Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Ogłoszenie Gminnego Biura Spisowego w sprawie naboru na rachmistrzów spisowych
(OGŁOSZENIA / Ogłoszenia)
[opublikował(a): Marcin Włodarczyk dnia 2010-12-08 10:07:55, dokument aktualny]


Gminne Biuro Spisowe w Dobrzeniu Wielkim
ogłasza nabór kandydatów na
RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
do przeprowadzenia
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.
 
 
I. WYMAGANIA:
 
1.     osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i niekarana za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
2.     posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
3.     znajomość obsługi komputera,
4.     komunikatywność, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzanie zaufania wśród osób, z którymi będzie się przeprowadzało wywiad,
5.     cechy charakteru takie jak: uprzejmość, cierpliwość, asertywność, opanowanie w sytuacjach konfliktowych, obowiązkowość, rzetelność, staranność,
6.     dyspozycyjność
 
II. HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrzów:
 
1.     5 stycznia – 25 lutego 2011 r. – szkolenie rachmistrzów – czas trwania szkolenia: 4 dni (24 godziny szkoleniowe zakończone egzaminem),
2.     1 – 17 marca 2011 r. - obchód przedspisowy,
3.     8 kwietnia – 30 czerwca 2011 r. – spis realizowany przez rachmistrzów spisowych.
 
III. TRYB POWOŁYWANIA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH:
 
Wyłonieni w wyniku naboru kandydaci na rachmistrzów spisowych zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu (zorganizowanym przez Urząd Statystyczny w Opolu) z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami (Hend-Held) i zainstalowanymi na nich aplikacjami.
Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
Rachmistrzowie spisowi będą powołani przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Opolu na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego w Dobrzeniu Wielkim po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej.
Praca rachmistrza spisowego wykonywana będzie na podstawie umowy zlecenia.
 
IV. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
1.     pisemne zgłoszenie swojej kandydatury zawierające następujące dane:
2.     imię i nazwisko,
3.     adres zamieszkania,
4.     nr telefonu, adres e-mail,
5.     data urodzenia,
6.     miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy,
­      w przypadku uczniów/studentów – miejsce pobierania nauki,
­      w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,
7.     kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
8.     kserokopia dowodu osobistego,
9.     oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
10. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, w tym umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Zgłoszenie winne być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu kandydatury na rachmistrza spisowego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.
 
Uwaga! Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.
 
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań w 2011 r.” należy składać w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki (pokój nr 110 – I piętro) lub przesłać na adres:
 
 
Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
46-081 Dobrzeń Wielki
 
 
w terminie od 8 grudnia 2010 r. do 15 grudnia 2010 r.
 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 
 
VI. INNE INFORMACJE:
 
Otwarcie ofert i sprawdzenie pod względem formalnym nastąpi w dniu 16 grudnia 2010 r.
Z osobami spełniającymi wymogi formalne zostaną przeprowadzone rozmowy w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki. O terminie takiego spotkania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje dot. naboru można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym pod nr telefonów: 77 4 695 524 wew. 2.
Na podstawie informacji GUS dla Gminy Dobrzeń Wielki ustalono liczbę 13 rachmistrzów (w tym 2 rezerwowych).
 
 
Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego
 
mgr inż. Irena Kokot             Załączniki:
  Oświadczenie_korzystania_z_praw_publicznych.pdf
  Oświadczenie_o_niekaralności.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Kokot
Data wytworzenia: 08-12-2010


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 832  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58