Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 kwietnia 2011 roku
(OGŁOSZENIA / Obwieszczenia Wójta)
[opublikował(a): Marcin Włodarczyk dnia 2011-04-20 14:31:43, dokument aktualny]


 

OŚ.6220.1.2011
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227 z późniejszymi zmianami), oraz zgonie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Wolności w Czarnowąsach do Elektrowni Opole”.
 
DECYZJZA
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
 
            Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 84, 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 roku Dz. U. Nr 98, poz. 1071), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 stycznia 2011 roku CEgroup Sp. z o.o. sP. k. ul. Kościuszki 1 C, 44-100 Gliwice działając z pełnomocnictwa Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Wolności w Czarnowąsach do Elektrowni Opole”,
 
orzekam
 
      I.     Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
   II.     Określić Gminie Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia.
 
1.     Rodzaj i miejsc realizacji przedsięwzięcia:
a.      przedsięwzięcie polegać będzie na budowie drogi gminnej od ul. Wolności w Czarnowąsach do Elektrowni Opole o długości około 1,64km,
b.     budowa drogi gminnej obejmuje działki ewidencyjne nr: 1175/292, 1852/125, 2440/290, 297/8, 297/7, 2441/292, 432/29, 462/29, 2442/292, 367/29, 463/29, 2443/292, 297/6, 143/47, 135/48, 136/48, 122/48, 121/48, 297/9, 119/47, 110/37, 111/37, 112/37, 113/37, 40, 33, 75/36, 114/37, 35, 298/1, 34, 191/38, 298/9, 31, 30, 225/27, 298/8, 298/7, 223/10, 40/26, 224/27, 221/10, 222/10, 162/1, 220/10, 219/10, 217/9, 218/10, 216/9, 215/9, 213/9, 211/8, 214/9, 291, 212/9, 210/8, 208/8, 209/8, 235/7, 237/7, 206/7, 236/7, 234/7, 204/7, 202/6, 232/6, 230/5, 292/12, 200/5, 198/5, 228/5, 226/4, 238/2, 195/3, 196/4, 194/3, 292/1, 178/3, 292/8, 292/7, 1144, 1285/116, 1265/169, 1621/292 obręb Czarnowąsy.
2.     Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
a)     roboty budowlane z zastosowaniem sprzętu i maszyn roboczych, prowadzić z należytą starannością, nie dopuszczając do zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych oraz podziemnych, przez niekontrolowane wycieki produktów ropopochodnych (paliw, olejów),
b)     odpady wytwarzane w trakcie realizacji inwestycji należy gromadzić (magazynować) z zachowaniem ich segregacji, a następnie postępować z nimi zgodnie z zasadami obowiązującej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. nr 39, poz. 251 z późn. zmianami),
c)     po zakończeniu prac budowlanych, teren budowy oczyścić z wszelkich zalegających zanieczyszczeń i odpadów,
d)     masy ziemne usuwane lub przemieszczane w trakcie realizacji inwestycji zagospodarować w ramach prowadzonego przedsięwzięcia pod warunkiem dotrzymania standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa w obowiązujących przepisach.
 
Uzasadnienie
 
Dnia 14 stycznia 2011 roku CEgroup Sp. z o.o. sP. k. ul. Kościuszki 1 C, 44-100 Gliwice działając z pełnomocnictwa Gminy Dobrzeń Wielki wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Wolności w Czarnowąsach do Elektrowni Opole”.
Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – wymienione jest w § 3 ust. 1, pkt 60 (drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227) organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.
Wyżej wymienione organy wydały opinie:
-       Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Opolu – postanowienie nr WOOŚ.4241.58.2011.ES z dnia 28 lutego 2011 roku stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
-       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu – opinia nr NZ/KF-4325-2-11/11 z dnia 27 lutego 2011 roku stwierdzająca brak potrzeby nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Biorąc pod uwagę postanowienia ww. organów opiniujących oraz brak negatywnego oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki wydał postanowienie nr OŚ.6220.1.2011 z dnia 7 kwietnia 2011 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie planuje się zrealizować częściowo (odcinek około 600 m) w śladzie istniejącej drogi wyłożonej płytami betonowymi wiodącej z parkingu przy Elektrowni Opole w kierunku zbiornika wodnego zlokalizowanego w lesie. Pozostała część projektowanej drogi poprowadzona zostanie wzdłuż istniejącej linii lasu - na granicy pól uprawnych i lasu. Zakres przedsięwzięcia obejmie:
a)     budowę drogi o długości około 1640 m, jednojezdniowej o szerokości 6 m, o nawierzchni betonowej, o dwóch pasach ruchu w przeciwnych kierunkach, w ciągu drogi planuje się wykonanie dwóch zatok postojowych, obustronnego pobocza o szerokości około 0,5 m, utwardzonego tłuczniem,
b)     wykonanie zjazdów na użytki rolne - utwardzone tłuczniem,
c)     wykonanie przepustów w ciągu projektowanej drogi na ciekach wodnych,
d)     zabezpieczenie w niezbędnym zakresie lub przebudowę, urządzeń obcych kolidujących z budowaną drogą,
e)     odwodnienie jezdni:
­      na odcinku około 600 m - końcowy odcinek drogi, poprzez ujmowanie wód kanalizacją i odprowadzenie do istniejących cieków. Alternatywnie na tym odcinku rozważa się odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w kierunku jedno lub dwustronnych rowów przydrożnych,
­      na początkowym odcinku - odwodnienie powierzchniowe w kierunku jedno lub dwustronnych rowów przydrożnych,
f)      wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
g)     budowę niezbędnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
h)     przebudowę istniejącej pętli autobusowej przy ul. Wolności w Czarnowąsach. Spodziewane natężenie ruchu na projektowanej drodze nie przekroczy wartości 200 poj./dobę.
W trakcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych, takich jak woda, kruszywo.
Na etapie realizacji inwestycji źródłem emisji hałasu będą różnego rodzaju maszyny budowlane oraz środki transportu. Poziom mocy akustycznej maszyn budowlanych i samochodów ciężarowych waha się w granicach od 90 dB do 105 dB w zależności od ich mocy, rodzaju i stanu technicznego. Tereny zabudowy chronionej (zabudowy zagrodowej) znajdują się w miejscu drogi do ulicy Wolności - około 60 m od osi projektowanej drogi. Uciążliwości związane z emisją hałasu będą ograniczone w czasie, występować będą wyłącznie w porze dnia. Podczas prowadzenia robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia może wystąpić lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza.
W celu minimalizacji uciążliwości związanej z emisją hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w procesie realizacji podjęte będą działania takie jak:
­       unikanie zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu mechanicznego,
­       stosowanie wyłącznie do prac budowlanych maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym,
­       eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym.
W fazie budowy będą powstawać odpady takie jak:
­       asfalt (nie zawierający smoły),
­       odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
­       gleba i ziemia nie nadająca się do wykorzystania na miejscu przy niwelacji terenu i jego porządkowaniu,
­       odpady komunalne.
Wykonawca robót zobowiązany jest do posiadania stosownych decyzji w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami. Za prowadzoną gospodarkę odpadami wytwarzanymi w fazie budowy odpowiedzialni są poszczególni wykonawcy prac budowlanych. Faza realizacji przedsięwzięcia skutkuje emisją odpadów innych niż niebezpieczne. Zbiórka odpadów w miejscu ich powstawania oraz właściwe ich magazynowanie spowoduje, iż nie będą one w sposób negatywny oddziaływać na środowisko.
Na potrzeby sanitarne pracowników budowy teren lokalizacji przedsięwzięcia wyposażony zostanie w przenośne urządzenia sanitarne (bezodpływowe sanitariaty). Powstające ścieki sanitarne będą okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków przez podmiot zajmujący się obsługą tych urządzeń. Niektóre prace (wykopy pod elementy drogi np. przepusty, wykopy pod kanalizację i inną infrastrukturę podziemną) mogą wymagać prowadzenia odwodnienia wykopów. Pozyskana woda, o dużej zawartości zawiesiny, odprowadzana będzie do ziemi w sąsiedztwie przedsięwzięcia lub do istniejących cieków.
Na etapie eksploatacji poruszające się pojazdy będą źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza tj.: dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, węglowodorów i pyłu. Droga będzie liniowym źródłem emisji zanieczyszczeń. Emisja będzie wynikiem spalania paliw w silnikach pojazdów. Ponadto droga będzie źródłem emisji pyłów w wyniku ścierania nawierzchni, ogumienia, klocków hamulcowych i zużywania się pracujących części mechanicznych pojazdów. Przewiduje się ruch pojazdów w ilości ok. 200 poj./dobę z czego szacuje się, że 87% będą stanowiły samochody osobowe, 10% samochody dostawcze, 3% samochody ciężarowe. Mając na uwadze prognozowane natężenie ruchu nie przewiduje się wystąpienia przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.
Mając na uwadze lokalizację przedmiotowej drogi oraz spodziewane natężenie ruchu pojazdów eksploatacja drogi nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenie chronionym akustycznie.
Wody opadowo-roztopowe na odcinku końcowych 600 m będą odprowadzane powierzchniowo zgodnie z nadanym spadkiem nawierzchni jezdni w kierunku ścieków przykrawężnikowych w ciągu, których będą rozmieszczone wpusty uliczne kanalizacji deszczowej. Wody ujęte zamkniętym systemem grawitacyjnej kanalizacji deszczowej będą odprowadzane do rowów odwadniających. Na pozostałym odcinku drogi planuje się odwodnienie jezdni jedno lub dwustronnymi rowami przydrożnymi, które odprowadzą wody do istniejących cieków wodnych.
Biorąc pod uwagę charakter drogi, powyższy sposób oczyszczania wód opadowo-roztopowych organ uznał za wystarczający.
W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji planowana jest wycinka drzew. Z przedstawionych informacji wynika, że nie są to gatunki podlegające ochronione w rozumieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764).
Zarówno realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Na podstawie posiadanej dokumentacji nie stwierdzono możliwego skumulowanego oddziaływania na środowisko.
Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, a zatem nie będzie na nie negatywnie oddziaływać. W bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:
a)     obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
b)     obszary wybrzeży,
c)     obszary górskie lub leśne,
d)     obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
e)     obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
f)      obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
g)     obszary przylegające do jezior,
h)     uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie istnieje uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania wsi Czarnowąsy zatwierdzony uchwałą nr XXX/206/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 2009 roku w sparwie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Czarnowąsy, działki oznaczone są symbolami: 9 KD(L), 10KD(L) i 13 KD(L).
9 KD(L), 10KD(L) i 13 KD(L) – tereny dróg publicznych – ulica lokalna (drogi gminne), dla dróg tych ustala się.
1) szerokość w liniach rozgraniczających w istniejących granicach władania z poszczeniem poszerzenia do szerokości zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) ulica jednojezdniowa dwukierunkowa;
3) szerokość jezdni oraz elementów przekroju poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi dróg;
4) dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia technicznego terenu pod warunkiem uzyskania uzgodnienia z zarządcą drogi;
5) dopuszcza się korekty nowo projektowanych dróg.
Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Czarnowąsy.
Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.
Planowana budowa drogi gminnej od ul. Wolności w miejscowości Czarnowąsy do Elektrowni Opole, ze względu na:
1.     Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – na podstawie przedstawionych informacji stwierdzono, że w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie nastąpi skumulowane oddziaływanie na środowisko. Można jednocześnie uznać, że skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje odpowiadają zamierzonemu celowi przedsięwzięcia.
2.     Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
a.      obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych – przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza ww. obszarami,
b.     obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody (rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, pomniki przyrody oraz obszary przylegające do jezior – przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami oraz bezpośrednim sąsiedztwem ww. obszarów oraz poza siedliskami chronionych i rzadkich roślin, zwierząt i grzybów.
3.     Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w ww. pkt 1, 2 wynikające z zasięgu oddziaływania, transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, prawdopodobieństwa oddziaływania, czasu trwania, częstotliwości odwracalności oddziaływania stwierdzono, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało w ww. zakresie.
Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.
 
Uwzględniając powyższe orzeczono jak w sentencji.
 
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszej decyzji za doręczone, tj. od dnia 5 maja 2011 roku do dnia 18 maja 2011 roku.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Dobrzeń WIelki
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Włodarczyk
Data wytworzenia: 20-04-2011


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 568
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58