Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrzeniu Wielkim ogłasza nabór na stanowisko Referenta
(OGŁOSZENIA / Wolne stanowiska)
[opublikował(a): Izabela Kołodziej dnia 2010-02-01 11:12:41, dokument aktualny]


GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
w Dobrzeniu Wielkim

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Dobrzeniu Wielkim
ogłasza nabór na stanowisko Referenta

 

Miejsce pracy: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, 46-081 Dobrzeń Wielki   
                        ul. Kościelna 4.
Sposób nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę.
Wymiar czasu pracy – ½ etatu (20 godzin tygodniowo).


1. Kandydaci na stanowisko winni spełniać następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie średnie ekonomiczne i co najmniej 2 letni staż pracy biurowej lub wyższe ekonomiczne i co najmniej 2 letni staż pracy biurowej,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
e) nieposzlakowana opinia,
f) stan zdrowia pozwalający zatrudnić kandydata na stanowisku.

Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2008 r., Nr 223, poz. 1458),
b) znajomość regulacji prawnych z zakresu zarządzania finansami, ze szczególnym uwzględnieniem  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
c) dobra znajomość obsługi komputera (Microsoft Office),
d) mile widziana znajomość obsługi programu VULCAN – Płace Optivum,
e) umiejętność organizacji pracy,
f) operatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność skutecznego komunikowania się,
g) dyspozycyjność i zaangażowanie,
h) umiejętność podejmowania decyzji,
i) dokładność, sumienność i wysoka kultura osobista.


2. Wymagane od kandydata dokumenty:

1) list motywacyjny wraz z uzasadnieniem decyzji o przystąpieniu do naboru,
2) szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej),
3) dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły – w oryginale,
4) kopie dokumentów, potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności (certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach),
5) kopie dokumentów potwierdzające staż pracy biurowej,
6) zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające zdolność do podjęcia pracy na stanowisku (ważność zaświadczenia – 30 dni od daty wystawienia),
7) oświadczenie kandydata o znajomości wymaganych przepisów wymienionych na wstępie,
8) osobiste oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
9) osobiste oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach, w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji w drodze naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458).


3. Zakres zadań:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
1) kompletowanie dokumentów finansowych,
2) sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowych,
3) sporządzanie list płac,
4) prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,
5) terminowe, prawidłowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji księgowej,
6) prowadzenie dokumentacji stypendiów uczniowskich,
7) przygotowanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów przypisanych
na zajmowanym stanowisku,
8) sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań związanych ze stanowiskiem pracy,
9) planowanie i wytyczanie kierunków działania, organizacji pracy, koordynowanie realizowanych zadań w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora GZEAS.


4. Oczekiwania pracodawcy wobec kandydata:

- Uczestnictwo w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrzeniu Wielkim,
ul. Kościelna 4, z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko Referenta” w terminie
do dnia 26 lutego 2010 r. (włącznie),
2) w przypadku wysyłania dokumentów pocztą – decyduje data ich wpływu do GZEAS.

Dokumenty, które wpłyną do GZEAS po terminie wskazanym w punkcie 5, nie będą brane pod uwagę przy naborze.


6. Procedurę naboru przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej Komisją, w składzie:
• Barbara Niemczycka – Dyrektor GZEAS – Przewodnicząca Komisji,
• Tomasz Biernacki – Zastępca Dyrektora GZEAS – członek Komisji,
• Irena Karasińska – Główna Księgowa GZEAS – członek Komisji.

7. Nabór na stanowisko odbywać się będzie w dwóch etapach:

1) etap I – analiza złożonych dokumentów i wyłonienie kandydatów spełniających wymogi formalne określone w punkcie 1 i 2 niniejszego ogłoszenia, którzy zostaną zakwalifikowani
do II etapu naboru,
2) etap II – rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu
z kandydatem, weryfikacja danych zawartych w złożonych dokumentach, poznanie predyspozycji i umiejętności kandydata do pracy na stanowisku.
8. Członkowie Komisji oceniać będą kandydata przydzielając mu punkty w skali od 0 do 5
w każdym etapie naboru. Kandydat może otrzymać łącznie do 10 punktów od każdego
z członków Komisji.

9. 
1) etap I naboru zostanie zakończony do dnia 5 marca 2010 r.,
2) po zakończeniu I etapu naboru lista kandydatów, którzy spełnili wymagania i zostali zakwalifikowani do II etapu, zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie GZEAS oraz na stronie internetowej: www.bip.dobrzenwielki.pl (Ogłoszenia – Wolne stanowiska),
3) o terminie przeprowadzenia II etapu naboru (rozmowy) kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

10. Po zakończeniu II etapu naboru Komisja sporządza protokół, który zawiera w szczególności:
- określenie stanowiska, na które prowadzony był nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, uszeregowanych według spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, ze wskazaniem sumy punktów przyznanych poszczególnym kandydatom przez członków Komisji Rekrutacyjnej,
w II etapie naboru:
- informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
- uzasadnienie dokonanego wyboru.

11. Informacja o wynikach naboru zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w GZEAS w Dobrzeniu Wielkim oraz umieszczenie na stronie internetowej www.bip.dobrzenwielki.pl.

 


                                                                                                          DYREKTOR
                                                                                                mgr Barbara Niemczycka


 

Podmiot udostępniający: UG Dobrzeń Wielki
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Adriana Pietrzyk
Data wytworzenia: 2010-02-01

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1231
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58