Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
5. Referat Zamówień Publicznych, Rolnictwa i Integracji Europejskiej
(URZĄD MIEJSKI / Zadania)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2012-02-03 15:22:49, dokument aktualny]


Kierownik - Monika Zając
tel. 77 438 85 57
Pok. Nr  1
Promocja Gminy i Integracja Europejska
tel. 77 438 85 59
Pok. Nr 1
Zamówienia Publiczne i Rolnictwo
tel. 77 438 85 57
Pok. Nr  1


Referat Zamówień Publicznych, Rolnictwa i Integracji Europejskiej

Do zakresu działania Referatu Zamówień Publicznych, Środowiska i Integracji Europejskiej należą zadania z zakresu: zamówień publicznych, ochrony środowiska, rolnictwa, promocji gminy, integracji europejskiej, tj. w szczególności:


w zakresie zamówień publicznych:

 

 1. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawa Prawo zamówień publicznych;
 2. prowadzenie przetargów publicznych na wykonywanie wszelkich zadań inwestycyjnych czy innych zadań gospodarczych zaplanowanych do realizacji w budżecie gminy;
 3. ścisła współpraca z Referatem Inżynierii Komunalnej i Inwestycji przy organizowaniu przetargów na zadania inwestycyjne gminy;
 4. koordynowanie prac poszczególnych referatów , samodzielnych stanowisk pracy w urzędzie w zakresie udzielania zamówień publicznych ;
 5. przedstawianie propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego ( w oparciu o dokumentacje przedstawioną przez komórki organizacyjne urzędu;
 6. prowadzenie kompleksowej dokumentacji z prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 7. prowadzenie korespondencji z uczestnikami postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 8. sporządzanie planów zamówień publicznych w urzędzie;
 9. sporządzanie projektów umów po przeprowadzeniu przetargu;
 10. prowadzenie centralnego rejestru zamówień publicznych dla Urzędu;
 11. sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych;

w zakresie ochrony środowiska:

 1. opracowywanie projektu planu ochrony środowiska;
 2. koordynowanie wydatkami przeznaczonymi na ochrony środowiska w gminie;
 3. zapewnienie warunków niezbędnych dla ochrony środowiska w ramach obowiązujących przepisów prawnych;
 4. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dot. ochrony środowiska na terenie gminy;
 5. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości;
 6. wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów;
 7. ochrona drzewostanu na terenie gminy, określanie sposobu wykorzystania ochrony terenów;
 8. planowanie nasadzeń i wymiany drzewostanu;
 9. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie przyrody;
 10. opracowywanie projektu gminnego planu gospodarki odpadami do uchwalenia przez Radę Miejska oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji tego planu;
 11. nadzór nad wykonywaniem obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 12. nadzór nad realizacja uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;
 13. podawanie do publicznej wiadomości wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi;
 14. wydawanie decyzji na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych, prowadzeniu schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzybowisk i spalanie zwłok zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;
 15. podejmowanie działań w zakresie zapewnienia warunków funkcjonowania w gminie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 16. prowadzenie ewidencji : składowisk odpadów, miejsc gromadzenia odpadów, zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków;
 17. sporządzanie sprawozdań wynikających z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej;
 18. podejmowanie działań w kierunku likwidacji dzikich wysypisk śmieci;
 19. egzekwowanie przestrzegania uregulowań ustawy o odpadach, ustawy o odpadach niebezpiecznych;
 20. sporządzanie opinii dla starosty odnośnie wydania zezwolenia dla odbiorców odpadów niebezpiecznych i dla odbiorców innych niż niebezpieczne, na usuwanie, transport i unieszkodliwianie odpadów;
 21. sporządzanie opinii dla wojewody i starosty w odniesieniu do programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 22. sporządzanie sprawozdań, wykazów zawierających informacje i dane w zakresie korzystania ze środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
 23. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć inwestycyjnych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska;
 24. prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływań na środowisko zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi;
 25. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz przepisami wykonawczymi w tym zakresie;
 26. udostępnianie społeczeństwu informacji o środowisku i jego ochronie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie a w szczególności z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 27. współdziałanie z Inspektoratem Ochrony Środowiska przy tworzeniu i prowadzeniu monitoringu środowiska
 28. prowadzenie całości spraw związanych z realizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 29. prowadzenie działań mających na celu usuwanie azbestu na terenie gminy;
 30. kontrola stanu cieków wodnych oraz wprowadzanie zakazów w przypadku wprowadzania do gruntów ścieków nienależycie oczyszczonych;
 31. prowadzenie zadań gminy, wynikających z ustawy prawo wodne za wyjątkiem spraw dot. kąpielisk na terenie gminy;
 32. przeprowadzanie spraw związanych konserwacją rowów melioracyjnych;
 33. prowadzenie spraw dotyczących ochrony przed powodzią , współpraca w tym zakresie z stanowiskiem ds. zarządzania kryzysowego;
 34. wprowadzanie szczególnych form ochrony przyrody, zgodnie z ustawa o ochronie przyrody;
 35. obwieszczanie rozporządzenia wojewody o wprowadzaniu ograniczeń w odniesieniu do poszczególnych form ochrony przyrody;
 36. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących zaopiniowania wniosku dyrektora generalnego lasu o uznaniu lasu Skarbu Państwa za las ochronny i wniosku starosty w odniesieniu do pozostałych lasów;
 37. informowanie właścicieli lasów o wyłożeniu do wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu;
 38. udział w odbiorach robót w zakresie wodno-melioracyjnym;
 39.  

w zakresie rolnictwa:

 1. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej, pomoc przy tworzeniu grup producenckich, gospodarstwa ekologicznych i agroturystycznych;
 2. pomoc w organizowaniu szkoleń przygotowywanych przez podmioty zewnętrzne,
 3. sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa – współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich, nadleśniczymi w sprawach rocznych planów łowieckich w zakresie hodowli i ochrony zwierząt;
 4. przyjmowanie od zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich, nadleśniczych zgłoszeń o objawach chorób zwierząt dziko żyjących;
 5. przyjmowanie od posiadacza zwierzęcia zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt i informowanie organu Inspekcji Weterynaryjnej o otrzymaniu takiego zawiadomienia;
 6. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem przez burmistrza rzeczoznawców do szacowania strat, odszkodowania za padłe zwierzęta przy zwalczaniu chorób zakaźnych, stosując przepisy ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz rozporządzenia wykonawczego do ustawy;
 7. współpraca z organami Inspekcji Weterynaryjnej przy opracowywaniu i realizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 8. podawanie do wiadomości publicznej informacji – obwieszczenia wojewody wystąpieniu choroby zakaźnej na określonym terenie;
 9. nadzór nad stosowaniem środków ochronnych w związku z zwalczaniem choroby zakaźnej;
 10. współdziałanie z samorządem lekarsko-weterynaryjnym oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt;
 11. wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia, nad którym znęcają się właściciele lub opiekunowie oraz podejmowanie działań w zakresie przekazywania tegoż zwierzęcia schroniskom czy ogrodom zoologicznym;
 12. prowadzenie całości spraw dot. zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie, w tym przygotowywanie projektu uchwały o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt;
 13. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem przez gminę umowy na przeprowadzanie wyłapywania zwierząt z podmiotem prowadzącym schronisko lub przedsiębiorcą prowadzącym działalność w tym zakresie;
 14. egzekwowanie od posiadacza zwłok zwierzęcych obowiązku zgłaszania do odbioru zwłok podmiotom zajmującym się ich zbieraniem, utylizacją;
 15. wydawanie zezwoleń na uprawę roślin objętych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, przeprowadzanie kontroli upraw maku;
 16. wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
 17. współdziałanie z właściwym organem Inspekcji Ochrony Roślin w zakresie zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie roślin uprawnych oraz przepisów wykonawczych do ustawy;
 18. współdziałanie z organami statystyki w zakresie opracowywania analiz, aktualizacji gospodarstw, przeprowadzania szacunku plonów, udziału w przygotowaniu i przeprowadzaniu spisów rolnych;
 19. zwalczanie skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie ( powódź, susza), współpraca w tym zakresie z Opolskim Urzędem Wojewódzkim, Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie;
 20. współdziałanie z Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencją Nieruchomości Rolnych;
 21. wydawanie zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i posiadanych kwalifikacji rolniczych, zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego;
 22. kontrola i egzekwowanie spełnienia przez rolników- zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych, zgodnie z ustawa z 22 maja 2003r o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarantowanym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
 23. prowadzenie spraw związanych z wyborami do Izby Rolniczej w Opolu;
 24. prowadzenie całości spraw dot. organizacji dożynek z udziałem sołectw oraz Gminy Biała;

w zakresie promocji gminy , integracji europejskiej, współdziałania z organizacjami pozarządowymi:

 1. pozyskiwanie informacji , danych umożliwiających prawidłowe ukierunkowa- nie działań związanych z rozwojem gminy Biała;
 2. podejmowanie działań w kierunku pozyskania potencjalnych inwestorów do uruchamiania działalności gospodarczej na terenie gminy;
 3. prowadzenie działań promujących tereny inwestycyjne gminy Biała;
 4. wyszukiwanie, gromadzenie i aktualizacja informacji na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych oraz innych środków zewnętrznych pozabudżetowych;
 5. informowanie mieszkańców gminy w tym rolników, przedsiębiorców o możliwościach skorzystania z środków unijnych;
 6. poszukiwanie i współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości w gminie
 7. sporządzanie projektów na pozyskiwanie środków unijnych przez samorząd gminny;
 8. rozliczanie zadań realizowanych po uzyskaniu środków pomocowych;
 9. prowadzenie banku danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie gminy Biała;
 10. współpraca z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie;
 11. prowadzenie wszelkich spraw związanych z promowaniem gminy Biała na zewnątrz;
 12. przygotowywanie propozycji w zakresie opracowania wydawnictw promocyjnych i informacyjnych o gminie;
 13. koordynowanie współpracą gminy z zagranicą w ramach porozumień partnerskich oraz gminy w związkach, stowarzyszeniach;
 14. umieszczanie na stronie internetowej Urzędu aktualności w zakresie promocji gminy;
 15. współpraca z informatykiem w zakresie prowadzenia strony internetowej Urzędu, umieszczanie aktualności w zakresie promocji gminy;
 16. koordynacja i współpraca w organizowaniu przez Urząd oraz inne jednostki uroczystości, rocznic, itp.;
 17. koordynowanie spraw dot. udziału sołectw w programie „Odnowa Wsi Województwa Opolskiego”;


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Biały
Data wytworzenia: 2010-12-28

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 626

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1264

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poprawka nazwy referatu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26