Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zmiany w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO / Dowody osobiste)
[opublikował(a): Jolanta Mikuła dnia 2009-02-06 11:05:27, dokument aktualny]


Jakie zmiany dotyczą ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych?

Większość przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw wchodzi w życie 15 listopada 2008 r. Nowelizacja dotyczy dostępu przedsiębiorców do danych zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (OEWiUDO)w celu możliwości zweryfikowania danych klientów, które dotyczą informacji adresowych i dowodów osobistych. Nowelizacja zakłada m.in., ze każda zmiana stanu cywilnego, zmiana imienia lub nazwiska oraz inne zmiany w aktach stanu cywilnego będą przekazywane przez kierowników urzędów stanu cywilnego nie tylko do organów ewidencji ludności, ale również do organu, który wydal dowód osobisty.
 
Jakie zmiany wprowadza nowelizacja?
Zmiana przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach
osobistych umożliwi podmiotom, które, realizując swoje zadania, gromadzą dane osobowe, bieżąca weryfikacje tych danych na podstawie zbioru PESEL i ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zapewniając w tym obszarze bezpieczeństwo obrotu prawnego. Ponadto nowelizacja ma służyć wyeliminowaniu przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne, braku pewnych rozwiązań oraz wprowadzeniu zmian, które wynikają z dotychczasowych doświadczeń.
 
Podstawowe zmiany dotyczą:
 • doprecyzowania przepisów regulujących zasady gromadzenia danych w zbiorach informatycznych
 • wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie udostępniania danych przez stworzenie możliwości udostępniania danych zawartych w zbiorze PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (obecnie w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych) za pomoc urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji danych,
 • ustalenia zasad unieważniania dowodów osobistych, których brakowało wdotychczasowych przepisach,
 •  doprecyzowania zakresu danych gromadzonych w ewidencjach wydanych i unieważnionych (obecnie utraconych) dowodów osobistych.
 
Doprecyzowano m.in., że w dowodzie osobistym zamieszcza się wyłącznie adres pobytu osoby w kraju, gdyż tylko takie dane adresowe są gromadzone w zbiorach meldunkowych. W przypadku osób zamieszkałych stale poza granicami kraju informacji o adresie nie zamieszcza się.
 
Jakie dowody osobiste będą unieważniane z urzędu?
 
Natomiast z dniem 1 stycznia 2009r wchodzą w życie przepisy dotyczące ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, na podstawie których będą unieważniane z urzędu dowody osobiste tych osób, które na skutek zmiany danych zamieszczanych na dowodzie osobistym nie dokonały wymiany dowodu.
 
W przypadku obywateli polskich zamieszkałych na terenie kraju unieważnienie dowodu osobistego nastąpi po 3 miesiącach od dnia, w którym powstał obowiązek wymiany. Dla obywateli polskich przebywających za granica termin ten wynosi zaś 4 miesiące. Takie rozwiązanie przewidziano w art. 43 nowelizowanej ustawy.
 
Zgodnie ze znowelizowana ustawa obowiązuje dotychczasowe rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu
postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty. Zostanie ono jednak wkrótce zastąpione nowym rozporządzeniem w tej sprawie. Zawiera ono szczegółowe regulacje na temat procedury wymiany dowodu osobistego. Nakazuje złożenie wniosku o wymianę dowodu osobistego w terminie do 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę.
 
Ponadto, kwestie unieważniania dowodów osobistych szczegółowo regulują przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
 
Obowiązujące dotychczas przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 roku tak że nakładały na obywatela obowiązek wymiany dokumentu w sytuacji m.in. zmiany danych (np. zmiana imienia lub nazwiska), które zamieszcza się w dowodzie osobistym. Przepisy prawa w zakresie dowodów osobistych odnosiły się do kwestii jego wymiany, zwrotu lub utraty. Natomiast nie było przepisów wprost mówiacych o procesie unieważniania dowodów osobistych z urzędu, np. w razie zmiany danych w dowodzie.
 
Teraz dowód osobisty podlega unieważnieniu w nastepujacych sytuacjach:
 • z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobe trzecią znalezionego dowodu osobistego;
 • z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza;
 • z dniem zgonu jego posiadacza;
 • z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego;
 • po uplywie 3 miesiecy od zmiany danych w dowodzie osobistym, w przypadku niezlożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę (4 miesiecy dla obywateli przebywajacych poza granicami kraju);
 • z dniem uplywu ważnosci dowodu osobistego.
 
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2008 r., Nr 195, poz. 1198);
 • Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie terminów i trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. 2008 r., Nr 236, poz. 1644);
 • Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postepowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. 2000r., Nr 112, poz. 1182, ze zm.)
 

 

informację wytworzył(a): Jolanta Mikuła
za treść odpowiada: Beata Scigała
data wytworzenia: 06.02.2009

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 5328


Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58