Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 kwietnia 2011 roku
(OGŁOSZENIA / Obwieszczenia Wójta)
[opublikował(a): Marcin Włodarczyk dnia 2011-04-13 15:15:13, dokument aktualny]


OŚ.6220.1.2011
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
 
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Wolności w Czarnowąsach do Elektrowni Opole”.
 
POSTANOWIENIE
z dnia 7 kwietnia 2011 r.
 
Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227 z późniejszymi zmianami) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 roku Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:
-       Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – postanowienie nr WOOŚ.4241.58.2011.ES z dnia 28 stycznia 2011 roku,
-       Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu – opinia nr NZ/KF-4325-2-11/11 z dnia 27 luty 2011 roku,
 
postanawiam
 
stwierdzić, że można odstąpić od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Wolności w Czarnowąsach do Elektrowni Opole”.
 
Uzasadnienie
 
Dnia 14 stycznia 2011 roku CEgroup Sp. z o.o. sP. k. ul. Kościuszki 1 C, 44-100 Gliwice działając z pełnomocnictwa Gminy Dobrzeń Wielki wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Wolności w Czarnowąsach do Elektrowni Opole”.
Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – wymienione jest w § 3 ust. 1, pkt 60 (drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227) organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.
Wyżej wymienione organy wydały opinie:
-       Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Opolu – postanowienie nr WOOŚ.4241.58.2011.ES z dnia 28 stycznia 2011 roku stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
-       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu – opinia nr NZ/KF-4325-2-11/11 z dnia 27 luty 2011 roku stwierdzająca brak potrzeby nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr: 1175/292, 1852/125, 2440/290, 297/8, 297/7, 2441/292, 432/29, 462/29, 2442/292, 367/29, 463/29, 2443/292, 297/6, 143/47, 135/48, 136/48, 122/48, 121/48, 297/9, 119/47, 110/37, 111/37, 112/37, 113/37, 40, 33, 75/36, 114/37, 35, 298/1, 34, 191/38, 298/9, 31, 30 225/27, 298/8, 298/7, 223/10, 40/26, 224/27, 221/10, 222/10, 162/1, 220/10, 219/10, 217/9, 218/10, 216/9, 215/9, 213/9, 211/8, 214/9, 291, 212/9, 210/8, 208/8, 209/8, 235/7, 237/7, 206/7, 236/7, 234/7, 204/7, 202/6, 232/6, 230/5, 292/12, 200/5, 198/5, 228/5, 226/4, 238/2, 195/3, 196/4, 194/3, 292/1, 178/3, 292/8, 292/7, 1144, 1285/116, 1265/169, 1621/292 obręb Czarnowąsy.
Przedsięwzięcie planuje się zrealizować częściowo (odcinek około 600 m) w śladzie istniejącej drogi wyłożonej płytami betonowymi wiodącej z parkingu przy Elektrowni Opole w kierunku zbiornika wodnego zlokalizowanego w lesie. Pozostała część projektowanej drogi poprowadzona zostanie wzdłuż istniejącej linii lasu - na granicy pól uprawnych i lasu. Zakres przedsięwzięcia obejmie:
a)     budowę drogi o długości około 1640 m, jednojezdniowej o szerokości 6 m, o nawierzchni betonowej, o dwóch pasach ruchu w przeciwnych kierunkach, w ciągu drogi planuje się wykonanie dwóch zatok postojowych, obustronnego pobocza o szerokości około 0,5 m, utwardzonego tłuczniem,
b)     wykonanie zjazdów na użytki rolne - utwardzone tłuczniem,
c)     wykonanie przepustów w ciągu projektowanej drogi na ciekach wodnych,
d)     zabezpieczenie w niezbędnym zakresie lub przebudowę, urządzeń obcych kolidujących z budowaną drogą,
e)     odwodnienie jezdni:
­      na odcinku około 600 m - końcowy odcinek drogi, poprzez ujmowanie wód kanalizacją i odprowadzenie do istniejących cieków. Alternatywnie na tym odcinku rozważa się odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w kierunku jedno lub dwustronnych rowów przydrożnych,
­      na początkowym odcinku - odwodnienie powierzchniowe w kierunku jedno lub dwustronnych rowów przydrożnych,
f)      wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
g)     budowę niezbędnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
h)     przebudowę istniejącej pętli autobusowej przy ul. Wolności w Czarnowąsach. Spodziewane natężenie ruchu na projektowanej drodze nie przekroczy wartości 200 poj./dobę.
W trakcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych, takich jak woda, kruszywo.
Na etapie realizacji inwestycji źródłem emisji hałasu będą różnego rodzaju maszyny budowlane oraz środki transportu. Poziom mocy akustycznej maszyn budowlanych i samochodów ciężarowych waha się w granicach od 90 dB do 105 dB w zależności od ich mocy, rodzaju i stanu technicznego. Tereny zabudowy chronionej (zabudowy zagrodowej) znajdują się w miejscu drogi do ulicy Wolności - około 60 m od osi projektowanej drogi. Uciążliwości związane z emisją hałasu będą ograniczone w czasie, występować będą wyłącznie w porze dnia. Podczas prowadzenia robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia może wystąpić lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza.
W celu minimalizacji uciążliwości związanej z emisją hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w procesie realizacji podjęte będą działania takie jak:
­       unikanie zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu mechanicznego,
­       stosowanie wyłącznie do prac budowlanych maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym,
­       eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym.
W fazie budowy będą powstawać odpady takie jak:
­       asfalt (nie zawierający smoły),
­       odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
­       gleba i ziemia nie nadająca się do wykorzystania na miejscu przy niwelacji terenu i jego porządkowaniu,
­       odpady komunalne.
Wykonawca robót zobowiązany jest do posiadania stosownych decyzji w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami. Za prowadzoną gospodarkę odpadami wytwarzanymi w fazie budowy odpowiedzialni są poszczególni wykonawcy prac budowlanych. Faza realizacji przedsięwzięcia skutkuje emisją odpadów innych niż niebezpieczne. Zbiórka odpadów w miejscu ich powstawania oraz właściwe ich magazynowanie spowoduje, iż nie będą one w sposób negatywny oddziaływać na środowisko.
Na potrzeby sanitarne pracowników budowy teren lokalizacji przedsięwzięcia wyposażony zostanie w przenośne urządzenia sanitarne (bezodpływowe sanitariaty). Powstające ścieki sanitarne będą okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków przez podmiot zajmujący się obsługą tych urządzeń. Niektóre prace (wykopy pod elementy drogi np. przepusty, wykopy pod kanalizację i inną infrastrukturę podziemną) mogą wymagać prowadzenia odwodnienia wykopów. Pozyskana woda, o dużej zawartości zawiesiny, odprowadzana będzie do ziemi w sąsiedztwie przedsięwzięcia lub do istniejących cieków.
Na etapie eksploatacji poruszające się pojazdy będą źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza tj.: dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, węglowodorów i pyłu. Droga będzie liniowym źródłem emisji zanieczyszczeń. Emisja będzie wynikiem spalania paliw w silnikach pojazdów. Ponadto droga będzie źródłem emisji pyłów w wyniku ścierania nawierzchni, ogumienia, klocków hamulcowych i zużywania się pracujących części mechanicznych pojazdów. Przewiduje się ruch pojazdów w ilości ok. 200 poj./dobę z czego szacuje się, że 87% będą stanowiły samochody osobowe, 10% samochody dostawcze, 3% samochody ciężarowe. Mając na uwadze prognozowane natężenie ruchu nie przewiduje się wystąpienia przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.
Mając na uwadze lokalizację przedmiotowej drogi oraz spodziewane natężenie ruchu pojazdów eksploatacja drogi nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenie chronionym akustycznie.
Wody opadowo-roztopowe na odcinku końcowych 600 m będą odprowadzane powierzchniowo zgodnie z nadanym spadkiem nawierzchni jezdni w kierunku ścieków przykrawężnikowych w ciągu, których będą rozmieszczone wpusty uliczne kanalizacji deszczowej. Wody ujęte zamkniętym systemem grawitacyjnej kanalizacji deszczowej będą odprowadzane do rowów odwadniających. Na pozostałym odcinku drogi planuje się odwodnienie jezdni jedno lub dwustronnymi rowami przydrożnymi, które odprowadzą wody do istniejących cieków wodnych.
Biorąc pod uwagę charakter drogi, powyższy sposób oczyszczania wód opadowo-roztopowych organ uznał za wystarczający.
W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji planowana jest wycinka drzew. Z przedstawionych informacji wynika, że nie są to gatunki podlegające ochronione w rozumieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764).
Zarówno realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Na podstawie posiadanej dokumentacji nie stwierdzono możliwego skumulowanego oddziaływania na środowisko.
Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, a zatem nie będzie na nie negatywnie oddziaływać. W bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:
a)     obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
b)     obszary wybrzeży,
c)     obszary górskie lub leśne,
d)     obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
e)     obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
f)      obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
g)     obszary przylegające do jezior,
h)     uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227 z późniejszymi zmianami) uwzględniając łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, a także brak znacząco negatywnego oddziaływania na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludziorazbiorąc pod uwagę stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki niniejszym postanowieniem odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Wolności w Czarnowąsach do Elektrowni Opole”.
 
Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta  

mgr Irena Weber 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Włodarczyk
Data wytworzenia: 13-04-2011


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 577
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58