Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2011
(OGŁOSZENIA / Ogłoszenia)
[opublikował(a): Izabela Kołodziej dnia 2011-03-30 10:06:44, dokument aktualny]


Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2011

Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych – Młodzieżowa Rada Gminy Dobrzeń Wielki.
1. Wysokość planowanych środków na realizację zadania: 18 000,- zł.
2. Termin realizacji zadania: kwiecień-październik 2011 rok,
3. Beneficjenci: mieszkańcy Gminy Dobrzeń Wielki,
4. Wysokość przyznanej dotacji w 2010 r.: 0,- zł.
Zasady przyznania dotacji:
1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.)
Termin składania ofert:
1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.),
2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra  Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.u. z 2010 Nr 6, poz. 25),
3. Oferta musi być podpisana i opieczętowana przez oferenta,
4. Do oferty należy dołączyć :
1) aktualny odpis z rejestru lub ewidencji
2) aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz osoby uprawnione do reprezentacji
5. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 w kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert-Młodzieżowa Rada Gminy” w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu.
Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 30 dni od terminu składania ofert,
2. Komisja powołana przez Wójta dokona analizy złożonych ofert i przedstawi Wójtowi do zatwierdzenia swoja propozycję,
3. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymanie dotacji w terminie uzgodnionym przez strony,
4. Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria :
1) wartość merytoryczną,
2) koszt realizacji zadania,
3) posiadanie przez oferenta doświadczenia oraz potencjału kadrowego,
4) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi,
5) osiągnięcia i doświadczenie oferenta w realizacji proponowanego projektu,
Postanowienia końcowe:
1.  O wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie,
2. Gmina zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wyboru oferty,
3. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Skarbnik Gminy,
 

Podmiot udostępniający: UG Dobrzeń Wielki
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Henryk Wróbel
Data wytworzenia: 2011-03-30


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 695
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58