU LUB POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY

Wymagane dokumenty:

Wniosek do Burmistrza o udzielenie zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych winno zawierać:
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona i nazwiska i adresy zamieszkania,
- oznaczenie rodzaju zezwolenia,
- numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
- przedmiot działalności gospodarczej,
- adres punktu sprzedaży
- adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

Załączniki:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Opłaty:

opłata skarbowa w wys. 5 zł od podania oraz 0,50 zł od każdego załącznika

1. Dla nowych zezwoleń stosuje się następujące opłaty:
- 525 zł za sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
- 525 zł za sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu
- 2100 zł za sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu
Opłatę za korzystanie z nowych zezwoleń uiszcza się przed wydaniem tych zezwoleń.

2. Dla zezwoleń wydawanych jako przedłużenie istniejących zezwoleń stosuje się następujące opłaty:
a) dla przedsiębiorców, których obrót napojami alkoholowymi nie przekroczył:
- 37.500 zł dla napojów o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa opłata wynosi 525 zł
- 37.500 zł dla napojów o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyłączeniem piwa) opłata wynosi 525 zł
- 77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu wynosi 2100 zł
b) dla przedsiębiorców, których obrót napojami alkoholowymi przekroczył progi wymienione w pkt. 2 lit "a" opłata wynosi:
- 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży dla napojów o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa
- 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży dla napojów o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyłączeniem piwa)
- 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży dla napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu

Opłaty naliczane są proporcjonalnie do okresu ważności zezwoleń.

Dodatkowe informacje: Na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia.

Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Termin i sposób załatwiania: Decyzję wydaje się w ciągu 30 dni. Termin uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków.

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miejski ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce (pok. 2 - sekretariat parter).

Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Dodatkowe informacje:
Do wydania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych niezbędna jest pozytywna opinia Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Od Postanowienia Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc.


ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW HOTELARSKICH

Wymagane dokumenty:

podstawą założenia karty ewidencyjnej obiektu jest:

- zgłoszenie innego obiektu, w którym świadczone są usługi hotelarskie

zgłoszenie winno zawierać:
- określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie
- nazwę i adres obiektu
- informacje o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług wraz z podaniem czasu trwania sezonu
- liczbę miejsc noclegowych

Załączniki:
- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, wydane przez właściwy Urząd Statystyczny
- odpis z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Opłaty: nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku: Urząd Miejski ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce (pok. 2 - sekretariat)


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 5352
wyślij podstronę na e-mail:URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
tel.: (77) 485 30 21, faks: (77) 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl
NIP: 748-10-02-357
ostatnia modyfikacja zawartości: 2011-10-31 11:12:35