Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
4. Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
(URZĄD MIEJSKI / Zadania)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2012-02-03 15:20:03, dokument aktualny]


Kierownik - Joachim Ernst
tel. 77 438 85 42
Pok. nr 2
Gospodarka Mieszkaniowa, Drogownictwo, Gospodarka Komunalna, Inwestycje, Planowanie Przestrzenne
tel. 77 438 85 56
Pok. nr 2
Gospodarowanie Lokalami Komunalnymi
Tel. 77 438 85 49
Pok. nr 6
Ochrona Środowiska
Tel. 77438 85 57
Pok. nr 1

 


Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Do zakresu działania Referatu Inżynierii Komunalnej i Inwestycji należą sprawy z zakresu: planowania przestrzennego, drogownictwa, ochrony zabytków, gospodarki komunalnej, gospodarki lokalowej, realizacji inwestycji, w tym w szczególności:


zakresie gospodarki lokalowej:

 

 1. opracowywanie projektu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zawierającego min. zasady polityki czynszowej i przedłożenie projektu uchwały Radzie Miejskiej w Białej;
 2. realizacja programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
 3. opracowywanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Białej w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
 4. gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w oparciu o przepisy ustawowe oraz zasady ustalone przez Radę Miejską, tj.:
  1. przyjmowanie podań-wniosków o przydział, zamianę mieszkań z zasobów komunalnych gminy, weryfikacja wnoszonych wniosków,
  2. współdziałanie z społeczną komisja ds. przydziału mieszkań przy rozpatrywaniu wniosków o przydział mieszkań,
  3. zawieranie i rozwiązywanie umów na najem mieszkania.
 5. zawieranie umów najmu na lokale użytkowe oraz garaże;
 6. podejmowanie działań związanych z dokonaniem usunięcia z lokalu osoby zajmującej lokal samodzielnie;
 7. przygotowywanie projektu zarządzenia burmistrza w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz stawek za lokale użytkowe;
 8. naliczanie należności czynszowych za lokale mieszkalne i należności za lokale użytkowe
 9. prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych i użytkowych;
 10. rozliczanie najemców zdających lokale mieszkalne, użytkowe – sporządzanie w tym zakresie protokołów zdawczo-odbiorczych;
 11. dysponowanie kluczami do wolnych lokali;
 12. zakładanie, prowadzenie i bieżąca aktualizacja książek obiektów budowlanych zasobów komunalnych gminy;
 13. prowadzenie okresowych analiz zużycia wody, energii cieplnej i elektrycznej w budynkach zasobów komunalnych gminy;
 14. prowadzenie polityki remontowej w zasobach komunalnych w tym:
  1. ustalanie zakresu robót, zlecanie niezbędnej dokumentacji,
  2. organizowanie przy pomocy zatrudnionych w urzędzie pracowników obsługi wykonawstwa prac remontowych,
  3. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem prac ,
 15. dokonywanie przeglądów obiektów komunalnych pod katem konieczności przeprowadzania remontów i napraw;
 16. dokonywanie odbiorów końcowych wykonywanych remontów w gminnych zasobach komunalnych;
 17. prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem przeglądów technicznych ( 5 letnie, roczne i inne) obiektów komunalnych w gminie , zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
 18. prowadzenie spraw dot. sporządzania certyfikatów energetycznych budynków komunalnych;
 19. prowadzenie spraw dot. świadectw charakterystyki energetycznej;
 20. uczestnictwo w zebraniach wspólnot mieszkaniowych;
 21. współpraca z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie wymagającym uzgodnień;
 22. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie mieszkalnictwa;
 23. prowadzenie całości spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych;
 24. realizacja ustawy z dnia 9 września 2006r o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania;
 25. opracowywanie i ogłaszanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego zestawień danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasoby mieszkaniowego gminy Biała.

w zakresie drogownictwa:

 1. prowadzenie ewidencji i rejestru dróg gminnych i lokalnych;
 2. prowadzenie ewidencji i rejestru obiektów mostowych na drogach gminnych i lokalnych miejskich;
 3. kontrola i ocena stanu nawierzchni dróg, ulic i chodników;
 4. zgłaszanie do zarządcy dróg wszelkich usterek i nieprawidłowości występujących na drogach
 5. sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu budowy, remontu i utrzymania dróg gminnych;
 6. planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;
 7. nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego ;
 8. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych i lokalnych miejskich, mostów;
 9. prowadzenie spraw dot. budowy, remontów dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
 10. prowadzenie przeglądów okresowych dróg, obiektów mostowych;
 11. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej miejskiej;
 12. wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych i lokalnych miejskich obiektów nie związanych z gospodarką drogową;
 13. prowadzenie spraw związanych z budową, remontem i utrzymaniem przystanków autobusowych;
 14. nadzór nad oznakowaniem dróg;
 15. utrzymanie przejezdności dróg gminnych i lokalnych miejskich, w szczególności w okresie zimowym;
 16. prowadzenie spraw związanych z usuwaniem z drogi pojazdu pozostawionego bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu nie używanego , zgodnie z przepisami art. 50 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia wykonawczego.

w zakresie inwestycji, gospodarki komunalnej, ochrony zabytków:

 1. opracowywanie założeń programowo-funkcjonalnych i technicznych dotyczących inwestycji i remontów przewidzianych do realizacji przez Gminę, wraz z określeniem szacunkowych kosztów zadań ;
 2. przygotowywanie propozycji do planu budżetu gminy w zakresie rozwoju i utrzymania infrastruktury gminy;
 3. organizowanie i prowadzenie zadań inwestycyjnych, remontów kapitalnych i bieżących oraz modernizacja obiektów i urządzeń komunalnych;
 4. przygotowywanie dokumentacji projektowych niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych;
 5. współpraca z biurami projektowymi w zakresie uzgodnienia koncepcji zlecanych opracowań;
 6. przygotowywanie wymaganych przepisami prawa dokumentów i składanie wniosków do odpowiednich organów o pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, dokonywanie stosownych zgłoszeń określonych w ustawie Prawo budowlane,
 7. współpraca z stanowiskiem ds. zamówień publicznych przy przekazywaniu dokumentów do przeprowadzenia przetargów za zadania inwestycyjne;
 8. sprawowanie nadzoru nad realizacją gminnych zadań inwestycyjnych i remontowych pod względem: zgodności z przepisami Prawa budowlanego oraz merytorycznym poprzez prowadzenie dokumentacji technicznej oraz ścisła współpraca z Skarbnikiem Gminy odnośnie wydatkowania środków finansowych na realizowane zadanie;
 9. uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych realizowanych zadań;
 10. współpraca z stanowiskiem ds. promocji gminy i integracji europejskiej w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych oraz ich rozliczania
 11. prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością z realizacja zadań gospodarczych;
 12. zapewnienie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne, remonty, zgodnie z planem budżetu;
 13. prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków, ochrony dóbr kultury
 14. nadzór nad utrzymaniem cmentarza komunalnego;
 15. organizowanie utrzymania bieżącego i remontów pomników, cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej;
 16. czuwanie nad właściwym zagospodarowaniem terenów zieleni w gminie, współpraca w tym zakresie z podmiotem zarządzającym zielenią;
 17. nadzór nad właściwym utrzymaniem placów zabaw;
 18. zapewnienie prawidłowego poziomu usług komunalnych w tym: zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gospodarka odpadami , utrzymanie czystości i właściwego stanu sanitarnego zasobów komunalnych;
 19. współpraca z Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Białej w zakresie realizacji przez spółkę zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę;
 20. przygotowywanie projektu uchwały Rady Miejskiej o zatwierdzaniu taryf cen wody i ścieków
 21. planowanie i organizowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną na terenie gminy, zgodnie z ustawą prawo energetyczne;
 22. składanie ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji oraz przepisami wykonawczymi do ustawy;
 23. rozpatrywanie- weryfikacja wniosków wnoszonych przez sołtysów o planowanych przedsięwzięciach w sołectwach w ramach Funduszu Sołeckiego;
 24. współpraca z sołtysami w zakresie realizacji przez sołectwa zadań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego oraz pozostałych środków budżetowych przeznaczonych na wspieranie jednostek pomocniczych;
 25. realizacja zadań z zakresu telekomunikacji, zgodnie z ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;
 26. prowadzenie spraw dot. targowisk.

w zakresie planowania przestrzennego:

 1. prowadzenie całości spraw związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z procedurą określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w tym przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej;
 2. prowadzenie całości spraw związanych z sporządzaniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z procedurą określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przygotowywanie stosowych projektów uchwał Rady Miejskiej;
 3. udostępnianie do wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 4. prowadzenie rejestru planów miejscowych;
 5. współdziałanie z urbanistą opracowującym projekty studium oraz plany zagospodarowania przestrzennego;
 6. sporządzanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, przedstawianie analiz Radzie Miejskiej;
 7. przyjmowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 8. współpraca z urbanistą przygotowującym projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 9. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;
 10. wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 11. realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisku, w zakresie dot. planowania przestrzennego, wydawania decyzji o warunkach zabudowy;
 12. prowadzenie rejestru wydanych przez Starostwo Powiatowe w Prudniku decyzji o pozwoleniu na budowę;
 13. prowadzenie ewidencji wypisów aktów notarialnych sporządzonych przez poszczególne kancelarie notarialne;
 14. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości opłaty tzw. planistycznej zgodnie z regulacjami ustawy;
 15. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planach zagospodarowania przestrzennego
 16. wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego;
 17. wydawanie zaświadczeń o ujęciu obiektu w rejestrze/ewidencji zabytków;
 18. prowadzenie całości spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego na terenie gminy , zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi;
 19. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwolenia na organizację imprezy masowej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi;
 20. udział w pracach i obsługa administracyjna Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Białej;
 21. realizacja zapisów ustawy z dnia 4 marca 2010r o infrastrukturze informacji przestrzennej, w odniesieniu do zakresu spraw realizowanych przez referat

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Biały
Data wytworzenia: 2010-12-28


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 601

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1371

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
aktualizacja nazwy referatu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26