Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Dowody osobiste - podstawowe informacje
(OGŁOSZENIA / Informacja publiczna)
[opublikował(a): Marcin Włodarczyk dnia 2008-02-27 12:29:07, dokument aktualny]


Stare (książeczkowe) dowody osobiste straciły ważność 31 grudnia 2007r. (Dz.U. z 1997r. Nr 113, poz . 733 ze zmianami), jednak z dniem 1 stycznia 2008 r. stanowią one dokument stwierdzający tożsamość osoby  oraz poświadczający obywatelstwo polskie, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2008 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 191, poz.1363).

 

W związku z powyższym osoby, które legitymują się "książeczkowym" dowodem osobistym proszone są o niezwłoczne złożenie wniosku o wymianę tego dokumentu.

 

 

Jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi na prawidłowe wykonanie zdjęcia u fotografa - fotografia powinna zawierać lewy półprofil z widocznym lewym uchem na jasnym tle.

 

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby oraz poświadczającym obywatelstwo polskie. Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:

 

-         od ukończenia 18 roku życia,

-         od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką. Od 1 maja 2004 r., na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów, dowód osobisty może być wydawany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.

-         osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia.

-         na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.

 

Kiedy dowód osobisty podlega wymianie?

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

 

-         zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,

-         uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby,

-         upływu terminu ważności dowodu osobistego.

Aby otrzymać dowód osobisty, należy złożyć następujące dokumenty:

 

wniosek o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość

druk do pobrania:

 wniosek_dowod_Dobrzeń_Wielki.doc
 wniosek_dowod_Dobrzeń_Wielki.pdf

 

 

WNIOSEK SKŁADA SIĘ OSOBIŚCIE

 

 

-         dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 45x35 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego pół profilu i z widocznym lewym uchem (bez ozdób), z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

-         Jednakże osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej;

-         dowód wpłaty (30 zł) na numer konta Urząd Gminy Dobrzeń Wielki Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki nr. 90 8895 0006 2000 0000 2512 0003 lub w kasie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki;

-         odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński nie wymaga się załączania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dobrzeniu Wielkim;

-         odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku. Przy wymianie dowodu osobistego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego wnioskodawcy ponowne złożenie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego nie jest wymagane;

-         na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

 

Dowód osobisty odbiera się osobiście.

 

Na jaki czas wydaje się dowód osobisty?

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nie oznaczony,

 

Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:

 

-         ubiegających się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,

-         zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany kodu pocztowego, administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub numeru lokalu,

-         które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych,

-         przebywających w domach pomocy społecznej lub pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej albo rentę socjalną,

-         małoletnich przebywających całodobowo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

-         Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy. Organ ten wydaje zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu.

-         W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ gminy, któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, jeżeli w miejsce zgłoszonego jako utracony nie został jeszcze wydany nowy dokument.

 

Dowód osobisty podlega obowiązkowi zwrotu w razie:

 

-         utraty obywatelstwa polskiego; osoba która je utraciła, zwraca niezwłocznie dowód osobisty organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce jego wydania albo właściwej ze względu na miejsce pobytu polskiej placówce konsularnej.

-         zgonu posiadacza dowodu osobistego; obowiązek zwrotu dowodu osobistego ciąży w tym przypadku na osobach obowiązanych do zgłoszenia zgonu stosownie do przepisów prawa o aktach stanu cywilnego.


Po odbiorze dowodu osobistego należy do 30 dni poinformować Urząd Skarbowy o zmianie numeru dowodu osobistego. NIP-3 można złożyć do Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu ul. Cementowa 6; 45-358 Opole lub w Urzędzie Gminy.


REGULACJA PRAWNA

 

Wydawanie dowodów osobistych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r o ewidencji ludności i dowodach osobistych - tekst jednolity (jednolity tekst Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz.993 ze zmianami)., rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. Nr 112, poz.1182 ze zmianami) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 roku w sprawie opłat za wydanie dowodu osobistego (Dz.U. Nr 105, poz.1110 ze zmianami).informację wytworzył(a): Marcin Włodarczyk
za treść odpowiada: Beata Ścigała
data wytworzenia: 05-02-2008


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1651  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2789

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Dodatkowe informacje o NIP-3
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58