Urząd Gminy Gierałtowice
 
INFORMATOR
URZĄD GMINY
RADA GMINY
ZARZĄDZENIA, PRAWO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
INFORMACJE O ŚRODOWISKU
FINANSE
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
WYBORY
BEZPIECZEŃSTWO
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
KONKURSY OFERT
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXVI/04 z dnia 01 października 2004r.
(RADA GMINY / Protokoły)
[opublikował(a): Stefania Swoboda dnia 2004-11-30 13:36:50, dokument aktualny]


Protokół Nr   XXVI / 04

z sesji Rady Gminy Gierałtowice

która odbyła się  w dniu 01 października 2004 r.

 

Porządek sesji :

1. 

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

 

2. 

Przyjęcie porządku obrad.

 

3. 

Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26.08.2004r.

 

4. 

Sprawy górnictwa i szkód górniczych w gminie.

 

5. 

Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

 

 

a)    w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

XXVI/146/04

 

b)   w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Gierałtowice nieruchomości gruntowej niezabudowanej  położonej w Paniówkach

XXVI/147/04

 

c)    w sprawie zmiany uchwały o nieodpłatnym przejęciu gruntu

XXVI/148/04

6. 

Zgłaszanie interpelacji i wniosków radnych.

 

7. 

Informacja z działalności komisji stałych RG w okresie międzysesyjnym.

 

8. 

Informacja o realizacji budżetu gminy w I półroczu 2004r.

 

9. 

Informacja o stanie prac nad „Programem Rozwoju Lokalnego”

 

10.   

Sprawy sołectw – informacje sołtysów.

 

11.   

Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

 

12.   

Odpowiedzi na interpelacje, wolne głosy i wnioski.

 

13.   

Zamknięcie sesji

 

 

Ad. 1

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

Sesja miała miejsce w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach w godz. 1600-  2010. Sesję otworzył i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy Roman Włodarz.

W sesji uczestniczyli radni oraz Wójt Gminy dr inż. Joachim Bargiel, z-ca Wójta Janusz Korus, skarbnik gminy Krystyna Karwat, dyrektor Zakładu Gospodarki Wodnej Tadeusz Wranik, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Henryka Górka, pracownicy Urzędu Gminy, sołtysi: Józef Posiłek, Małgorzata Domin, Gerda Czapelka, Zygmunt Szołtysek oraz przedstawicielka Głównego Instytutu Górnictwa Krystyna Stec. Listy obecności, radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Przewodniczący stwierdził, na podstawie listy obecności, że sesja jest prawomocna, na sali było obecnych jest 15 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych.

 

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad, w brzmieniu jak na wstępie, został przyjęty w jednogłośnie – 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

 

Ad. 3

Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 26.08.2004r.

Protokół z sesji, która odbyła się w dniu 26 sierpnia 2004r. został przyjęty w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

Ad. 4

Sprawy górnictwa i szkód górniczych w gminie.

Streszczenie wypowiedzi dr Krystyny Stec.

Jednym z głównych zadań Głównego Instytutu Górnictwa jest analiza wstrząsów górniczych. GIG posiada sieć służącą do pomiarów wstrząsów na terenie całego Śląska. Sieć ta obejmuje 14 stanowisk, z których jedno znajduje się w budynku Urzędu Gminy Gierałtowice. Mierzone są wstrząsy najsilniejsze, których energia wynosi od 101J. Najsilniejszy zarejestrowany wstrząs miał energię 3x109J. Dane ze stanowisk przekazywane są droga radiową do GIG, gdzie następuje analiza tych danych. Najsilniejszych zjawisk, o energii od 105J zarejestrowano w 2003 roku 1500, w tym wstrząsów o sile 109J było około 30. Wszystkie zjawiska wstrząsów rejestrowane są jednocześnie prze sieci sejsmologiczne kopalń.

Wstrząsy stanowią duża uciążliwość dla mieszkańców, ponieważ te najsilniejsze są mocno odczuwalne. Stopień szkodliwości wstrząsu na obiekty budowlane określa się na podstawi tzw. przyspieszeń drgań gruntu, które określa się metodą pośrednią lub za pomocą obserwacji bezpośredniej na powierzchni.

W dniu dzisiejszym, o godzinie 333 zarejestrowano wstrząs o sile 105J, który był bardzo odczuwalny w rejonie gminy Gierałtowice. Przyspieszenia tego wstrząsu były w 5 stopniu intensywności czyli w granicach 120 – 250 mm/sek2. Wstrząs ten mógł wywołać lekkie zarysowania w klasie budynków A, czyli nieposiadających zabezpieczeń, natomiast w klasie budynków A drgania, które mogłyby wywołać uszkodzenia niekonstrukcyjne powinny wynosić ponad 25 mm/sek2, czyli wstrząs ten nie mógł wywołać żądnych uszkodzeń. Wstrząs, który mógłby wywołać uszkodzenia konstrukcji budynków powinien wynosić ponad 500 mm/sek2.

Jest możliwość zainstalowania stanowiska sejsmometrycznego, które jest dostosowane do bezpośredniego pomiaru drgań, które mierzy drgania w kierunku poziomu i pionowym. Wyniki pomiarów pozwalają na bezpośrednie określenie przyspieszenia i stopnia szkodliwości dla środowiska.

Streszczenie dyskusji:

R.Włodarz wyraził nadzieję, że GIG nie ogranicza się tylko do badania skutków drgań na obiektach budowlanych, drgania mają też szkodliwe oddziaływanie na całą przyrodę i na rolnictwo.

K.Stec: Według skali NSK pierwsze oddziaływanie na przyrodę maja dopiero wstrząsy kwalifikowane do wyższych stopni skali, powyżej 6 stopnia, czyli o przyspieszeniu 250-500mm/sek2. Te wstrząsy, które aktualnie występują, nie mają wpływu na przyrodę.

R.Włodarz: Jakie są skutki sumowania się kolejnych wstrząsów?

K.Stec: Jest tzw. skala empiryczna, która ujmuje wpływ dodatkowych czynników. Według tej skali określa się stan techniczny budynków, powtarzające się wstrząsy.

E.Kurpas: Urząd Górniczy wydając warunki do projektowania budynku nie uwzględnia wcale czynnika wstrząsów, a przecież warunki projektowania na terenach objętych wstrząsami są inne niż na terenach dotkniętych deformacjami nieciągłymi. Zabezpieczenia stosowane przy deformacjach nieciągłych są szkodliwe przy wstrząsach.

K.Stec: Z takim zapytaniem należałoby zwrócić się do WUG, ponieważ Urzędy Górnicze posiadają informacje na temat wstrząsów.

R.Włodarz: Czy badane jest zjawisko fali ultradźwiękowej?

K.Stec: GIG ma możliwość rejestrowania fali, ale wykonuje to tylko na specjalne zlecenie.

T.Wranik: Jak jest klasyfikowana uciążliwość drgań na obiekty liniowe? Kto finansuje program badawczy?

K.Stec: Wpływ wstrząsów na obiekty liniowe określa się w zależności od wielkości przyspieszeń. GIG nie prowadzi programu badawczego, wykonuje pomiary w ramach działalności statutowej. Dodatkowe stanowiska są instalowane na zasadzie dzierżawy lub zakupu. Roczny koszt dzierżawy jednego stanowiska wynosi 19.000 zł, a wartość jednego kompletnego stanowiska wynosi około 35.000 zł.

T.Nocoń: Czy GIG dokonuje niezależnie pomiary tąpań, czy korzysta z danych rejestrowanych przez stacje tąpań zainstalowane w kopalniach?

K.Stec: GIG niezależnie od kopalń określa energię tylko tych silniejszych wstrząsów.

Streszczenie wystąpienia Przewodniczącego Komisji Górnictwa Eugeniusza Kurpasa:

Gmina Gierałtowice jest typową Gminą Górniczą jednakże jej charakter jest specyficzny, gdyż na terenie Gminy kopalnie nie posiadają swej siedziby, mają siedzibę poza Gminą a eksploatują pod terenem Gminy. Eksploatacja Górnicza odbywa się na podstawie koncesji udzielonej podmiotowi gospodarczemu przez Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Na terenie Gminy Gierałtowice koncesje posiadają KWK „Knurów”, „Sośnica”, Makoszowy” i „Budryk”.    W latach 2004-2005zostały wydane koncesje. Przed wydaniem koncesji organ wystąpił o uzgodnienie z właściwym Wójtem, Prezydentem, Burmistrzem ... . Warunki tych uzgodnień są zapisane. W pkt. 5 koncesji są tam przedstawione warunki prowadzenia eksploatacji Ochrony Środowiska spowodowanej tą eksploatacją. Dla naszej gminy są tam głównie ogólne zapisy mówiące iż eksploatację należy prowadzić w sposób zgodny z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy (nie mówią nic o filarach ochronnych i innych warunkach, które są wyszczególnione na innych terenach eksploatacji ...). Zapis ten jest według mnie martwym zapisem o czym powiem później.

Drugim dokumentem, który musi opracować podmiot prowadzący eksploatację, jest to projekt zagospodarowania złoża, który zatwierdza ten sam Minister. Dowodem na moje powyższe stwierdzenie jest zatwierdzenie projektu zagospodarowania złoża dla KWK „Budryk” z eksploatacją na zawał, podczas gdy zapis Planu Zagospodarowania Przestrzennego mówił o prowadzeniu eksploatacji przez kopalnię Budryk z zastosowaniem podsadzki

Wnioski Urzędu jak i Rady Sołeckiej o stwierdzenie nieważności tej decyzji z uwagi na rażące naruszenie prawa nie zostały dopuszczone i rozpatrzone gdyż odmówiono nam prawa strony, ponieważ nie wynika ta z Prawa Górniczego i Geologicznego.

Drugim dowodem na to jest wydanie decyzji zatwierdzającej szczegółowy plan ruchu kopalni gdzie Dyrektor OUG wydał decyzje pozytywną pomimo negatywnej opinii Wójta a w wypadku odwołania odmówiono mu prawa strony gdyż nie wynika to z ustawy Prawo Górnicze i Geologiczne.

Projekt zagospodarowania złoża, opracowuje podmiot – kopalnia a zatwierdza Minister Ochrony Środowiska bez konsultacji z władzą terenową. Opracowuje się go w oparciu o rozeznanie górniczo geologiczne, i z biegiem lat uległa on określonym zmianą poprzez dodatki, które opracowuje się w miarę dokładniejszego rozeznania złoża.

Następnym dokumentem który zobowiązana jest opracować kopalnia jest Plan podstawowy, który mówi ogólnie o działalności kopalni do końca okresu koncesyjnego – plan ten przedstawiony jest do opinii właściwemu Wójtowi i jest on zatwierdzany przez Dyrektora OUG.

Czwartym elementem a zarazem podstawą do eksploatacji jest plan szczegółowy, który opracowuje się na 3 letnie okresy eksploatacji, mówi on szczegółowo o zakresie eksploatacji, jej wielkości i skutkach na powierzchni. Podlega on przedstawieniu władzom Gminy do opinii i zatwierdzeniu przez dyrektora OUG. Może on być zmieniany poprzez dodatki które podlegają tym samym procedurą co plany szczegółowe

Cały teren Gminy położony jest na obszarze górniczym kopalń: „Knurów”, „Sośnica”, Makoszowy” i „Budryk”.

Pod Sołectwem Gierałtowice obszary górnicze kopalni „Knurów” i „Sośnica ” ,które są zarazem ich terenem górniczym oraz część terenu Gierałtowice jest położona na obszarze górniczym KWK „Budryk” gdzie nie była jeszcze prowadzona bezpośrednia eksploatacja.

Pod sołectwem Przyszowice są obszary górnicze kopalń „Sośnica” i „Makoszowy”. Pod sołectwem Paniówki są obszary górnicze kopalń „Makoszowy” i „Budryk”. Pod sołectwem Chudów obszar górniczy mają kopalnie „Budryk i Makoszowy ”.

Skutki eksploatacji górniczej objawiają się głównie w postaci: obniżenia terenu, wstrząsów.

Ze względu na układ geologiczny (nadkład nad warstwami węgla) składający się głównie z warstw nieprzepuszczających wodę (iły, łupki) stąd skutkiem obniżenia terenu jest:

-       Podniesienie się poziomu wód gruntowych, co ma negatywne skutki zarówno dla obiektów budowlanych jak i upraw rolniczych

-       Depresyjne położenie w stosunku do głównego odbiornika jakim jest rzeka Kłodnica tak, że prawie wszystkie cieki odwadniające teren są kierowane do sztucznych zbiorników wodnych z których wody są przepompowywane do rzeki Kłodnicy,

-       uszkodzenia obiektów budowlanych, zarówno kubaturowych jak i liniowych, które to kopalnia winna usuwać na bieżąco, co jednakże pozostawia wiele do życzenia (są uszkodzone obiekty, które posiadają nawet wyroki sądowe na usunięcie szkód a pomimo tego szkody te nie są usuwane na bieżąco).

Wstrząsy - Nie wszystkie odczuwane są szkodliwe dla obiektów budowlanych. Uszkodzenia mogą powodować wstrząsy o sile pow. 105J. Oraz gdy przyśpieszenie przekracza 200 mm/sek2 tych wielkości nie da się prosto pomierzyć lecz są one obliczane. Są urządzenia, które pokazują wielkość przyśpieszenia, jednakże muszą być na miejscach wstrząsu w chwili wstrząsu. Więcej o wstrząsach może powiedzieć nasz Gość .

OUG w swych opiniach (dla terenu naszej Gminy) nie podaje prognozowanych wstrząsów stąd z reguły obiekty nie są zabezpieczone na wstrząsy. Pragnę zauważyć, że dla zabezpieczenia budynków na deformacje liniowe –osiadania (dla zminimalizowania sił) daje się pod ławy podsypkę piaskową, natomiast dla wstrząsów podsypka piaskowa jest niewskazana a głównym zabezpieczeniem są trzpienie, słupy i rygle żelbetowe.

Na terenie Gminy jest bardzo mały obszar nienaruszony jeszcze przez eksploatację górniczą (trochę terenu w Gierałtowicach i Chudowie). W sołectwie Przyszowice w I rejonie jest teren po dokonanej eksploatacji gdzie nie przewiduje się już bezpośredniej eksploatacji (rejon ul. Granicznej) gdzie jest I kategoria przydatności terenów do zabudowy. I kategorię mamy również w Gierałtowicach na wschód od ul. Powstańców (rejon kościoła) lecz tutaj istnieje możliwość wystąpienia deformacji nieciągłych. Szkody objawiają się w postaci obniżeń i załamań terenu, w postaci deformacji nieciągłych co ma miejsce w Gierałtowicach pomiędzy ul. Powstańców i K. Miarki. W terenie tym nie eksploatuje się i nie projektuj eksploatacji gdyż górotworze występują pionowe przesunięcia warstw ziemi (uskoki) co na powierzchni objawia się nagłymi załamaniami terenu. Także każda eksploatacja dochodząca do ul. Powstańców lub K. Miarki powoduje uszkodzenia jak również przechył terenu. Takie ukształtowanie górnicze jest również niekorzystne dla zachowania warunków wodnych, gdyż spływ wód z tego rejonu jest w kierunku południowo – wschodnim to jest poprzez teren w którym nie będzie eksploatacji i który obniży się minimalnie natomiast przechyli się a to uniemożliwia grawitację spływu wód głównie z terenów zachodnich sołectwa tak że odwodnienie tego rejonu jest jedynie możliwe przez przepompownię.

W Gierałtowicach mamy 4 zbiorniki wodne spowodowane eksploatacją górniczą, z tego 3 na terenie górniczym kopalni „Knurów” i na terenach obszaru górniczego kopalni „Sośnica”1 stan wód w tych zbiornikach jest regulowany sztucznie lub naturalnie poprzez odpływy nadmiaru wody

Sołectwo Przyszowice jest położone depresyjnie w stosunku do rzeki Kłodnicy stąd życie w większej części sołectwa jest utrzymywane przez przepompownie wykonane na zbiornikach wodnych, zawalach. Przepompownie te utrzymują poziom wody w sołectwie ponieważ w sołectwie rzeka Kłodnica jest obwałowana stąd część północna sołectwa znajduje się w terenie potencjalnego zagrożenia powodziowego. W sołectwie wystąpiły trzy większe powodzie i zostały one spowodowane przez wody głównie potoku Ornontowickiego stąd taka walka sołectwa o nie dopuszczenie do eksploatacji pod istniejącym naturalnym wzniesieniem, które stanowi naturalne zabezpieczenie sołectwa przed przedostaniem się wód z tego potoku odo gęsto zabudowanej części sołectwa.

W sołectwie Paniówki mamy jeden zbiornik wody WN42 jest to zbiornik wody czystej powstały głównie na terenach lasów Państwowych . Dyrekcja tych lasów naciska na Kopalnię aby ta ten zbiornik zlikwidowała (co jest technicznie możliwe) i są bardzo blisko celu a w związku z brakiem planu zagospodarowania. Naciski lasów Państwowych są bardzo duże. Jeżeli chcemy ten zbiornik zachować musimy jak najszybciej uchwalić Plan Zagospodarowania gdyż mamy tam zapisy o rekreacji a zapisów tych nie oprotestowały lasy państwowe.

W sołectwie Chudów eksploatują kopalnie Budryk i Makoszowy.

Kopalnia Makoszowy prowadzi eksploatację pod obiektami dawnej tuczarni natomiast kopalnia Budryk prowadzi eksploatację po obrzeżu zabudowy stąd w Chudowie nie ma większych problemów z eksploatacją.

Komisja Górnictwa w ramach swej działalności przygotowuje dla pana Wójta opinie do:

-       planów szczegółowych, podstawowych planów ruchu kopalń wraz z warunkami do opinii umożliwiającej prowadzenie eksploatacji.

-       uczestniczy w Radach sołeckich przy omawianiu tych problemów

-       współuczestniczenia w opracowaniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie ochrony środowiska przed ujemnymi skutkami eksploatacji górniczej.

Tutaj powiem kilka słów w tej kwestii. Przyjęte w pierwszym etapie opracowania planu zapisy ochrony terenu Gminy przed ujemnymi skutkami eksploatacji górniczej w zakresie ograniczenia eksploatacji i kategorii szkód musiały zostać zweryfikowane z uwagi na wyroki WSA dla miasta Mikołów, gdzie WSA w swych wyrokach stwierdza, iż kopalnie mogą prowadzić eksploatację zgodnie z warunkami koncesji a zapisy koncesyjne muszą być uwzględnione w zapisach Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz plan ten musi być uzgodniony przez OUG.

Pragnę teraz powiedzieć parę słów w sprawie zapisów koncesyjnych, które muszą być uwzględnione w zapisach planu zagospodarowania przestrzennego. Koncesję wydaje Minister Ochrony Środowiska – rząd, czyli jest to zadanie rządowe. Natomiast zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym jeżeli Wojewoda (jako przedstawiciel rządu w terenie) chce wprowadzić do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy to musi zarówno warunki jak i skutki jego wprowadzenia uzgodnić z właściwym Wójtem, Burmistrzem, Prezydentem miasta, a więc takiego zadania nie można wprowadzić bezwarunkowo jak to ma miejsce z wprowadzeniem do Planu warunków koncesji lecz wymaga to zmian ustawowych.

Innym problemem, który może pojawić się w naszym terenie jest ustalenie linii potencjalnego zagrożenia powodziowego. Linia ta na skutek obniżania się terenu spowodowana eksploatacją terenu przesuwa się na dalszą odległość od rzeki Kłodnicy jak i innych potoków, a to może spowodować roszczenia mieszkańców w stosunku do Gminy wynikające z ustawy o planowaniu przestrzennym.

Jak z powyższego wynika, niezbędne są dalsze rozmowy i uzgodnienia z kopalniami aby plan zagospodarowania przestrzennego mógł być uzgodniony z OUG. Jednakże nie można tego robić za wszelką cenę, gdyż naszym zadaniem jest ochrona naszych mieszkańców – wyborców, których reprezentujemy.

Sporny teren to teren położony w Przyszowicach na wschód od toru kolejowego do Potoku Ornontowickiego wraz z parkiem. W wypadku braku uzgodnienia z kopalnią należałoby wystąpić o utworzenie filara ochronnego lub obniżenie (pogłębienie) rzeki Kłodnicy od Parku Chrobrego w Gliwicach do ul. Zabrskiej w Paniówkach. Te uzgodnienia mogą się przedłużyć w czasie a my mamy duże naciski mieszkańców na uchwalenie planu. Należy się zastanowić czy nie wyłączyć tego terenu z opracowania i pozostawić ten teren jako białą plamę w tym planie i zaraz też przystąpić do opracowania nowego na ten teren w którym zawarłoby się powyższe uwarunkowania.

Ponadto komisja przeprowadzała wizje w terenie w każdym sołectwie na najbardziej zdegradowanych terenach a w sołectwie Chudów dodatkowo u osób, u których wykonywano roboty zabezpieczające obiekty na szkody górnicze. Protokoły i ustalenia z wizji do wglądu w biurze Rady Gminy.

Ponadto komisja zajmowała się wnioskami do zmian ustawy prawo górnicze i geologiczne oraz przedstawiciele komisji uczestniczyli w posiedzeniach komisji powołanej przez dyrektora OUG w sprawie robót związanych z zabezpieczeniem terenu przed skutkami eksploatacji górniczej, które to posiedzenie komisji odbywa się raz na pół roku. Ponadto uczestniczono w zespole powołanym przez Związek Gmin Górniczych do opiniowania zmian ustawy Prawo górnicze i Geologiczne jak i ustawy o planowaniu przestrzennym. Inna sprawa to usuwanie szkód górniczych na nieruchomościach prywatnych. Tutaj Urząd jak i komisja może tylko interweniować w wypadku zgłoszenia problemów przez poszkodowanych co jest czynione, gdyż żądania innych materiałów są przez kopalnię nierespektowane – kopalnie tłumaczą się ochroną danych osobowych.

Sprawy na linii poszkodowany – kopalnia są załatwiane zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego a naprawa szkód polega na przywróceniu obiektu do stanu przed powstaniem szkody lub wypłaty odszkodowania (głównie sprawy plonowe) lub też wypłaty jednorazowego odszkodowania pieniężnego.

Szkody są usuwane poprzez firmy remontowe zatrudnione przez kopalnię lub też przez poszkodowanych we własnym zakresie – wtedy to poszkodowany pisze wniosek na kopalnię, otrzymuje od niej zlecenie, dokumentację i zaliczkę a rozlicza się po skończeniu remontu. Usuwanie szkód przez firmy kopalniane pozostawia wiele do życzenia, gdyż firma aby wygrać przetarg obniża stawki a przecież zarówno robotnicy jak i firma muszą zarobić. Stąd też jakość robót jak i wykończenie są często niezgodne z dokumentacją a szczególnie jej zakresem. Poszkodowanym z reguły nie daje się do wglądu szczegółowego zakresu jaki ma wykonać firma. Stąd też na tej linii dochodzi do częstych nieporozumień i poszkodowani wolą robić remont we własnym zakresie pomimo tego iż w tym przypadku pracują na dużo niższych stawkach jak i kosztach cenotwórczych (koszty ogólne).

Jednakże górnictwo na naszym terenie to nie tylko szkody, to również dodatkowe dopływy funduszy do budżetu głównie z opłat eksploatacyjnych. I tak:

-       w roku 2000 wielkość opłaty eksploatacyjnej wynosiła 2.830.742 zł tj 18.6 % dochodów budżetu gminy,

-       w roku 2001 wielkość opłaty eksploatacyjnej wynosiła 4.734.433 zł tj. 19,3 % dochodów budżetu gminy,

-       w roku 2002 wielkość opłaty eksploatacyjnej wynosiła 3.796.985 zł tj. 17,9 % dochodów budżetu gminy,

-       w roku 2003 wielkość opłaty eksploatacyjnej wynosiła 5.987.701 zł tj. 30,4 % dochodów budżetu gminy,

-       za I półrocze roku 2004 wielkość opłaty eksploatacyjnej wynosiła 4.851.175 zł tj. 34,6 % dochodów budżetu gminy w tym okresie.

Jak z powyższego wynika opłaty eksploatacyjne wspomagały budżet i Gmina mogła w pełni realizować swe planowane zadania.

Z lat ubiegłych pozostały niezapłacone opłaty wraz z odsetkami, które obecnie mają być spłacane zgodnie z porozumieniami i dzięki którym gmina będzie mogła realizować główne zadania tej kadencji, tj. skanalizowanie Gminy i budowę basenu.

 

Streszczenie wypowiedzi inspektora ds. górnictwa Stefana Twardocha:

Referujący przedstawił informację o realizacji wniosków o naprawienie szkód górniczych.

Jednym z ważniejszych problemów w Gminie Gierałtowice są wstrząsy. Na wniosek Komisji Górnictwa Wójt zwrócił się do kopalń o przedstawienie informacji o wstrząsach. Zwrócono się również do GIG o weryfikację danych przekazanych przez kopalnie.

Kolejnym problemem dotyczącym szkód górniczych jest zwrot kosztów zabezpieczeń przed szkodami górniczymi. Gmina otrzymała w 2003 roku zwrot kosztów zabezpieczenia dla inwestycji „Rozbudowa szkoły Podstawowej” oraz „Budynek LKS w Chudowie”. W 2004 roku złożono wnioski o zwrot kosztów dla 4 obiektów. Złożone też zostały wnioski dotyczące obiektów starszych.

Następnym problemem są skargi mieszkańców. Wszystkie skargi są wnikliwie rozpatrywane.

Na wniosek Gminy kopalnia "Knurów" zleciła wykonanie opracowania pt. „Określenie wpływu działalności górniczej na przeobrażenia środowiska w zakresie drgań gruntu wywołanych wstrząsami górotworu”.

Dzisiejszy wstrząs miał miejsce w kopalni "Knurów", w pokładzie 361, w ścianie 17 której wybieg jest w terenie nienaruszonym eksploatacją wcześniejszą. 

Z.Szołtysek przypomniał, że w sołectwie Przyszowice nadal niezałatwione są następujące sprawy związane ze szkodami górniczymi: udrożnienie rowu obok p.Skrzypczyk, przejście przy ul. Gliwickiej z CH1 do potoku ulgi, zalewisko na potoku K4a przy ul. Fornalskiej.

S.Twardoch: Kopalnia "Sośnica" wykonała opracowanie pokazujące koncepcję odwodnienia i zabezpieczenia przed powodzią centrum Przyszowic.

M.Błaszczyk: Problemy związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym są stałym punktem obrad Komisji Rolnictwa i Planowania Przestrzennego. Wiele spraw jest aktualnie w trakcie załatwiania. Za pierwszoplanowe uznano dwie sprawy – budowę nowego zbiornika „Sośnica I” i przepompowni.

T.Nocoń: Na skutek oddziaływania szkód górniczych straciliśmy już dość duży areał gruntów ornych. Na naszym terenie są też rzadkością drobne zapadliska, które utrudniają pracę rolnikom. Nie odzyskamy już terenów zalewiska rzeki Kłodnicy.

J.Posiłek: Mieszkańcy Chudowa są niezadowoleni ze sposobu zabezpieczania budynków przed szkodami górniczymi. Skarżą się również na uciążliwość remontu. Władze gminy powinny wystąpić o przyznanie mieszkańcom odszkodowania za uciążliwości podczas remontu.

M.Błaszczyk: Kiedyś kopalnie borykały się z brakiem pieniędzy, brakowało nawet na płace, wtedy nieco z pewną dozą zrozumienia dochodziliśmy egzekwowania obowiązków w zakresie usuwania szkód górniczych. Teraz sytuacja się zmieniła, Kompania Węglowa ma dodatni wynik finansowy, należy bardziej rygorystycznie żądać załatwiania spraw.

E.Kurpas: Usuwanie szkód górniczych w obiektach prywatnych to są sprawy cywilne, na linii poszkodowany kopalnia. Problemem jest jakość robót. Nie dopuszcza się, żeby właściciel zatrudniał inspektora nadzoru, a inspektorzy rzadko dobrze wywiązują się ze swoich obowiązków, często reprezentują stronę wykonawcy a nie kopalni.

Wójt J.Bargiel: 20 października odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Porozumiewawczej, w skład której wchodzą przedstawiciele kopalń, Urzędu Górniczego i Urzędu Gminy. Na posiedzeniu tym poruszymy wszystkie zgłoszone dziś problemy i będziemy się starać o formalne zapisy i ich wprowadzenie. Będziemy z całą stanowczością naciskać, żeby remonty były wykonywane należycie. Polepsza się sytuacja finansowa górnictwa, dlatego będziemy kłaść większy nacisk na zwiększenie środków finansowych na usuwanie szkód. Udział wydatków na szkody górnicze gminy Gierałtowice w strukturze wydatków Kompanii nie przekracza 1%. Poruszymy też sprawę nadzoru budowlanego a także sprawę regulowania stosunków wodnych. Zasadniczy nacisk położymy na poprawienie sytuacji gminy poprzez obniżenie koryta rzeki Kłodnicy.

 

Ad. 5

Rozpatrzenie i podjęcie uchwał.

ppkt. 5 a. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania T.Nocoń poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004, w głosowaniu: 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 2 głosy „wstrzymujące się”.

W projekcie uchwały przewidziano następujące zmiany:

-         zwiększyć dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2004 o kwotę 156.670 zł.

-         dokonać przeniesienia wydatków między działami i rozdziałami.

-         wprowadzić do planu budżetu Gminy Gierałtowice na rok 2004 w zakresie zadań remontowo – inwestycyjnych zmiany

Dochody budżetu Gminy Gierałtowice po zmianach wyniosą 24.755.241 zł, a wydatki 28.401.926 zł.

Zwiększenie dochodów o kwotę 156.670 zł dotyczy następujących pozycji:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - podatek od nieruchomości - o kwotę110.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Jednorazowe odszkodowanie od KWK „Knurów” (śmietnik przy budynku UG) - o kwotę 42.000 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Darowizna na rzecz organizacji dożynek gminnych – o kwotę 4.670 zł.

Zwiększenie wydatków o kwotę 156.670 zł dotyczy następujących pozycji:

Dział 750 Administracja publiczna

-         bieżące utrzymanie budynku Urzędu Gminy – 15.00 zł,

-         remont elewacji wraz z podświetleniem budynku „Zamek” Przyszowice – 5.000 zł,

-         zakup agregatu prądotwórczego – 20.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zakup opału dla jednostek straży pożarnych oraz  remont OSP Gierałtowice – 70.000 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 12.670 zł, z tego:

-         dofinansowanie remontu kapliczki przy ul.Szkolnej w Chudowie – 8.000 zł,

-         dofinansowanie do organizacji dożynek gminnych –  4.670 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14.000 zł, z tego:

-         ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza potoku Jasienia – 7.500 zł,

-         zakup pługa do odśnieżania – 6.500 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - oświetlenie boisk treningowych w sołectwie Paniówki i Gierałtowice – 20.000 zł.

Przeniesienie wydatków między działami i rozdziałami dotyczy zmniejszenia wydatków w następujących pozycjach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

-         udrożnienie cieku „Paniówka” w Paniówkach – 30.000 zł

-         wymiana wodociągu ul.Wolności w Paniówkach wraz z przyłączami – 150.000 zł,

Dział 600 Transport i łączność - 467.800 zł, zadania:

-         budowa drogi ul.Topolowej w Chudowie - odcinek od ul.Nowej do przepustu na rowie CH31 – 457.800 zł,

-         projekt chodnika przy ul.Gierałtowickiej w Przyszowicach – 10.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 50.000 zł, z tego:

-         plany zagospodarowania przestrzennego 30.000 zł

-         Opracowania geodezyjno kartograficzne 20.000 zł.

Przeniesienie wydatków między działami i rozdziałami dotyczy zwiększenia wydatków w następujących pozycjach:

Dział 020 Leśnictwo – budowa parkingu przy parku krajobrazowym w Przyszowicach - 10.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykup gruntu pod drogi – 50.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - remont dachu, rynien spustowych i oświetlenia w Przedszkolu w Paniówkach – 30.000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 607.800 zł, w tym:

-   budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej przy ul.Wolności w Paniówkach – 150.000zł,

-   budowa kanalizacji sanitarno-deszczowej przy ul.Topolowej w Chudowie – 457.000 zł.

Zmiany w zakresie zadań remontowo – inwestycyjnych obejmują:

Zmniejszenie wydatków w następujących pozycjach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - budowa wodociągu przesyłowego do sołectwa Chudów – 150.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 300.000 zł, z tego:

-   budowa chodnika przy ul. Korfantego na odcinku od ul. Kopernika do ul. Obrońców Granicy

-   budowa przepustu pod ul. Zwycięstwa w Paniówkach

-   nawierzchnia wraz z budową parkingu przy ul. K.Miarki w Przyszowicach

-   modernizacja drogi ul. Graniczna-Korfantego w Gierałtowicach

-   chodnik przy ul. Gierałtowickiej w Przyszowicach

-   remont drogi Brzeg do posesji p.Badura

Dział 801 Oświata i wychowanie - budowa basenu w Paniówkach – 40.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją ściekową gminy - 286.000 zł.

Zwiększenie wydatków w następujących pozycjach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wymiana wodociągu przy ul.Działkowej w Paniówkach wraz z przyłączami – 150.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 300.000 zł, z tego:

-         wydatki bieżące – 69.000 zł,

-         odbudowa nawierzchni ul.Targowej w Gierałtowicach – 75.500 zł,

-         odwodnienie ul.Stachury do kanalizacji deszczowej przy ul.Ligonia w Gierałtowicach – 150.000 zł,

-         odwodnienie ul.Ligonia Gierałtowicach – 5.500 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - remont dachu na obiekcie przedszkola w Paniówkach – 40.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej przy ul. Wolności w Paniówkach – 286.000 zł.

Do treści uchwały nie wniesiono poprawek.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały, po czym poddał ją pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

głosów „za”

13

 

głosów „przeciw”

0

 

głosów „wstrzymujących się”

2

W głosowaniu brało udział 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004 została podjęta większością głosów. Uchwała została oznaczona numerem XXVI/146/04, stanowi załącznik do protokołu.

 

ppkt. 5b Uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Gierałtowice nieruchomości gruntowej niezabudowanej  położonej w Paniówkach.

Uchwała dotyczy przejęcia na rzecz gminy Gierałtowice od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Paniówkach przy ul. Piaskowej o powierzchni 10,45 ara, z przeznaczeniem na poprawienie infrastruktury technicznej drogi gminnej ul. Piaskowa w Paniówkach

Komisja Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony środowiska zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały, nie wnosząc uwag.

Do treści uchwały nie wniesiono poprawek.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały, po czym poddał ją pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

głosów „za”

15

 

głosów „przeciw”

0

 

głosów „wstrzymujących się”

0

W głosowaniu brało udział 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Gierałtowice nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Paniówkach została podjęta jednogłośnie. Uchwała została oznaczona numerem XXVI/147/04, stanowi załącznik do protokołu.

 

ppkt. 5b Uchwała w sprawie zmiany uchwały o nieodpłatnym przejęciu gruntu.

W uchwale tej przewiduje się wprowadzenie zmian do uchwały Rady Gminy Gierałtowice Nr XXI/109/2000 z dnia 24.08.2000r. o nieodpłatnym nabyciu gruntu, ponieważ działka będąca przedmiotem uchwały będzie miała inne przeznaczenie, a mianowicie zostanie przeznaczona na poszerzenie drogi łączącej ulice Szkolną, Nową i Topolową a cześć pozostała będzie wykorzystana na lokalizacje gminnego punktu zbiórki odpadów segregowanych i punkt zbiórki zużytych opon.

Komisja Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony środowiska zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Komisja wnioskowała o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy przeznaczenie terenu opisane w projekcie uchwały spełnia wymogi „inwestycji celu publicznego”?

Radca prawny J. Maślanka wyjaśnił, że projekt uchwały został opracowany właśnie po to, żeby grunt był przeznaczony pod inwestycję celu publicznego. Przeznaczenie terenu spełnia wymogi celu publicznego”.

Do treści uchwały nie wniesiono poprawek.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały, po czym poddał ją pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

głosów „za”

15

 

głosów „przeciw”

0

 

głosów „wstrzymujących się”

0

W głosowaniu brało udział 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały o nieodpłatnym przejęciu gruntu została podjęta jednogłośnie. Uchwała została oznaczona numerem XXVI/148/04, stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6

Zgłaszanie interpelacji i wniosków radnych

Radny Wiesław Paszek:

1)       Przed dwoma tygodniami złożyłem na piśmie interpelację dot. nielegalnego wywożenia odpadów w postaci zdjętej nawierzchni asfaltowej na teren przy potoku Jasienica. Sprawa jest w toku. Dopilnować, aby w przyszłości nie następowały takie sytuacje.

2)       Jak najszybciej sfinalizować zawieranie umów z mieszkańcami budynków jakie gmina przejęła po byłej tuczarni w Chudowie, a mieszczącymi się przy ul. Dwór. Lokatorzy chcą na bieżąco płacić za pobór wody, a tymczasem ostatni raz opłata została pobrana w kwietniu br.

Ad. 7

Informacja z posiedzeń komisji w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Komisji Górnictwa Eugeniusz Kurpas:

Komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się 3 razy.

Porządek posiedzenia w dniu 31 sierpnia obejmował: Opinia do planu ruchu kopalni "Knurów" na lata 2005-2007; Omówienie przygotowania sesji Rady Gminy poświęconej górnictwu; Sprawy bieżące oraz wizję w terenie miejsc dotkniętych szkodami górniczymi – sołectwo Chudów.

W dniu 14 września Komisja omówiła następujące tematy: Zaopiniowanie dodatku do planu ruchu kopalni "Sośnica"; Zapoznanie się z opracowaniem przedstawionym przez KWK "Sośnica" pn. „Opinia dotycząca zabezpieczenia centrum Przyszowic przed powodzią w aspekcie projektowanej eksploatacji górniczej; Informacja RZGW na temat zasięgu wód rzeko Kłodnicy, w których wysteruje prawdopodobieństwo przewyższenia stanu Q01%, Q10%, pod aspektem; Informacja o materiałach uzupełniających do planu ruchu kopalni Knurów na lata 2005-2007;  Omówienie przygotowania sesji Rady Gminy poświęconej górnictwu oraz sprawy bieżące.

Kolejne posiedzenie odbyło się 28 września. Głównym tematem posiedzenia były dalsze prace nad opiniowaniem planu ruchu kopalni "Knurów" na lata 2005-2007. Komisja wysłuchała wyjaśnień kopalni oraz sformułowała nowe pytania. W sprawach bieżących Komisja omówiła plan ruchu kopalni "Budryk" S.A. na lata 2005-2007 i sformułowała pytania.

 

Wiceprzewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Artur Tomiczek:

Komisja odbyła posiedzenie w dniu 23 września. Tematyka posiedzenia była następująca: Opinia Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.; Informacja na temat opracowania pn. „Opinia dot. zabezpieczenia sołectwa Przyszowice przed powodzią w aspekcie projektowanej eksploatacji górniczej”; Informacja o postępie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego; Informacja o postępie prac nad „Planem Rozwoju Lokalnego” oraz „Strategią Rozwoju Gminy Gierałtowice na lata 2005-2015”; Przygotowanie sesji RG poświęconej rolnictwu, Zaopiniowanie projektów uchwał RG dot. zakupu gruntów oraz sprawy bieżące.

Komisja wnioskowała o wstrzymanie wydania opinii do opracowania pn. „Opinia dot. zabezpieczenia sołectwa Przyszowice przed powodzią w aspekcie projektowanej eksploatacji górniczej” do czasy przedstawienia prze kopanie "Sośnica" harmonogramu realizacji zadań wskazanych w tym opracowaniu. W kolejnym wnioski Komisja przekazała do Komisji Górnictwa sprawę opracowania opinii dot. zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego na temat warunków eksploatacji górniczej.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał RG w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność gminy Gierałtowice nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Paniówkach oraz w sprawie zmiany uchwały o nieodpłatnym przejęciu gruntu

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Gertruda Pawls:

Komisja spotkała się na posiedzeniu w dniu 16 września. Porządek posiedzenia był następujący: Rola świetlic środowiskowych w oddziaływaniu na dzieci i młodzież z rodzin niewydolnych wychowawczo i z rodzin patologicznych; Informacja na temat działalności Klubu Abstynenta w Gminie Gierałtowice; Sprawy bieżące.

W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście kierownik referatu OKO Mateusz Papkala, Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Henryk Kłosek, superwizor Danuta Król, wychowawcy świetlic środowiskowych: Ewelina Lasota, Kornelia Rożek, Barbara Kubosz, Janusz Kuczera, Prezes Klubu Abstynentów „Stokrotka” Tadeusz Wojtyszyn, którzy przedstawili informację na temat swojej działalności. Wprowadzenia do tematu dokonał p. H.Kłosek. Następnie p. Danuta Król powiedziała, ze zajęcia w świetlicach maja charakter profilaktyczny. Wychowawcy pokazują perspektywy zdrowego życia, jak i osiągania satysfakcji osobistej poprzez organizowanie czasu wolnego bez zażywania alkoholu i innych substancji uzależniających. Dzieci czują się tam bezpiecznie, bo mają wsparcie ze strony wychowawców. Dalej Przewodnicząca Komisji zrelacjonowała wypowiedzi wszystkich czterech świetlic i podsumowując stwierdziła, że świetlice spełniają swoją misję, a jest to misja bardzo trudna. Sukcesy nie są widoczne ani za miesiąc, ani za rok i nie da się ich zmierzyć. Obserwując na co dzień działalność świetlic, wysoką frekwencję dzieci i młodzieży - dostrzegając zmiany w ich postawach i zachowaniu, można stwierdzić, że pozytywna rola świetlic środowiskowych jest niepodważalna.

W punkcie drugim Przewodnicząca zrelacjonowała wypowiedź Prezesa Klubu Abstynenta, który przypomniał, że celem zawiązanego w 2002 roku stowarzyszenia jest propagowanie życia w trzeźwości. W zajęciach uczestniczyć mogą nie tylko osoby dotknięte problemem alkoholowym, ale i rodziny alkoholików.

W sprawach bieżących Komisja wnioskowała aby przygotowaniem akademii z okazji „Święta Niepodległości zajęło się Forum Młodzieży Samorządowej. Komisja zapoznała się również z pismem Oddziału Śląskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr zapraszającym do teatru „Ateneum” w Katowicach na przedstawienie przygotowane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Paniówkach.

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Tadeusz Nocoń:

Komisja miała jedno posiedzenie w dniu 29 września. Porządek posiedzenia: Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za I półrocze 2004r.; Zaopiniowanie projektu uchwały RG w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004; Sprawy bieżące.

Komisja nie wniosła uwag do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za I półrocze 2004r. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie było przedstawione w pkt. 5 porządku obrad.

Skarbnik K.Karwat poinformowała, że zabrakło środków na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pieców ekologicznych. W budżecie zabezpieczono na ten cel środki w kwocie 65.000 zł, środki te zostały wydatkowane w całości. Na dzień dzisiejszy do UG wpłynęły jeszcze wnioski, na łączną kwotę 40.430 zł. Skarbnik zwróciła się z prośbą o wyrażenie opinii, czy Rada Gminy zamierza dofinansować konto, a jeżeli tak to kiedy?

Komisja wnioskowała do Wójta Gminy o niezwłoczne przygotowanie nowego „Regulaminu udzielania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie instalacji ekologicznego ogrzewania budynków w gminie Gierałtowice”, w celu poprawienia efektu ekologicznego i równocześnie zróżnicowania dopłat do pieców, które są różne pod względem ekologicznym. Do czasu zmiany uchwały Komisja wnioskuje o zapewnienie na ten cel w budżecie kwoty około 65.000 zł, aby nie miało miejsce zmiana zasad dofinansowania przed zmianą regulaminu.

W dyskusji poruszono problem celowość zamieszczania w gazecie ogłoszeń na temat dożynek gminnych. Jest to święto środowiska lokalnego, goście otrzymali imienne zaproszenia, ogłoszenie w prasie było raczej zbędne. Poruszono także problem partycypacji finansowej kopalń w remontach wodociągów. Kopalnie powinny spłacać niezamortyzowaną część. Kolejną sprawą było skierowane do Wójta zapytanie jakie środki zewnętrzne są pozyskiwane do budżetu gminy i z jakich funduszy

 

Przewodniczący komisji Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku Piotr Szołtysek:

Posiedzenie Komisji miało miejsce w dniu 30 września 2004r. Porządek posiedzenia był następujacy: Sprawa bezpieczeństwa w Gminie Gierałtowice w świetle nasilających się kradzieży w sołectwie Gierałtowice; Informacja na temat wniosków mieszkańców o ograniczenie działalności rozrywkowej; Informacja o aktualnej sytuacji budynków po ZT Chudów oraz sprawy bieżące.

W posiedzeniu uczestniczył Kierownik Posterunku Policji w Gierałtowicach Wojciech Studnicki oraz sołtysi: Gerda Czapelka, Małgorzata Domin, Józef Posiłek, Zygmunt Szołtysek i przedstawiciele Urzędu Gminy. We wnioskach Komisja stwierdziła, że widzi potrzebę nawiązania współpracy policji z mieszkańcami sołectw. Komisja wnioskuje do Wójta Gminy aby w „Wieściach Gminy Gierałtowice” zamieszczanych było więcej informacji na temat bezpieczeństwa w gminie, żeby policja miała w tej gazecie swoje miejsce, a w szczególności żeby były zamieszczane numery telefonów do policji oraz o zawiadamianie Komisariatu Policji w Gierałtowicach wszystkich zebraniach wiejskich

W kolejnym temacie Komisja wnioskowała do Wójta Gminy o przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Gierałtowice.

 

Ad. 8

Informacja o realizacji budżetu gminy w I półroczu 2004r.

Sprawozdanie przedstawiła skarbnik K.Karwat.

Ustawa o finansach publicznych zobowiązała Wójta do przedstawienia Radzie Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze br. Informacja została również przedłożona do Regionalnej Izby Obrachunkowej, celem uzyskania opinii. Ocena RIO nie wpłynęła jeszcze do UG.

Plan dochodów został wykonany w 60%, pozyskano do budżetu gminy 13.981.367 zł. Wydatkowano w I półroczu 9.734.33 zł, plan wydatków został wykonany w 36%. Wykonanie wydatków nie było większe niż wykonanie planu dochodów, co świadczy o tym że realizacja budżetu jest prawidłowa. Sprawozdanie zostało przekazane wszystkim radnym na sesji RG w dniu 26 sierpnia 2004r., było też omawiane na posiedzeniach komisji stałych RG. Nie wniesiono uwag do sprawozdania.

Wójt J.Bargiel: Wskaźnik ogólnokrajowy wykonania budżetów gmin w części inwestycyjnej jest na poziomie 22%, a w gminach wiejskich 16%, u nas wynosi tylko 12%. Spowodowane to było wydłużającymi się procedurami uzgodnieniowymi i przetargowymi oraz nie przyznaniem środków z funduszu SAPARD na inwestycję w Chudowie. Ponadto na mały procent wykonania inwestycji wpływa stale powiększający się budżet w ciągu roku. W tym roku budżet wzrósł z 25 mln zł do 28,5 mln zł. Ponadto, zawsze tak jest, że w pierwszym półroczu część inwestycyjna jest wykonana na poziomie 20%. Procesy inwestycyjne nasilają się w ostatnich dwóch kwartałach.

T.Wranik: W części opisowej wymienia się wydatki na konserwację oczyszczalni ścieków a tymczasem konserwację oczyszczalni prowadzi Zakład Gospodarki Wodnej i opłaty są naliczane według ilości odprowadzonych ścieków.

K.Karwat: Pozycja ta obrazuje koszty, jakie ponosi szkoła w związku z odprowadzaniem ścieków, nie oznacza to, że są to opłaty za umowy serwisowe.

 

Ad. 9

Informacja o stanie prac nad „Programem Rozwoju Lokalnego”

Informacje przedstawił Kierownik Referatu Organizacyjnego, Kadr i Spraw Obywatelskich Mateusz Papkala.

Plan Rozwoju Lokalnego powinien być ostatnim z dokumentów jakie zostają sporządzone w gminie i nierozerwalnie łączyć się z:

-       ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

-       z budżetem gminy za lata 2003 i 2004 oraz z planem na 2005 r.

-       ze Strategią Rozwoju Gminy

-       z Wieloletnim Planem Finansowym

-       z wieloletnim Planem Inwestycyjnym – na około 10 lat się go tworzy

-       ze strategiami sektorowymi wyższego rzędu

Najważniejszym celem opracowania PRL jest wskazanie zadań inwestycyjnych na terenie danej gminy planowanych do realizacji przy wsparciu z funduszy strukturalnych UE w poszczególnych okresach programowania. Ma to zapewnić koncentrację środków finansowych na strategicznych działaniach poszczególnych samorządów.

Strategia Rozwoju Gminy jest mniej szczegółowa w części opisującej stan faktyczny. Niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych (ankiety) żeby dowiedzieć się szczegółowo co według mieszkańców i przedsiębiorców należy zrobić w gminie i co ewentualnie zmienić. Bezwzględnie należy przeprowadzić analizę SWOT, należy również szczegółowo opisać misję gminy.

Analiza SWOT zawiera określenie 4 grup czynników:

-       „mocnych stron” - uwarunkowań, które stanowią silne strony gminy - należycie wykorzystane sprzyjać będą jej rozwojowi;

-       „słabych stron” - uwarunkowań, które stanowią słabe strony gminy - utrudniające jej rozwój;

-       „szans” – sprzyjające rozwojowi uwarunkowania zewnętrzne, które nie są bezpośrednio zależne od gminy;

-       „zagrożeń” - uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są bezpośrednio zależne od gminy, ale które mogą stanowić zagrożenie dla jej rozwoju.

Analizy SWOT dokonuje się na podstawie: raportu o stanie gminy, analizy otoczenia gminy, badań ankietowych społeczności lokalnej, badań ankietowych przedsiębiorstw, wywiadów z reprezentantami władz gminy.

Analiza dotyczy obecnej sytuacji gminy, daje podstawy koncepcji jej gospodarczego rozwoju określając możliwości wzrostu gospodarczego poprzez określenie cech otoczenia gminy oraz zinwentaryzowanie istniejących zasobów gminy.

Cele strategiczne stanowią listę celów, które należy osiągać, aby zrealizować cel główny - misję. Cele strategiczne zostały określone na podstawie analizy SWOT w kontekście przyjętej misji rozwoju gminy. Ukierunkowują one długoterminowe działania tak, aby w przypadku: mocnych stron - utrzymać je i najlepiej wykorzystać dla rozwoju gminy; słabych stron - wyeliminować; szans - wykorzystać dla rozwoju gminy; zagrożeń - uniknąć ich negatywnego oddziaływania na rozwój gminy.

Dla realizacji celów strategicznych każdego z obszarów: wskazano konkretne zadania do realizacji oraz plan realizacji tych zadań odpowiadający na pytania „co?” i „do kiedy?” należy wykonać. Strategia zawiera tylko najważniejsze, priorytetowe zadania, których realizacja wpłynie najczęściej na osiąganie kilku celów równocześnie. Obszar strategiczny muszą ustalić radni.

Wśród mieszkańców gminy przeprowadzono ankietę, której wyniki będą podstawa do opracowania „Planu Rozwoju Lokalnego” i „Strategii Gminy”. Ogółem rozdanych zostało 2200 ankiet, z czego zwróconych zostało po wypełnieniu 724 ankiety, co stanowi 33%. 76% ankietowanych chętnie wypełniła tę ankietę. Okres, na jaki chcieliby planować swoją przyszłość mieszkańcy to około 10 lat. Sprawy, które powinny być najważniejsze dla władz gminy, według ankietowanych to: porządki, bezpieczeństwo, walka z bezrobociem, walka z przestępczością i nieuczciwością, przyroda i ochrona środowiska. Jeśli nie został rozwiązany jakiś problem to 1/3 twierdziła, że to z powodu władz gminy, lecz na pytanie o to czy kiedykolwiek brał Pan/Pani udział w rozwiązywaniu problemów gminy?, aż 70% odpowiedziało, że nie brało, ale w przyszłości zamierza aktywnie brać udział w rozwiązywaniu problemów, a obecna bierna postawa wynikała z braku czasu i zainteresowania problemami gminy oraz postawą, że to władze gminy powinny się tym wszystkim zajmować. Zdanie na temat wspólnoty gminnej są podzielone. 40% ankietowanych twierdzi, że ochrona środowiska w naszej gminie jest niewystarczająca, a to za sprawą tworzenia się dzikich wysypisk śmieci, braku kanalizacji, zanieczyszczania atmosfery przez spalanie uciążliwych odpadów. Tyle samo osób uważa, że warunki dla uprawiania sportu i rekreacji są niewystarczające względem potrzeb. Mieszkańcy naszej gminy najchętniej przeznaczają wolny czas na wędrówki rowerowe i spotkania z rodziną. Budowa gminnego basenu i stworzenie ścieżek rowerowych jest według mieszkańców priorytetową sprawą, aby uatrakcyjnić spędzanie wolnego czasu i podnieść prestiż naszej gminy. Dobrze oceniany jest wizerunek naszej gminy według ankietowanych, choć powinniśmy zwiększyć nakłady na promocję gminy w regionie. Obecnie ponad 50% ankietowanych nie ma na wychowaniu dzieci, a 64% preferuje model rodziny 2+2 czyli możemy liczyć na poprawę statystyki narodzin. 64% uważa, że nasza gmina jest bardzo atrakcyjnym miejscem do zamieszkania i chce by miała ona charakter rezydencjalny. 75% mieszkańców chce doposażyć swoje mieszkania w kanalizację sanitarną i gaz. W związku z bliskością autostrady mieszkańcy chcieliby aby na terenie gminy powstały małe i średnie zakłady pracy co pozwoliłoby na utworzenie nowych miejsc pracy. Nasi mieszkańcy wiążą z autostradą również łatwość i szybkość dojazdu do innych miejscowości. 43% ankietowanych wyraża złą opinię o funkcjonowaniu Policji w naszej gminie ale 34% uważa, że działalność policjantów jest na dobrym poziomie. Służbę zdrowia za dobrą uważa aż 56% mieszkańców, a 40% jako złą. Edukacja stoi na wysokim poziomie i to według 62% ankietowanych. Prawie 60% ankietowanych wyraża zadowolenie ze swoich warunków mieszkaniowych. Ze stanu dróg niezadowolonych jest aż 73% mieszkańców naszej gminy. Ankietę chętniej wypełniały kobiety, a posiadane wykształcenie ankietowanych to przeważnie średnie. Podsumowując wyniki ankiety otrzymujemy jasne wytyczne do tworzenia „Planu Rozwoju Lokalnego” i „Strategii Gminy”, które są niezbędne do aplikowania o środki z funduszy europejskich.

 

Ad. 10

Sprawy sołectw – informacje sołtysów

Sołtys sołectwa Paniówki Małgorzata Domin:

Załatwić uwagi zgłoszone w protokole z posiedzenia Rady Sołeckiej w dniu 15 września br.

 

Sołtys sołectwa Chudów Józef Posiłek:

Połatanie dziur na ulicach łącznik Wolności-Szkolna, Ogrodowa, Boczna (dojazd do starego przedszkola).

Prośba do radnego powiatowego – interweniować w sprawie naprawienia poboczy na ul.Stachury lub wybudowanie większej ilości zatoczek do wymijania.

Podziękowanie za szybką reakcję na skargi mieszkańców dot. łącznika Szkolna-Topolowa-Nowa dot. przycinania drzew.

 

Sołtys sołectwa Gierałtowice Gerda Czapelka podziękowała za udział w dożynkach i pomoc w organizacji oraz za inicjatywę uhonorowania rolników odznaką „zasłużony dla rolnictwa”.

 

Ad. 11

Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

Informację przedstawił Wójt dr inż. Joachim Bargiel.

28 sierpnia odbyły się zawody pożarnicze w Paniówkach, zwycięstwo we wszystkich konkurencjach odniosły drużyny z Paniówek. 29 sierpnia odbył się Międzynarodowy Festiwal Chudów w Toszku, uczestniczył w nim chór „Skowronek” z Gierałtowic. 30 sierpnia i 23 września odbyły się spotkania robocze w UG Ornontowice na temat wodociągu tranzytowego, jaki będzie doprowadzał wodę również do sołectwa Chudów. Ustalono zapisy specyfikacji przetargowej. 30 sierpnia odbyło się także wręczenie nominacji na stopień nauczyciela mianowanego oraz powierzenie funkcji dyrektora przedszkola w Gierałtowicach. 31 sierpnia miało miejsce zakończenie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, prowadzonej przez Bibliotekę Gminną w okresie letnim. 2 września omówiono w Urzędzie Wojewódzkim sprawę zaawansowania prac nad oczyszczalnią ścieków i kanalizacją. W tym dniu miały miejsce obchody 65-lecia wybuchu drugiej wojny światowej w Gostyni, a 3 września odbyło się odsłonięcie pomnika F.Michalskiego w Krywałdzie. 5 września odbyły się dożynki powiatowe w Pyskowicach. 6 września odbyło się szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników szkół, przedszkoli i bibliotek. 7 września złożyli wizytę w gminie przedstawiciele Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego, omawiano zasady współpracy w roku przyszłym. Tego samego dnia odbyło się również spotkanie projektantów kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. 8 września odwiedził gminę prezes Związku Cyklistów Śląskich; omówiono sprawę uruchomienia ścieżki dydaktyczno przyrodniczej na trasie miedzy zamkami przyszowickim i chudowskim. 9 września gościli w UG nowi proboszczowie Paniówek i Przyszowic. 10 września odbył się V Kongres Gmin Wiejskich w Warszawie. 12 września odbyły się Dożynki Gminne. Organizatorem było sołectwo Gierałtowice. 15, 22 i 29 września miały miejsce spotkania z wykonawcami, na których omawiano postęp robót. 15 września odbyła się pierwsza narada w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Wodnej z zakładu budżetowego w spółkę ze 100% udziałem gminy. 16 września w Wielowsi odbyło się kolejne spotkanie Wójtów i Burmistrzów powiatu Gliwickiego. W tym dniu odbyło się również posiedzenie KZK GOP w Katowicach. 17 września miało miejsce spotkanie z premierem Belką w Katowicach, na którym przedstawiono problemy samorządów. 18 września odbył się piknik chórów przy zamku w Chudowie. 19 września odbyła się uroczystość 10-ciolecia ośrodka Caritas w Knurowie oraz dożynki w sołectwie Paniówki. 20 września zaparafowano porozumienie na rzecz zatrudnienia i rozwoju lokalnego w powiecie gliwickim. 22 września w ratuszu w Gliwicach było spotkanie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów powiatu gliwickiego na temat nie wprowadzenia płatności za korzystanie z autostrady na odcinku Gliwice-Katowice. 23 września przeprowadzono wstępną analizę projekcji finansowej przyszłego planu i strategii rozwoju gminy. 24 września odbyło się szklenie z zakresu samoobrony w Pyskowicach. 26 września odbył się koncert organowy w kościele w Gierałtowicach i uroczystość 15-lecia Kola Związku Górnośląskiego. 27-29 września przeprowadzono szkolenie w Częstochowie dot. zarządzania kryzysowego. 29 września Wójt wygłosił referat na konferencji w Płocku na temat polityki energetycznej Gminy Gierałtowice. 30 września odebrane zostały wyróżnienia przyznane gminie Gierałtowice za zajęcie III miejsca w konkursie na najlepiej oświetloną gminę oraz złożono wizytę w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wypracowania opinii na temat przekwalifikowania gruntów rolnych na cele nierolnicze.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

 

Ad. 12

Odpowiedzi na interpelacje, wolne głosy i wnioski

 

Przewodniczący R.Włodarz: Opracować i przedstawić RG ramowy kalendarz imprez na rok 2005. Projekt przedłożyć najpóźniej listopadzie. Sprawę koordynuje Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia.

Przewodniczący RG przedstawił również wnioski, jakie wyniósł z narady na temat reformy oświaty. Sytuacja jest oceniana jako rewolucyjna. Reforma systemu oświaty doszła tylko do gimnazjum. Aktualnie trwają podsumowania egzaminów gimnazjalnych i ustalanie przyczyn słabego wyniku tych egzaminów. Od trzech lat obserwuje się spadek ocen tych egzaminów. Zła sytuacja panuje w zakresie szkolnictwa zawodowego, nie ma do dnia dzisiejszego standardu wymagań egzaminacyjnych na poziomie średnim, nie ma pieniędzy na uruchomienie centrów egzaminacyjnych. Dokonano analizy cięć jakie przyniosła reforma oświaty w siatkach godzin. W bloku przedmiotów ogólnokształcących na poziomie średnim cięcia dochodzą do 40%. Należy się spodziewać, ze gminy będą musiały coraz więcej dopłacać do oświaty. Złe wyniki wyniku egzaminu gimnazjalnego stały się powodem analizy przyczyn powstania zbyt dużej ilości zespołów gimnazjów i szkół podstawowych.

 

E.Kurpas: Czy prawdziwa jest informacja, ze dla budynku starej szkoły w Paniówkach zostało zlecone wykonanie projektu technicznego na ogrzewanie dolarowe? Jak się to ma w stosunku do projektowanego ogrzewania kogeneracyjnego, jakie ma powstać przy budowie basenu i ma służyć do ogrzewania wszystkich obiektów kompleksu szkoły?

Odpowiedzi udzielił Wójt J.Bargiel: Ogrzewanie solaryczne będzie spełniało rolę ogrzewania wspomagającego. Zaletą tego systemu jest wykorzystanie energii słonecznej. Urządzenie zostanie zainstalowane po to, aby w przyszłości zmniejszyć koszty eksploatacyjne. Ogrzewanie to będzie kompatybilne z ogrzewaniem gazowym, jakie jest planowane w przyszłości. Działaniem zmierzającym do obniżenia kosztów jest też projektowane ogrzewanie koogeneracyjne, które będzie dostarczać ciepło i prąd. Przyjęto kierunek, ze we wszystkich modernizowanych obiektach instalowane będą rozwiązania przynoszące oszczędności. W przypadku budynku starej szkoły, dodatkowym argumentem przemawiającym za zainstalowaniem ogrzewania solarowego jest to, że istnieje możliwość zwrócenia się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z wnioskiem dofinansowanie.

J.Posiłek: Czy Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia zajmowała się tym, że dzieci klas pierwszych muszą nosić bardzo ciężkie tornistry? Noszenie takich ciężarów jest przyczyną skrzywień kręgosłupa itp. schorzeń. Po drugie konieczność douczania uczniów jest efektem komputerów. Nauczyciele, którzy chcieliby dorobić powinni po lekcjach mieć zajęcia z dziećmi, takie jak konkursy, klasówki nie na oceny itp. Komputery powodują, ze młodzież nie ma potrzeby myśleć. Kolejną sprawą dot. oświaty jest to, że nauczyciele nie powinni być miejscowi. Kiedyś tylko kierownik szkoły mógł być miejscowy. Nauczyciel powinien być płacony za efekt pracy.

Przewodniczący R.Włodarz: Przedstawiona informacja zawiera jedynie dane statystyczne, nie może mieć bezpośredniego odniesienia do naszej gminy. Poglądy na temat pracy nauczyciela, które przedstawił przedmówca, są z okresu stalinowskiego. Obecnie kształcimy znacznie więcej młodzieży, niż 30-40 lat temu. Część młodzieży ma problemy z nauką, zawsze je miała i będzie mieć, w związku z tym będą zawsze problemy. Dzieci słabsze, które będą zdawać maturę, będą rzutować na wynik. W polityce oświatowej państwa założono, że 80% populacji będzie wykształcona na poziomie średni, a jednocześnie wiadomo, że 30% populacji ma kłopoty z nauką.

G.Pawlas: Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia nie została powołana po to, by sprawdzać dzieciom zawartość tornistrów. To jest zadanie rodziców. Z doświadczenia wiem, że dzieci klas młodszych bardzo często noszą podręczniki i ćwiczenia, które w danym dniu nie są wcale im potrzebne. Ponadto mamy wspaniałą bazę oświatową w całej gminie i uczniowie mają do dyspozycji szafki czy półeczki w stolikach, w których mogą zostawiać swoje materiały i przybory szkolne (bloki, farby, kredki itp.), po to by nie nosić ich tam i z powrotem. Jeżeli zaś zdarzyłoby się, że nauczyciel wybrał zbyt obszerny zestaw podręczników, to interweniować powinni rodzice. Co do skrzywień kręgosłupa to muszę stwierdzić, że rodzice często nadmiernie wyręczają dzieci w podstawowych czynnościach i maksymalnie ograniczają możliwości ruchowe np. dowożąc dziecko samochodem aż pod same schody. Jeżeli dołożymy do tego czas spędzony przed telewizorem, przy komputerze, to nie są to warunki sprzyjające prawidłowej postawie. Nie można też twierdzić, że to, iż nauczyciele mieszkają w tej samej miejscowości, w której pracują wpływa ujemnie na wyniki nauczania. Reforma oświaty była źle wprowadzona i jej skutki dotkliwie dają się nam we znaki.

G.Malec: W każdej szkole są szafki w których dzieci mogą trzymać podręczniki i inne przedmioty, które kiedyś dzieci nosiły w tornistrach.

 

J.Nowak poinformował, że planowana jest budowa ścieżek rowerowych dydaktyczno –przyrodniczych. Ścieżka będzie miała początek w parku przy pałacu w Przyszowicach, potem ul. Polną będzie prowadziła w kierunku Chudowa, przez tzw. próg na potoku Chudowskim na ul. Brzeg a potem koło remizy OSP i ul. Dworską pod zamek w Chudowie. Na trasie tej ścieżki będą rozmieszczone tablice opisujące pomniki przyrody i ciekawe elementy przyrodnicze. Długość ścieżki wynosi 3,4 km. Przewidziana jest również lokalizacja ławek. Zadanie będzie finansowane w 2/3 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a w 1/3 ze środków budżetu gminy.

 

Radna G.Pawlas: Na ul.Działkowej w Paniówkach jest złamany słup, stwarza to zagrożenie bezpieczeństwa.

 

Przewodniczący Rady Gminy wyznaczył termin następnej sesji na dzień 28 października 2004r. Tematem wiodącym będą sprawy rolnictwa.

 

Ad. 12

Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i ogłosił zamknięcie obrad.

 

Protokołowała: Stefania Swoboda

Załączniki:

  1. Lista obecności radnych
  2. Lista obecności zaproszonych gości
  3. Porządek sesji
  4. Uchwała podjęta na sesji Nr XXV/145/04
informację wytworzył(a): Stefania Swoboda
za treść odpowiada: Stefania Swoboda
data wytworzenia: 2004-11-30


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 4557
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48
tel.: (32) 30 11 300, faks: (32) 30 11 306
e-mail: bip@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-07-24 12:13:28