Urząd Gminy Gierałtowice
 
INFORMATOR
URZĄD GMINY
RADA GMINY
ZARZĄDZENIA, PRAWO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
INFORMACJE O ŚRODOWISKU
FINANSE
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
WYBORY
BEZPIECZEŃSTWO
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
KONKURSY OFERT
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr V/07 z dnia 8 lutego 2007r.
(RADA GMINY / Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010)
[opublikował(a): Stefania Swoboda dnia 2007-04-17 08:07:04, dokument aktualny]


Protokół Nr   V / 07

z sesji Rady Gminy Gierałtowice

która odbyła się  w dniu 8 lutego  2007r.

 

Porządek sesji :

1.          

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

 

2.          

Przyjęcie porządku obrad.

 

3.          

Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28.12.2006r.

 

4.          

Zgłaszanie interpelacji i wniosków radnych.

 

5.          

Informacja z posiedzeń komisji RG w okresie międzysesyjnym.

 

6.          

Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

 

 

a) w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2007 rok

V/33/07

 

b) w sprawie zmiany statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach

V/39/07

 

c) w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej

V/34/07

 

d) w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa

V/35/07

 

e) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej przez Gminę Gierałtowice

V/36/07

 

f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w Katowicach

V/37/07

 

g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Knurów na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin dla mieszkańców Gminy Gierałtowice

V/38/07

7.          

Sprawy sołectw – informacje sołtysów.

 

8.          

Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 

9.          

Odpowiedzi na interpelacje, wolne głosy i wnioski.

 

10.      

Zamknięcie sesji.

 

 

Ad. 1

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

Sesja miała miejsce w sali w konferencyjnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach, w godz. 1500-  2000. Sesję otworzył i jej przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Piotr Szołtysek.

Przewodniczący stwierdził, że sesja jest prawomocna, na sali obecnych jest 11 radnych. (1 radny przybył po rozpoczęciu obrad). Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych.

W sesji uczestniczyli: Wójt Gminy dr inż. Joachim Bargiel, z-ca Wójta Janusz Korus, skarbnik gminy Michał Kafanke, kierownicy referatów Urzędu Gminy, Prezes PKG Tadeusz Wranik, radca prawny Józef Maślanka, sołtysi: Małgorzata Domin, Gerda Czapelka, Zygmunt Szołtysek, Józef Posiłek.

Listy obecności, radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

 

Ad. 2

Przejęcie porządku obrad

Do pierwotnego porządku obrad na wniosek Wójta Gminy wniesiona została jedna poprawka – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Knurów na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin dla mieszkańców Gminy Gierałtowice. Porządek obrad, w brzmieniu jak na wstępie, został przyjęty w głosowaniu 11 głosów "za", 0 głosów "przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

 

Ad. 3

Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28.12.2006r.

Protokół z sesji, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2006r. został przyjęty bez uwag. Wynik głosowania: 11 głosów "za", 0 głosów "przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

 

Ad. 4

Zgłaszanie interpelacji i wniosków radnych.

Radny Eugeniusz Kurpas:

1) W odpowiedzi na interpelacje dotyczącą remontu ulicy Polnej otrzymałem informacje do kogo powinienem składać interpelację, nie do Zarządu Powiatu a do Rejonu Dróg Publicznych. Ja celowo składałem zapytanie do Starosty Powiatu, aby nie otrzymać takiej odpowiedzi jakiej się spodziewałem. Ponownie proszę, aby Starosta Powiatu odpowiedział dlaczego nie wykonano dalszego remontu ulicy Polnej w kierunku Chudowa, pomimo, że były zagwarantowane pieniądze, był wykonawca który miał moce przerobowe i odcinki które finansowała kopalnia bezpośrednio przylegały do tego odcinka drogi, gdzie zakończono remont.

2) Nie zadawala mnie odpowiedź na pytanie w sprawie remontu ul. Zabrskiej w Paniówkach, w której podano termin 2007 rok. Proszę o uszczegółowienie w którym kwartale remont będzie przeprowadzony?

 

Radny Roman Włodarz:

Wystąpić do Nadleśnictwa w sprawie sytuacji w lesie w Paniówkach. Czy Nadleśnictwo zamierza uczestniczyć w negocjacjach z górnictwem na temat koncepcji uregulowania zalewiska? Czy ma własna koncepcję uporządkowania potoku? Czy zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli będzie nadal utrzymywała się taka sytuacja to las wyginie?

 

Radny Leszek Żogała:

1) Na skrzyżowaniu ulic Poloczka i Wolności w Przyszowicach codziennie dochodzi do dość niebezpiecznych sytuacji. Drogi sugerują pierwszeństwo odwrotnie niż jest w rzeczywistości. Oznakowanie skrzyżowania jest niewystarczające, wnioskuję żeby uzupełnić je o znaki poziome.

2) Proszę o informację co się będzie działo z zalewem pomiędzy ul. Wolności i ul.Gliwicką przy torach kolejowych? Czy ten temat jest omawiany z kopalnią, a jeśli tak to jakie są ustalenia?

3) Na boiskach szkolnych w Przyszowicach nie ma koszy na śmieci. Jak zostanie rozwiązana sprawa korzystania z toalet przez użytkowników boisk szkolnych?

 

Radny Tadeusz Nocoń:

Na ulicy Powstańców w Paniówkach na odcinku od poczty do drogi łączącej z ul. Zwycięstwa znaki ustawić po obu stronach drogi znaki „Zakaz postoju i parkowania”. Mieszkańcy skarżą się, że często na zakrętach stoją tam samochody, co jest niebezpieczne.

 

Radny Paweł Hirsz:

Proszę o wystąpienie w sprawie drogi krajowej DK44, tj o ograniczenie dozwolonej prędkości na odcinku od skrzyżowania do Przyszowic, gdzie obecnie jest dozwolona szybkość 90km/godz., co jest stanowczo zbyt dużą prędkością w terenie zbudowanym oraz o zmianę częstotliwości świateł na skrzyżowaniu w Paniówkach. Obecnie światło zielone od strony ul.Zabrskiej świeci zbyt krótko, samochody mają zbyt krótki czas na przejazd przez skrzyżowanie.

 

Ad. 5

Informacja z posiedzeń komisji RG w okresie międzysesyjnym.

Informacje z posiedzenia Komisji Budżetu i Planowania w dniu 6 lutego 2007r., pod nieobecność Przewodniczącego Komisji, przedstawił Marek Błaszczyk.

Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały RG w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2007 rok, w głosowaniu 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”; 1 głos „wstrzymujący się”. Projekt uchwały, przedstawiany na dzisiejszej sesji,  obejmuje:

Zmiany w planie wydatków na finansowanie zadań własnych na 2007 rok:

Zwiększenia w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 645.000 zł dokonuje się w związku z uzupełnieniem środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej centrum Chudowa” – 25.000 zł,

- „Przebudowa ul. Wodnej w Gierałtowicach” – 110.000 zł,

- „Przebudowa ul. Parkowej w Przyszowicach” – 80.000 zł,

- „Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach” – 400.000 zł. Środki przeznacza się na wykupy gruntów pod planowaną budowę ul. Granicznej w Przyszowicach.

- „PBW drogi ul. Granicznej w Przyszowicach” – 15.000 zł,

- „PBW chodnika przy ul. Stachury oraz parkingu wzdłuż boisk w Gierałtowicach” – 5.000 zł,

- „PBW chodnika, kanalizacji deszczowej oraz wymiany wodociągu w ul. Zwycięstwa w Paniówkach” – 10.000 zł.

Zwiększenia w dziale 600, rozdział 60017 o kwotę 100.000 zł dokonuje się w związku z uzupełnieniem środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi polnej Brzezina – II etap w Chudowie”.

Zwiększenia w dziale 600, rozdział 60095 o kwotę 10.000 zł dokonuje się w związku z uzupełnieniem środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego: „PBW parkingu przy ul. Zabrskiej w Paniówkach”.

Zwiększenia w dziale 754, rozdział 75404 o kwotę 20.000 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla Policji.

Zwiększenia w dziale 754, rozdział 75412 o kwotę 59.000 zł dokonuje się w związku z uzupełnieniem środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych:

- „PBW przebudowy budynku OSP w Przyszowicach” – 29.000 zł,

- „Budowa ogrodzenia OSP w Paniówkach” – 30.000 zł.

Zwiększenia w dziale 754, rozdział 75414 o kwotę 12.000 zł dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na opracowanie analizy rozwiązań hydrotechnicznych w celu wypracowania koncepcji likwidacji zagrożenia powodziowego Gminy.

Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 17.847 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych w jednostkach oświatowych na realizację zadań bieżących, w szczególności realizacji Programu Socrates.

Zwiększenia w dziale 852, rozdział 85212 o kwotę 153 dokonuje się w związku z koniecznością rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w roku 2006.

Zwiększenia w dziale 900, rozdział 90095 o kwotę 4.000 zł dokonuje się w związku z uzupełnieniem środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego: „PBW odcinka gazociągu średnioprężnego przy ul. K. Miarki w Gierałtowicach”.

Zwiększenia w dziale 921, rozdział 92109 o kwotę 150.000 zł dokonuje się w związku z uzupełnieniem kwoty dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań statutowych.

Zmiany w wykazie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych.

Zmian w dziale 801, rozdział 80101 w planie wydatków dokonuje się w związku ze zmianami zgłoszonymi przez jednostkę realizującą projekt „Euroculture” w ramach Programu Sokrates.

Zmiany w źródłach pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu gminy w 2007 roku

Wprowadzone powyżej zmiany w planie wydatków skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego do poziomu 5.609.025 zł. Na zmianę wysokości deficytu ma wpływ przede wszystkim planowana realizacja dodatkowych zadań inwestycyjnych.

Zmiany w planie finansowym dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok

Zmian w dochodach własnych dokonuje się w rozdziale 80104 oraz 85401 w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków dotyczących świadczenia usług w zakresie żywienia oraz dostosowaniem planu środków pieniężnych na początek roku do rzeczywistego wykonania.

Zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

Zmian w planie GFOŚiGW dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu stanu środków na początek roku do rzeczywistego wykonania.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 34.951.570 zł, plan wydatków 40.560.595 zł, natomiast deficyt budżetowy 5.609.025 zł do pokrycia nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 5.609.025 zł.

W dalszej części posiedzenia Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały RG w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, w głosowaniu 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”; 2 głosy „wstrzymujące się”.

Komisja zaopiniowała pozytywnie (jednogłośnie) projekt uchwały RG w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w Katowicach. Projekt ten przewiduje wyrażenie zgody na udzielenie z budżetu Gminy Gierałtowice w roku 2007 pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego w Katowicach na realizacje zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi DW 921 (ul.Makoszowska) w m. Przyszowice” w kwocie 135.250 zł.

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Marek Błaszczyk:

Komisja odbyła posiedzenie w  dniu 23 stycznia 2007 r. Na posiedzeniu tym Komisja wydała pozytywną opinie w sprawie odpłatnego nabycia gruntów pod drogę dojazdową do basenu w Paniówkach (w głosowaniu 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 2 głosy „wstrzymujące się”), jednocześnie zawnioskowała żeby Wójt poczynił starania o zachowanie wjazdu z ul. Skotnickiej na ul. Gliwicką.

Komisja rozpatrzyła wniosek Państwa Romany i Józef Markiewicz o odsprzedanie części działki nr 1428/86 położonej w Przyszowicach przy ul.Gierałtowickiej i stanęła na stanowisku (jednogłośnie), że przed podjęciem decyzji należy poczynienie rozpoznania, czy inni właściciele sąsiednich posesji nie chcieli by kupić części działki, ponieważ dalsza część działki pozostał by bez drogi dojazdowej.

W sprawie dzierżawy terenu przy boisku sportowym w Przyszowicach z przeznaczeniem pod budowę masztu dla telefonii komórkowej Komisja wydała (jednogłośnie), opinię pozytywną

Komisja wysłuchała informacji na temat cennika wywozu odpadów z Gminy Gierałtowice. Na terenie gminy Gierałtowice zezwolenie na wywóz odpadów i nieczystości ciekłych posiadają firmy: REMONDIS Sp. z o.o Gliwice, KOMART Sp. z o.o. w Knurowie, ESTA Sp. z o.o., ALBA Sp. z o.o., firmy Konrad Szolc i Eugeniusz Furgoł posiadają koncesję na wywóz nieczystości ciekłych. Najwięcej, bo 99%, umów zawarła firma REMONDIS. Najniższe ceny oferuje firma KOMART, jednakże firma ta nie jest zainteresowana świadczeniem usług na terenie gminy Gierałtowice. Umowy na wywóz nieczystości zawało 95% właścicieli posesji.

Komisja opracowała plan pracy na rok 2007:

W sprawach bieżących J.Nowak przedstawił aktualne informacje na temat zadania „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków”. 3 stycznia 2007r. Rada Ministrów przyjęła indykatywny wykaz dużych projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,

Wykaz ten stanowi załącznik do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. Projekt pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami i oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice” został umieszczony na 66 miejscu listy, jako pierwszy w dziale „Projekty rezerwowe”.

 

Przewodniczący Komisji Górnictwa Eugeniusz Kurpas:

Komisja miała posiedzenie w dniu w dniu  5 lutego 2007r. W posiedzeniu uczestniczyli m.in.: Dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, przedstawiciele Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Inspektorat Gliwice, firmy EKOMEL Katowice, Przedsiębiorstwa Miernictwa Górniczego oraz kopalni "Sośnica-Makoszowy". Nie skorzystali z zaproszenia na posiedzenie przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wydziału Środowiska i Rolnictwa Śląskiego Urzędu Wojewódzki w Katowicach.

Spotkanie dotyczyło warunków prowadzenia robót dla zadania pod nazwą „Regulacja potoku Chudowskiego w kilometrach 1+187 do 4+035 tj., od ul. Gliwickiej w Przyszowicach do ul. Dworskiej w Chudowie. Projekt, który został opracowany na zlecenie kopalni uzyskał negatywna opinie Dyrektora Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Po dyskusji ustalono, że w dniu 21 lutego zostanie zorganizowane spotkanie z udziałem przedstawicieli wszystkich zainteresowanych podmiotów, połączone z wizją w terenie, w celu wypracowania kompromisu.

Kolejnym tematem było opiniowanie dodatku do podstawowego planu ruchu kopalni „Sośnica-Makoszowy”. Komisja zawnioskowała o wstrzymanie opiniowania wniosku, do czasu wyjaśnienia niezgodności.

Komisja zapoznała się z wynikami map hipsometrycznych terenu i porównaniem osiadań i opowiedziała się za wykonaniem zdjęć lotniczych. Zadanie powinno być finansowane w porozumieniu z kopalniami.

Przedstawiciel Wójta przedstawił informację o zawartych porozumieniach z kopalniami i trybie ich realizacji. Porozumienia głownie dotyczą planu ruchu. Poza tym zawarto porozumienia, które doprowadziły do wykonania konkretnych zadań, takie jak: porozumienie w sprawie odwodnienia centrum Chudowa zawarte z kopalnią „Budryk” (porozumienie jest podpisane, został określony proces realizacji zadania oraz procent finansowania ze strony kopalni) oraz porozumienie dot. współfinansowania kosztów wykonania mapy hipsometrycznej (zadanie zostało wykonane).

Komisja wysłuchała informacji o realizacji harmonogramu oraz sposobie załatwienia odwodnienia terenów po północnej stronie ul. Gliwickiej. Sprawy dotyczące odwodnienia terenów po północnej stronie ul. Gliwickiej były omawiane na spotkaniu w dniu 12 stycznia 2007 roku. Na spotkaniu tym inż. Czerwiński przedstawił koncepcję zagospodarowania terenu w rejonie zbiornika „Sośnica I”. Po dyskusji wniesiono następujące uwagi:

1)     Przyjęto tytuł zadania „Przebudowa przeciwpowodziowej infrastruktury technicznej w rejonie zbiornika „Sośnica I” i terenów przyległych z uwzględnieniem dotychczasowej funkcji zbiornika w aspekcie projektowanej docelowej eksploatacji górniczej KWK „Sośnica-Makoszowy” na obszarze sołectwa Przyszowice.

2)     Kopalnia „Sośnica-Makoszowy” Ruch Sośnica zleci w trybie awaryjnym zaprojektowanie i wykonanie rowu poprzecznego od Kanału Ulgi do istniejącej przepompowni przy ul. Brzozowej.

3)     W projekcie winno być uwzględnione dwustronne niezależne zasilanie energetyczne.

4)     Szafa elektryczna projektowanej przepompowni winna być usytuowana na nasypie.

5)     Ustala się maksymalny poziom piętrzenia lustra wody na poziomie 208 m.n.p.m.

6)     Należy powiększyć zdolność retencyjną poprzez zwiększenie powierzchni.

Projektant przedstawi ostateczną wersję projektu do 9 lutego 2007r.

Komisja wysłuchała informacji o trybie i zaawansowaniu studium odwodnienia Gminy Gierałtowice - 25 stycznia odbyło się spotkanie w sprawie robót hydrotechnicznych związanych z eksploatacją górniczą kopalni „Sośnica-Makoszowy” na terenie gminy Gierałtowice. Ustalono tryb realizacji zadań ujętych w harmonogramie.

W sprawach bieżących radny A.Tomiczek poprosił o wystosowanie wniosku do kopalni o pogłębienie potoku Bojkowskiego na odcinku około 200 m od ujścia do potoku Ornontowickiego oraz o udrożnienie przepustu pod torem kolejowym

 

Przewodniczący Komisji Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku Alojzy Madeja:

Komisja miała posiedzenie w dniu 17 stycznia  2007r. Na posiedzeniu tym Komisja wydała (jednogłośnie) pozytywną opinię do projektu uchwały RG w sprawie zmiany Statutu KZKGOP w Katowicach. Gmina Gierałtowice jest członkiem Komunikacyjnego Związku Komunalnego w Katowicach. Jako członek związku gmina musi akceptować, poprzez podjęcie uchwały Rady Gminy, wszystkie zmiany w statucie. Zawarte w projekcie uchwały zmiany dotyczą: zmiany w § 11 ust. 1 Statutu, który otrzymuje brzmienie: „Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym, bezwzględna większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.” Zmiany w § 29 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie: „Jako komisja stała działa ośmioosobowa komisja Rozwoju.” Zmiany w § 31 ust. 8 Statutu otrzymuje brzmienie: „Protokół z posiedzenia Zarządu winien zawierać: stwierdzenie ważności posiedzenia, listę obecności, stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia, zatwierdzony porządek obrad, skrócony opis przebiegu posiedzenia, wyniki głosowania treść podjętych uchwał i wniosków, podpis osoby, które przewodniczyła posiedzeniu i protokolanta.”

W dalszej części posiedzenia Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej. W skład Komisji Inwentaryzacyjnej zgonie z uchwałą Rady Gminy Nr IX/49/03 z dnia 2.06.2003r. wchodzą Pani Gertruda Pawlas i Pan Henryk Kubicki. W związku z tym, że osoby te nie pełnią już funkcji radnego proponuje się odwołanie ich ze składu komisji i powołanie w to miejsce radnych Artura Tomiczek i Tadeusza Czech. Trzecim członkiem komisji jest radny Marian Szołtysek.

Komisja przyjęła plan pracy na rok 2007:

W sprawach bieżących Komisja podjęła dyskusje nad zagadnieniem utrzymania porządku oraz usuwania odpadów komunalnych. Wnioski z tej dyskusji:

1)     Sprawy dotyczące zbiórki azbestu i wywozu ścieków poruszyć na zebraniach wiejskich.

2)     Usunąć zanieczyszczenia zalegające pomiędzy krawężnikiem i jezdnią na drodze wojewódzkiej w Gierałtowicach,

3)     Umocnić pobocza drogi ul.Ks.Roboty w Gierałtowicach, koło kapliczki.

4)     Rozważyć powołanie służb porządkowych – straży gminnej lub policjanta kontraktowego.

5)     Poczynić starania, aby w Przyszowicach koło kościoła oraz w Paniówkach koło piekarni p.Mryka zostały ustawione fotoradary.

6)     Uporządkować oznakowanie drogi ul. Gierałtowickiej w Przyszowicach kolo kościoła. Należy zmienić linię przerywaną na linie ciągłą.

7)     Wystąpić do Generalnej Dyrekcji Dróg z wnioskiem o zmianę czasu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gliwickiej i Zabrskiej w Paniówkach.

8)     Zapewnić czyszczenie chodników, aby nie zarastały trawą, która je niszczy.

9)     Zapewnić ochronę obiektu pływalni w Paniówkach.

10) Wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o doprowadzenie ul. Darwina w Paniówkach do stanu nie zagrażającego bezpieczeństwu, tj. naprawienie drogi i wycięcie drzew.

 

Ad. 6

Rozpatrzenie i podjęcie uchwał.

Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy jest zdolna do podejmowania uchwał, na sali jest obecnych 12 radnych.

 

ppkt. 6 a) Uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2007 rok

Przewodniczący stwierdził, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Planowania. Projekt uchwały i opinia komisji zostały przedstawione w pkt. 5 porządku sesji.

Poprawek do projektu uchwały nie zgłoszono. Przewodniczący podał ją pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

głosów „za”

11

 

głosów „przeciw”

0

 

głosów „wstrzymujących się”

1

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2007 rok została podjęta, większością głosów, w obecności 12 radnych.

Uchwała została oznaczona numerem V/33/07, stanowi załącznik do protokołu.

 

ppkt. 6 b) Uchwała w sprawie w sprawie zmiany Statutu KZKGOP w Katowicach.

Przewodniczący stwierdził, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku. Projekt uchwały i opinia komisji zostały przedstawione w pkt. 5 porządku sesji.

Radny Żogała zgłosił uwagę do treści uchwały. W podstawie prawnej uchwały powołuje się § 12 ust. 2 pkt. 1 Statutu KZK GOP natomiast w statucie, który został dołączony do projektu uchwały nie ma takiego punktu w tym paragrafie. Po przeanalizowaniu statutu uważam, że mógł by to być § 10 ust. 2 lit. a.

Radca prawny J.Maślanka w odpowiedzi wyjaśnił, że projekt uchwały został opracowany i zaopiniowany pod względem formalno-prawnym przez Radce prawnego KZK GOP. W podstawie prawnej uchwały wskazany jest Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 13 z 2005r. W dniu 19 grudnia 2006r. Zgromadzenie KZK GOP w Katowicach podjęło kolejną uchwałę w sprawie zmian w statucie, uchwała ta nie została jeszcze opublikowana, a więc nie obowiązuje. Tekst statutu KZK, który został załączony do projektu uchwały również jeszcze nie obowiązuje, jest to projekt tekstu jednolitego statutu. Sporządzenie i opublikowanie tekstu jednolitego będzie możliwe dopiero po przyjęciu przez wszystkie gminy członkowskie zgodnych uchwał i po ich opublikowaniu.

Do projektu uchwały wniesiono poprawkę polegającą na skreśleniu  w ustępie trzecim powtarzającego się dwukrotnie wyrażenia „w sprawie”.

Poprawek do projektu uchwały nie wniesiono. Przewodniczący odczytał treść uchwały po czym podał ją pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

głosów „za”

8

 

głosów „przeciw”

0

 

głosów „wstrzymujących się”

4

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie w sprawie zmiany Statutu KZKGOP w Katowicach została podjęta, bezwzględną większością głosów, w obecności 12 radnych.

Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych.

Uchwała została oznaczona numerem V/39/07, stanowi załącznik do protokołu.

 

ppkt. 6 c) Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej.

Przewodniczący stwierdził, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku. Projekt uchwały i opinia komisji zostały przedstawione w pkt 5 porządku sesji.

Streszczenie dyskusji:

Radny A.Madeja poinformował, że na posiedzeniu Komisji Radny Żogała zapytał czy istnienie tej komisji jest jeszcze niezbędne. i poprosił o wyjaśnienie tej kwestii.

Radny Żogała wyjaśnił swoje wątpliwości następująco: Nowelizacja ustawy z dnia 1 grudnia 2005 zmieniła w pewnym stopniu procedurę komunalizacji gruntów. Czy ta zmiana spowodowała, że istnieje jeszcze potrzeba funkcjonowania Komisji Inwentaryzacyjnej?

Radca prawny J Maślanka przedstawił następujące wyjaśnienie: Ustawa z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych w pierwotnym brzmieniu mówiła, że komunalizacja ma być skończona w terminie 3 miesięcy, tymczasem komunalizacja nie zakończyła się jeszcze do dziś. W 2005 roku miała miejsce nowelizacja ustawy, wprowadzono art. 17 a, który miał wymusić przekazywanie materiałów inwentaryzacyjnych przez gminy do Wojewodów. Art. 17 a jednakże nie uchyla art. 17 w związku z tym sankcją jest wprowadzenie postępowania z urzędu przez Wojewodę. Według informacji przekazanych przez Referat Gospodarki Komunalnej w dalszym ciągu istnieje potrzeba komunalizacji mienia, w związku z czym Komisja Inwentaryzacyjna jest potrzebna.

Radny Paweł Hirsz zapytał w jaki sposób wyłoniono kandydatury na członków komisji?

Wójt wyjaśnił, że zaproponowano kandydatury radnych, którzy mają dogodne warunki do szybkiego skomunikowania się z UG.

Poprawek do projektu uchwały nie wniesiono. Przewodniczący odczytał treść uchwały po czym podał ją pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

głosów „za”

8

 

głosów „przeciw”

0

 

głosów „wstrzymujących się”

4

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej została podjęta, większością głosów, w obecności 12 radnych.

Uchwała została oznaczona numerem V/34/07, stanowi załącznik do protokołu.

 

ppkt. 6 d) Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

Przewodniczący stwierdził, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Planowania. Opinia komisji została przedstawiona w pkt. 5 porządku sesji.

Projekt przewiduje wprowadzenie zmian do uchwały Nr XLVIII/295/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 02.06.2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa. Zapis w § 3, stanowiący że należności pieniężne mogą być umarzane w całości lub w części, zostanie uzupełniony o pkt 5 o treści: „5) ważny interes dłużnika, a w szczególności ze względu na jego sytuację materialną lub ze względu na ważny interes publiczny”.

Streszczenie dyskusji:

Sołtys M.Domim poprosiła o wyjaśnienie na jakich zasadach są umarzane należności podatkowe.

Wójt J.Bargiel wyjaśnił, że decyzję o umorzeniu podejmuje Wójt Gminy, na wniosek strony, po przeanalizowaniu dokumentów i sytuacji materialnej wnioskodawcy.

Radny L.Żogała zgłosił poprawkę redakcyjną  - wykreślenie słowa „a” w wyrażeniu „5) ważny interes dłużnika, a w szczególności ze względu na jego sytuacje materialna lub ze względu na ważny interes publiczny”. Poprawka został przyjęta.

Innych poprawek do projektu uchwały nie wniesiono. Przewodniczący odczytał treść uchwały, po czym podał ją pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

głosów „za”

12

 

głosów „przeciw”

0

 

głosów „wstrzymujących się”

0

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa została podjęta, większością głosów, w obecności 12 radnych.

Uchwała została oznaczona numerem V/35/07, stanowi załącznik do protokołu.

 

ppkt. 6 e) Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej przez Gminę Gierałtowice.

Przewodniczący stwierdził, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Opinia komisji została przedstawiona w pkt. 5 porządku sesji.

W uchwale tej Rada Gminy wyrazi zgodę na odpłatne nabycia przez Gminę Gierałtowice niezabudowanej nieruchomości położonej w Paniówkach oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1961/228 o powierzchni 0,3725 ha, karta mapy 2, stanowiącej własność Romana Włodarz. Nieruchomość zostanie nabyta na cel publiczny tj. pod „Przebudowę – modernizację ul.Skotnickiej i budowę drogi zbiorczej od ul.Skotnickiej do pływalni w Paniówkach”.

Uwag ani poprawek do projektu uchwały nie wniesiono. Przewodniczący odczytał treść uchwały, po czym podał ją pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

głosów „za”

11

 

głosów „przeciw”

0

 

głosów „wstrzymujących się”

0

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej przez Gminę Gierałtowice została podjęta jednogłośnie, w obecności 12 radnych. Radny Roman Włodarz nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała została oznaczona numerem V/36/07, stanowi załącznik do protokołu.

 

ppkt. 6 f) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w Katowicach.

Przewodniczący stwierdził, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Planowania. Opinia komisji została przedstawiona w pkt 5 porządku sesji.

Projekt uchwały przewiduje wyrażenie zgody na udzielenie z budżetu Gminy Gierałtowice w roku 2007 pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego w Katowicach na realizacje zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi DW 921 (ul.Makoszowska) w m. Przyszowice” w kwocie 135.250 zł. W budżecie gminy są zaplanowane środki na sfinansowanie tego zadania, ale do podpisania umowy potrzebna jest uchwała Rady Gminy.

Poprawek do projektu uchwały nie wniesiono. Przewodniczący odczytał treść uchwały, po czym podał ją pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

głosów „za”

12

 

głosów „przeciw”

0

 

głosów „wstrzymujących się”

0

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w Katowicach została podjęta jednogłośnie, w obecności 12 radnych.

Uchwała została oznaczona numerem V/37/07, stanowi załącznik do protokołu.

 

ppkt. 6 f) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Knurów na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin dla mieszkańców Gminy Gierałtowice.

Projekt uchwały przewiduje wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Knurów na dofinansowaniu prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin dla mieszkańców Gminy Gierałtowice w 2007 roku, do wysokości kwoty określonej w budżecie Gminy Gierałtowice na 2007 rok. Warunki dotyczące zwrotu kosztów utrzymania i działalności punktu konsultacyjnego na rzecz mieszkańców, o których mowa w § 1, zostaną określone w zawartym porozumieniu.

Radny T.Nocoń zapytał o jakie środki chodzi w tym porozumieniu?

Skarbnik Michał Kafanke wyjaśnił, że w uchwale budżetowej są przeznaczone środki na dotację na finansowanie punktu konsultacyjnego. Po zakończeniu roku sporządzane są rozliczenia, dopiero na tej podstawie jest przekazywana dotacja celowa dla Gminy Knurów.

Poprawek do projektu uchwały nie wniesiono. Przewodniczący odczytał treść uchwały, po czym podał ją pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

głosów „za”

12

 

głosów „przeciw”

0

 

głosów „wstrzymujących się”

0

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gmina Knurów na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin dla mieszkańców Gminy Gierałtowice została podjęta jednogłośnie, w obecności 12 radnych.

Uchwała została oznaczona numerem V/38/07, stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 7

Sprawy sołectw – informacje sołtysów.

Sołtys sołectwa Chudów Józef Posiłek:

Przekazać sołtysom więcej informacji na temat umarzania należności podatkowych.

Czym uzasadnia się zmianę organizacji pracy Urzędu Gminy polegającą na wprowadzeniu wydłużonego dnia urzędowania we czwartki zamiast w poniedziałki? Dlaczego skrócono czas do godziny 1700, zamiast do godz. 1800, jak to było dotychczas?

Rozwiązać problem wałęsających się psów. Obecnie psy są największą plaga na wsi. Coraz więcej psów pojawia się na drogach, bez opieki.

Na chodniku przy ul. Szkolnej od strony Bujakowa jest wybicie wody. Woda płynie droga, a nie do studzienek. Proszę o wizję w terenie w celu stwierdzenia przyczyny.

Pozamiatać ulicę Szkolną oraz wszystkie drogi na których są studzienki kanalizacyjne.

W budynku wielofunkcyjnym (starej szkoły) udostępnić możliwość korzystania z pomieszczenia gospodarczego tzw. brudownika wszystkim użytkownikom obiektu

Sołtys sołectwa Gierałtowice Gerda Czapelka:

Zakupić krzesła i stoły na wyposażenie sali na boisku LKS w Gierałtowicach, dla około 200 osób.

Kiedy będą nakazy podatkowe i kto je będzie roznosił?

Sołtys sołectwa Paniówki Małgorzata Domin:

Na spotkaniu w sprawie planu robót melioracyjnych ustalono, że będzie wyczyszczony rów przy ulicy Stachury. Żeby woda mogła być odprowadzona trzeba wyczyścić rów przy ul. ...na odcinku około 400 metrów. Wystosować w tej sprawie pismo do zarządcy drogi.

Kiedy będą nakazy podatkowe i kto je będzie roznosił?

 

Sołtys sołectwa Przyszowice Zygmunt Szołtysek:

Na ulicy Powstańców od torów w stronę ulicy Granicznej posesje są zalewaną woda stojącą na drodze. Spowodować możliwość odprowadzenia wody do kratek ściekowych.

 

Ad. 8

Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy Joachim Bargiel wyjaśnił, że godziny pracy Urzędu Gminy zostały zmienione, w celu dostosowania czasu pracy UG do godzin pracy urzędów w okolicznych miejscowościach. Proces przejmowania przez gminę dróg ul.Polnej, ul.Powstańców i ul.Stachury jest jeszcze w toku, nie sporządzono jeszcze opisu stanu faktycznego dróg.

Informacja o działalności w okresie międzysesyjnym:

Tradycyjne powitanie Nowego Roku odbywało się w poszczególnych sołectwach oraz przed Urzędem Gminy. 3 stycznia przeprowadzono rozmowy z eurodeputowanymi z P.Olbrychtem i P.Grabowską w sprawie finansowania budowy oczyszczalni ścieków. 5 stycznia odbyło się spotkanie z kierownikami referatów, na którym omówiono sprawy: organizacji zebrań wiejskich, wykonania budżetu, inwentaryzacji, kontroli wewnętrznej i inne sprawy bieżące. 8 stycznia gościli w gminie przedstawiciele filii zabrzańskiej Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców. 9 stycznia została opublikowana lista Funduszu Norweskiego, na której zadanie budowa oczyszczalni w gminie Gierałtowice została ulokowana na 33 miejscu. 11 stycznia uczestnictwo w szkoleniu na temat oceny efektywności środków unijnych. 12 stycznia uczestniczono we wręczeniu pucharu dla najlepszego przedsiębiorcy w Gliwicach, który otrzymali firma PROFARB i dyrektor Huty Łabędy. 13, 20 i 27 stycznia uczestniczono w uroczystościach Barbórkowych na kopalniach „Knurów” i „Sośnica-Makoszowy”. 14 stycznia odbył się koncert zespołu GAMA w Gierałtowicach oraz jasełka w wykonaniu  przedszkolaków z Paniówek. 15-19 stycznia odbywała się kolejna edycja konkursu Socratec Comenius w Szkole Podstawowej w Przyszowicach. 19 stycznia przez gminę przeszła wichura, która spowodowała wiele szkód. Szczególnie ucierpiały urządzenia oświetlenia ulicznego, dotkliwe były przerwy w dostawie energii. 22 stycznia uczestniczono w spotkaniu w Katowicach na którym została podpisana umowa na budowę odcinka autostrady A1 Sośnica-Bełk. 23 stycznia gościł w gminie przedstawiciel firmy FENIX, który przedstawił plan sytuacyjny osiedla w Paniówkach. Tego samego dnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Vattenfal, na którym ustalono plan remontu sieci energetycznej niskiego napięcia oraz modernizacji sieci polegającej na zamianie na jednowiązkowe przewody. 24 stycznia przeprowadzono rozmowy w Warszawie na temat listy projektów które mają być dofinansowane z Funduszu Spójności. 25 stycznia odbyła się biesiada charytatywna w Knurowie, z której dochód będzie przeznaczony na sfinansowanie wyjazdów wakacyjnych dzieci z rodzin ubogich. 26 stycznia w siedzibie Urzędu Miasta Rybnik odbyło się spotkanie z Marszałkiem Województwa Śląskiego na temat Regionalnego Programu Operacyjnego. 27 stycznia odbyły się  kolejne spotkania kolędowe, jasełka w wykonaniu dzieci z Przyszowic i z Paniówek. 29 stycznia miało miejsce spotkanie z przedstawicielami organizacji kulturalnych. 31 stycznia Starosta Powiatu oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg przedstawili propozycje partycypacji w remoncie: ul.Korfantego w Gierałtowicach, ul. Zabrskiej, ul. Polnej i łącznika Polna-Zabrska. 6 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze chóru „Bel Canto” z Chudowa. Takie zebranie odbyło się również w chórze „Skowronek” z Gierałtowic. 7 lutego odbyła się odprawa w Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach. 8 lutego gościł w gminie Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, budowanej na terenie kopalni Gliwice przedstawił ofertę studiów.

We wszystkich sołectwach odbyły się zebrania wiejskie sprawozdawczo wyborcze. Na kadencję 2007-2011 sołtysami wybrani zostali: Gerda Czapelka w sołectwie Gierałtowice, Małgorzata Domin w sołectwie Paniówki, Zygmunt Szołtysek w sołectwie Przyszowice i Józef Posiłek w sołectwie Chudów.

 

Ad.9

Odpowiedzi na interpelacje, wolne głosy i wnioski.

Radna Grażyna Malec: Na stronie internetowej Urzędu Gminy zamieścić informacje o Gminnym Ośrodku Kultury. Młodzież Szkoły Podstawowej w Przyszowicach dziękuje radnym sołectwa Przyszowice za wsparcie akcji „I Ty zostań świętym Mikołajem”.

Radny Wiesław Paszek: Na drodze ul. Szkolna w kierunku Bujakowa są znaczne szkody spowodowane eksploatacją kopalni „Budryk”. Podjąć działania o naprawienie drogi.

Jak daleko jest posunięta sprawa podziału geodezyjnego działek w Chudowie?

Odp. J.Długaj: Geodeta powinien przedstawić projekt podziału do połowy marca br.

A.Biskup: Zarząd Gospodarki Wodnej informuje, że wały na rzece Kłodnicy są systematycznie monitorowane przez KWK „Makoszowy” oraz doraźnie przez Zarząd Spółki Wodnej. Z mojej obserwacji oraz obserwacji mieszkańców wynika, że wały przeciekają. Mieszkańcy są zaniepokojeni stanem wałów.

Przy ul. Grobla tworzy się dzikie wysypisko śmieci. Wnioskuje o uporządkowanie  terenu i ustawienie znaku zakazu wjazdu.

Na ul.Gierałtowickiej od ul.Orzeszkowej do góry konary lip są bardzo nisko i zasłaniają widoczność. Wnioskuję o dokonanie przycinki drzew.

M.Błaszczyk: Przycięcia wymagają również topole przy torach kolejowych.

Wał pomiędzy ul.Makoszowską a ujściem potoku Chudowskiego przecieka. Teren jest pod intensywną eksploatacją kopalni „Sośnica-Makoszowy”. Woda już wyszła ze starego koryta i stale napiera na wały, a wały w tym miejscu zostały źle wykonane.

Radny Tadeusz Czech poprał wniosek sołtysa o zakupienie krzeseł i stołów na wyposażenie sali LKS w Gierałtowicach. Poprosił, aby ktoś z Urzędu Gminy podjął decyzję o zlikwidowaniu starego zużytego sprzętu, który jest zmagazynowany w przedsionku sali LKS w Gierałtowicach.

M.Domin: Na spotkanie Gminnej Spółki Wodnej zaprosić zarządcę potoku Promna w celu rozwiązania problemu potoku. Kopalnia wykonała nowe koryto potoku, stare koryto jest nieczynne lecz napełnia się gdy są wiesze opady. Woda z ul. Gliwickiej jest spuszczana do tego nieczynnego starego koryta. Zarządca potoku powinien wskazać rozwiązanie problemu.

Do dyrektora GOK zwróciła się z prośbą, aby na spotkania z przedstawicielami organizacji społecznych byli zapraszani sołtysi.

Radny Tadeusz Nocoń: Niedobrze się stało, że gmina wyraziła zgodę na wpuszczenie  do starego potoku Promna wód z rowów przy ul. Gliwickiej. Meandry starego potoku nie łączą się z nowym korytem potoku Promna. Woda cofa się z zalewa gospodarstwo i sąsiednie domy przy ul. Leśnej. Problem będzie się nasilał.

 

Ad. 10

Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i ogłosił zamknięcie obrad.

 

 

Podpisał: Przewodniczący Rady Gminy Piotr Szołtysek

 

Protokołowała: Stefania Swoboda

Załączniki:

  1. Lista obecności radnych
  2. Lista obecności zaproszonych gości
  3. Porządek sesji
  4. Uchwały podjęte na sesji – nr V/33/07 –V/39/07.informację wytworzył(a): Stefania Swoboda
za treść odpowiada: Stefania Swoboda
data wytworzenia: 2007-04-17


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2775
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48
tel.: (32) 30 11 300, faks: (32) 30 11 306
e-mail: bip@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-07-24 12:13:28