Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Nabór na wolne stanowisko w Referacie Gospodarki Gruntami i Mienia Komunalnego
(OGŁOSZENIA / Wolne stanowiska)
[opublikował(a): Jolanta Mikuła dnia 2010-01-22 13:48:29, dokument aktualny]


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 22 stycznia 2010r.
 
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy
w Dobrzeniu Wielkim
 
Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza nabór na wolne stanowisko
Młodszego referenta w Referacie Gospodarki Gruntami i Mienia Komunalnego w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44.
 
(O w/w stanowisko nie mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw , którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
1.    Wymagania niezbędne:
1)     obywatelstwo polskie,
2)     pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3)     brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
4)     wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe: prawnicze, administracyjne, geodezyjne, zarządzanie nieruchomościami,
5)     znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o samorządzie gminnym i o pracownikach samorządowych,
6)     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
7)     umiejętność obsługi komputera.
2.    Wymagania dodatkowe:
1)     prawo jazdy kat.B
2)     doświadczenie zawodowe w sprawach z zakresu gospodarki gruntami,
3)     predyspozycje do pracy zespołowej
4)     dokładność, solidność
5)     umiejętność nawiązywania kontaktu
6)     znajomość j.obcego, podstaw informatyki
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1)     prowadzenie rejestru mienia komunalnego i jego bieżąca aktualizacja,
2)     prowadzenie rejestru spraw załatwianych w referacie,
3)     prowadzenie statystyki i sprawozdań statystycznych,
4)     przygotowywanie dokumentów (wypisów, kopii, zaświadczeń) związanych z prowadzonymi sprawami,
5)     przygotowywanie projektów decyzji, zawiadomień, pism, uchwał i zarządzeń,
6)     bieżąca obsługa klientów Urzędu,
7)     archiwizacja dokumentów,
8)     wykonywanie innych zadań, wynikających z potrzeb pracodawcy.
4.    Wymagane dokumenty:
1)     list motywacyjny i CV
2)     kserokopie świadectw pracy (w przypadku posiadania stażu zawodowego)
3)     kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie
4)     kserokopie dokumentów potwierdzających nadane uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, jak również inne posiadane kwalifikacje i umiejętności ( w tym prawo jazdy)
5)     kserokopię dowodu osobistego
6)     oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7)     zaświadczenie o stanie zdrowia/zdolności do pracy.
Kserokopie dokumentów, o których mowa w pkt 2-5 oraz innych dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 233, poz. 1458)”.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 15 lutego 2010 r. do godz. 1500. na adres:
Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
ul. Namysłowska 44
46-081 Dobrzeń Wielki
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Referacie Gospodarki Gruntami i Mienia Komunalnego
                                                                             
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim po upływie wyznaczonego terminu (w przypadku dokumentów przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), nie będą rozpatrywane.
Do aplikacji tych mają zastosowanie przepisy Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim dotyczące sposobu postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lutego 2010r.
Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (sekretariat) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl. (Ogłoszenia. Wolne stanowiska).
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 4695483 wewn.102.
 
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
 
 
                                                                                     Wójt
                                                                           Ryszard Śnieżek
                                                                                             
                                                                                    
 
 

 

Podmiot udostępniający: Jolanta Mikuła
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Kornelia Lauer Konecka
Data wytworzenia: 2010.01.22


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1366
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58