Urząd Gminy Gierałtowice
 
INFORMATOR
URZĄD GMINY
RADA GMINY
ZARZĄDZENIA, PRAWO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
INFORMACJE O ŚRODOWISKU
FINANSE
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
WYBORY
BEZPIECZEŃSTWO
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
KONKURSY OFERT
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XLIX/06 z dnia 30 czerwca 2006r.
(RADA GMINY / Protokoły)
[opublikował(a): Stefania Swoboda dnia 2006-11-30 08:22:05, dokument aktualny]


Protokół Nr   XLIX / 06

z sesji Rady Gminy Gierałtowice

która odbyła się  w dniu 30 czerwca 2006r.

 

Porządek sesji :

1.

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

 

2.

Przyjęcie porządku obrad.

 

3.

Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 2.06.2006r.

 

4.

Zgłaszanie interpelacji i wniosków radnych.

 

5.

Informacja z działalności komisji stałych RG w okresie międzysesyjnym.

 

6.

Problemy oświaty w gminie

 

7.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

 

 

a)    w sprawie zatwierdzenia taryf wody

XLIX /297/06

 

b)   w sprawie dopłaty z budżetu Gminy Gierałtowice do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków

XLIX /298/06

 

c)    w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

XLIX /299/06

1.      7.

d)   w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów załadunku, transportu i składowania odpadów zawierających azbest

XLIX /300/06

1.      8.

e)    w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej instalacji ekologicznego ogrzewania budynków w Gminie Gierałtowice

XLIX /301/06

1.      10

f)     w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim na realizację zadania na drogach wojewódzkich w 2006r. (dot. ul.Makoszowskiej w Przyszowicach)

XLIX /302/06

 

g)    w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie Gminy Gierałtowice na rok 2007 na kontynuacje inwestycyjnego p.n. „Przebudowa ul. Dworskiej wraz z budową ścieżki rowerowej, jednostronnego chodnika i parkingu – odcinek od ul.Topolowej w Chudowie do OSP w Paniówkach”

XLIX/303/06

8.

Sprawy sołectw – informacje sołtysów.

 

9.

Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 

10.

Odpowiedzi na interpelacje, wolne głosy i wnioski.

 

11.

Zamknięcie sesji.

 

 

Ad. 1

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

Sesja miała miejsce w sali Urzędu Gminy w Gierałtowicach w godz. 1600 – 1930. Sesję otworzył i przewodniczył obradom Rady Gminy Roman Włodarz.

Przewodniczący oświadczył, że otwiera obrady XLIX sesji Rady Gminy Gierałtowice. Stwierdził, że sesja jest prawomocna, na sali jest obecnych 13 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych. Nieobecni: Henryk Kubicki, Wiesław Paszek.

W sesji uczestniczyły osoby zaproszone: Wójt Gminy dr inż. Joachim Bargiel, skarbnik gminy Michał Kafanke, dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Tadeusz Wranik, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Henryka Górka, Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Henryk Kłosek, radca prawny Józef Maślanka,  kierownicy referatów i pracownicy Urzędu Gminy, sołtysi: Małgorzata Domin, Gerda Czapelka, Zygmunt Szołtysek, Józef Posiłek, dyrektorzy placówek oświatowych.

Listy obecności, radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

 

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

 

Z pierwotnego porządku obrad skreślono pkt. 7f podjęcie uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Gierałtowice oraz dalszym postępowaniu z nimi, ponieważ projekt nie został zaopiniowany przez Ministerstwo.

Porządek obrad, w brzmieniu jak na wstępie, został przyjęty w głosowaniu – 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

 

Ad. 3

Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 2.06.2006r.

Do protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 2 czerwca 2006r.  nie wniesiono żadnych uwag. Protokół został przyjęty w głosowaniu: 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

 

Ad. 4

Zgłaszanie interpelacji i wniosków radnych.

Radna Grażyna Malec: W imieniu mieszkańców Przyszowic proszę o umieszczenie na ul. Polnej w kierunku Chudowa znaku drogowego ostrzegający przed zwierzętami które przelatują z jednej strony ulicy na drugą.

Radna Gertruda Pawlas: Otrzymałam odpowiedź na interpelację złożoną na sesji w dniu 25 maja, w sprawie uwag dotyczących remontu ul. Gliwickiej, w której poinformowano mnie, że uwagi zostały przekazane wykonawcy remontu drogi. Chciałabym dowiedzieć się coś więcej. Z tego co wiem krawężnika nie obniżono, zgłaszano mi również inne uwagi, Chciałabym wiedzieć jakie jest stanowisko wykonawcy.

 

Ad. 5

Sprawy oświaty w gminie.

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia G.Pawlas przedstawiła informację z posiedzenia Komisji. Komisja na posiedzeniu w dniu 26 czerwca br. zajmowała się problemem oświaty w gminie. Porządek posiedzenia obejmował następujące zagadnienia: informacja o przygotowaniu organizacji pracy szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2006/2007; Strategia polityki lokalnej w zakresie oświaty; Analiza organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji; Ocena realizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach. Osiągnięcia uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w konkursach.

Kierownik referatu Edukacji i Zdrowia Czesława Kuś przedstawiła informację na temat organizacji roku szkolnego 2006/2007 w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach.

W roku szkolnym 2006/2007 do szkół podstawowych uczęszczać będzie 682 uczniów, w roku ubiegłym było 713 uczniów. Liczba uczniów w gimnazjach wyniesie 419, w roku poprzednim wynosiła 430. Statystyka jest następująca:

Szkoła Podstawowa Gierałtowice - w roku szkolnym 2005/2006 było 268 uczniów, w roku 2006/2007 będzie 267 uczniów, 13 oddziałów + 1 oddział 0.

Szkoła Podstawowa Przyszowice roku szkolnym 2005/2006 było 165 uczniów, w roku 2006/2007 będzie 155 uczniów, 10 oddziałów .

Szkoła Podstawowa Paniówki roku szkolnym 2005/2006 było 193 uczniów, w roku 2006/2007 będzie 185 uczniów, 12 oddziałów, w tym oddział integracyjny w klasie I.

Szkoła Podstawowa Chudów roku szkolnym 2005/2006 było 87 uczniów, w roku 2006/2007 będzie 75 uczniów, 6 oddziałów .

Gimnazjum Gierałtowice roku szkolnym 2005/2006 było 135 uczniów, w roku 2006/2007 będzie 135 uczniów, 6 oddziałów.

Gimnazjum Przyszowice roku szkolnym 2005/2006 było 115 uczniów, w roku 2006/2007 będzie 117 uczniów, 6 oddziałów.

Gimnazjum Paniówki roku szkolnym 2005/2006 było 169 uczniów, w roku 2006/2007 będzie 178 uczniów, 9 oddziałów.

Przedszkole Paniówki roku szkolnym 2006/2007 będzie 40 uczniów, 2 oddziały.

Przedszkole Gierałtowice roku szkolnym 2006/2007 będzie 90 uczniów, 3 oddziały.

Przedszkole  Przyszowice roku szkolnym 2006/2007 będzie 75 uczniów, 4 oddziałów.

W Gierałtowicach do przedszkola chciało uczęszczać więcej dzieci niż jest miejsc w przedszkolu.

Każdy projekt jest zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty. Wszyscy nauczyciele mają odpowiednie kwalifikacje. Duża liczba nauczycieli posiada status nauczyciela dyplomowanego, a w roku bieżącym 8 nauczycieli będzie zdawało egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. W tym roku duża liczba nauczycieli będzie się ubiegać o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Pani Barbara Mansfeld, która od drugiego półrocza obejmie stanowisko kierownika referatu Edukacji i Zdrowia przedstawiła Komisji swój program. Powiedziała m.in., że zamierza realizować koncepcję Wójta Gminy w dziedzinie oświaty. Uważa, że należy kontynuować to co dobre, swoje pomysły dopasować do planów Wójta Gminy. Wszystkie pomysły są oparte o finanse, a finanse dzisiaj są w szkołach. Powiedziała również, ze placówki oświatowe są dobrze wyposażone. Ważnym problemem jest też sport w szkołach. Trzeba podjąć działania, żeby sport w szkołach przełożyć na sport pozaszkolny, dlatego trzeba nawiązać współpracę z organizacjami społecznymi działającymi w gminie. Chciałaby też, żeby ta znikoma ilość zajęć z muzyki zaowocowała lepszą współpracą z chórami. Zależało by jej na dobrej współpracy ze środowiskiem jednak przypomniała że możliwości Referatu Edukacji są ograniczone, bo w szkole rządzi dyrektor.

Z-ca Wójta J.Korus powiedział również, że placówki szkolne są dobrze wyposażone, posiadają zaplecza sportowe, aktualnie w trakcie jest budowa boisk przy szkole w Przyszowicach. Wyniki mierzenia zewnętrznego są pozytywne. Polityka wójta w zakresie oświaty nie zmieni się. Widać wyraźny nacisk na rozwój bazy oświatowej, gmina przeznacza na oświatę pokaźną część budżetu i ten kierunek nie ulegnie zmianie w najbliższych latach.

Strategię polityki lokalnej w zakresie oświaty przedstawił Wójta Gminy Joachim Bargiel. Powiedział, że w chwili obecnej nie ma jednolitej strategii w zakresie oświaty lansowanej przez kuratora i przez ministerstwo. Od pół roku nie ma kuratora oświaty w naszym okręgu. Realizując zadania własne gminy, podnosimy poziom oświaty. Podnoszenie standardów jakościowych nie zawsze da się pogodzić z ekonomiką. Placówki oświatowe w gminie spełniają już standardy Unii Europejskiej. Wszystkie zagadnienia procesu dydaktycznego staramy się rozwiązywać z korzyścią dla dzieci i młodzieży. Wprowadzono podział na liczne grupy językowe również podział na grupy na zajęciach z innych przedmiotów, zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe godziny nauki języków obcych. Te działania zaowocowały tym, że gmina uplasowała się na 45 miejscu w Polsce pod względem wydatków bieżących w przeliczeniu na jednego ucznia. do tego trzeba dodać jeszcze działania inwestycyjne jak przygotowanie szkół, budowa sal gimnastycznych, boisk szkolnych, pływalni. To stawia nas w pierwszej dziesiątce gmin, pod względem inwestowania w oświatę. Nadszedł moment na działania optymalizacyjne, które będą polegać na oszczędzaniu mediów. Zamierzenie to będzie realizowane poprzez budowę w każdym sołectwie kotłowni, które będą zasilać wszystkie obiekty komunalne oraz wprowadzenie urządzeń pozwalających na oszczędzanie mediów. W roku ubiegłym rozpoczęto proces zmiany w sposobie zarządzania.  Wszystkim szkołom przekazano oddzielne środki finansowe i powołano odrębne komórki księgowe. Obecnie każdy dyrektor odpowiada za finanse podległej mu placówki.  Nie wybrano jeszcze kierunku organizacji sieci palcówek oświatowych w gminie. Ministerstwo Edukacji i Kuratorium Oświaty także nie mają klarownych wytycznych w sprawie łączenia palcówek w zespoły szkół.

Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowa już wcześniej wnioskowała o powołanie w roku 2007 zespołów szkół. Na posiedzeniu podjęto ponownie dyskusje w tym temacie.

Radni pytali czy w Chudowie będzie drugi oddział zerowy? Wskazali, ze sąsiedniej miejscowości Makoszowy funkcjonuje zespól szkół skupiający przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum. Pytano jaka jest dalsza  procedura realizacji wniosku Komisji o utworzenie zespołów szkół? Przypomniano, że Komisja wnioskowała o utworzenie zespołów szkół, ale wskazała że realizacja powinna mieć miejsce w 2007 roku, czyli w przyszłej kadencji Rady Gminy. Wniosek ten jest więc wytyczną dla radnych następnej kadencji, RG przyszłej kadencji może go zrealizować, jeżeli uzna go za słuszny. Padło też stwierdzenie, że jeżeli nie rozpoczniemy reorganizacji już, to są małe szanse, że RG przyszłej kadencji będzie mogła przeprowadzić reorganizację w roku przyszłym. Jeżeli chcemy przeprowadzić reorganizację to musimy mieć pomysł w jaki sposób to zrobić, jaki ma być model zarządzania placówką. Pomysł trzeba wypracować na posiedzeniu komisji. Powinniśmy dążyć do tego, żeby placówki oświatowe działały sprawnie pod względem organizacyjnym i ekonomicznym.

W roku bieżącym ogłoszony został konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Przyszowicach

Padło stwierdzenie, że już w chwili obecnej placówki działają sprawnie, dyrektor jest zarządcą i odpowiada za funkcjonowanie placówki, trzeba jeszcze dokończyć proces przekazania mienia w zarząd. Zadano pytanie pani Kuś, czy obecnie funkcjonujący system jest dobry i działający rozwojowo na szkoły? Odpowiedziała, że, że jej zdaniem obecny system jest dobry, powołanie zespołów nie jest dobrym rozwiązaniem.

Wójt J.Bargiel poinformował, że są prowadzone prace nad przyporządkowaniem mienia i zakresów odpowiedzialności dyrektorom poszczególnych placówek oświatowych. Aktualnie sprawa jest na etapie oczekiwania na dokumenty formalne. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała wyraźne zalecenie, mówiące o tym, że dyrektor jednostki musi ponosić odpowiedzialność finansową. Realizując te zalecenie wydzielono już finanse szkół, trwają prace nad przekazaniem mienia. Utworzenie zespołów nie przyniesie wyraźnych korzyści ekonomicznych, ponieważ oszczędności ograniczają się tylko do etatów zastępcy dyrektora. Z wypowiedzi Wójta wnioskuję, że opowiada się za utrzymaniem obecnego modelu organizacyjnego. Komisja formułując wniosek miała na względzie przede wszystkim aspekt sprawności zarządzania.

Komisji podsumowując dyskusję stwierdziła, że po wysłuchaniu stanowiska Wójta Gminy w sprawie utworzenia zespołów szkół Komisja powinna ponownie podjąć debatę nad wnioskiem o utworzenie zespołów. Temat będzie kontynuowany na posiedzeniu w miesiącu wrześniu. Do końca sierpnia Wójt przedłoży materiały uzasadniające jego stanowisko.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o wystąpienie dyrektorów placówek oświatowych:

Z-ca Dyrektora SP Gierałtowice I.Słaboń: W roku szkolnym 2006/2007 do szkoły będzie uczęszczało 267 uczniów.  Zatrudnionych jest 22 nauczycieli, są zatrudnieni zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. W szkole bardzo prężnie działa świetlica. Są organizowane różnorodne zajęcia pozalekcyjne, na które uczęszcza około 250 uczniów. W poprzednim roku szkolnym odbywało się tygodniowo 16 godzin zajęć pozalekcyjnych. W szkole działają kółka zainteresowań, muzyczne, plastyczne, regionalne, teatralno-dziennikarskie, filatelistyczne, haftu artystycznego,  matematyczne, informatyczne, ekologiczne, j.angielskiego, szkolny klub europejski,  szkolne koło PCK i kółka sportowe. Uczniowie osiągają liczne sukcesy na konkursach szkolnych, międzyszkolnych a także na europejskich. Osiągnięcia ma również grupa wspinaczkowa, która bierze udział w turnieju czterech ścianek, a także koło szachowe. Dwóch uczniów zakwalifikowało się do wojewódzkiego konkursu „Czytam szybko i efektywnie”, dwóch uczniów zakwalifikowało się do finału konkursu „Na podbój kosmosu”. Dzieci zdobyły drugie miejsce w konkursie organizowanym przez Starostwo Powiatowe pt. „Piękne siedemsetletnie” dotyczącym historii naszych miejscowości. Wiele osiągnięć dotyczy prac plastycznych. Osiągnięciem jest również 12 medali w zawodach pływackich. Jedna uczennica zakwalifikowała się do drugiego etapu konkursu organizowanego przez PCK pt. „Mały ratowniczek”. W biegach przełajowych uczniowie uzyskali drugie miejsce, pięknie zaprezentowali się na festiwalu ekspresji dziecięcej w Katowicach. W konkursie „Asy z młodszej klasy” reprezentacja szkoły zajęła I miejsce. W konkursie filatelistycznym dwóch uczestników zdobyło I miejsce w grupie gimnazjalnej i I w szkole podstawowej w miejsko-gminnym konkursie filatelistycznym pt. „Turystyka na pomorzu”, dwóch zwycięzców reprezentowało gminę na konkursie w Kołobrzegu, który był etapem ogólnopolskim, zajęli drugie i czwarte miejsce.

Dyrektorka Gimnazjum w Gierałtowicach nie przybyła na sesję.

Dyrektorka Przedszkola w Gierałtowicach Weronika Kaczmarczyk: W nowym roku szkolnym utrzymane będą trzy oddziały. Dzieci chętnych jest więcej niż miejsc, pomimo, że w szkole funkcjonuje oddział zerowy. Nauczyciele są zatrudnieni od lat, wszyscy mają wykształcenie wyższe pedagogiczne. Do przedszkola będzie uczęszczało jedno dziecko głuche stad potrzeba zatrudnienia specjalisty. W przedszkolu jest zatrudniony logopeda, który opiekuje się dziećmi z wadami wymowy. Stołówka przedszkolna obsługuje również szkołę podstawową i gimnazjum, wydaje dziennie około 200 obiadów. Problemem jest zły stan sprzętu w ogródku przedszkolnym oraz potrzeba wycięcia drzew w ogródku.

Dyrektorka SP Przyszowice Barbara Mansfeld: W przyszłym roku szkolnym do szkoły uczęszczać będzie 155 uczniów, funkcjonować będzie 11 oddziałów. Zostanie powołany nowy dyrektor szkoły. W bieżącym roku szkolnym odbyła się wizytacja szkoły, szkoła otrzymała ocenę celującą. Wynik sprawdzianu jaki odbył się w klasie VI jest o 4 punkty wyższy niż średnia krajowa i średnia województwa śląskiego, a także wyższy od średniej powiatu gliwickiego.  W roku mijającym w szkole odbywało się tygodniowo 29 godzin pozalekcyjnych, z tego 17 nauczyciele prowadzili nieodpłatnie. Prowadzono 18 kół zainteresowań. W czasie ferii zimowych co roku organizowane jest zimowisko. Dyrektorka podziękowała wszystkim za owocną współpracę.

Dyrektorka Gimnazjum w Przyszowicach Anna Kowol: W roku przyszłym do szkoły będzie uczęszczało 116 uczniów w 6 oddziałach. Nie zmieni się stan zatrudnienia nauczycieli, czyli będzie dyrektor, 8 nauczycieli zatrudnionych na pełnym etacie i 6 nauczycieli którzy pracują w drugim zatrudnieniu. Nadal niewystarczający jest wymiar czasu pracy pedagoga szkolnego. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych nie jest zapewniona, dlatego, że gimnazjum nie zatrudnia logopedy, psychologa. Nie są też zapewnione bezpieczne warunki obsługi higienicznej, ponieważ higienistka jest tylko dwa racy w tygodniu. W okresie wakacji przeprowadzony będzie remont związany z usuwaniem szkód górniczych. Rok miniony zakończony został bez większych problemów wychowawczych. O wysokim poziomie dydaktycznym szkoły świadczy fakt, że od trzech lat wszyscy uczniowie otrzymują promocje i przechodzą do następnej klasy, średnia szkoły wynosiła 4,1, na 117 uczniów gimnazjum 32 otrzymało świadectwo z paskiem, w tym 4 uczniów osiągnęło średnią 5,5 i predysponuje do nagrody Wójta Gminy. O poziome szkoły świadczy wynik egzaminu gimnazjalnego, po raz kolejny gimnazjum uzyskało średnią wyższą niż średnia województwa i powiatu.  W tym roku spośród 40 uczniów, którzy w tym roku przystąpili do egzaminu 12, czyli 30%, zdobyło 75 i więcej punktów jest to niewątpliwy sukces. Uczniowie gimnazjum osiągnęli wiele sukcesów, w tym roku było 7 finalistów, w tym jeden laureat konkursu wojewódzkiego, drugie miejsce zajął uczestnik olimpiady promującej zdrowy styl życia, czwarte miejsce w konkursie wiedzy ekologicznej, finalista powiatowego konkursu „Omnibus”, pierwsze miejsce w gminnym konkursie „Szkolny rachmistrz”, szóste miejsce w konkursie „Mistrz pierwszej pomocy”. Zajęcia kół pozalekcyjnych są wykorzystane w sposób prawidłowy, jest to paca z uczniami zdolnymi.

Dyrektorka przedszkola w Przyszowicach Ewa Skrzydło: W przyszłym roku szkolnym w przedszkolu będą prowadzone 4 oddziały. Pracuje w przedszkolu 21 osób, z tego 16 na pełnym etacie, 2 osoby na 0,5 etatu i 3 osoby w wymiarze godzinowym. W tym roku przeprowadzony zostanie remont, powiązany z usuwaniem szkód górniczych. Problemem jest to, że do przedszkola uczęszcza coraz więcej dzieci niepełnosprawnych, stąd potrzeba zatrudnienia specjalistów.

Dyrektorka Szkoły Podstawowej w Chudowie nie przybyła na sesję.

Dyrektorka Szkoły Podstawowej w Paniówkach nie przybyła na sesję.

Z-ca Dyrektora Gimnazjum w Paniówkach M.Wiśniewska: w okresie ferii zimowych zorganizowano małe formy wypoczynku dla 38 gimnazjalistów, wyjazd do akwapraku w Tarnowskich Górach. Na czas ferii letnich nie zgłoszono potrzeby organizowania wypoczynku. W roku szkolnym 2005/2006 prowadzono tygodniowo 12 godzin zajęć pozalekcyjnych, były to zajęcia sportowe - piłki siatkowej, koszykowej, nożnej oraz przygotowanie uczniów do egzaminy gimnazjalnego. Ponadto nauczyciele prowadzili 14 godzin zajęć nieodpłatnych takie jak koło PCK, samorząd szkolny, kółko teatralne, zajęcia wyrównawcze, koło komputerowe, j. polski dla zainteresowanych, j.angielski dla zainteresowanych. Uczniowie brali udział w ogólnopolskim projekcie „Pakiet wrześniowy”.

Dyrektorka przedszkola w Paniówkach Joanna Bartoszek: W przyszłym roku szkolnym zmieni się organizacja pracy przedszkola, ze względu na mniejszą ilość dzieci. Liczba oddziałów zmniejszy się do 2, zmniejszy się liczba etatów nauczycieli.  Do przedszkola będzie uczęszczać dwoje dzieci specjalnej troski stąd problem z zatrudnieniem specjalistów. Personel gospodarczy pozostanie bez zmian. W tym roku zakończono innowację pedagogiczną, której wynikiem jest zespół folklorystyczny, który osiąga sukcesy, zdobył drugie miejsce w przeglądzie twórczości dziecięcej „Śląskie śpiewanie”.

Kierownik referatu Edukacji i Zdrowia Czesława Kuś: W kończącym się roku szkolnym do szkół podstawowych uczęszczało 713 uczniów, w przyszłym roku będzie o 31 mniej. Do gimnazjów uczęszczało 430, a w roku przyszłym będzie ich 419. Nie zmniejszyła się liczba oddziałów, ale zmniejszyła się liczebność uczniów w oddziałach. Średnia uczniów w oddziale w szkołach podstawowych wynosiła 17, a w gimnazjach 20.

Streszczenie dyskusji:

M.Szołtysek: Czy w okresie wakacji będą prowadzone zajęcia sportowe w szkołach? Czy będzie czynny ogródek przy przedszkolu w Przyszowicach?

E.Skrzydło: Ogródek jest zamknięty, ale będzie osoba, która udostępni go na każde żądanie do godziny 18.00.

A.Kowol: W lipcu odbędą się zawody w piłce siatkowej plażowej, wyjazd astronomiczny do Kamieńca pn. obserwacja nieba nocą, wycieczka do stadniny koni.

R.Włodarz: Dyrektorzy podnosili problem dzieci niepełnosprawnych. Obserwuje się tendencję pogarszania kondycji psychofizycznej dzieci w szkołach. Problem posiada dwojakie oblicze, często bowiem zdarza się, że prawo uzyskiwania odpowiednich zaświadczeń będących podstawa zwolnienia ucznia z określonych obowiązków  jest nadużywane przez rodziców, co obserwuje się szczególnie w szkołach średnich. W ustawodawstwie jest luka prawna, która pozwala na to, że przy pomocy odpowiednich zaświadczeń uczeń może nie zdawać egzaminu gimnazjalnego i przemknąć się przez maturę. Faktycznie jest dużo dzieci mających niedobory, ale jest też dużo spekulacji. System  pomocy psychologicznej jest nadmiernie rozbudowany. Z obserwacji uczniów w szkole średniej wynika, że dziecko objęte taką opieka przestaje być samodzielne, tworzy sobie sztuczny byt, sztuczną przestrzeń psychologiczną.

M.Błaszczyk: Reagowanie u źródła, czyli zapewnienie pomocy najmłodszym dzieciom  zaowocuje tym, że w późniejszym czasie będzie mniej problemów.

Wójt J.Bargiel: Osiągnięcia wszystkich placówek oświatowych, które zostały dzisiaj przedstawione, świadczą o tym, że polityka Wójta i Rady Gminy w dziedzinie oświaty jest prawidłowa. Ogrom osiągnięć dydaktycznych i pozadydaktycznych świadczy o tym, że szkoły nasze są dobrze postrzegane. Problem niżu demograficznego w naszej gminie jest problem przejściowym, z danych statystycznych wynika, że liczba urodzeń wzrasta.

G.Pawlas: Wysoki poziom dydaktyczny i wychowawczy naszych szkół jest znany od dawna. Nasze szkoły są również swoistymi ośrodkami kultury w sołectwach, dzieje się w nich wiele na rzecz środowiska. Przedszkola dawno przestały być przechowalnią dzieci, od dawna przygotowują dzieci do szkoły, uczą dzieci otwarcia się umożliwiając im kontakt ze sceną.  

R.Włodarz: Dobry stan naszej oświaty to wynik decyzji sprzed dziesięciu lat, kiedy to nastąpiło przełamanie wieloletniego impasu. Dzisiaj, mówiąc o oświacie, powinniśmy myśleć z wyprzedzeniem na następne dziesięć lat. Polityka oświatowa gminy nie jest tożsama z polityką Ministra Oświaty, panuje bowiem swoisty dualizm, ponieważ monopol na kreowanie polityki oświatowej posiada państwo a na wykonawcę tej polityki wyznaczono gminy nie dając im środków na realizację tego zadania. W związku z tym nasza polityka w zakresie oświaty jest ograniczona głównie do spaw materialnych oraz do tworzenia rozwiązań i sposobów które mieszczą się poza państwowym standardem edukacyjnym. Nasze myślenie powinno dotyczyć tej sfery, a nie ingerować w działalność szkoły.

 

Ad. 6

Informacja o działalności komisji stałych RG w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Tadeusz Nocoń:

Komisja miała posiedzenie w dniu 28 czerwca br. Porządek posiedzenia był następujący: opinia do projektów uchwał Rady Gminy  w sprawie zatwierdzenia taryf wody, w sprawie dopłaty z budżetu Gminy Gierałtowice do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim na realizację zadania na drogach wojewódzkich w 2006r. (dot. ul.Makoszowskiej w Przyszowicach) oraz w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie Gminy Gierałtowice na rok 2007 na kontynuacje inwestycyjnego p.n. „Przebudowa ul. Dworskiej wraz z budową ścieżki rowerowej, jednostronnego chodnika i parkingu – odcinek od ul.Topolowej w Chudowie do OSP w Paniówkach”.

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przygotowało i skierowało do Wójta Gminy Gierałtowice wniosek taryfowy dotyczący cen i stawek opłat za wodę i za odprowadzanie ścieków. W stosunku do taryfy, która obowiązuje obecnie, została utrzymana jedna taryfa za dostawę wody oraz utrzymano dwie taryfy dla gospodarstw domowych i dla jednostki organizacyjnej za odbiór ścieków. Cena wody uległa podwyższeniu o 11 groszy za 1 m3, tj. o 2,4%. Wzrost wynika z zwiększenia stawki amortyzacyjnej spowodowany przejęciem nowych sieci wodociągowych. Zmieniła się tez niekorzystnie cena wody kupowanej z przeznaczeniem na zaopatrzenie sołectwa Chudów. Cena wody kupowanej z kopalni „Budryk” była niższa od ceny wody dostarczanej nowo wybudowanym wodociągiem zasilającym ze strony Gminy Ornontowice.  W odpowiedzi na pytania w dyskusji wyjaśniono, że  Średnia cena ważona zakupu wzrosła o 12 groszy, tj. o 2,4%. Na pytanie o marże. Referujący T.Wranik wyjaśnił, że spółka nie stosuje marży. Zysk został założony na poziomie kilku tysięcy złotych, czyli spółka funkcjonuje non-profit. Na pytanie o straty wyjaśnił, że straty wody są mniejsze. Stan sieci jest coraz gorszy. Aktualnie tempo modernizacji sieci jest nieco większe niż tempo degradacji sieci. Ilość awarii jest większa. Kupujemy niecałe 600 tys. m3 wody rocznie. Sprawność wynosi więcej niż 50%. Na pytanie czy stwierdzono kradzieże wody wyjaśnił, że są takie nieliczne przypadki. Wykrycie nielegalnego podłączenia jest bardzo kosztowne. Przeprowadzana jest analiza odbiorców, szczegółowo badane są przypadki gdzie zużycie wody jest bardzo niskie. Stosowane są też urządzenia do wykrywania pola magnetycznego, które są zakładane na liczniki. Nielegalny pobór wody nie jest zjawiskiem nagminnym.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Rady Gminy  w sprawie zatwierdzenia taryf wody.

W kolejnym punkcie porządku obrad Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Gminy sprawie dopłaty z budżetu Gminy Gierałtowice do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków. Zgodnie z przedstawionym projektem ustala się stawkę jednostkową dopłaty do 1 m3 wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług wody w kwocie 0,99 zł + VAT oraz stawkę jednostkową dopłaty do 1 m3 ścieków dla jednej taryfowej grupy odbiorców usług – gospodarstwa domowego w kwocie 3,53 zł + VAT.

Trzecim punktem posiedzenia była opinia do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie na rok 2006.

Zmiany ujęte w uchwale obejmują zmniejszenie planu wydatków na następujących zadaniach:

-         250.000 zł z zadania „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej ul. Makoszowska w Przyszowicach”, 

-         8.000 zł wydatki bieżące, zadanie „Remont dróg śródpolnych (ul.Brzezina)”,

-         41.700 zł - wydatki bieżące w szkołach podstawowych,

-         2.541 zł - pozostałe wydatki bieżące  w świetlicach szkolnych,

Środki te zostaną przeznaczone na zadania:

-         16.000 zł – do działu 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na realizacje zadania „Wykonanie budynku gospodarczego i drogi wokół pałacu w Przyszowicach”,

-         105.000 zł  - do działu 954 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, zgodnie z wnioskiem dostarczonym przez Gminny Zespól Reagowania Kryzysowego, z dnia 28.07.2006r. na wydatki majątkowe 94.000 zł na zakup wyposażenia tj. pompy i łodzi i 11.000 zł na wydatki bieżące, na zakup węży, butów drobnego sprzętu jak latarki, drabina, zatrzaśnik, siatki, klucze do hydrantów,

-         137.000 zł – do działu 600 „Transport i łączność” na wspólfinansowanie zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi DW 921 w m. Przyszowice” – 136.000 zł i chodnik przy ul. Gierałtowickiej 1.000 zł,

-         9.541 zł - wydatki majątkowe w szkołach podstawowych,

-         34.700 zł - wynagrodzenia z pochodnymi w świetlicach szkolnych

 

Dyskusja była dość burzliwa. Radny W.Paszek zapytał czy kwestia doposażenia jednostek OSP była uzgodniona z Gminnym Zarządem OSP? Dlaczego planowany jest zakup łodzi skoro Gierałtowice, Przyszowice i Paniówki łodzie mają, a dla Chudowa łódź nie jest potrzebna? Gdzie będzie umieszczony sprzęt zakupiony  w ramach wydatków bieżących? Uważam, że najpierw należałoby zrealizować zadania zaplanowane jak np. zakup samochodu strażackiego, a dopiero potem planować zakup dodatkowego wyposażenia. Skarbnik odpowiedział, że propozycja zmian w budżecie została opracowana na wniosek Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Następnie radny Lomania wniósł zarzut dotyczący późnego dostarczenia materiałów dotyczących zmian w budżecie. Wyjaśniono, że materiały zostały dostarczone Komisji w przededniu posiedzenia. Pismo GZRK zostało dostarczone dopiero na posiedzeniu Komisji, czyli 28 czerwca br.

Kolejnie Radny H.Lomania stwierdził, że na posiedzeniach komisji był omawiany temat zarządzana kryzysowego. W wyniku tego został opracowany wykaz sprzętu jaki należy zakupić, żeby zabezpieczyć sprzęt do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej w przypadku zagrożenia powodziowego spowodowanego większymi opadami deszczu. Na sesji Rady Gminy przyjmowaliśmy sztab kryzysowy, nie są zabierane pieniądze z żadnego sołectwa, to są pieniądze z Przyszowic.

Następnie radny M.Błaszczyk stwierdził, że wykaz sprzętu jaki należy zakupić został opracowany po przeprowadzeniu analizy akcji przeciwpowodziowej przeprowadzonej wiosną tego roku. Wynika on z analizy działań które powinniśmy robić, ale nie mieliśmy czym robić. Pompa jest nieodzowna. Łódź znajdująca się w Przyszowicach jest już zniszczona. Remont jest nieopłacalny, koszt remontu przekracza jej wartość. Reagowanie kryzysowe wymaga podejmowania działań szybko. Środki na zakup zostały wygospodarowane w ramach budżetu sołectwa. Sprzęt trzeba zakupić bo w Przyszowicach nie ma czym pracować. Trzeba się skoncentrować na sprawie doposażenia gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Pompy są potrzebne nie tylko w Przyszowicach.

Radny W.Paszek powiedział, ze o to gdzie będzie magazynowany sprzęt pytał dlatego, że przedmioty, które nie mają właściciela nigdy nie będą szanowane. Jeżeli sprzęt jest komuś przypisany, to ten ktoś jest za niego odpowiedzialny i będzie o niego dbał.

Radny M.Błaszczyk przytoczył, że podczas akcji na stanie OSP Przyszowice były trzy węże f 110. Aktualnie w gminie są trzy nowoczesne wozy strażackie, a czwarty kupujemy, ale nie ma węży żeby pompować wodę.

Ja stwierdziłem, że sedno sprawy nie leży w zakupie węzy, ale chodzi o to, że w środku roku budżetowego jest do budżetu wprowadzane zadanie o wartości ponad 100 tys. zł. Zapytałem co zmieniło się w zagrożeniu sołectwa Przyszowice, że  musimy awaryjnie uchwalać zadanie o wartości 105.000 zł? Jakie nowe zagrożenie doszło od roku ubiegłego, czy od dwóch lat?

W odpowiedzi Radny H.Lomania powiedział, że jeszcze w roku ubiegłym w czasie burzy nastąpiło zagrożenie powodziowe tak znaczne, że konieczne było zwrócenie się do Paniówek o pomoc w akcji. Jeszcze w roku ubiegłym na ul. Szkolnej nie było wody. W tej chwili po 10 minutach opadów cała ul. Szkolna jest podtapiana. Woda się kumuluje i idzie w stronę ul. Gierałtowickiej.

Radny M.Błaszczyk wyjaśnił, że Komisja Rolnictwa Planowania Przestrzennego i Ochrony  Środowiska zajmowała się sprawą reagowania kryzysowego. Wystosowała wniosek o doposażenie jednostek OSP w niezbędny sprzęt. Wszyscy członkowie komisji głosowali za  wnioskiem o zakupienie wysokowydajnej pompy dla OSP Przyszowice. Potrzeba doposażenia wynika z aktualnej sytuacji jaka się wytworzyła. Pompa jest  potrzebna do reagowania w sytuacji lokalnych podtopień. Ustalono, że przed zakończeniem eksploatacji ściany nr 6 w pokładzie 408 miało być gotowe odwodnieni kolektorem f 1400 do zbiornika „Sośnica I”, niestety realizacja tego zadania opóźnia się i z tego powodu w centrum Przyszowic będą duże problemy.

Stwierdziłem, że w tym roku zagrożenie w centrum Przyszowic jest takie samo jak w roku ubiegłym. Łodzie były zakupione w tym samym czasie dla wszystkich sołectw, niestety w Przyszowicach łódź jest zepsuta, a pozostałe są w dobrym stanie.

Radna G.Malec podsumowała moją wypowiedź, że w takim razie konieczny jest remont budynku straży pożarnej, aby nadawał się do przechowywania sprzętu.

Radny R.Włodarz stwierdził że dyskutujemy nie o pompie ale o sposobie kreowania wydatków gminy. Doszło do tego, że Rada Gminy chce podejmować decyzje za inne organy. Potrzeba zakupienia pompy powinna być wysunięta przez Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego.

Pani Weronika Bargiel stwierdziła, że nie można powiedzieć, że zagrożenie powodziowe w Przyszowicach jest takie samo, ono się pogorszyło. Miało być wykonane odwodnienie rurociągiem f 1400, ale z powodów trudności z projektowaniem realizacja opóźnia się. Przy budowie boisk przyszkolnych zauważono, że woda nie odpływa. Nie widać realizacji zadań, które miały być zakończone do końca marca, stąd nie dziwię się, że podejmowane są działania w celu zabezpieczenia sprzętu umożliwiającego prowadzenie akcji.

Stwierdziłem, że Ochotnicze Straże Pożarne mają swoje środki w budżecie gminy i kupują takie przedmioty jak węże, buty, latarki, klucze itp. Decyzje o zakupie są podejmowane na posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP.

Po zakończeniu dyskusji Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały RG w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006, w głosowaniu 3 głosy „za”, 2 głosy „przeciwne”, 2 głosy „wstrzymujące się”.

 

Zarząd Województwa Śląskiego przedstawił projekt porozumienia w sprawie współfinansowania w roku 2006 realizacji zadania p.n. „Budowa chodnika w ciągu drogi DW 921 w m. Przyszowice”. Zakres zadania obejmuje  budowę chodnika w ciągu drogi DW 921 od km 24+610 do km 24+995 etap II w miejscowości Przyszowice (ul.Makoszowska). Udział środków finansowych Gminy w realizacji zadania obejmie 50% kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż  136.000,00 zł. w roku 2006. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały.

Również pozytywnie, w głosowaniu 5 głosów „za” i 2 głosy „przeciwnie” Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie Gminy Gierałtowice na rok 2007 na kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa ulicy Dworskiej wraz z budową ścieżki rowerowej, jednostronnego chodnika i parkingu – odcinek od ul. Topolowej w Chudowie do OSP w Paniówkach”. Projekt przewiduje zapewnienie w budżecie gminy na rok 2007 środków finansowych w wysokości 570.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa ulicy Dworskiej wraz z budową ścieżki rowerowej, jednostronnego chodnika i parkingu – odcinek od ul. Topolowej w Chudowie do OSP w Paniówkach”.

 

Wiceprzewodniczący Komisji Górnictwa Artur Tomiczek:

Komisja  miała posiedzenie w dniu w dniu  6 czerwca 2006r. Posiedzenie miało charakter wyjazdowy, tematem była wizja w terenie dotycząca miejsc zagrożeń powodziowych – Gierałtowice. Komisja dokonała wizji w miejscach dotkniętych zagrożeniem powodziowym: Przepompownia przy ulicy Ofiar Obozów Hitlerowskich w Gierałtowicach, zalewisko na potoku Gierałtowickim w obrębie ul. B.Prusa oraz ujście potoku Gierałtowickiego do potoku Ornontowickiego.

Komisja stwierdziła, że przepompownia działa dobrze tylko w okresach suchych, nie sprawdza się w okresie zimowym i przy ulewnych deszczach. Przedstawiono wniosek o modernizację tej przepompowni. Kopalnia ma przedstawić propozycję rozwiązania problemu zwiększenia wydajności przepompowni. Propozycja zostanie opracowana dopiero po wykonaniu pomiarów.

W tym rejonie jest także realizowane odwodnienie ul. Topolowej, odpowiedzialna jest kopalnia „Sośnica”. Ustalono, że zostaną wykonane pomiary, a wyniki tych pomiarów zostaną przedstawione Komisji Górnictwa.

Zalewisko na potoku Gierałtowickim to miejsce gdzie powstanie przepompownia. Przedstawiciele kopalni zdeklarowali termin ogłoszenia przetargu pod koniec tego roku.

Ujście potoku Gierałtowickiego do potoku Ornontowickiego – Komisja wnioskuje o wystąpienie do kopalni „Budryk”, jako odpowiedzialnej za ten teren, z wnioskiem o przedstawienie rozwiązań hydrotechnicznych, które doprowadzą do osuszenia terenu.

W sprawach bieżących Komisja zapoznała się z pismami mieszkańców dotyczącymi szkód górniczych. Pierwsza sprawa dotyczyła posesji przy ul. Obrońców Granicy w Gierałtowicach. Przedstawiciel kopalni „Sośnica-Makoszowy” wyjaśnił, że kopalnia jest skłonna załatwić sprawę, ale oczekuje na odpowiedź na pismo, w którym zażądano przedstawienia dokumentów koniecznych do załatwienia sprawy.

Druga sprawa dotyczyła posesji przy ul. Zamkowej w Paniówkach, właściciele proszą o pomoc w uzgodnieniu z kopalnią „Budryk” zakresu robót zabezpieczających przed szkodami górniczymi. Przedstawiciel kopalni oświadczył, że jest otwarty na negocjacje w tej sprawie, sprawa zostanie wyjaśniona.

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzenengo i Ochrony Środowiska Marek Błaszczyk:

Komisja miała posiedzenie w dniu 12 czerwca 2006 r. z następującym porządkiem obrad: Omówienie spraw związanych z organizacją dożynek; Opinia do projektu uchwały w sprawie dofinansowania instalacji ekologicznego ogrzewania budynków; Opinia do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów załadunku i składowania odpadów zawierających azbest; Opinia do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt; Zarządzanie kryzysowe w gminie; Informacja Prezydenta Miasta Knurowa n.t. przystąpienia do oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Knurowa oraz sprawy bieżące.

Dożynki odbędą się w dniu 10 września 2006r. w sołectwie Przyszowice. Uroczystości rozpoczną się mszą św. o godz. 1400. Uczestniczący w posiedzeniu przedstawiciel Starosty Powiatowego powiedział, że środki jakimi dysponuje starostwo Powiatowe są ograniczone. Na organizację dożynek zaplanowano w budżecie starostwa 10.000 zł. Środki te zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów poczęstunku, zaproszeń, druk plakatów.

Zmiana uchwały w sprawie dofinansowania instalacji ekologicznego ogrzewania budynków jest podyktowana zmianą przepisów prawnych. Z dniem 30 czerwca wygasają przepisy wykonawcze ustaw dotyczących finansów publicznych, dlatego trzeba dokonać korekty, żeby regulamin był zgodny z przepisami wykonawczymi i ustawą o finansach publicznych. Do projektu uchwały wniesiono poprawki polegające na sprostowaniu wyrażeń, a mianowicie w § 4 słowo „dotacja” zostało zastąpione słowem „dofinansowanie”. W § 8 został dodany zapis „Wypłata środków z GFOŚiGW nastąpi po zawarciu umowy, która powinna zawierać w szczególności: nazwę zadania, wysokość dofinansowania, sposób i termin płatności,  sposób rozliczenia dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z umową.” Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Rady Gminy w sprawie dofinansowania instalacji ekologicznego ogrzewania budynków

Realizując „Gminny program ochrony środowiska” oraz „Plan gospodarki odpadami” podjęto działania w zakresie usuwania azbestu z terenu gminy. Została sporządzona inwentaryzacja azbestu,  która informuje o skali występowania problemu na terenie gminy i wykazała, że na terenie gminy azbestu jest około 270 ton. Została też określona kategoria zagrożenia co do stanu tegoż azbestu, oraz plan działania w zakresie usuwania tegoż azbestu. Zgodnie z dokumentami akcesyjnymi Polska jest zobowiązana do usunięcia azbestu do roku 2032. W projekcie uchwały zaproponowano dotację w kwocie do 600 zł. W tej kwocie mieszczą się takie wydatki jak: rozbiórka, transport i  składowanie azbestu  z powierzchni około 150 m2. Dotację może otrzymać tylko osoba fizyczna. Program dotyczy wyłącznie osób fizycznych, które posiadają azbest. Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Rady Gminy w sprawie dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów załadunku i składowania odpadów zawierających azbest.

Pozytywnie Komisja zaopiniowała też projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt. W gminie jest praktykowane wyłapywanie zwierząt. Funkcjonuje umowa ze schroniskiem w Zabrzu, które świadczy te usługi na zlecenie gminy. Zlecenia są wydawane według faktycznych potrzeb. Uchybieniem formalnym jest brak uchwały Rady Gminy w tej sprawie. W projekcie uchwały założono, że będą utrzymane dotychczasowe zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt.

Kolejnym tematem posiedzenia było Zarządzanie kryzysowe w gminie. Pan R.Skwirut przedstawił wykaz dotychczas opracowanych dokumentów. Są to:

1)       Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej w Gminie Gierałtowice - zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i przez Wydział Zarządzania kryzysowego.

2)       Instrukcja postępowania w przypadku zagrożeń terrorystycznych i bioterrorystycznych - zakończona, zatwierdzona.

3)       Plan operacyjny i operacyjno – techniczny usuwania skutków spowodowanych warunkami zimowymi  w Gminie Gierałtowice – zakończony, zatwierdzony.

4)       Ochrona zdrowia i ludzi na wypadek wystąpienia epidemii lub pandemii grypy - zakończona, zatwierdzona.

5)       Procedura na wypadek epidemii, ochrona przeciwepidemiczna - zakończona, zatwierdzona.

6)       Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - zakończona, zatwierdzona.

7)       Plan gotowości zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków – zakończony, zatwierdzony.

8)       Plan operacyjny ochrony przed powodzią Gminy Gierałtowice – cześć opisowa zakończona, brakuje części graficznej. Zatwierdził wójt Gminy. Po uzupełnieniu o załącznik graficzny plan zatwierdzi Starosta Powiatu.

9)       Syreny alarmowe, czyli system ostrzegania, powiadamiania - zakończony, zatwierdzony.

10)   Działania gminy na wypadek skażeń radiacyjnych (tzw. przewidywana akcja jodowa) – aktualnie trwają prace nad opracowaniem procedury.

11)   Plan działania w przypadku wystąpienia katastrofy komunikacyjnej – zakończony, zatwierdzony.

12)   Plan działania w przypadku wystąpienia awarii elektrycznej – zakończony, zatwierdzony.

13)   Plan działania w przypadku podłożenia ładunku wybuchowego – zakończony, zatwierdzony.

Komisja zaakceptowała takie rozwiązanie, że każda osoba zainteresowana może zapoznać się z w/w dokumentami w biurze GZRK. Dokumenty, które nie są opatrzone klauzulą „Poufne” należy opublikować w BIP. Procedury powinny być przekazane do wiadomości sołtysom. Opracować wykaz procedur, które powinny być w gminie. Dla każdej procedury wyznaczyć procedurę jej aktualizacji.

Prezydent Miasta Knurowa zawiadomił, że zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przystąpiono do oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Knurowa i planu zagospodarowania przestrzennego. Komisja wnioskowała, żeby dokument „Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Knurowa” skierować do zaopiniowania do Rady Sołeckiej w Gieałtowicach.

 

Ad. 7

Rozpatrzenie i podjęcie uchwał.

Przed przystąpieniem do podejmowania uchwał Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że na sali jest obecnych 13 radnych.

ppkt. 7 a) Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Planowania. Projekt uchwały i opinia komisji zostały przedstawione w pkt. 6 porządku obrad.

Prezes PGK Tadeusz Wranik powiedział, że w projekcie uchwały jest zawarte to, co jest zawarte we wniosku taryfowym. Najbardziej istotnym zagadnieniem jest podwyżka ceny wody o 11 groszy za metr sześcienny. Pozostałe opłaty zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie. Cena 1m3 odprowadzanych ścieków w obydwu grupach taryfowych zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie.

Cena wody oraz cena odprowadzanych ścieków powinny zawierać tzw. element akceptowalności społecznej. Dopłata do 1m3 powoduje, ze straty wody nie są przełożone wprost konsumenta. Pragmatyka dopłat stosowana jest zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Radny Marian Szołtysek zapytał dlaczego w § 3 wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice oraz Zarządowi Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Gierałtowicach? Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Gierałtowicach podlega Wójtowi Gminy więc wykonanie uchwały należy powierzyć wyłącznie Wójtowi.

Radca prawny J.Maślanka powiedział, że obowiązek wykonanie tej uchwały jest przypisany bezpośrednio Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Gierałtowicach  dlatego nie widzi przeciwwskazań, żeby w uchwale wskazać, ze wykonuje ją Wójt i PGK.

Poprawek do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały po czym poddał ją pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

głosów „za”

13

 

głosów „przeciw”

0

 

głosów „wstrzymujących się”

0

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków została podjęta jednogłośnie, w obecności 13 radnych. Uchwała została oznaczona numerem XLIX/297/06, stanowi załącznik do protokołu.

Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych

 

ppkt. 7 b) Uchwała w sprawie dopłaty z budżetu Gminy Gierałtowice do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Planowania. Projekt uchwały i opinia komisji zostały przedstawione w pkt. 6 porządku obrad.

Radny E.Kurps zapytał, czy uchwała Nr XXXIV/203/05 z dnia 9 czerwca 2005r.. która traci moc dotyczyła tylko dopłaty do  1 m3 wody, czy też dopłat  do  1 m3 wody i do 1 m3 ścieków?

Do § 5 wniesiono poprawkę polegającą na dopisaniu na końcu zdania słów „i do 1 m3 ścieków”. Innych poprawek do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały po czym poddał ją pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

głosów „za”

12

 

głosów „przeciw”

0

 

głosów „wstrzymujących się”

1

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie dopłaty z budżetu Gminy Gierałtowice do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków została podjęta większością głosów, w obecności 13 radnych. Uchwała została oznaczona numerem XLIX/298/06, stanowi załącznik do protokołu.

Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych

 

ppkt. 7 c) Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Planowania. Projekt uchwały i opinia komisji zostały przedstawione w pkt. 6porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Tadeusz Nocoń poprosił kierownika Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego o przedstawienie opinii na temat celowości zakupu sprzętu przewidzianego w wydatkach działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”. Na jakiej podstawie został sporządzony wykaz przedstawiony Komisji?

Kierownik Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego Henryk Warzecha powiedział, że temat zagrożenia powodziowego był omawiany na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, tam zostały wypracowane wnioski, które wypłynęły bezpośrednio z akcji powodziowej. Drobny sprzęt, jaki ma być zakupiony, to rzeczy wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo strażaka biorącego udział w akcji.

T.Nocoń: Padło też pytanie czy wykaz był uzgodniony z Zarządem Gminnym OSP. We wnioskach Komisji Rolnictwa nie ma wzmianki o łodzi. Miała być wypracowana procedura przedstawiania wniosków takich kryzysowych zakupów. Jeżeli kupujemy cos dla straży, to trzeba to uzgadniać z Zarządem OSP. Jeżeli sprzęt ma być przeznaczony dla magazynu przeciwpowodziowego, to proszę o informację, gdzie ten magazyn jest, kto nim zarządza, kto będzie opiekował się tym sprzętem? Na razie stwierdzenie, że coś się psuje rodzi potrzebę kupowania nowego. Czy to jest prawidłowe?

H.Warzecha: Łódź w Przyszowicach od dawna jest uszkodzona. W dniu 7 czerwca z Urzędu Wojewódzkiego wpłynął do gminy wykaz wyposażenia magazynu. Magazyn przeciwpowodziowy, który gmina zobowiązana jest mieć według ustawy o samorządzie gminnym, można potraktować jako wirtualny. Większość sprzętu ratowniczego jest w bezpośredniej dyspozycji straży pożarnej. Nie ma obaw, że sprzęt pozostanie bez nadzoru. GZRK przed paroma dniami otrzymał polecenie opracowania wykazu potrzebnego sprzętu. Kwestię bezpieczeństwa gminy musimy rozważać w szerszym kontekście. Nie możemy liczyć na wydatną pomoc jednostek Państwowej Straży Pożarnej, ponieważ w sytuacji zagrożenia powodziowego podobna sytuacja będzie w sąsiednich miejscowościach.

G.Pawlas: Sprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego jest ważna, ale stwierdzenie, że łódź od dawna jest uszkodzona to trochę za mało. Kiedyś mówiono, że samochód pożarniczy jest uszkodzony i nie nadaje się do dalszego użytku, a potem okazało się że ten sam samochód jest najlepszym w gminie Kałków-Godów, gdzie jest użytkowany do dziś. Na posiedzeniu Komisji Rolnictwa była mowa o potrzebie starania się o pozyskanie środków z zewnątrz na zakup sprzętu przeciwpowodziowego, jakie czynności wykonano w tej sprawie?

Radny M.Szołtysek: Chciałbym poinformować Wysoką Radę o jakie kwoty chodzi. 12 kompletów tam napełnianych wodą – 7.000 zł, 16 węży tłocznych po 20 mb – 4.800 zł, 4 węże ssawne – 1.500 zł, 6 par butów woderów – 750 zł, 10 par butów ocieplanych – 1.000 zł. W sumie około 15.000 zł. Do tego dochodzi łódź i przede wszystkim pompa.

M.Błaszczyk: Komisja Rolnictwa, obradując w dziewięcioosobowym składzie, głosowała jednogłośnie za potrzebą doposażenia jednostek OSP w sprzęt potrzebny do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej.

T.Nocoń zapytał p.Warzechę, kto wydał polecenie wykonanie wykazu sprzętu?

H.Warzecha: Polecenie wydał Wójt Gminy. 

T.Nocoń: Czy GZRK nie powinien opracować strategii i procedury zatwierdzania wniosków o zakup sprzętu? Czy czas myślenia o bezpieczeństwie nie powinien być wtedy, kiedy jest czas opracowania projektu budżetu? Nie neguję że zakupienie sprzętu jest potrzebne, Radny Szołtysek słusznie zauważył, że kwoty są minimalne, ale to jest wprowadzenie nowych zadań w trakcie roku budżetowego. Padło stwierdzenie Radnego Błaszczyka będąc radnymi gminy powinniśmy się zastanowić nad tym czynie wstrzymać się z zakupem samochodu strażackiego a  w zamian nie kupić pomp? W gminie co roku jest tworzony budżet, kierownik GZRK ma w tegorocznym budżecie zapisane określone zadania np. zakup agregatu prądotwórczego, projekt budowlano wykonawczy zaplecza logistycznego wraz z magazynem przeciwpowodziowym. Rozmawiałem z Zarządem Ochotniczych Straży Pożarnych, na każdym posiedzeniu są omawiane sprawy zakupu drobnego sprzętu, sprzęt ten jest kupowany równo dla wszystkich sołectw.

Radny M.Błaszczyk: Panie Przewodniczący proszę, żeby nie cytować protokołów z posiedzeń Komisji, które jeszcze nie zostały zaakceptowane. Ja takich rzeczy o samochodzie, nie powiedziałem.

H.Lomania: Komisja Rolnictwa dostała zadanie zająć się reagowania kryzysowego. Padło pytanie po co ta łódź. Łódź przy powodzi jest potrzebna. Pytano czemu nie tego nie zgłaszano w grudniu? Każdy wie że w grudniu śnieg leci. Dzisiaj padało tylko przez chwile a ulica Powstańców została zalana, to jest dowód na to że pompa jest potrzebna.

G.Pawlas: Na posiedzeniu Komisji Rolnictwa żywo dyskutowaliśmy nad możliwością pozyskania środków z górnictwa na zakup pompy. Od odpowiedzi na pytanie czy były starania o pozyskanie tych środków uzależniam moje głosowanie. 

Wójt J.Bargiel: Wójt jako organ wykonawczy jest zobowiązany realizować wnioski komisji. Problem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego został uznany za priorytetowy. Wysoka Rada tworzy uchwałę intencyjną w tym temacie. Mając to na uwadze uruchomiłem procedurę realnych zakupów.  Rozważając kwestię pozyskania środków zaproponowano, że wydatki zostaną pokryte poprzez zmniejszenie planu wydatków na zadaniach dotyczących sołectwa Przyszowice, ponieważ w głównej mierze sprzęt będzie przeznaczony dla Przyszowic. Zaproponowane zmiany nie naruszają struktury budżetu gminy. W budżecie nie wyznaczono  bezpośrednio środków na bezpieczeństwo publiczne, dlatego opracowana została propozycja sfinansowania wydatków poprzez ograniczenie wydatków sołectw. Wystąpiono do kopalń o środki, ponieważ są prowadzone zakupy agregatów. Wystąpiono tez do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska, gdzie można pozyskać środki głównie z magazynów wojewódzkich.

M.Błaszczyk podziękował Przewodniczącemu RG, za to, że prowadzi obrady sesji tak, że każdy może swobodnie się wypowiedzieć, takiej możliwości nie było na posiedzeniu Komisji Budżetu i Planowania.

Poprawek do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały po czym poddał ją pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

głosów „za”

8

 

głosów „przeciw”

2

 

głosów „wstrzymujących się”

3

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 została podjęta większością głosów, w obecności 13 radnych. Uchwała została oznaczona numerem XLIX/299/06, stanowi załącznik do protokołu.

Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych

 

ppkt. 7 d) Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów załadunku, transportu i składowania odpadów zawierających azbest.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego. Projekt uchwały i opinia komisji zostały przedstawione w pkt. 6 porządku obrad.

Uwag ani poprawek do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały po czym poddał ją pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

głosów „za”

13

 

głosów „przeciw”

0

 

głosów „wstrzymujących się”

0

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów załadunku, transportu i składowania odpadów zawierających azbest została podjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych. Uchwała została oznaczona numerem XLIX/300/06, stanowi załącznik do protokołu.

Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych.

 

ppkt. 7 e) Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej instalacji ekologicznego ogrzewania budynków w Gminie Gierałtowice.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego. Projekt uchwały i opinia komisji zostały przedstawione w pkt. 6 porządku obrad.

Radny E.Kurpas zapytał czy nie należy użyć wyrażenia „remontu” instalacji ekologicznego ogrzewania budynku, ponieważ z zapisu wynika, że każdy może starać się o dotację również ci którzy budują nowy budynek.

J.Nowak: Tę kwestię jednoznacznie rozstrzyga regulamin, który stanowi że do korzystania z dofinansowania uprawnieni są właściciele budynków oraz najemcy mieszkań w budynkach położonych na terenie gminy Gierałtowice, którzy dokonali w budynku wymiany lub remontu istniejącego systemu ogrzewania na instalację ekologicznego ogrzewania, po dniu 1 stycznia 2002 roku.

Poprawek do projektu uchwały nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały po czym poddał ją pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

głosów „za”

12

 

głosów „przeciw”

0

 

głosów „wstrzymujących się”

1

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej instalacji ekologicznego ogrzewania budynków w Gminie Gierałtowice została podjęta większością głosów w obecności 13 radnych. Uchwała została oznaczona numerem XLIX/301/06, stanowi załącznik do protokołu.

Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych.

 

ppkt. 7 f) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim na realizację zadania na drogach wojewódzkich w 2006 roku.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Planowania. Projekt uchwały i opinia komisji zostały przedstawione w pkt. 6 porządku obrad.

T.Nocoń: Na posiedzeniu Komisji była mowa, że gmina będzie finansowała zadanie w 50%, warunek ten należy zapisać w uchwale.

W.Bargiel: Na posiedzeniu Komisji był omawiany projekt porozumienia w tej sprawie, tam jest zapisane, że gmina pokryje 50% kosztów zadania, natomiast w uchwale wskazane jest że udział środków finansowych Gminy w realizacji zadania nie przekroczy w roku 2006 kwoty 136.000 zł.

Uwag ani poprawek do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały po czym poddał ją pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

głosów „za”

13

 

głosów „przeciw”

0

 

głosów „wstrzymujących się”

0

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej instalacji ekologicznego ogrzewania budynków w Gminie Gierałtowice została podjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych. Uchwała została oznaczona numerem XLIX/302/06, stanowi załącznik do protokołu.

Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych.

 

ppkt. 7 f) Uchwała w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie Gminy Gierałtowice na rok 2007 na kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa ulicy Dworskiej wraz z budową ścieżki rowerowej, jednostronnego chodnika i parkingu – odcinek od ul. Topolowej w Chudowie do OSP w Paniówkach”

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Planowania. Projekt uchwały i opinia komisji zostały przedstawione w pkt. 6 porządku obrad.

M.Szołtysek zapytał dlaczego przedstawiany jest projekt uchwały zawierającej zobowiązania na rok przyszły, skoro w roku bieżącym upływa termin obecnej kadencji Rady Gminy?

Wójt J.Bargiel wyjaśnił, że czynione są starania o pozyskanie środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie tego zadania. Uchwała intencyjna jest potrzebna do złożenia wniosku.

Poprawek do projektu uchwały nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały po czym poddał ją pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

głosów „za”

8

 

głosów „przeciw”

5

 

głosów „wstrzymujących się”

0

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie Gminy Gierałtowice na rok 2007 na kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa ulicy Dworskiej wraz z budową ścieżki rowerowej, jednostronnego chodnika i parkingu – odcinek od ul. Topolowej w Chudowie do OSP w Paniówkach” została podjęta większością głosów w obecności 13 radnych. Uchwała została oznaczona numerem XLIX/303/06, stanowi załącznik do protokołu.

Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych.

 

Ad. 8

Sprawy sołectw – informacje sołtysów.

Sołtys sołectwa Przyszowice Zygmunt Szołtysek:

Interweniować w sprawie remontu przejścia przez tory PKP na ulicy Wolności w Przyszowicach.

Wyznaczyć pracownika gospodarczego na teren zamku.  Dopiero minęły dwa lata od urządzenia ścieżek w parku a już są zarośnięte, bo nie ma ich kto pielęgnować.

Wykonać stojak na rowery koło zamku.

Wyznaczyć osobę odpowiedzialną za pielęgnowanie trawnika koło zamku.

 

Sołtys sołectwa Paniówki Małgorzata Domin:

W Paniówkach nadal są dziury na drogach. Na ulicy Dworskiej jest ogromna dziura.

Kiedy zostaną zaasfaltowane dziury po awariach wodociągowych. Często podejmuję interwencje w tej sprawie i zawsze słyszę że jest to sprawa kopalni. Widać że nie ma komunikacji między gminą a kopalnia, jeżeli w Paniówkach przez dwa lata nie było nic zrobione. szczególnie uciążliwe są dwie dziury koło piekarni.

Remont ulicy Gliwickiej został wykonany w sposób karygodny. Na przykład koło posesji p.Janyga kratkę ściekową zakończono wystającymi krawężnikami i zasypano szutrem, jest to bardzo niebezpieczne w szczególności dla rowerzystów. Krawężnik nie został obniżony, nie wyprofilowano wjazdów na posesje. proszę o podjecie interwencji.

Na ulicy Zabrskiej od trzech tygodni są oznaczone wszystkie dziury za wyjątkiem odcinka w rejonie posesji 30. Odcinek ten jest wyjątkowo niebezpieczny.

 

Sołtys sołectwa Gierałtowice Gerda Czapelka poinformowała, że wywóz przedmiotów wielkogabarytowych przedłuży się, ze względu na dużą ilość.

 

 

Ad. 8

Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

Informację przedstawił Wójt J.Bargiel.

7 czerwca przeprowadzono rozmowy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na temat ciągłości finansowania zadania kanalizacja sanitarna, w kontekście środków unijnych i funduszu spójności. 8 czerwca ... w Agencji Rynku Energii i w Ministerstwie Edukacji odnośnie rozpoznania możliwości pozyskiwania finansowania obiektów sportowych. 10 czerwca przedstawiciele gminy uczestniczyli w pikniku dla niepełnosprawnych, zorganizowanym przez Gminę Pilchowice. 12 czerwca odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie dożynek. Tego samego dnia odbyło się zebranie absolutoryjne Związku Nauczycielstwa Polskiego. Na następną kadencję prezesem została wybrana Barbara Kuźniak. 13 czerwca przedstawiciele gminy złożyli wizytę w GZE na temat działań bieżących i dalszej modernizacji oświetlenia i sieci niskiego napięcia. 21 czerwca odbyło się spotkanie z laureatami olimpiad, 21 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów otrzymało nagrody. Tego samego dnia miało miejsce otwarcie wystawy malarstwa Pani Agnieszki Tomanek, malarki pochodzącej z Gierałtowic. 22 czerwca miało miejsce zakończenie roku szkolnego we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach. 24 czerwca została otwarta wystawa Raczków na zamku w Przyszowicach. W tym dniu przez gminę przebiegała sztafeta biegaczy, którzy biegną z Mikołowa do Monte Casino i do Rzymu. Tego samego dnia odbyły się rozgrywki piłkarskie o puchar Wójta Gminy. Puchar zdobyła drużyna z Paniówek. W dniach 25 i 26 czerwca odbyły się ćwiczenia z Obrony Cywilnej. 28 czerwca z-ca wójta uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Knurowa na temat utylizacji i gospodarki odpadami stałymi. W dniu 29 czerwca uczestniczono w uroczystości 15-lecia gminy Ornontowice.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

 

Ad. 12

Odpowiedzi na interpelacje, wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pisma jakie wpłynęły do Rady Gminy.

KZK GOP przesłał pismo informujące o przebiegu konfliktu pomiędzy Zarządem KZK GOP Katowice a Zarządem PKM Bytom. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska przekazał stanowisko Rady Miejskiej w sprawie stanu dróg wojewódzkich i krajowych położonych na terenie województwa. RM wyraża głębokie zaniepokojenie stanem dróg i wzywa Marszałka województwa i Dyrektora Zarządu Dróg Krajowych i Dyrektora Zarządu Dróg wojewódzkich do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy stanu technicznego dróg na Śląsku. Dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach przesłał pismo informujące o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach.

Przewodniczący RG poinformował, że uczestniczył w naradzie w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym na temat informatyzacji. W następnych latach bardzo mocno będzie propagowany rozwój szeroko rozumianej informatyzacji gmin obszarów wiejskich. Będzie można pozyskać znaczące środki na rozwój sieci informatycznej w gminach a także na budowę sieci internetowej.

Następna sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 lipca 2006r.

 

Radny Marian Szołtysek zaapelował  o jak najszybsze naprawienie przejścia dla pieszych nad torami przy ul. Wolności w Przyszowicach.

Radna G.Pawlas zapytała jakie jest stanowisko wykonawcy remontu ul. Gliwickiej do uwag zgłaszanych przez gminę?

J.Korus poinformował, że wystąpiono do generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o umożliwienie przedstawicielom gminy uczestniczenia w odbiorze drogi. Odpowiedziano, że gmina nie jest stroną, w związku z tym nie ma podstaw, żeby ktokolwiek uczestniczył w odbiorze. Wysłano pismo w tej sprawie, a także zorganizowano spotkanie, przed odbiorem i przekazano zarządcy drogi wykaz usterek. Stanowisko zarządcy jest taki, że jeżeli coś jest zrobione niezgodnie z projektem lub z polskimi normami, to zostanie to poprawione, a jeżeli nie to pozostanie tak jak jest.

R.Włodarz: Przykład remontu drogi DK44 powinien być dla nas wielkim ostrzeżeniem na przyszłość, szczególnie jeśli chodzi o drogi wojewódzkie.

M.Domin: Zniknął rów od skrzyżowania do ostatniej posesji. Tam są pola bardzo zawodnione.

T.Nocoń zaproponował, żeby gmina wystosowała pismo w tej sprawie, w którym wskaże że nie gmina nie uczestniczyła ani w projektowaniu ani w odbiorze drogi, nie była o niczym informowana ponieważ roboty były traktowane jako remont. To nie był remont, ponieważ droga na odcinku w sołectwie Paniówki jest podniesiona o 0,5 metra. Problemy stworzyły się teraz, droga jest wyżej, spady są większe i nie ma gdzie zrobić rowu, bo droga zajęła więcej pobocza.

M.Błaszczyk: Jeżeli woda z drogi spływa na pole to naruszone są przepisy ustawy Prawo wodne, należałoby skierować sprawę do sądu, z powództwa cywilnego.

R.Włodarz: Pozostaje pytanie kto ma wystąpić z powództwem. Po jednej stronie drogi właścicielami są osoby prywatne, a po drugiej skarb państwa. Gmina nie posiada gruntów przylegających do drogi.

T.Nocoń: W jednym przypadku gmina ma prawo wystąpić na drogę sądową, zjazd na drogę gminną nie został zrobiony. Gmina ma prawo domagać się wykonania zjazdu i rowu.

Ad. 13

Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i ogłosił zamknięcie obrad.

 

Protokołowała: Stefania Swoboda

Załączniki:

  1. Lista obecności radnych
  2. Lista obecności zaproszonych gości
  3. Porządek sesji
  4. Uchwały podjęte na sesji Nr XLIX/297/06  - Nr XLIX/303/06informację wytworzył(a): Stefania Swoboda
za treść odpowiada: Stefania Swoboda
data wytworzenia: 29.11.06


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1463
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48
tel.: (32) 30 11 300, faks: (32) 30 11 306
e-mail: bip@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-07-24 12:13:28