Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
1. Referat Organizacyjny
(URZĄD MIEJSKI / Zadania)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2008-08-11 12:04:12, dokument aktualny]


Kierownik - Teresa Chawarska
tel. (0-77) 438 85 55, pokój nr 17
e-mail: ro@biala.gmina.pl

Referat Organizacyjny


Do zakresu działania Referatu Organizacyjnego należy w szczególności:

 1. organizowanie kontaktów Burmistrza  z różnymi podmiotami oraz mieszkańcami ;
 2. prowadzenie obsługi sekretariatu Burmistrza;
 3. obsługa spotkań , narad organizowanych przez Burmistrza i Zastępcę;
 4. prowadzenie sekretariatu Urzędu - przyjmowanie, rozdzielanie korespondencji oraz prowadzenie ewidencji wpływającej korespondencji do Urzędu;
 5. wprowadzanie( poprzez skanowanie dokumentów) korespondencji do elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie;
 6. prowadzenie rejestru oraz zbioru przepisów gminnych;
 7. prowadzenie rejestrów oraz zbiorów zarządzeń Burmistrza jako organu wykonawczego gminy oraz jako kierownika urzędu;
 8. prowadzenie całości spraw związanych z obsługą Rady Miejskiej;
 9. wykonywanie zadań kancelaryjno-biurowych w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady Miejskiej;
 10. opracowywanie projektów planów pracy Rady Miejskiej oraz  współpraca z komisjami Rady przy opracowywaniu swych planów pracy;
 11. prowadzenie ewidencji i nadzór nad terminowym załatwianiem interpelacji i wniosków radnych, wniosków komisji;
 12. przygotowywanie i obsługa spotkań radnych  z wyborcami;
 13. prowadzenie obsługi  zebrań wiejskich, spotkań z sołtysami;
 14. wykonywanie czynności związanych z współdziałaniem Rady i jej organów z organizacjami społecznymi, politycznymi i samorządowymi;
 15. obsługa dyżurów radnych;
 16. współudział w wykonywaniu zadań związanych z wyborami do Sejmu i senatu, Prezydenta RP, samorządowymi oraz przeprowadzania referendum , zgodnie  z  ordynacjami wyborczymi;
 17. prowadzenie całości spraw osobowo-kadrowych pracowników Urzędu  oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy :Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej, Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Białej;
 18. prowadzenie ewidencji wyjść służbowych i prywatnych oraz ewidencji wyjazdów służbowych pracowników Urzędu;
 19. prowadzenie ewidencji czasu pracy i rozliczanie czasu pracy pracowników;
 20. prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu;
 21. prowadzenie spraw osobowo-kadrowych pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych oraz  pracach społecznie-użytecznych;
 22. prowadzenie  gospodarki środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenia mienia Urzędu;
 23. zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele biurowe;
 24. zapewnienie obsługi urządzeń łączności;
 25. koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem w urzędzie systemu alarmowego antywłamaniowego
 26. prowadzenie prenumeraty prasy i czasopism, wydawnictw, Dzienników Ustaw Monitorów Polski, Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego;
 27. zaopatrywanie Urzędu w pieczęcie, prowadzenie rejestru pieczęci;
 28. realizacja oraz egzekwowanie ustaleń wprowadzonych Regulaminem Pracy a należących do zakresu spraw Referatu;
 29. prowadzenie aktualizacji materiałów informacyjnych dla potrzeb Urzędu oraz tablic urzędowych i informacyjnych;
 30. prowadzenie nadzoru nad pracownikami obsługi tut. Urzędu;
 31. nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych;
 32. zabezpieczenie mienia oraz organizacja ochrony budynku;
 33. prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem p.poż. i sprawami bhp w Urzędzie oraz  przestrzeganiem przepisów bhp w  odniesieniu do pracowników-ścisła współpraca w tym zakresie z  osobą wykonująca  zadania służby bhp w tut. Urzędzie;
 34. nadzór nad remontami, konserwacjami przeglądami technicznymi, pomiarami z zakresu bhp  prowadzonymi  na terenie budynku Urzędu;
 35. prowadzenie rejestrów , dokumentacji  wypadków przy pracy;
 36. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem rozmów telefonicznych;
 37. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz  nadzór nad terminowym ich załatwianiem;
 38. przeprowadzanie przesłuchań  świadków w celu udokumentowania okresów zatrudnienia w gospodarstwie rolnym, zakładzie pracy oraz prac przymusowych;
 39. wydawanie zaświadczeń o okresach pracy w gospodarstwie rolnym wliczanych do pracowniczego stażu pracy, przyjmowanie zeznań świadków do udowodnienia okresów pracy;
 40. prowadzenie rejestru upoważnień wydawanych dla pracowników;
 41. prowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych zawieranych w Urzędzie;
 42. prowadzenie ewidencji aktów normatywnych i  przekazywanie ich pracownikom celem realizacji  przepisów;
 43. prowadzenie kancelarii dokumentów   o klauzuli „zastrzeżone”- przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie na stanowiska pracy;
 44. prowadzenie  Rejestru  instytucji kultury w Gminie Biała;
 45. prowadzenie nadzoru nad wydatkowanymi środkami finansowymi przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Białej;
 46. prowadzenie spraw odznaczeń i wyróżnień;
 47. prowadzenie archiwum zakładowego;
 48. prowadzenie biblioteki Urzędu;
 49. prowadzenie centralnego rejestru wpływających do Urzędu wniosków o udostępnianie danych osobowych i przekazywanie wniosków na poszczególne stanowiska pracy;
 50. przestrzeganie procedury związanej z ustawą o zamówieniach publicznych;
 51. umieszczanie informacji na stronie BIP-u   Urzędu;
 52. realizowanie postanowień  ustawy o dostępie do informacji publicznej;Osoba odpowiedzialna za treść : Grażyna Biały  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1534

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 3579

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Poprawki ze względu na nowy Regulamin Organizacyjny
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26