Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Informacja o zawieszeniu/wznowieniu działalności gospodarczej
(DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA / Ewidencja działalności gospodarczej)
[opublikował(a): Jolanta Mikuła dnia 2011-05-11 12:27:10, dokument aktualny]


Zgłoszenie zawieszenie/ wznowienia działalności gospodarczej
Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.
W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie  wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.
Ponieważ warunkiem skorzystania z instytucji zawieszenia jest złożenie oświadczenia o nie zatrudnianiu pracowników należy w szczególności pamiętać o zakreśleniu znakiem X rubryki 21.3 w druku EDG-1
Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy.
Nie zgłoszenie wznowienia działalności - przed upływem 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej - skutkuje wykreśleniem wpisu (dotyczącego przedsiębiorcy, który zawiesił działalność) z ewidencji działalności gospodarczej.
W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.
Termin oznaczony w miesiącach kończy się upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniu terminu,  a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu miesiąca (art. 112 kodeks cywilny) np. jeżeli przedsiębiorca składa wniosek o zawieszenie od dnia 01-01-2011r. na 1 miesiąc to wznowienie działalności gospodarczej należy określić na dzień 02-02-2010r.
Miejsce składania dokumentów:
W celu dokonania zawieszenia/wznowienia wykonywania działalności gospodarczej należy zgłosić się w Urzędzie Gminy  osobiście z wypełnionym wnioskiem EDG-1. Wniosek może również złożyć pełnomocnik. 
Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej (17zł opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy bądź na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym nr 90 8895 0006 2000 0000 2512 0003). W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.  
Termin załatwienia sprawy: 
Urząd Gminy, w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu do ewidencji, prześle informację z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej  do:
  • naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę,
  • właściwego Urzędu Statystycznego,
  • właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Organ ewidencyjny wydaje:
  • potwierdzenie zawieszenia działalności gospodarczej - niezwłocznie po otrzymaniu kompletnego, podpisanego wniosku,
  • potwierdzoną datą wpływu kopię wniosku z informacją o wznowieniu - niezwłocznie po otrzymaniu kompletnego, podpisanego wniosku.
Podstawa prawna
  • Art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z póżn. zm.).
  • art. 7e ustawy z dnia 19.11.1999 r. Prawo działalności gospodarczej – Dz.U.Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.):
 Druki do pobrania:


 


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 684  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58