Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Organy gminy : stanowiący i wykonawczy.
(ORGANY / Organy gminy)
[opublikował(a): Kornelia Lauer - Konecka dnia 2003-08-12 12:42:10, dokument aktualny]


Organami gminy są Rada Gminy i Wójt.

RADA GMINY jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) oraz kontrolnym gminy. Jest to organ kolegialny, obradujący i podejmujący rozstrzygnięcia na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na kwartał.
Rozstrzygnięcia podejmowane są w formie uchwał ( Uchwały podjęte przez Radę Gminy obecnej kadencji opublikowane są w dziale "Akty prawne " na podstronie "Uchwały Rady Gminy". Uchwały minionych kadencji - lata 1990-2002 są dostępne w archiwum Urzędu Gminy).

Rada Gminy działa na podstawie i w granicach obowiązującego prawa.Zadania i kompetencje Rady określają ustawy.
Sprawy należące do wyłącznej kompetencji Rady Gminy określa art.18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Wyciąg z ustawy o samorządzie gminnym.txt

Jako organ kontrolny gminy Rada Gminy kontroluje działalność wójta,gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. W tym celu powołuje komisję rewizyjną. Komisja Rewizyjna jest jedyną obligatoryjnie istniejącą komisją Rady Gminy. Powołanie innych komisji ustawodawca pozostawił w gestii Rady Gminy .

WÓJT jest organem wykonawczym gminy. Jest to organ jednoosobowy (do 27 października 2002 r. organem wykonawczym gminy był organ kolegialny - Zarząd Gminy).
Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.Zadania swoje wykonuje przy pomocy Urzędu Gminy , którego jest kierownikiem (informacje dot Urzędu Gminy można uzyskać na podstronach "Urząd Gminy - godziny pracy, telefony " oraz "Urząd Gminy - Referaty i stanowiska jak również w dziale "Akty Prawne na podstronie "Regulamin organizacyjny.
Art. 30 ustawy o samorządzie gminnym stanowi:
"1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy okreslone przepisami prawa.
2. Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowanie projektów uchwał rady gminy
2) okreslanie sposobu wykonywania uchwał
3) gospodarowanie mieniem komunalnym
4) wykonywanie budżetu
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy"

Wójt pełni również funkcję przełożonego wobec dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Jest organem administracji ,wydającym decyzje w sprawach indywidualnych.

(Za informacje odpowiada Kornelia Lauer - Konecka)


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 40623  |  pokaż szczegóły załączników >>Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58