Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Komisje stałe Rady Gminy
(ORGANY / Komisje Rady Gminy)
[opublikował(a): Izabela Kołodziej dnia 2010-12-13 12:04:33, dokument aktualny]


KOMISJA REWIZYJNA

Renata Wilk
Sabina Ledwig
Stefan Zdzuj
Jan Stotko


Zadania komisji:
1. Opiniowanie wykonania budżetu gminy na podstawie rocznego sprawozdania.
2. Występowanie do rady gminy z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium wójtowi oraz przedkładanie tego wniosku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu do zaopiniowania.
3. Opiniowanie wniosku radnych dot. podjęcia przez radę uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium.
4. W zakresie kontroli działalności wójta:
a) opiniowanie projektu budżetu gminy,
b) bieżąca analiza i kontrola wykonywania budżetu gminy w ciągu roku,
c) opiniowanie projektów uchwał rady w sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy.
d) kontrolowanie wykonania innych uchwał rady,
e) opiniowanie projektu zamierzeń samorządu gminy, sporządzanego przez wójta,
f) kontrola sposobu gospodarowania mieniem komunalnym gminy.
5. W zakresie kontroli działalności gminnych jednostek organizacyjnych:
a) wykonanie budżetu jednoski, ustalonego przez radę gminy,
b) opiniowanie planów finansowych jednostki,
c) gospodarowanie przez jednostki powierzonym im do zarządzania lub korzystania mieniem komunalnym.
6. Wykonywanie innych zadań określonych przez radę gminy.
KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

Bogdan Lechowski - przewodniczący komisji ,
Janusz Guzik
Łukasz Kołodziej
Krzysztof Stanik
Piotr Szlapa
Renata Wilk
Henryk Wosch

Ramowy plan zadań komisji:
1. Analizuje projekt budżetu gminy, bieżącą realizcję budżetu i sprawozdania z jego wykonania oraz przedkłada radzie gminy opinie w tych sprawach.
2. Opiniuje projekty zmian budżetu gminy w trakcie roku.
3. Opiniuje przeniesienie zablokowanych przez wójta wydatków do rezerwy celowej oraz kierunki wydania tych środków.
4. Analizuje zdolność kredytową gminy i wydaje opinie dotyczące zaciągania kredytów i pożyczek przez gminę.
5. Wyraża opinie w sprawach projektów stawek podatków i opłat, będących dochodami własnymi gminy.
6. Wydaje opinie w sprawach planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych.
7. Występuje z inicjatywą uchwałodawczą w sprawach nie zastrzeżonych dla innych podmiotów.
8. Wykonuje na wniosek rady inne czynności oraz przygotowuje inne opinie i opracowania.
9. Sprawuje funkcję kontrolną w zakresie ustalonym przez radę.


KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO


Piotr Szlapa  - przewodniczący komisji ,
Janusz Guzik
Jan Kołodziej
Łukasz Kołodziej
Bogdan Lechowski
Józef Moczko
Stefan Zdzuj

Ramowy plan zadań komisji:
1. Wyraża opinię dotyczącą zagospodarowania przestrzennego gminy, a w szczególności opiniuje projekty planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Opiniuje sprawy dotyczące gospodarowania mieniem komunalnym gminy, wykupów i sprzedaży nieruchomości jak również nieodpłatnego przejmowania mienia od Skarbu Państwa.
3. Opiniuje projekty lokalizacji w gminie zakładów przemysłowych i obiektów handlowych.
4. Wyraża opinie w sprawach dotyczących gospodarki komunalnej, a w szczególności działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w tym również kalkulacji kosztów świadczonych usług.
5. Opiniuje zaplanowane inwestycje gminne i wyraża opinię w sprawie priorytetów w tym zakresie.
6. Analizuje rozwój przedsiębiorczości w gminie i przygotowuje dla potrzeb rady stanowisko w tej sprawie.
7. Opiniuje projekt budżetu gminy w szczególności w części dotyczącej inwestycji, mienia komunalnego gminy oraz gospodarki finansowej Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
8. Opiniuje wykonanie budżetu gminy, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu wskazanego w pkt.7.
9. Występuje z inicjatywą uchwałodawczą w sprawach nie zastrzeżonych dla innych podmiotów.
10. Wykonuje inne czynności oraz sporządza opinie i opracowania w innych sprawach dla potrzeb rady.
11. Sprawuje funkcje kontrolną w zakresie ustalonym przez radę.KOMISJA OŚWIATY, WYCHOWANIA, KULTURY, ZDROWIA I SPORTU

Krzysztof Stanik - przewodnicząca komisji,
Sabina Ledwig
Józef Moczko
Engelbert Słowik
Henryk Wosch

Ramowy plan zadań komisji:
1. Analizuje i opiniuje sprawy z zakresu funkcjonowania szkół i przedszkoli w gminie.
2. Opiniuje projekt budżetu w szczególności w części dotyczącej finansowania szkół , przedszkoli, Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół, Gminnego Ośrodka Kultury, Stacji Opieki "Caritas" oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również wykonanie budżetu gminy w tym zakresie.
3. Analizuje realizację zadań przez jednostki wymienione w pkt 2.
4. Analizuje wydatki jednostek oświatowych i wychowawczych i sportu gminnego.
5. Opiniuje projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprawozdania z jego wykonania.
6. Występuje z inicjatywą cuhwałodawczą w sprawach nie zastrzeżonych dla innych podmiotów.
7. Wykonuje inne czynności oraz sporządza inne opracowania i opinie dla potrzeb rady.
8. Sprawuje funkcję kontrolną w zakresie ustalonym przez radę.KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Engelbert Słowik - przewodniczący komisji
Jan Kołodziej
Jan Stotko

Ramowy plan zadań komisji:
1. Rozpatruje i opiniuje sprawy dotyczące zagospodarowania gruntów, melioracji i ochrony gruntów.
2. Opiniuje plany zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem w szczególności wyłączania gruntów z produkcji rolnej.
3. Opiniuje projekt budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz sprawozdanie z jego wykonania.
4. Opiniuje programy ochrony środowiska.
5. Inicjuje działania rady gminy w zakresie ochrony przyrody.
6. Analizuje działalność gminnych służb komunalnych w zakresie gospodarki odpadami oraz wytwarzanie odpadów przez największe zakłady przemyslowe gminy.
7. Występuje z inicjatywą uchwałodawczą w sprawach nie zastrzeżonych dla innych podmiotów.
8. Wykonuje inne czynności oraz sporządza inne opinie i opracowania dla potrzeb rady.
9. Sprawuje funkcję kontrolną w zakresie ustalonym przez radę.

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2592
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 5695

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
aktualizacja składów komisji
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58