Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
2. Referat Finansowy
(URZĄD MIEJSKI / Zadania)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2008-08-11 12:08:42, dokument aktualny]


Kierownik - Klaudia Kopczyk
tel. (0-77)438 85 32, pokój nr 18
Podatki
tel. (0-77)438 85 38, pokój nr 15
Księgowość budżetowa
tel. 4388536, pokój nr 19
Ewidencja Działalności Gospodarczej
tel. 4388538, pok. nr 16
Księgowość podatkowa
tel. 4388547, pokój nr 16
Kasa
tel. 4388535, pokój nr 10Referat Finansowy


Do zakresu działania Referatu Finansowego należy w szczególności:
 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy;
 2. wnioskowanie zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami;
 3. zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu i zabezpieczenie równowagi budżetowej;
 4. sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu – kwartalnych, półrocznych , rocznych;
 5. dokonywanie okresowych analiz budżetu;
 6. nadzór nad sporządzaniem rocznych planów finansowych jednostek budżetowych;
 7. nadzór i kontrola nad realizacją planów finansowych jednostek budżetowych podległych gminie;
 8. opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących budżetu, podatków i opłat lokalnych;
 9. wymiar i pobór podatków: rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych, leśnego, opłaty od psów, prowadzenie rejestrów wymiarowych;
 10. wykonywanie kontroli prawidłowości złożonych deklaracji podatkowych;
 11. udzieleni ulg, umorzeń, rozkładanie na raty, odraczanie terminu zapłaty podatków i opłat lokalnych;
 12. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem  pomocy publicznej;
 13. przeprowadzanie kontroli podatkowej osób fizycznych i prawnych w zakresie podatków lokalnych;
 14. prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów;
 15. wystawianie upomnień dla zalegających  w opłacie należności podatków lokalnych , opłat czynszowych;
 16. podawanie do publicznej wiadomości  zgodnie z ustawa o finansach publicznych wykazu podatników, którym umorzono należności podatkowe;
 17. prowadzenie postępowania egzekucyjnego w stosunku do osób zalegających w należnościach ,o których mowa w pkt 14;
 18. prowadzenie spraw związanych z windykacją należności budżetowych, w tym w zakresie należności z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe;
 19. egzekucja należności budżetowych, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej;
 20. wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatnika;
 21. wydawanie innych zaświadczeń podatkowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi;
 22. prowadzenie spraw związanych z zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 23. dokonywanie rozliczeń sołtysów z inkasa zobowiązań pieniężnych;
 24. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Urzędu ( księgowości podatkowej i budżetowej);
 25. prowadzenie obsługi kasowej;
 26. sporządzanie list wynagrodzeń pracowników Urzędu, pracowników robót publicznych i prac społecznie-użytecznych;
 27. wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracowników;
 28. prowadzenie spraw finansowych funduszu socjalnego oraz kasy zapomogowo-pożyczkowej dla pracowników urzędu;
 29. prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków  trwałych i nietrwałych;
 30. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
 31. rozliczanie rachunków gotówkowych, bezgotówkowych;
 32. rozliczanie podatku VAT, prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży;
 33. prowadzenie całości spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej;
 34. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 35. prowadzenie dokumentacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 36. współpraca z urzędem Statystycznym w zakresie aktualizacji  nr REGON podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 37. realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 38. wydawanie  zezwoleń  na krajowy zarobkowy przewóz  osób pojazdami samochodowymi;
 39. prowadzenie spraw związanych z ewidencją pól biwakowych oraz innych obiektów, w których  prowadzone są usługi hotelarskie, zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych oraz przepisami wykonawczymi do tejże ustawy;
 40. przygotowywanie projektu uchwały Rady Miejskiej  w sprawie określenia czasu pracy placówek handlowych;
 41. przyjmowanie, sprawdzanie i potwierdzanie poprawności oraz kompletności zgłoszenia identyfikacyjnego NIP 3 – składanego przez podatników podatku rolnego, leśnego i nieruchomości;
 42. przekazywanie zgłoszenia identyfikacyjnego do Urzędu Skarbowego w Prudniku;
 43. współpraca z Regionalna Izbą Obrachunkową w Opolu oraz izbami i urzędami skarbowymi;
 44. przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.


Osoba odpowiedzialna za treść : Grażyna Biały


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1198
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 3258

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zmiany po wprowadzeniu nowego Regulaminu organizacyjnego
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26