Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
OGŁOSZENIE Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrzeniu Wielkim z dnia 21.01.2011r.w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta
(OGŁOSZENIA / Wolne stanowiska)
[opublikował(a): Izabela Kołodziej dnia 2011-01-21 09:41:49, dokument aktualny]


OGŁOSZENIE
Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Dobrzeniu Wielkim
z dnia 21.01.2011r.

w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta


Podstawa prawna: art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Miejsce pracy: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, 46-081 Dobrzeń Wielki   
                        ul. Kościelna 4.
Sposób nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę.
Wymiar czasu pracy – pełny etat (40 godzin tygodniowo).

O stanowisko nie mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym
na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Kandydaci na stanowisko winni spełniać następujące wymagania:

1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie minimum średnie ekonomiczne,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
e) nieposzlakowana opinia,
f) znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U.
z 2008r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
g) znajomość regulacji prawnych z zakresu zarządzania finansami, ze szczególnym uwzględnieniem:
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223
z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009r.,
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2010r., Nr 128, poz. 861),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U.
z 2010r., Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), 
h) dobra znajomość obsługi komputera,
i) stan zdrowia pozwalający zatrudnić kandydata na stanowisku,

2) Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność organizacji pracy,
b) operatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność skutecznego komunikowania się,
c) dyspozycyjność i zaangażowanie,
d) umiejętność podejmowania decyzji,
e) dokładność, sumienność i wysoka kultura osobista.


2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
1) prowadzenie księgowości budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) dokonywanie operacji księgowych na obowiązujących kontach syntetycznych, analitycznych, według klasyfikacji rodzajowej,
3) kompletowanie dokumentów finansowych, dokonywanie przelewów,
4) dekretowanie, sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych,
5) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,
6) terminowe, prawidłowe i rzetelne prowadzenie zapisów księgowych,
7) prowadzenie dokumentacji stypendiów uczniowskich,
8) przygotowanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów przypisanych na zajmowanym stanowisku,
9) sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań związanych ze stanowiskiem pracy,
10) planowanie i wytyczanie kierunków działania, organizacji pracy, koordynowanie realizowanych zadań
w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora GZEAS.


3. Wymagane od kandydata dokumenty aplikacyjne:

1) list motywacyjny wraz z uzasadnieniem decyzji o przystąpieniu do naboru,
2) szczegółowe CV (w przypadku posiadania stażu zawodowego uwzględnić dokładny przebieg dotychczasowej kariery zawodowej),
3) kserokopie dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie,
4) kserokopię dowodu osobistego,
5) kserokopie dokumentów potwierdzające nadane uprawnienia, kwalifikacje zawodowe oraz posiadane umiejętności (certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach),
6) kserokopie świadectw pracy (w przypadku posiadania stażu zawodowego),
7) zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy
na stanowisku (ważność zaświadczenia – 30 dni od daty wystawienia); zaświadczenie wydane przez lekarza pierwszego kontaktu jest dokumentem wyczerpującym wymóg,
8) oświadczenie kandydata o znajomości wymaganych przepisów wymienionych na wstępie,
9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,
10) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kserokopie dokumentów, o których mowa w podpunktach od 3) do 6) winny być poświadczone osobiście przez kandydata za zgodność z oryginałem, tj. „Oświadczam, że dokument jest zgodny z oryginałem” – podpis kandydata.

Dokumenty aplikacyjne: Uzasadnienie przystąpienia do naboru oraz CV powinny zostać opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach, w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji w drodze naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223,
poz. 1458 z późn. zm.)
i podpisane przez kandydata.

Brak wskazanej klauzuli lub podpisu kandydata traktowane będzie jako błąd formalny i podstawa do odrzucenia dokumentów aplikacyjnych.

4. Oczekiwania pracodawcy wobec kandydata:

Uczestnictwo w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrzeniu Wielkim, ul. Kościelna 4, z dopiskiem
na kopercie: „Nabór na stanowisko Referenta” w terminie do dnia 11.02.2011r. (włącznie),
2) w przypadku wysyłania dokumentów pocztą – decyduje data ich wpływu do GZEAS.

Dokumenty, które wpłyną do GZEAS po terminie wskazanym w punkcie 5, nie będą brane pod uwagę przy naborze.

6. Procedurę naboru przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej Komisją,
w składzie:
1) Barbara Niemczycka – Dyrektor GZEAS – przewodnicząca Komisji,
2) Tomasz Biernacki – Zastępca Dyrektora GZEAS – członek Komisji,
3) Irena Karasińska – Główna Księgowa GZEAS – członek Komisji,
4) Joanna Kowalik – Starszy Specjalista GZEAS – członek Komisji.

7. Nabór na stanowisko odbywać się będzie w dwóch etapach:

1) etap I – analiza złożonych dokumentów i wyłonienie kandydatów spełniających wymogi formalne określone w punkcie 1 i 3 niniejszego ogłoszenia, którzy zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru,
2) etap II – rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu
z kandydatem, weryfikacja danych zawartych w złożonych dokumentach, poznanie predyspozycji
i umiejętności kandydata do pracy na stanowisku.

8. Członkowie Komisji oceniać będą kandydata przydzielając mu punkty w skali od 0 do 5 w każdym etapie naboru. Kandydat może otrzymać łącznie do 10 punktów od każdego z członków Komisji.
9. Etap I naboru zostanie zakończony do dnia 16.02.2011r.
10. Po zakończeniu I etapu naboru lista kandydatów, którzy spełnili wymagania i zostali zakwalifikowani do II etapu, zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie GZEAS oraz na stronie internetowej: www.bip.dobrzenwielki.pl (Ogłoszenia – Wolne stanowiska).
11. O terminie przeprowadzenia II etapu naboru (rozmowy) kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

12. Po zakończeniu II etapu naboru Komisja sporządza protokół, który zawiera w szczególności:
1) określenie stanowiska, na które prowadzony był nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska  i adresy nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, uszeregowanych według spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, ze wskazaniem sumy punktów przyznanych poszczególnym kandydatom przez członków Komisji Rekrutacyjnej,
2) w II etapie naboru:
a) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
b) uzasadnienie dokonanego wyboru.

13. Informacja o wynikach naboru zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w GZEAS w Dobrzeniu Wielkim oraz umieszczenie na stronie internetowej www.bip.dobrzenwielki.pl.

 

 

                                                                                                          DYREKTOR
                                                                                                mgr Barbara Niemczycka

 
 

Podmiot udostępniający: GZEAS w Dobrzeniu Wielkim
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Adriana Pietrzyk
Data wytworzenia: 2011-01-21

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2536
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58