Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Budżet Gminy 2006
(FINANSE I MIENIE / Budżet Gminy)
[opublikował(a): Damian Deszczka dnia 2006-02-15 11:35:44, dokument aktualny]


UCHWAŁA NR XXVII/273/05
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 29.12.2005
 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2006.
 
        Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie / Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 /, art. 109, art. 110, art. 112, art. 116, art. 118, art. 124 ust. 1 i ust. 2, lit. a i b, ust. 3, art. 128, ust. 2, pkt 1 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, zm. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 / oraz art. 400 ust. 1 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska / Dz.U. z roku 2001 Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229; z roku 2002 Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957; z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz.1865, Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2784; z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1458 /
Rada Miejska w Białej uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Uchwala się budżet Gminy Biała na rok kalendarzowy 2006.
 
§ 2
 
Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 3 na kwotę 19.106.392 zł. w tym:
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 2.026.520 zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 142.000 zł.
zgodnie z załącznikami nr 6 i 7.
 
§ 3
 
Ustala się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 na kwotę 21.393.020 zł.
w tym:
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 2.026.520 zł.
- wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwoju problemów alkoholowych na kwotę 142.000 zł.
zgodnie z załącznikami nr 6, 7.
 
§ 4
 
Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w wysokości:
- przychody – 2.671.628 zł.
- rozchody – 385.000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 8.
 
§ 5
 
Deficyt budżetowy w kwocie 2.286.628 zł. zostanie pokryty z planowanego do podjęcia kredytu oraz wolnych środków.
 
§ 6
 
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9.
 
§ 7
 
Ustala się dotacje w kwocie 1.311.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.
 
§ 8
 
Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł.
 
§ 9
 
Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 r. zgodnie z załącznikiem nr 11.
 
§ 10
 
Określa się wieloletni plan inwestycyjny Gminy Biała zgodnie z załącznikiem nr 12.
 
§ 11
 
  1. Maksymalna wysokość kredytów ( pożyczek ) krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku kalendarzowym 2006 nie może przekroczyć 500.000 zł.
  2. Maksymalna wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku kalendarzowym 2006 nie może przekroczyć 500.000 zł.
§ 12
 
Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 3.700.000 zł.
 
§ 13
 
Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień wszystkich planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
 
§ 14
 
Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.
 
§ 15
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
 
§ 16
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
 
Przewodniczący Rady
Joachim Koszinformację wytworzył(a): Klaudia Kopczyk
za treść odpowiada: Klaudia Kopczyk
data wytworzenia: 2005-12-14


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1588  |  pokaż szczegóły załączników >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26