Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIE



wyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej
(DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA / Ewidencja działalności gospodarczej)
[opublikował(a): Jolanta Mikuła dnia 2011-05-10 20:02:10, dokument aktualny]


Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej w ciągu 14 dni od daty powstania tych zmian. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza EDG-1.
Zmianę miejsca zamieszkania przedsiębiorca zgłasza do urzędu właściwego przed zmianą miejsca zamieszkania. Po dokonaniu aktualizacji wpisu, urząd ten prześle zmienione zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej do urzędu właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.
Niezależnie od zmian dokonywanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić je również we właściwym Urzędzie Skarbowym, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmian.

Miejsce składania dokumentów:
Wniosek  przedsiębiorca składa osobiście bądź przez pełnomocnika. 
Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej (17 zł płatne w kasie urzędu bądź przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym nr 90 8895 0006 2000 0000 2512 0003). W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dzieci), zstępnemu (dziadkowie, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej. 
Wniosek może zostać przesłany pocztą tradycyjną lub kurierem listem poleconym, w takim przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy poświadcza notariusz.
Wnioski należy składać w pkoju nr 111 

Termin załatwienia sprawy:

Organ ewidencyjny wydaje:
  • zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - niezwłocznie po otrzymaniu kompletnego, podpisanego wniosku,
  • decyzje o odmowie dokonania zmiany we wpisie - nie dłużej niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Odmowa zmiany wpisu może nastąpić z niżej opisanych powodów:

  • zgłaszana zmiana dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy prawo o swobodzie działalności gospodarczej (działalność wytwórcza w rolnictwie, chów lub hodowla zwierząt, usługi turystyczne świadczone
    w gospodarstwach rolnych turystom itp.).
  • zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie.
  • prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.
Podstawa prawna:
  • Art. 7a i 7d ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 50, poz. 399)


 Wniosek EDG - 1.pdf

Instrukcja wypełnienia EDG -1.pdf


 



  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 759  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1007

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>




Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58