Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
(OGŁOSZENIA / Obwieszczenia Wójta)
[opublikował(a): Marcin Włodarczyk dnia 2011-02-21 12:05:32, dokument aktualny]


O.ś.-7624/16/10
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 21 lutego 2011 r.
 
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227 z późniejszymi zmianami), oraz zgonie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji LPG o stację paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą i uzbrojeniem podziemnym w miejscowości Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki, woj. Opolskie, dz. Nr 31, 1425/27, 1423/5.
 
 
DECYZJZA
z dnia 11 lutego 2011 r.
 
 
Na podstawie, art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80, art. 82, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 1, pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zmianami) w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 roku Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
-       po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 marca 2010 roku (data wpływu 8 kwietnia 2010 roku) uzupełnionego w dniu 29 kwietnia 2010 roku Zakładu Usług Budowlano-Projektowych „Piast-Projekt” ul. Libana 5, 59-220 Legnica działającego z upoważnienia Pana Krzysztofa Świtały zam. w Dobrzeniu Wielkim o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji LPG o stację paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą i uzbrojeniem podziemnym w miejscowości Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki, woj. opolskie, dz. Nr 31, 1425/27, 1423/5,
-       po uzgodnieniu i opiniowaniu niniejszej decyzji z organami wymienionymi w art. 77 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 
 
orzekam
 
 
określić Panu Krzysztofowi Świtała, w imieniu którego występował Pan Alfred Konarski, Zakład Usług Budowlano-Projektowych „Piast-Projekt” ul. Libana 5, 59-220 Legnica środowiskowe uwarunkowania po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji LPG o stację paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą i uzbrojeniem podziemnym w miejscowości Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki, woj. opolskie, dz. Nr 31, 1425/27, 1423/5.
 
 
  1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie istniejącej stacji LPG o stację paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą i uzbrojeniem podziemnym w miejscowości Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki, woj. Opolskie, dz. Nr 31, 1425/27, 1423/5, zlokalizowane będzie na działkach ewidencyjnych nr 30, 31, 1425/27, 1423/5 arkusz mapy 2, obręb Chróścice.
 
  1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
a)     zaplecze budowy zlokalizować jak najdalej od zabudowy mieszkaniowej,
b)     podczas prowadzenia robót budowlano-montażowych stosować wyłącznie sprawne środki transportu i sprawny sprzęt budowlany,
c)     zaplecze budowy i bazę materiałową przewidzieć na terenie utwardzonym. W trakcie prowadzonych prac budowlano-montażowych zachować wszelkie środki ostrożności w celu zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń (m. in. związków ropopochodnych) do środowiska gruntowo-wodnego. W związku z tym, wykonawca robót winien, na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, posiadać odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów). Materiały sypkie magazynować w miejscach osłoniętych od wiatru oraz ograniczyć do minimum czas pracy silników maszyn,
d)     w trakcie prowadzonych prac ziemnych wykopy odwadniać przy zastosowaniu igłofiltrów, igłostudni lub studni depresyjnych,
e)     odpady powstające podczas prac budowlano-montażowych należy selektywnie magazynować z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami określonymi w ustawie o odpadach,
f)      przed uruchomieniem stacji paliw, wykonać próby szczelności zbiorników magazynowych paliw oraz rurociągów paliwowych,
g)     zachować właściwe odległości projektowanych obiektów od występujących na działkach drzew i krzewów oraz stosować zabezpieczenia tej roślinności przed uszkodzeniami, gdyby taka konieczność w trakcie realizacji czy też eksploatacji planowanego przedsięwzięcia zaistniała,
h)     w uzasadnionych przypadkach ręcznie prowadzić roboty ziemne, np. w bezpośrednim sąsiedztwie drzew,
i)      nasadzenia drzew i krzewów wykonywać przy użyciu gatunków nieinwazyjnych oraz dostosowanych do lokalnych warunków glebowych i siedliskowych,
j)      stację paliw eksploatować wyłącznie w porze dziennej tj. w godzinach od 600 do 2200,
k)     wodę na potrzeby socjalno-bytowe i porządkowe stacji paliw zapewnić z istniejącego wodociągu na zasadach określonych w umowie cywilno-prawnej z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,
l)      wytwarzane odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne zbierać selektywnie, magazynować w sposób bezpieczny dla środowiska, a następnie przekazywać jednostkom posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami,
m)   zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi wody opadowe i roztopowe odprowadzać projektowaną, wewnętrzną kanalizacją deszczową do separatora koalescencyjnego, w którym poddane zostaną oczyszczeniu przed skierowaniem do kanalizacji ogólnospławnej,
n)     niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z dachów i terenów utwardzonych odprowadzać do projektowanej kanalizacji deszczowej lub bezpośrednio do gruntu,
o)     zapewnić dostateczną ilość sorbentów w przypadku wycieku substancji ropopochodnych,
p)     prowadzić stały monitoring stanu jakości wód podziemnych w piezometrze,
q)     procesy przelewania produktów naftowych I klasy z cystern do zbiorników samochodowych, prowadzić z zastosowaniem urządzeń zabezpieczających przed emisją par (np. wahadło gazowe),
r)      operacje tankowania produktów naftowych I klasy do zbiorników pojazdów samochodowych, prowadzić z zastosowaniem urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza – np. system VRS,
s)     zieleń należy właściwie pielęgnować, aby spełniała warunki estetyczne oraz użytkowe,
t)      ruch samochodowy powyżej 3,5 t prowadzić wyłącznie od strony ulicy Powstańców Śląskich, tak aby nie dopuścić do poruszania się tych samochodów po działkach nr 1423/5, 1427/28,1425/27 arkusz mapy 2, obręb Chróścice oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MN - przeznaczenie podstawowe -istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku).
 
 
  1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 – 13, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10:
a)     przewidzieć wyposażenie stacji paliw w:
-       instalacje kanalizacyjne i inne urządzenia zabezpieczające przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych,
-       urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych,
-       urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych,
-       urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych I klasy do powietrza atmosferycznego w procesach zasilania zbiorników magazynowych stacji paliw płynnych,
-       urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych I klasy do powietrza atmosferycznego podczas wydawania tych produktów do zbiorników pojazdów drogowych, poprzez zastosowanie dystrybutorów wyposażonych w system odbioru ponad 90% oparów paliw z baków tankowanych pojazdów np. VRS (VAPOR RECOVERY SYSTEM),
b)     przewidzieć instalacje wodociągowe, sanitarne i deszczowo-przemysłowe oraz urządzenia oczyszczające ścieki do poziomu określonego w przepisach dotyczących warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w przepisach dotyczących substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
c)     zaprojektować piezometr do monitorowania stanu jakości wód podziemnych, wykonany do głębokości 6 m p.p.t.,
d)     przewidzieć zainstalowanie przewodów wlewowych przyłączy spustowych do zbiorników magazynowych paliw płynnych, wyposażonych w zamknięcia hydrauliczne i urządzenia zabezpieczające przed przepełnieniem tych zbiorników, min. poprzez zainstalowanie sond elektronicznego pomiaru poziomu paliwa,
e)     zaprojektować przyłącza spustowe wyposażone w szybkozłącza, przy czym łączniki zewnętrzne powinny znajdować się na przyłączu do stacji paliw płynnych i cysternie drogowej, a łączniki wewnętrzne na przewodzie elektrycznym,
f)      przewidzieć zainstalowanie rurociągów zlewowych wykonanych w systemie KPS, jednościanowych z tworzyw sztucznych lub dwuściankowych stalowych bez szwów,
g)     przewidzieć zainstalowanie rurociągów ssawnych wykonanych w systemie KPS, dwuścianowych z tworzyw sztucznych lub stalowych bez szwów, z systemem monitoringu przestrzeni międzyściankowej,
h)     studzienki rewizyjne, pomiarowe i spustowe zainstalować w szczelnych nieckach wyłożonych geomembraną HDPE 2 mm,
i)      rurociągi paliwowe zainstalowane w przestrzeniach między dwoma warstwami geomembran,
j)      w studzienkach pod dystrybutorami przewidzieć zainstalowanie zaworów zabezpieczających, które zamkną dopływ paliwa w temperaturze ponad 64°C oraz
w momencie uszkodzenia instalacji,
k)     węże dystrybucyjne wyposażyć w zawory zrywające i odcinające obustronnie przepływ paliwa w przypadku wyrwania węża przez odjeżdżający pojazd,
l)      przewidzieć zabezpieczenie zewnętrzne powierzchni zbiorników stalowych podziemnych i rurociągów technologicznych stacji paliw przed działaniem korozji, stosując odpowiednie powłoki ochronne,
m)   dwa stalowe, dwupłaszczowe zbiorniki na paliwa płynne: jednokomorowy przeznaczony na olej napędowy (o pojemności 20 m3) oraz drugi dwukomorowy przeznaczony na etylinę bezołowiową Pb98 (o pojemności 5 m3) i etylinę bezołowiową Pb95 (o pojemności 15 m3), zainstalować na głębokości 3,6 m p.p.t. Umieszczone w wykopach zbiorniki przykryć warstwą piasku, a następnie gruntu stanowiącego tzw. warstwę wierzchnią, o miąższości min. 0,5 m,
n)     zaprojektować studzienki kanalizacyjne, wodociągowe i ciepłownicze oraz otwory do pomieszczeń, w których podłoga znajduje się poniżej przyległego terenu, w odległości mniejszej niż 5 m od odmierzacza paliw płynnych,
o)     przewidzieć nawierzchnię wysepek i podjazdów stacji paliw równe, wykonane z materiałów niepalnych, szczelne i zmywane, ze spadkiem do kratek ściekowych instalacji kanalizacyjnych i innych urządzeń zabezpieczających przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych, poprzez zastosowanie geomembrany,
p)     dystrybutory zaprojektować na uszczelnionych wysepkach, pod zadaszoną wiatą,
q)     określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych, usuwanych albo przemieszczanych podczas prowadzonych prac ziemnych w związku z realizacją inwestycji, niepowodujących przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
r)      w projekcie budowlanym uwzględnić pas zieleni izolacyjnej zimozielonej, o minimalnej wysokości 3 m i minimalnej szerokości 1 m, usytuowanej przy granicy działek od strony zabudowy mieszkaniowej, w celu ochrony okolicznych mieszkańców przed hałasem i innymi uciążliwościami związanymi z funkcjonowaniem stacji.
s)     w projekcie budowlanym, na działce nr 1423/5 arkusz mapy 2, obręb Chróścice zaprojektować bramę o wysokości 2,5 m n.p.t. ograniczającą wysokość wjeżdżających samochodów, w celu nie dopuszczenia do wjazdu samochodów powyżej 3,5 t, wraz ze stosowym oznaczeniem. Należy także ustawić znak zakazu ruchu samochodów powyżej 3,5 t.
 
 
  1. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony Środowiska:
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest związane z możliwością wystąpienia poważnych awarii przemysłowych.
 
  1. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, do których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 
 
  1. Wyrazić stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
 
 
Uzasadnienie
 
 
Wnioskiem z dnia 25 marca 2010 roku (data wpływu 8 kwietnia 2010 roku) uzupełnionym w dniu 29 kwietnia 2010 roku Zakład Usług Budowlano-Projektowych „Piast-Projekt” ul. Libana 5, 59-220 Legnica, działający z upoważnienia Pana Krzysztofa Świtały zam. w Dobrzeniu Wielkim zwrócił się do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji LPG o stację paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą i uzbrojeniem podziemnym w miejscowości Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki, woj. opolskie, dz. Nr 31, 1425/27, 1423/5.
Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, Referat Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska, pok. 109 lub 110, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki.
 
W myśl zapisu § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397), klasyfikacji przedmiotowego przedsięwzięcia dokonano w oparciu o obowiązujące do dnia 14 listopada 2010 r. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie zalicza się, zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 35 ww. rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (tj: instalacje do magazynowania lub dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem stacji paliw na gaz płynny) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z powyższym do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia.
 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227 z późniejszymi zmianami) organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.
 
Wyżej wymienione organy wydały postanowienia:
-       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu – postanowienie nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-234/2/10/mj z dnia 14 czerwca 2010 roku stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
-       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu – opinia nr NZ/BW-4325-2-50/10 z dnia 26 maja 2010 roku stwierdzająca potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu.
 
Biorąc pod uwagę ww. opinie, a także uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (kryteria selekcji) organ prowadzący postępowanie dnia 25 czerwca 2010 roku wydał postanowienie nr O.ś.-7624/16/10 o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustaleniu zakresu raportu.
Dane o ww. postanowieniu zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, Referat Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska.
 
Wśród uwarunkowań, o których mowa w ww. art. 63 o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przesądziły:
-       jego rodzaj i charakterystyka – planowana rozbudowa istniejącej stacji LPG o stację paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą i uzbrojeniem podziemnym wpłynie na zwiększenie ruchu samochodów,
-       jego usytuowanie – planowane przedsięwzięcie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej,
-       rodzaj i skala możliwego oddziaływania na środowisko – planowane przedsięwzięcie może swoim zasięgiem oddziaływać na pobliskich mieszkańców oraz na budynki mieszkalne; rozbudowa istniejącej stacji LPG o stację paliw płynnych – uwzględniając powiązania pomiędzy przedsięwzięciami – może powodować kumulowanie się oddziaływań znajdujących się na obszarze stacji (wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu i wibracji).
 
 
Raport został przez inwestora dostarczony dnia 12 sierpnia 2010 roku.
W ocenie organu wydającego decyzję raport nie spełniał wszystkich wymagań ustawowych. Wobec powyższego dnia 23 sierpnia 2010 roku inwestor został wezwany do uzupełnienia raportu. Dnia 13 października 2010 roku dostarczono uzupełnienie do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dnia 17 listopada 2010 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wezwał do kolejnego uzupełnienia raportu. Powyższe uzupełnienie zostało dostarczone do Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki dnia 16 grudnia 2010 roku.
Dane o raporcie zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, Referat Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska.
 
Zgodnie z art. 79 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przed wydaniem decyzji przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa:
·       dnia 21 października 2010 roku podano do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa poprzez umieszczenie obwieszczeń: na stronie internetowej http://www.bip.dobrzenwielki.pl (Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki), na tablicach ogłoszeń: w siedzibie organu oraz w miejscowości Chróścice (obok przystanku autobusowego na ul. Powstańców Śląskich), na tabliczce umieszczonej w pobliżu planowanego przedsięwzięcia przy wjeździe do istniejącej stacji LPG, a także na budynku obsługi stacji LPG,
·       termin składania uwag i wniosków określono na 21 dni tj. od dnia 22 października 2010 roku do dnia 12 listopada 2010 roku,
·       w ww. terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.
W dniu 16 grudnia 2010 roku inwestor przedłożył uzupełnienie do raportu. W związku z powyższym zgodnie z ww. art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa w stosunku do przedłożonego uzupełnienia raportu:
·       dnia 10 stycznia 2011 roku podano do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa poprzez umieszczenie obwieszczeń: na stronie internetowej http://www.bip.dobrzenwielki.pl (Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki), na tablicach ogłoszeń: w siedzibie organu oraz w miejscowości Chróścice (obok przystanku autobusowego na ul. Powstańców Śląskich), na tabliczce umieszczonej w pobliżu planowanego przedsięwzięcia przy wjeździe do istniejącej stacji LPG, a także na budynku obsługi stacji LPG,
·       termin składania uwag i wniosków określono na 21 dni tj. od dnia 11 stycznia 2011 roku do dnia 31 stycznia 2011 roku,
·       w ww. terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.
 
Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie istnieje uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Chróścice zatwierdzony uchwałą nr VI/68/99 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 kwietnia 1999 roku, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 32 poz. 199 z dnia 8 września 1999 roku. Zgodnie z nim, działki oznaczone są symbolami: MN, U.
MN - przeznaczenie podstawowe -istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku):
1) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy istniejącej:
a) modernizacje i rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
b) budowa nowych budynków mieszkalnych, na drodze wtórnych podziałów działek, zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych,
2) dopuszczalne funkcje towarzyszące - usługi wbudowane w części parterowej, urządzenia towarzyszące, zieleń urządzona,
3) zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych, zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi, do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego,
4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
a) wysokość modernizowanej lub noworealizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych (poddasze użytkowe) lecz nie więcej niż 8 m licząc od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachówka ceramiczna lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej,
b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach regionalnych
c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowo projektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych o spadkach. 30 - 45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy wielospadowe),
d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub towarzyszących,
e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 35 % powierzchni działek, pozostała część należy użytkować jako czynna biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),
f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo.
g) w granicach strefy oznaczonej na rysunku planu dopuszcza się lokalizacje zabudowy na granicy własności (działki).
U - przeznaczenie podstawowe - tereny usług komercyjnych, usług handlu, gastronomii na wydzielonych działkach, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej:
1) dopuszczalne kierunki przekształceń:
a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usługowej, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
b) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi komercyjne, z zastrzeżeniem zgodności nowych funkcji z wymogami obowiązujących przepisów szczególnych,
2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 8 m., licząc od poziomu terenu do okapu, dachy budynków o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachówka ceramiczna lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej,
b) w modernizowanych, rozbudowywanych lub nowo budowanych obiektach usługowych dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych, w przypadkach uzasadnionych względami użytkowymi dopuszcza się realizacje obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,
c) dopuszcza się lokalizacje tymczasowych obiektów kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu,
d) ustala się możliwość zabudowy maksymalnie do 50 % powierzchni działki budowlanej,
e) ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo oraz zieleni izolacyjnej,
f) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności urządzeń towarzyszących oraz elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
g) w granicach strefy oznaczonej na rysunku planu, dopuszcza się lokalizacje zabudowy na granicy własności.
 
Na podstawie opinii nr BU/203/2010 z dnia 5 września 2010 roku Pani mgr Stanisławy Brawata (uprawnienia projektowania w planowaniu przestrzennym Nr 1272, członek Izby Urbanistów Nr Z-139) GEOPLAN s.c. Urbanistyka i Geologia J.M.S. Brawata ul. Wilsona 58/4, 45-429 Opole warunkiem realizacji dojazdu do stacji paliw przez teren MN jest niedopuszczenie do ruchu pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 t. Natomiast lokalizacja stacji paliw na terenie oznaczonym symbolem U, według opinii projektanta planu Pani mgr inż. Sylwii Wróbel, przy spełnieniu warunku określonego w planie – nie powodowania negatywnego oddziaływania (ponadnormatywnych zanieczyszczeń i zakłóceń środowiska oraz konfliktów sąsiedztwa) z innymi funkcjami, jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Chróścice.
 
 
Przed wydaniem decyzji uzyskano:
·       uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – postanowienie nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-1-125/2/10/mj z dnia 15.12.2010 roku,
·       opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu wyrażoną w piśmie nr NZ/HSz-4325-1-28/10 z dnia 10.12.2010 roku.
 
Treść uzgodnienia została uwzględniona w sentencji decyzji.
Ww. przedsięwzięcie zostało zaopiniowane pozytywnie.
 
Teren inwestycji wyposażony jest w sieć linii energetycznej, wodociągowej oraz posiada kanalizację sanitarną. W skład istniejącej stacji LPG wchodzą dwa zbiorniki naziemne gazu o pojemności 4,85 m3 każdy, rurociągi technologiczne i przyłącza, dystrybutor gazu, budynek obsługi stacji oraz budynki gospodarcze.
Planowana rozbudowa obejmie:
­      przebudowę istniejącego budynku stacji paliw, poprzez wykonanie nowych posadzek z płytek ceramicznych, wyłożenie ścian płytami do wysokości około 2,1 m, pomalowanie ścian i sufitów, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku i dachu, wykonania elewacji zewnętrznej;
­      budowę wiaty stalowej nad dystrybutorami, zabezpieczenie antykorozyjne jej konstrukcji, wykonanie osłony konstrukcji dachu panelami z tworzywa sztucznego;
­      montaż dwóch stalowych, dwupłaszczowych zbiorników podziemnych na paliwa płynne: jednokomorowego przeznaczonego na olej napędowy (o pojemności 20 m3) oraz dwukomorowego przeznaczonego na etylinę bezołowiową Pb98 (o pojemności 5 m3) i etylinę bezołowiową Pb95 (o pojemności 15 m3), wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą min. rurociągami technologicznymi, studzienkami rewizyjnymi pomiarowymi dystrybutorami wielopunktowymi benzyn i oleju napędowego;
­      wykonanie uszczelnienia miejsc postoju cystern oraz placu tankowania pojazdów, a także wykonanie systemu kanalizacji deszczowej;
­      podłączenie dystrybutorów do komputerowego systemu zarządzania stacją paliw płynnych i gazu skroplonego LPG obsługiwanego w pawilonie;
­      budowę dróg wewnętrznych, wjazdu, wyjazdu i miejsc postojowych dla klientów.
Stacja eksploatowana będzie 16 godzin na dobę, tj. od 600 do 2200.
W raporcie rozpatrywano wariant „0” polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia oraz trzy warianty inwestycyjne. Dwa racjonalne warianty alternatywne polegają na:
1.     budowie jednej wiaty ze stanowiskami do tankowania benzyn, oleju napędowego i gazu płynnego LPG, co łączyłoby się to z koniecznością przebudowy istniejącej stacji gazu LPG,
2.     wykonaniu trzech zbiorników magazynowych na paliwa płynne.
Mając na uwadze uwarunkowania środowiskowe i ekonomiczne lepszym rozwiązaniem jest wariant „1”, zaproponowany przez inwestora.
 
            Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji na:
­      glebę i powierzchnię ziemi – na etapie realizacji przedsięwzięcia wytwarzane będą odpady: gleba i ziemia, drewno, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, niesegregowane odpady komunalne. Wytwarzane odpady inwestor zobowiązany jest segregować i składać w wydzielonych miejscach. Odpady nadające się do ponownego wykorzystania zostaną bezpośrednio użyte przy pracach budowlano-montażowych. Usunięta warstwa ziemi zostanie odpowiednio zdeponowana i ponownie wykorzystana pod inwestycję. Na etapie eksploatacji powstawać będą odpady: szlamy z odwadniania olejów w separatorach, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy, odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty, uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne;
­      wody powierzchniowe i podziemne – warunki hydrologiczne oraz geologiczno-inżynieryjne w rejonie projektowanej stacji paliw płynnych rozpoznane zostały wykonanymi przez Zakład Robót Geologiczno-Wiertniczych z Bolesławca, w marcu i sierpniu 2010 r. otworami wiertniczymi, do głębokości 6 m p.p.t. Profil geologiczny potwierdza występowanie w podłożu następujące warstwy: nasypy antropogeniczne występujące do głębokości 1 m p.p.t., glin pylastych i iłów z humusem występujących na głębokości od 1 do 2 m p.p.t., piasków różnoziarnistych ze żwirem występujących na głębokości od 2 do 5 m p.p.t., glin zastoiskowych występujących na głębokości od 5 do 6 m p.p.t.. W podłożu udokumentowano obecność wód gruntowych na głębokości od 0,6-2,6 m p.p.t.. Są to wody klasy III tj. zadawalającej jakości. Teren planowanej inwestycji znajduje się w granicach trzeciorzędowego GZWP nr 323 – Subzbiornika Stobrawy, którego teren w całości stanowi Obszar Najwyższej Ochronny (ONO) oraz dolnotriasowego GZWP nr 335 – Krapkowice-Strzelce Opolskie, obszar zbiornika podlega wysokiej ochronie (OWO). Biorąc pod uwagę rozpoznane warunki gruntowo-wodne podłoża projektowanej stacji paliw, obszar należy zaliczyć do obszarów II-go rodzaju (wg. wskazówek metodycznych budowy bezpiecznych ekologicznie stacji paliw) tj. o warunkach mało dogodnych do lokalizacji tego typu obiektów. Na etapie realizacji, przy schodzeniu z wykopami nawet na głębokość około 0,5 – 1,0 m p.p.t. wystąpi intensywny napływ wód do wykopów budowlanych, w związku z czym nieodzowne będzie odwodnienie ich igłofiltrami, igłostudniami lub studniami depresyjnymi. W celu zabezpieczenia wód powierzchniowych i podziemnych przez zanieczyszczeniem, podczas prowadzenia prac budowlanych wykorzystywany będzie sprzęt w dobrym stanie technicznym. Na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca robót posiadać będzie odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów). W celu zabezpieczenia wód podziemnych, na etapie eksploatacji stacji, zbiorniki paliwowe wykonane zostaną z technologii dwupłaszczowej z tzw. „mokrą” przestrzenią międzypłaszczową i monitoringiem tej przestrzeni. Komory zbiornikowe wyposażone zostaną w elektroniczny system ciągłego pomiaru paliwa oraz urządzenia zabezpieczające przed przelaniem w czasie napełniania zbiornika. Wszystkie rurociągi technologiczne wykonane zostaną z materiałów atestowanych, w konstrukcji zapewniającej zwiększoną wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne oraz dającej pełne bezpieczeństwo w zakresie szczelności układu. Rurociągi ssące oraz spustu paliwa będą dwuścienne z monitorowaną przestrzenią międzyścinakową. Złącza rurociągów poddane zostaną próbie szczelności metodą ultradźwiękową lub radiologiczną. Studzienki rewizyjne, pomiarowe i spustowe zainstalowane zostaną w szczelnych nieckach wyłożonych geomembraną HDPE 2 mm. Nawierzchnie wysepek i podjazdów stacji paliw będą wykonane z materiałów niepalnych, szczelne i zmywalne. W studzienkach pod dystrybutorami zainstalowane zostaną zawory zabezpieczające, które zamkną dopływ paliwa w temperaturze ponad 64°C oraz w momencie uszkodzenia instalacji. Węże dystrybucyjne wyposażone będą w zawory odcinające obustronnie przepływ paliwa w przypadku wyrwania węża przez odjeżdżający pojazd. Zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą wewnętrzną kanalizacją deszczową do separatora koalescencyjnego, w którym poddane zostaną oczyszczeniu przed przesłaniem do kanalizacji ogólnospławnej. Na etapie eksploatacji wszelkie zachodzące zmiany w zwierciadle wód podziemnych monitorowane będą w piezometrze, wykonanym do głębokości około 6 m p.p.t.;
­      krajobraz – realizacja przedsięwzięcia nie zaburzy struktury krajobrazu;
­      powietrze atmosferyczne – transport, magazynowanie i wykorzystywanie materiałów sypkich i pylastych, intensywny ruch pojazdów po terenie budowy, spaliny stanowić będzie źródło emisji pyłów i gazów do atmosfery. Zasięg jego oddziaływania ograniczy się jednak tylko do najbliższego otoczenia. Inwestor zobowiązany został do podjęcia działań ograniczających negatywne oddziaływanie na powietrze atmosferyczne poprzez: magazynowanie materiałów sypkich w miejscach osłoniętych od wiatru oraz ograniczenie do minimum czasu pracy silników maszyn. Emisja substancji zanieczyszczających w okresie realizacji inwestycji będzie miała charakter krótkoterminowy. Na etapie eksploatacji źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego będą produkty uboczne ze spalania paliw w pojazdach, istniejący, niskotemperaturowy kocioł wodny (o mocy nominalnej 10kW), opalany gazem, służący do ogrzewania budynku stacji paliw, proces przetaczania paliw płynnych z cystern do zbiorników podziemnych, proces magazynowania paliw oraz ich dystrybucji. W czasie zalewania paliwa z cysterny do zbiorników magazynowych dojdzie do wypychania gazów znajdujących się w komorze zbiornika poprzez wlewane paliwo. Zbiorniki te wyposażone zostaną w instalację do odprowadzania oparów z powrotem do opróżnionej cysterny. Ww. system pozwoli na redukcję wielkości emitowanych substancji do powietrza, w procesie spustu paliw do zbiorników podziemnych, na poziomie około 90-95%. Ponadto zbiorniki magazynowe wyposażone zostaną w systemy do odprowadzania oparów z magazynowanego paliwa. Dystrybucja paliw odbywać się będzie za pomocą trójproduktowych dystrybutorów, o maksymalnej wydajności 40 l/min, posadowionych na szczelnych, zmywalnych wysepkach. Samoobsługowe dystrybutory wyposażone będą w system odsysania oparów podczas napełniania baków samochodów w produkty naftowe I klasy (np. VRS);
­      klimat akustyczny – na etapie realizacji przedsięwzięcia emisja hałasu do środowiska nastąpi wskutek wykonywania prac montażowych oraz wzmożonego ruchu samochodów ciężarowych i dostawczych. Okres ten będzie krótkotrwały, a negatywne oddziaływanie ustąpi wraz z zrealizowaniem inwestycji. W fazie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia głównymi źródłami emisji hałasu do środowiska będą: pojazdy poruszające się po terenie stacji paliw, dystrybutory paliw, kompresor do pompowania kół samochodów oraz dmuchawa nad drzwiami budynku handlowo-usługowego. Najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się w bliskim sąsiedztwie planowanej inwestycji i zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zakwalifikowane zostały do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Z przeprowadzonych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko obliczeń propagacji hałasu w środowisku pochodzącego z rozbudowanej stacji paliw, przy przyjętych założeniach wynika, że nie będzie ona źródłem ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na terenach objętych ochroną;
­      dobra materialne i dobra kultury – w obrębie oddziaływania analizowanej inwestycji nie znajdują się dobra materialne i dobra kultury.
 
Przedsięwzięcie znajdować się będzie poza granicami: obszarów Natura 2000, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, stanowisk i siedlisk gatunków chronionych, rezerwatów przyrody, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.
W bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:
a)     obszary wodno-błotne,
b)     obszary wybrzeży,
c)      obszary górskie,
d)     obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
e)      obszary przylegające do jezior,
f)       uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,
g)      obszary, na których przekroczone zostały standardy jakości środowiska.
 
Prawidłowa realizacja jak i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia, przy zastosowaniu przyjętych zabezpieczeń środowiska, nie będzie oddziaływać w sposób ponadnormatywny na stan środowiska i zdrowie ludzi.
Na postawie postanowienia uzgadniającego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz raportu oddziaływania na środowisko odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ponieważ:
1)     dane ujęte w „Raporcie..." na temat przedsięwzięcia oraz elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko,
2)     w przedłożonym „Raporcie..” oceniono skumulowanie oddziaływania na środowisko w zakresie emisji do powietrza oraz hałasu, ze względu na obecność stacji gazu płynnego LPG,
3)     przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.
 
Lokalizacja przedmiotowej inwestycji oraz skala jej oddziaływania, określona w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, wyklucza możliwość wpływu na obszary położone poza granicami Polski, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji planowanej inwestycji. Nie występuje zatem transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
 
Realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.
 
Uwzględniając powyższe orzeczono jak w sentencji.
 
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszej decyzji za doręczone, tj. do dnia 21 marca 2011 roku.
 
 
WÓJT       
mgr Henryk Wróbel

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Włodarczyk
Data wytworzenia: 21-02-2011


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 866
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58