Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
REGULAMIN KONSULTACJI
(AKTY PRAWNE / Konsultacje Społeczne)
[opublikował(a): Izabela Kołodziej dnia 2011-04-22 08:50:04, dokument aktualny]


REGULAMIN   KONSULTACJI
 
Szczegółowy sposób konsultowania z  radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Dobrzeń Wielki w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 
 
I. Postanowienia ogólne
 
1.Przyjmuje się Regulamin Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziadzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
2.Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod obrady Rady Gminy Dobrzeń Wielki
 
3. Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienionew art.3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Dobrzeń Wielki zwanych dalej „podmiotami”.
 
4. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w pkt 1 regulaminu, w sprawie poddanej konsultacji.
 
II. Szczegółowy sposób i formy przeprowadzenia konsultacji
 
1. W zależności od potrzeb Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej wymienionych form: 
1)     pisemnej – poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do podmiotów, w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,
2)     zamieszczenia projektów aktów prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
3)     bezpośrednich spotkań z podmiotami.
 
2. O wyborze danej formy konsultacji decyduje Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
 
3. Wójt Gminy wskazuje komórkę organizacyjną Urzędu Gminy odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
 
4. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o formie konsultacji, terminie i przedmiocie konsultacji oraz wynikach konsultacji.
  
5. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie bezpośrednich spotkań, w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania wysyła się informację pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Informacja powinna zawierać termin, miejsce oraz przedmiot konsultacji. Ze spotkania sporządza się  protokół zawierający informacje o przedmiocie konsultacji, przebiegu dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników spotkania.
 
6. Termin na wyrażenie opinii pisemnych przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia bądź ogłoszenia projektu prawa miejscowego.
  
III. Postanowienia końcowe
 
1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
 
2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.
 
3. Zgłoszone w czasie konsultacji opinie i uwagi organizacji pozarządowych kierowane są przez Wójta Gminy do właściwego Referatu, bądź jednostki organizacyjnej, w zależności od przedmiotu konsultacji.                      
 
4. Wyniki konsultacji opublikowane zostaną na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki.
 
 
 


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 683

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 821

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58