Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Informacje Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska
(OCHRONA ŚRODOWISKA / Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
[opublikował(a): Kornelia Lauer - Konecka dnia 2007-10-02 10:43:41, dokument aktualny]


Punkty zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki


Informacja o znajdujących się na terenie gminy Dobrzeń Wielki punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 poz. 1495)


Zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu taki sprzęt. Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami.

 

Ustawodawca określił grupy i rodzaje takiego sprzętu.

 

zobacz:

·        Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego.doc

 

 

Za zbierającego zużyty sprzęt uważa się prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego oraz gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny obowiązany jest do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z tym że sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt jest tego samego rodzaju.

 

zobacz:

·        Wykaz punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Dobrzeń Wielki.doc 

 

 

Informacja dla zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

Zbierający zużyty sprzęt, mają obowiązek przekazać Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informację zawierającą: firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt, adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, w tym punktów sprzedaży sprzętu.

Zbierający zużyty sprzęt jest również obowiązany poinformować wójta o zmianie ww. danych w terminie 30 dni od dnia nastąpienia zmiany, a także o zakończeniu działalności, w terminie 30 dni od dnia trwałego zaprzestania jej wykonywania.


Jednocześnie zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z póź. zm.), sprzedawca detaliczny i hurtowy w momencie rozpoczęcia działalności w zakresie zbierania odpadów wskazanych w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2003r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 z póź. zm.) - w tym określonych rodzajów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, podlega obowiązkowi wpisu do rejestru prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia zbierania. Zakres informacji podawanych przy rejestracji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. Nr 152 poz. 1734).

 

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 3115  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 3541

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58