URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
 
OGŁOSZENIA
 Ankieta ubezpieczeniowa
 Zamówienia publiczne - profil nabywcy
 Przetargi
 Przetargi do 14000 euro
 Sprzedaż nieruchomości
 Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej
 Nabór
 Konkursy
 Informacja publiczna
 Kontrole zewnętrzne
ORGANY
 Burmistrz
 Rada Miejska
 Komisje Rady Miejskiej
 Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
AKTY PRAWNE
 Statut
 Regulamin organizacyjny
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia
 Strategia rozwoju
 Plan rozwoju lokalnego
 Projektowanie aktów normatywnych
ZAŁATWIANIE SPRAW
 REFERATY I STANOWISKA
 URZĄD STANU CYWILNEGO
 WYDZIAŁ FINANSOWO -BUDŻETOWY
 WYDZIAŁ KOMUNALNO -INWESTYCYJNY
 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY
 WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE
OCHRONA ŚRODOWISKA
 AZBEST
 Wykazy
 Zawiadomienia
FINANSE
 Sprawozdania
 Odroczenia - ulgi - umorzenia
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Oświadczenia majątkowe
JEDNOSTKI
 Postępowania kwalifikacyjne
 GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
 GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
 USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
 Jednostki pomocnicze
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Miejski Ośrodek Kultury
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 Dom Dziennego Pobytu
 Zarząd Oświaty Kultury i Sportu
 Przedszkola
 Szkoły Podstawowe
 Gimnazja
PRZEJRZYSTA POLSKA
 INFORMACJE
 KODEKS ETYCZNY
 KARTY USŁUG
WYBORY I REFERENDA
 Wybory Samorządowe 2010
 Wybory Prezydenta RP - 2010
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 Przedterminowe wybory Burmistrza Głubczyc 27-01.2008
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 Wybory samorządowe 2006
SPISY POWSZECHNE
 Narodowy Spis Powszechny 2011
 Powszechny Spis Rolny 2010
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
GTBS Sp. z o.o. - Informacje
(JEDNOSTKI / GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.)
[opublikował(a): Aleksander Sak dnia 2011-08-03 07:13:33, dokument aktualny]


Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


I. Nazwa podmiotu: Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Siedziba: ul.Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce
REGON: 531276691
NIP: 748-13-83-997

II. Przedmiot działalności:
1.budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja,
2.nabywanie budynków mieszkalnych,
3.przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
4.wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Towarzystwa,
5.sprawowanie, na podstawie umów zlecenia, zarządu budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Towarzystwa,
6.zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi takimi jak: obiekty służby zdrowia, oświaty i wychowania, kulturalno-oświatowe, handlowe i inne,
7.prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
a)sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanych z budownictwem mieszkaniowym,
b)budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
c)budowaniu obiektów budowlanych i instalacji sanitarnych związanych z funkcjonowaniem osiedli mieszkaniowych,
d)przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa,
e)budowaniu, nabywaniu i sprzedaży budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych i lokali użytkowych nie realizowanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

III. Organy działające w Spółce:
- Zgromadzenie Wspólników,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

IV. Skład organów Spółki:
Zgromadzenie Wspólników:
Burmistrz Głubczyc,
Rada Nadzorcza:
Wac Jan
Michalik Ryszard
Kwiecień Krzysztof
Zarząd dwuosobowy:
Ciapa Stanisław – Prezes Zarządu
Jung Bogdan - Członek Zarządu


V. Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: KRS 0000012692

VI. Podstawa działania:
Akt założycielski spółki ograniczoną odpowiedzialnością (Rep. A nr 2984/1997), zmieniony aktami notarialnym Rep. A nr 569/2005

VII. Kompetencje i funkcje organów Spółki:

Zgromadzenie Wspólników:
Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwoływane jest przez Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w przypadkach oznaczonych przepisami kodeksu spółek handlowych, a także, gdy organ lub osoby uprawnione do zwołania lub żądania zgromadzeń uznają to za wskazane.
Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Towarzystwa lub innym miejscu wyznaczonym porze tego,kto zwołuje.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
1.Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej.
2.Zatwierdzanie bilansu i rachunku zysków i strat.
3.Udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium.
4.Podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia wpływów lub pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze i kapitał zapasowy.
5.Podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
6.Podjęcie uchwały o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
7.Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji Towarzystwa oraz wyznaczenie likwidatora.
8.Podejmowania uchwał o zbyciu nieruchomości należących do Towarzystwa.
9.Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalenie wynagrodzenia.
10.Powołanie i odwołanie Rady Nadzorczej oraz ustalenie dla jej członków wynagrodzenia.
11.Podejmowanie uchwał w sprawie zmian w umowie Towarzystwa, w tym również podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego.
12.Zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej.
13.Ustalenie regulaminu i porządku obrad Zgromadzenia Wspólników.

Rada Nadzorcza:

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1.Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Towarzystwa a w szczególności:
1.1.badanie bilansu oraz rachunku wpływów i strat zarówno, co do zgodności z dokumentami jak i stanem faktycznym,
1.2.badanie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa,
1.3.analizowanie i opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie wydatkowania wpływów, źródeł i sposobów pokrycia strat wysokości odpisów na fundusze itp.,
1.4.przedstawianie opinii o wyżej wymienionych sprawach Zgromadzeniu Wspólników,
1.5.przedstawianie swojego stanowiska we wszystkich sprawach mających być przedmiotem Zgromadzenia Wspólników,
2.wnioskowanie lub zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników,
3.wykonywanie względem członków Zarządu uprawnień wynikających ze stosunku pracy,
4.nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,
5.podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach spornych wynikających z działalności Towarzystwa, a niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Towarzystwa,
6.uchwalenie wieloletnich programów rozwoju Towarzystwa.

Zarząd:
1.Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości członków, w tym Prezesa.
2.Skład Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników.
3.Prezes Zarządu jest jednocześnie dyrektorem „Głubczyckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego”.
4.Kadencja pierwszego zarządu trwa 2 lata, a następne 5 lat.
5.Zarząd może ustanowić prokurentów.
6.Zasady pracy Zarządu oraz współpracy z pozostałymi organami Towarzystwa określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
7.Członek zarządu nie może bez pozwolenia Towarzystwa zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz. Zezwolenia udziela organ powołany do ustanowienia Zarządu.

VIII. Struktura własnościowa:

Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 4.945.500 zł PLN. Wszystkie udziały w wysokości 4.945.500 zł PLN obejmuje Gmina Głubczyce,a jeden udział ma wartość 500 zł PLN. Udziały są równe i niepodzielne.  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 902
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 4020

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
+

Rejestr zmian podstrony:
 • GTBS Sp. z o.o. - Informacje (JEDNOSTKI / GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.)
  [Aleksander Sak dnia 2009-02-27 09:01:26 do 2011-08-03 07:13:33]    
  więcej >>


 • GTBS Sp. z o.o. - Informacje (JEDNOSTKI / GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2008-07-02 10:00:16 do 2009-02-27 09:01:26]    
  więcej >>


 • GTBS Sp. z o.o. - Informacje (JEDNOSTKI / GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.)
  [Aleksander Sak dnia 2005-04-11 12:54:04 do 2008-07-02 10:00:16]    
  więcej >>

 • URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
  48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
  tel.: (77) 485 30 21, faks: (77) 485 24 16
  e-mail: um@glubczyce.pl
  strona www: www.glubczyce.pl
  NIP: 748-10-02-357
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2011-10-31 11:12:35