Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
6. Samodzielne stanowisko ds. Oświaty i Spraw Społecznych
(URZĄD MIEJSKI / Zadania)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2012-09-12 12:45:15, dokument aktualny]


Samodzielne stanowisko ds. Oświaty i Spraw Społecznych


 

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. oświaty i spraw społecznych należy w szczególności:


1) wykonywanie z upoważnienia Burmistrza merytorycznego nadzoru i kontroli placówek oświatowych;
2) prowadzenie spraw w zakresie zakładania, przekształcania i likwidacji gminnych jednostek oświatowych;
3) sporządzanie analiz i prognoz dotyczących realizacji budżetu w placówkach oświatowych, współpraca w tym zakresie z Biurem Obsługi Szkół Samorządowych w Białej;
4) kształtowanie sieci publicznych placówek oświatowych, opracowywanie w tym zakresie wymaganych przepisami prawa projektów aktów prawnych;
5) analizowanie i przedkładanie do zatwierdzenia burmistrzowi:


a) arkuszy organizacyjnych publicznych placówek oświatowych,
b) zmian organizacji pracy jednostek organizacyjnych oświaty w ciągu roku szkolnego,


6) prowadzenie analizy funkcjonowania gminnych jednostek oświatowych, przedstawianie burmistrzowi , Radzie Miejskiej okresowych sprawozdań i informacji z działalności tych placówek;
7) przygotowywanie corocznie do dnia 31 października dla Rady Miejskiej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych;
8) opracowywanie analiz i założeń demograficznych dot. planowania w gminie organizacji sieci placówek oświatowych;
9) przygotowywanie konkursu na stanowisko dyrektora gminnej placówki oświatowej;
10) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej powoływania lub odwoływania dyrektorów placówek oświatowych;
11) prowadzenie spraw z zakresu oceniania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych;
12) całokształt prac związanych z przeprowadzaniem egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy;
13) sporządzanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów placówek oświatowych;
14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i jego egzekucji;
15) wykonywanie zadań gminy określonych ustawą o systemie informacji oświatowej;
16) wykonywanie nadzoru i kontroli dotyczącej realizacji Karty Nauczyciela w publicznych placówkach oświatowych w gminie;
17) dokonywanie analizy poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, zgodnie z wymogami ustawy Karty Nauczyciela, współpraca w tym zakresie z Biurem Obsługi Szkół Samorządowych w Białej;
18) współdziałanie z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Opolu w zakresie nadzoru pedagogicznego;
19) koordynowanie organizacją dowożenia uczniów do szkół , współpraca w tym zakresie z Biurem Obsługi Szkół Samorządowych w Białej;
20) organizowanie szkoleń i narad z dyrektorami placówek oświatowych;
21) przekazywanie jednostkom oświatowym informacji i materiałów otrzymywanych od organu nadzoru pedagogicznego i innych instytucji;
22) koordynacja działań w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
23) przygotowywanie wszelkich projektów aktów prawnych (uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza) z zakresu oświaty gminnej;
24) współpraca z Skarbnikiem Gminy Biała i Dyrektorem Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej w zakresie finansowania gminnych jednostek oświatowych;
25) współpraca z związkami zawodowymi pracowników oświaty w zakresie przewidzianymi przepisami prawa;
26) koordynacja i nadzór na sprawozdawczością placówek oświatowych oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych, dla GUS, Kuratorium Oświaty i MEN dotyczących spraw oświatowych;
27) prowadzenie spraw niepublicznych placówek oświatowych w szczególności w zakresie prowadzenia rejestru placówek, wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji placówek oraz wydawania decyzji o odmowie wpisu do rejestru placówek niepublicznych.
28) ustalanie i rozliczanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy dla niepublicznych szkół i przedszkoli;
29) prowadzenie spraw dotyczących udzielania dofinansowania pracodawcom, którzy zawarli umowę o prace z młodocianymi pracownikami, w celu przygotowania zawodowego;
30) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz przepisów wykonawczych do ustawy;
31) koordynowanie w imieniu burmistrza zadaniami gminy z zakresu zdrowia, opieki społecznej, bezrobocia
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sławomir Szmulik
Data wytworzenia: 2012-07-25


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 760Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26