Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
(DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA / Zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych)
[opublikował(a): Kornelia Lauer - Konecka dnia 2007-10-25 15:17:35, dokument aktualny]


Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz wniosku

·        Wniosek na sprzedaż alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

 wniosek o wydanie zezwolenie na sprzedaż napojów alkohoowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.doc

lub

·        Wniosek na sprzedaż alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

wniosek o wydanie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.doc

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

·   Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalność gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców

·   Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych

·   Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

·   Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy

Referat Organizacyjny, pok. 111

               Ul. Namysłowska 44

46- 081 Dobrzeń Wielki

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz.1231 z póź. zm.)

 

Inne informacje:

Wniosek opiniowany jest przez Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Sprawy załatwiane są w pok. 111, tel. (077) 469 55 24 wew. 105

 

W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję oraz wpłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia w kasie urzędu.

 

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – jeśli sprzedaż w roku poprzednim nie przekroczyła 37.500 zł

Lub

1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim gdy  wartość przekroczyła 37.500 zł

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – jeśli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 37.500 zł

Lub

1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim gdy wartość przekroczyła 37.500 zł

 • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu - jeśli sprzedaż w roku poprzednim nie przekroczyła 77.000 zł

Lub

2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim gdy wartość przekroczyła 77.000 zł

 

Opłaty wnoszone są w kasie urzędu lub na konto bankowe

 

Bank Spółdzielczy  90 8895 0006 2000 0000 2512 0003

 

 w trzech równych terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

 

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. oswiadczenie o wartości sprzedanego alkoholu.doc

Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się:

Dla punktu detalicznego na czas nie krótszy niż 2 lata

Dla punktu gastronomicznego na czas nie krótszy niż 4 lata

 

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

 • Posiadanie zezwolenia
 • Wniesienie opłaty
 • Zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producenta i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia na sprzedaż hurtową  napojów alkoholowych
 • W terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty

 

Zezwolenie cofa się w przypadku:

 • Nieprzestrzeganie określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

- sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub na zastaw

- sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem art. 14 ust. 3 i 4

 • Powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócenia publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego
 • Wprowadzenie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł
 • Przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
 • Popełnienie przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie
 • Orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zwolnieniem

 

Przedsiębiorca któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

 

Zezwolenie wygasa w przypadku:

 • Likwidacja punktu sprzedaży
 • Upływu terminu ważności zezwolenia
 • Zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży
 • Zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej
 • Niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonanie opłaty w ustawowo określonych wartościach i terminach.

 

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z takich przyczyn może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.informację wytworzył(a): Marcin Włodarczyk
za treść odpowiada: Jolanta Mikuła
data wytworzenia: 25-10-2007


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1151  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58