Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Informacje Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska
(OCHRONA ŚRODOWISKA / Uchwała o utrzymaniu czystości i porządku)
[opublikował(a): Kornelia Lauer - Konecka dnia 2007-09-28 13:06:08, dokument aktualny]


Uchwała nr XLI/339/2006

Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim

z dnia 29czerwca 2006r.

 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Rada Gminy Dobrzeń Wielki, uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki zwany dalej Regulaminem o następującej treści:

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)      właścicielu nieruchomości – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008);

2)       podmiocie uprawnionym – należy przez to rozumieć gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich transportu lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

 

§ 2

 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez prowadzenie zbiórki:

1)      odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych poprzez ich selekcję u źródła z podziałem na: szkło, tworzywa sztuczne, papier i tekturę,

2)      odpadów niebezpiecznych,

3)      odpadów wielkogabarytowych,

4)      odpadów z remontów.

 1. Dla prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, udostępnia się oznakowane pojemniki zlokalizowane na terenie gminy – we wszystkich miejscowościach – w miejscach ogólnie dostępnych oraz worki odrębne na papier i tekturę – kolor niebieski, plastik (PET) – kolor żółty.
 2. Odpady niebezpieczne powinny być zbierane w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości. Będą one odbierane przez podmiot uprawniony do ich odbioru
  i transportu. Ich odbiór odbędzie się co najmniej dwa razy w roku w dniach podanych wcześniej do wiadomości mieszkańców.
 3. Specjalne pojemniki do odbioru wybranych odpadów niebezpiecznych, w celu ich zbiórki, zostaną ustawione w:

1)      aptekach, przychodniach i szpitalach – zbiórka przeterminowanych i bezużytecznych leków,

2)      szkołach – zbiórka baterii, makulatury, puszek aluminiowych,

3)      punktach serwisowych i sklepach motoryzacyjnych – zbiórka baterii i akumulatorów,

4)      wybranych sklepach – zbiórka opakowań po środkach ochrony roślin.

 1. Odpady wielkogabarytowe powinny być zbierane w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości. Odbierane one będą w terminach podanych do wiadomości mieszkańców przez podmiot uprawniony, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. Odpady z remontów powinny być gromadzone na terenie nieruchomości w pojemnikach odpowiedniej wielkości. Ich odbiór należy uzgodnić z podmiotem uprawnionym do ich odbioru i transportu.

 

§ 3

 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania z błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez: odgarnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość. Materiał użyty do tych celów należy uprzątnąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.
 2. Odgarnięcie błota śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika.
 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wymiany piasku w piaskownicach ogólnodostępnych co najmniej dwa razy w roku – przed i w trakcie sezonu oraz zabezpieczenia ich przed dostępem zwierząt.

 

§ 4

 1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi dozwolone jest wyłącznie w miejscach utwardzonych i skanalizowanych, w sposób gwarantujący zbieranie wody i odpadów w szczelnych zbiornikach, zabezpieczających ich przedostanie się do gruntu i wód.
 2. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na ulicach, chodnikach, w lasach i miejscach publicznych.

 

ROZDZIAŁ III

Określenie urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych

 

§ 5

 1. Odpady komunalne wytwarzane na terenie nieruchomości powinny być gromadzone w pojemnikach o pojemności 110, 120 i 1100 litrów, uznawanych jako normatywne.
 2. W zabudowie wielorodzinnej urządzeniami przeznaczonymi do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych są znormalizowane pojemniki o minimalnej pojemności 1100 litrów, które spełniają warunki umożliwiające swobodne korzystanie z nich.
 3. W sytuacjach wyjątkowych związanych z krótkotrwałym zwiększeniem ilości odpadów komunalnych, dozwolone jest gromadzenie ich w szczelnych workach foliowych.
 4. Urządzeniami przeznaczonymi do zbierania odpadów komunalnych przy drogach publicznych są kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 litrów.
 5. Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych rozmieszcza się w granicach nieruchomości zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
 6. Kosze uliczne – na  drogach publicznych rozmieszcza się na chodnikach w miejscach umożliwiających swobodne z nich korzystanie.
 7. Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz co najmniej jeden raz w miesiącu dezynfekować.

 

ROZDZIAŁ IV

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

 

§ 6

 1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych stałych zmieszanych ustala właściciel nieruchomości w umowie zawartej z podmiotem uprawnionym, według następujących zasad:

1)      dla budynków jednorodzinnych – co najmniej 2 razy w miesiącu,

2)      dla budynków wielorodzinnych – co najmniej 1 raz w tygodniu,

3)      dla pozostałych obiektów w zależności od potrzeb lecz nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

 1. Odpady zbierane selektywnie odbierane są co najmniej 1 raz w miesiącu.
 2. Liczba pojemników i częstotliwość odbierania odpadów powinna zapewnić ich nie przepełnianie się oraz utrzymanie czystości i porządku
 3. Częstotliwość odbioru nieczystości ciekłych ustala właściciel nieruchomości w umowie zawartej z podmiotem uprawnionym.
 4. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych powinno być dokonywane z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia.
 5. Pojemniki na odpady winny być wystawione na czas odbioru przed posesję, w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dostęp.
 6. Nieczystości ciekłe mogą być odbierane z nieruchomości wyłącznie przez podmioty uprawnione, specjalistycznymi samochodami przeznaczonymi do odbioru nieczystości ciekłych.
 7. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych nie może być mniejsza niż 2 razy w tygodniu. Może być zwiększona w celu niedopuszczenia do przepełnienia koszy.

 

 

ROZDZIAŁ V

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów

 

§ 7

Ogranicza się składowanie odpadów ulegających biodegradacji na składowisku odpadów komunalnych – w stosunku do roku 1995 – do następujących poziomów całkowitej ilości odpadów ulegających biodegradacji:

1)      do nie więcej niż 80% wagowo – w końcu 2008 roku,

2)      do nie więcej niż 75% wagowo – w końcu 2010 roku,

3)      do nie więcej niż 50% wagowo – w końcu 2013 roku,

4)      do nie więcej niż 35% wagowo – w końcu 2020 roku.

 

ROZDZIAŁ VI

Inne wymagania wynikające z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

 

§ 8

 1. Odpady niebezpieczne pochodzące ze zbiórki podmioty uprawnione mogą przekazywać wyłącznie bezpośrednio do zakładów utylizacji odpadów niebezpiecznych, posiadających stosowne zezwolenia.
 2. Gmina stwarza odpowiednie warunki do utrzymania czystości porządku przez:

1)      rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, z remontów, wielkogabarytowych oraz ulegających biodegradacji,

2)      uruchomienie punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych,

3)      zbiórkę przeterminowanych i bezużytecznych leków w aptekach, przychodniach i szpitalach,

4)      zbiórkę baterii, makulatury oraz puszek aluminiowych w placówkach oświatowych,

5)      wspieranie kompostowania odpadów organicznych w ogrodach przydomowych,

6)      wspieranie działań związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest,

7)      podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez edukację ekologiczną.

 1. Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych oraz osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór przez podmioty uprawnione oraz przez właściwe postępowanie z zebranymi odpadami.
 2. Na terenie gminy dopuszcza się kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby.

 

ROZDZIAŁ VII

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

 

§ 9

Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

 1. Opieka i kontrola nad zwierzętami, wykluczająca zagrożenie i uciążliwość dla ludzi oraz zanieczyszczanie przez nie pomieszczeń i miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku.
 2. Pozostawianie zwierząt w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku wyłącznie pod nadzorem.
 3. Wyprowadzanie psów na smyczy, natomiast psów agresywnych i obronnych na smyczy oraz w kagańcu.
 4. Sprzątanie zanieczyszczeń pozostawionych w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.
 5. Niedopuszczanie psów i kotów do piaskownic, stanowiących miejsca zabaw dzieci.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

 

§ 10

 1. Utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się w obiektach odpowiadających wymogom:

1)      ochrony środowiska,

2)      sanitarnym i epidemiologicznym,

3)      prawa budowlanego.

 1. Ustala się następujące wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach gminy, wyłączonych z produkcji rolniczej:

1)      utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach nieruchomości jednorodzinnych możliwe jest przy zachowaniu wymogów sanitarno-epidemiologicznych gwarantujących swobodne korzystanie z przyległych nieruchomości,

2)      utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach nieruchomości wielorodzinnych możliwe jest po uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości, który wyrażając zgodę na utrzymanie zwierząt gospodarskich przez lokatorów odpowiada za egzekwowanie ładu, porządku i estetyki na terenie nieruchomości.

 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych, szkół, przedszkoli, kościołów,  urzędów, placówek kulturalno-oświatowych, zakładów opieki zdrowotnej.

 

ROZDZIAŁ IX

Obszar podlegający obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

 

§ 11

 1. Wyznacza się obszar Gminy jako obszar podlegający obowiązkowej deratyzacji.
 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji dwa razy w roku w terminach:

1)      od 15 marca do 30 marca każdego roku – akcja wiosenna,

2)      od 1 października do 15 października – akcja jesienna.

ROZDZAIŁ X

Przepisy końcowe

 

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki

 

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz  na stronach internetowych Gminy Dobrzeń Wielki.

 

§ 15

Traci moc Uchwała Nr V/56/99 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie oraz Uchwała Nr VI/73/99 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 kwietnia 1999 roku w sprawie zmiany  uchwały Nr V/56/99 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie.

 

§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Dobrzeń Wielki           

inż. Gerard Halama        

Uchwała Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki jest dostępną w załączniku: Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.doc

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2613  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58