Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Ewidencje, rejestry, archiwa
(URZĄD MIEJSKI / Ewidencje, rejestry, archiwa)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2012-06-13 14:50:19, dokument aktualny]


EWIDENCJE    REJESTRY    ARCHIWA

EWIDENCJE I REJESTRY
Ewidencje i rejestry w Urzędzie Miejskim w Białej prowadzone są w oparciu o przepisy  prawa materialnego lub w oparciu o  rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
22 grudnia 1999r w sprawie Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych / Dz.U. Nrt 112, poz. 1319 z późn. zm./

Udostępnianie danych  publicznych zawartych w tych rejestrach, ewidencjach czy archiwum  reguluje ustawa  z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. Nr 112, poz.1198 z póżn. zm).

Dane zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach udostępniane są w siedzibie Urzędu na wniosek zainteresowanego podmiotu w obecności pracownika  lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu pod adresem www.bip.biala.gmina.pl

Dostęp do informacji może zostać ograniczona ze względu na prywatność osoby fizycznej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r Nr  101, poz.926 z późn. zm.) oraz ze względu na inne  tajemnice prawnie chronione  wynikające z przepisów prawa materialnego, np.  tajemnica skarbowa, tajemnica aktów stanu cywilnego, tajemnica przedsiębiorcy.

W Urzędzie Miejskim w Białej  w referatach i na samodzielnych stanowiskach prowadzone są w szczególności następujące rejestry i ewidencje:


ZASTĘPCA BURMISTRZA
Pokój  Nr 12, tel.0-77 4388558


1)Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
2)System Informacji Oświatowej
3)Rejestr zaświadczeń komisji egzaminacyjnych o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego


SEKRETARZ   GMINY
Pokój Nr 17 tel. 0-77 4388551


1)Ewidencja osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych
2)Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
3)Ewidencja osób upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych


REFERAT  ORGANIZACYJNY
Pokój nr 13 i  17 tel. 0-77 4388531 lub 4388555


1)Rejestr zarządzeń burmistrza jako organu gminy
2)Rejestr zarządzeń burmistrza jako kierownika Urzędu
3)Rejestr pracowników
4)Rejestr wypadków przy pracy
5)Ewidencja czasu pracy
6)Rejestr pracowników uczestniczących w szkoleniach
7)Ewidencja wyjść służbowych
8)Ewidencja wyjść prywatnych w godzinach pracy
9)Rejestr skarg i wniosków
10)Rejestr  wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
11)Rejestr umów cywilnoprawnych
12)Rejestr umów- zleceń
13)Rejestr instytucji kultury
14)Rejestr instytucji  kultury
15)Rejestr wniosków o udostępnienie danych osobowych
16)Rejestr interpelacji i wniosków radnych
17)Rejestr uchwał Rady Miejskiej
18)Rejestr prawa miejscowego
19)Rejestr wniosków komisji Rady Miejskiej


REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Pokój Nr 14  tel. 0-77 4388553


1)Ewidencja ludności
2)Stały rejestr wyborców
3)Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych
4)Rejestr kopert dowodowych
5)Rejestr przedpoborowych
6)Rejestr poborowych
7)Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności


URZĄD STANU CYWILNEGO
Pokój Nr 11 tel. 0-77 4388543

1)Rejestr urodzeń
2)Rejestr małżeństw
3)Rejestr zgonów
4)Rejestr decyzji administracyjnych w sprawach zmian imion i nazwisk
5)Rejestr przyjętych zapewnień do ślubu
6)Rejestr wydawanych i przyjętych zaświadczeń do ślubu konkordatowego


REFERAT FINANSOWY
Pokój  Nr 4, 6, 15, 16 18, 19  tel. 0-77 4388532, 4388538, 43885331)Rejestr podatników podatków i opłat lokalnych
2)Rejestr  przypisów i odpisów
3)Rejestr zaświadczeń „ DE MINIMIS”
4)Wykaz podatników korzystających z ulg, umorzeń bądź rozłożenia na raty podatków i opłat lokalnych
5)Wykazy osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
6)Rejestr zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe
7)Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych
8)Ewidencja sprzedaży-VAT
9)Ewidencja upomnień
10)Ewidencja wystawionych tytułów wykonawczych
11)Rejestr ubezpieczonych i raporty imienne pracowników RCA
12)Ewidencja działalności gospodarczej
13)Ewidencja zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
14)Ewidencja innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie


SAMODZIELNE STANOWISKO D/S  GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Pokój Nr   5  tel. 77 4388546

1)Rejestr umów dzierżawy gruntów komunalnych

SAMODZIELNE STANOWISKO D/S  INFORMATYKI
1) Ewidencja programów i licencji  komputerowych


REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ,  INWESTYCJI  I OCHRONY ŚRODOWISKA
Pokój Nr 2, 3, 6  tel. 774388542, 774388556, 774388549, 77 4388559


1)Ewidencja umów na odbiór odpadów komunalnych
3)Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków
4)Ewidencja zbiorników bezodpływowych
5)Ewidencja zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów
6)Rejestr planów miejscowych
7)Rejestr decyzji o warunkach zabudowy
8)Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego po znaczeniu powiatowym i gminnym
9)Rejestr zaświadczeń wydanych na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego
10)Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
11)Rejestr decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
12)Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
13)Ewidencja dróg i mostów
14)Gminna ewidencja zabytków
15)Ewidencja  przyznanych dodatków mieszkaniowych
16)Ewidencja budynków komunalnych
17)Ewidencja umów najmu na lokale mieszkalne
18)Ewidencja umów najmu na lokale użytkowe


ARCHIWA

Archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego

Prowadzeniem archiwum zakładowego zajmuje się Referat Organizacyjny.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia w sprawie Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ( Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm) akta spraw przechowuje się w referatach i na samodzielnych stanowiskach oraz w archiwum zakładowym.
Akta spraw ostatecznie załatwionych przekazuje się do archiwum zakładowego po upływie jednego roku, kompletnymi rocznikami.

Organizację i zakres działania archiwum reguluje  zarządzenie Nr 8/2000 Burmistrza Białej z dnia 18 września 2008r w sprawie wprowadzenia Instrukcji  dot. organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją.

Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego

Prowadzeniem archiwum zajmuje się  Urząd Stanu Cywilnego

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1986r – Prawo o aktach stanu cywilnego  księgi stanu cywilnego przechowuje się a archiwum urzędu stanu cywilnego. Po upływie 100 lat od zamknięcia księgi aktu stanu cywilnego kierownik USC przekazuje je do Archiwum Państwowego w Opolu.


 Osoba odpowiedzialna za treść : Grażyna Biały  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1614

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 4607

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poprawki ze względu na zmiany w referatach

Rejestr zmian podstrony:
 • Ewidencje, rejestry, archiwa (URZĄD MIEJSKI / Ewidencje, rejestry, archiwa)
  [Sławomir Szmulik dnia 2009-11-26 13:48:53 do 2012-06-13 14:50:19]    
  więcej >>


 • Ewidencje, rejestry, archiwa (URZĄD MIEJSKI / Ewidencje, rejestry, archiwa)
  [Sławomir Szmulik dnia 2009-02-10 12:25:24 do 2009-11-26 13:48:53]    
  więcej >>


 • Ewidencje, rejestry, archiwa (URZĄD MIEJSKI / Ewidencje, rejestry, archiwa)
  [Sławomir Szmulik dnia 2009-02-09 11:58:01 do 2009-02-10 12:25:24]    
  więcej >>


 • Ewidencje, rejestry, archiwa (URZĄD MIEJSKI / Ewidencje, rejestry, archiwa)
  [Damian Deszczka dnia 2003-07-01 17:21:02 do 2009-02-09 11:58:01]    
  więcej >>

 • Gmina Biała
  48-210 Biała, ul. Rynek 10
  tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
  e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
  strona www: biala.gmina.pl
  NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
  konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
  Urząd Miejski w Białej
  48-210 Biała, ul. Rynek 10
  tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
  e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
  strona www: biala.gmina.pl
  NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
  konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26