Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
7. Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami
(URZĄD MIEJSKI / Zadania)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2011-02-16 11:23:46, dokument aktualny]


Godpodarka Nieruchomościami
tel. 77 438 85 46
Pok. nr 5

 


 Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami

 

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami należy w szczególności:

 

 1. prowadzenie całości spraw związanych ze sprzedażą, oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, kodeksu cywilnego, uchwały Rady w sprawie zasad nabywania, zbywania obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, tym w szczególności:
  1. opracowywanie projektów zarządzeń burmistrza w sprawie wyznaczenia do zbycia lub nabycia nieruchomości,
  2. zlecanie biegłym dokonywania wycen nieruchomości,
  3. podejmowanie czynności i sporządzanie dokumentacji w sprawach bezprzetargowego zbycia nieruchomości,
  4. przeprowadzanie przetargów na zbycie nieruchomości,
  5. opracowywanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości,
  6. sporządzanie protokołów, uzgodnień lub rokowań zbycia lub nabycia nieruchomości,
  7. współpraca z kancelariami notarialnymi przy zawieraniu aktów notarialnych
 2. prowadzenie całości spraw dotyczących oddania nieruchomości gminnych w trwały zarząd, najem, dzierżawę ,użyczenie;
 3. naliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, udzielanie bonifikat;
 4. wykonywanie prawa pierwokupu – sporządzanie projektu zarządzenia burmistrza w sprawie rezygnacji bądź korzystania przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości;
 5. opracowywanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Białej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminnymi;
 6. prowadzenie pełnej ewidencji nieruchomości gminnych;
 7. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planu wykorzystania gminnych zasobów nieruchomości stosownie z zapisem ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 8. prowadzenie spraw dotyczących komunalizacji mienia w gminie;
 9. sporządzanie corocznej informacji o stanie mienia komunalnego obejmującej zakres realizowanych zadań;
 10. naliczanie opłat adiacenckich;
 11. prowadzenie spraw związanych z scalaniem i podziałem nieruchomości;
 12. występowanie o zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych, ujawnianie w nich zaszłych zmian po podziale;
 13. prowadzenie spraw związanych z zamianą gruntów stanowiących własność gminy a osobami fizycznymi i prawnymi;
 14. dokonywanie rozgraniczeń , podziałów nieruchomości;
 15. występowanie do starosty z wnioskiem o wywłaszczenie nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne;
 16. opiniowanie wniosków o wydanie koncesji na wydobycie surowców mineralnych, zgodnie z ustawa prawo geologiczne;
 17. wnioskowanie do właściwego Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Ministra Ochrony Środowiska, Wojewody o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
 18. sporządzanie opinii dla starosty w sprawie nałożenia na stronę obowiązku zdjęcia próchniczej warstwy gleby, przy wyłączeniu gruntów z produkcji;
 19. sporządzanie opinii dla starosty w sprawach dotyczących decyzji o rekultywacji i zagospodarowania gruntów;
 20. prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic , ewidencji miejscowości, ulic i ustalanie numerów porządkowych nieruchomości , zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 21. realizacja zapisów ustawy z dnia 4 marca 2010r o infrastrukturze informacji przestrzennej, w odniesieniu do zakresu spraw realizowanych na stanowisku pracy;
 22. prowadzenie spraw wynikających z realizacji zapisów ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych;
 23. współdziałanie z Starostwem Powiatowym w Prudniku w zakresie kontroli stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 24. prowadzenie spraw z zakresu dziedziczenia majątku przez gminę jako spadkobiercę;


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Biały
Data wytworzenia: 2010-12-28


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1261Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26