Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Nabór na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich
(OGŁOSZENIA / Wolne stanowiska)
[opublikował(a): Jolanta Mikuła dnia 2010-04-20 14:46:10, dokument aktualny] 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 19 kwietnia 2010r.
 
w sprawie naboru na wolne stanowisko Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich
 
Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego (USC)  i Referatu Spraw Obywatelskich
w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44.
 
1.    Wymagania niezbędne:
1)     obywatelstwo polskie;
2)     pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
3)     brak skazania za przestępstwo umyślne;
4)     nieposzlakowana opinia;
5)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
6)     wykształcenie wyższe:
a) studia prawnicze lub administracyjne z tytułem magistra, lub
b) podyplomowe studia administracyjne;
7)     łącznie pięcioletni staż pracy:
a) na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub biurach jednostek
     samorządu terytorialnego, lub
b) w służbie cywilnej, lub
c)   w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi,
     lub
d) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

2.    Wymagania dodatkowe:
1)    doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika USC lub zastępcy
     kierownika USC;
2)    predyspozycje do kierowania zespołem;
3)    dokładność, solidność;
4)    umiejętność nawiązywania kontaktu;
5)    znajomość j. niemieckiego;
6)    podstawowa znajomość obsługi komputera.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1)    Realizacja zadań wynikających w szczególności z :
a) Ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
      (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688, z póżn. zm);
b) Ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
        
(Dz.U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm);
c) Ustawy z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska
             (Dz.U. Nr 220, poz. 1414);
         d) Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych
         (Dz.U. Nr 62, poz. 504);
2)    kierowanie Referatem Spraw Obywatelskich i pełnienie funkcji bezpośredniego przełożonego wobec pracowników referatu;
3)    wykonywanie innych zadań, wynikających z potrzeb pracodawcy.

4.    Wymagane dokumenty:
1)     list motywacyjny i CV;
2)     kserokopia dowodu osobistego
3)     kserokopie świadectw pracy;
4)     kserokopie dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie;
5)     kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i umiejętności;
6)     oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
7)     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8)     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na kierowniczym stanowisku w urzędzie (wystarczy zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu).
 
Kserokopie dokumentów, o których mowa w pkt 4 ppkt 2-5 winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) .Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 233, poz. 1458)”.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 22 czerwca 2010r. do godz. 1500,  na adres:
Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
ul. Namysłowska 44
46-081 Dobrzeń Wielki
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko Kierownika USC”
                                                                             
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane (w przypadku dokumentów przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
Do aplikacji tych mają zastosowanie przepisy Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim dotyczące sposobu postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 czerwca 2010r.
 
Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (sekretariat) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl. (Ogłoszenia. Wolne stanowiska).
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 4695483 wewn.102.
 
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
 
 
                                                                                    
                                                                                              WÓJT
                                                                                     Ryszard Śnieżek   
 

Podmiot udostępniający: Jolanta Mikuła
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Kornelia Lauer Konecka
Data wytworzenia: 2010.04.20


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1243
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58