Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Wpis do ewidencji działalnosci gospodarczej
(DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA / Ewidencja działalności gospodarczej)
[opublikował(a): Izabela Kołodziej dnia 2011-08-08 14:21:06, dokument aktualny]


 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

W celu założenia (prowadzenia) firmy osoby fizyczne muszą uzyskać Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Przedsiębiorca wpisuje się do ewidencji ze względu na swoje miejsce zamieszkania. 

Składanie wniosku 

Przedsiębiorca składa wypełniony formularz wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG – 1

W razie potrzeby do wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, przedsiębiorca dołącza druk EDG-RB (Informacja o rachunkach bankowych), druk EDG-MW (Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej) oraz druk EDG-RD (Wykonywana działalność gospodarcza).

Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami i bez skreśleń.

W przypadku pomyłki należy wypełnić dodatkowy formularz EDG-POPR.

Wniosek może również złożyć pełnomocnik. Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (wpłata w kasie urzędu bądź na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym nr 90 8895 0006 2000 0000 2512 0003). W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dzieci), zstępnemu (dziadkowie, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej. 

Wniosek może zostać również przesłany pocztą tradycyjną lub kurierem listem poleconym, w takim przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy poświadcza notariusz.

Wypełniony wniosek należy złozyć w pokoju nr 111 

Termin załatwienia sprawy:

Organ ewidencyjny wydaje decyzje o odmowie wpisu do ewidencji (w terminie nie dłużej niż 30 dni od dnia złożenia wniosku), jeżeli:
·         zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy,
·         zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,
·         prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.
Urząd Gminy, w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu do ewidencji, prześle dane z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wraz z kopią zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej do:
  • naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę,
  • właściwego Urzędu Statystycznego,
  • właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej należy odebrać osobiście w siedzibie urzędu na stanowisku Działalności Gospodarczej (pokój 111)
Nie podlega wpisowi do ewidencji:
podjęcie działalności wytwórczej w rolnictwie, w zakresie upraw rolnych i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybołówstwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawianie namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.
Podstawa prawna:
1.       Art. 7a, 7b i 7c ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.)
2.       Art. 13 i 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 220 z 2010 r., poz. 1447)
3.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 50, poz. 399)

Druki do pobrania:

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - CEIDG-1.pdf  - wniosek zintegrowany - obowiązujący na terenie całego kraju
Formularz jest także dostępny na miejscu.

 Instrukcja wypełnienia EDG -1.pdf


Rozporzadzenie RM w sprawie wzoru wniosku o wpis do edg.pdf


 formularz_pelnomocnictwa.doc  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 673  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 5369

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dodano aktualny wniosek
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58