Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Mienie Gminy 2010
(FINANSE I MIENIE / Mienie Gminy)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2011-07-04 13:17:06, dokument aktualny]I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego w gminie Biała
według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku


Mienie komunalne utworzono z dniem 27 maja 1990 roku na mocy przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Ustawową definicje mienia komunalnego zawiera art.43 w/w ustawy, który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw komunalnych.
Mienie komunalne powstało przede wszystkim poprzez przekształcenie części mienia państwowego na mocy ustaw –przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i o pracownikach samorządowych. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości do których gminie przysługuje prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Biała mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, mogą także być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne ( aporty) do spółki. Ponadto nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne, na rzecz Skarbu Państwa lub między jednostkami samorządu terytorialnego.
Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art.267 ust.1 pkt..3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych( Dz. U Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) i składana jest za okres od 1 października 2009 do 31 grudnia 2010 roku.


Obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Biała w okresie od 1 października 2009 do
31 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco:


Nabycie nieruchomości
Decyzją Wojewody Opolskiego IG.IV-HN-7723-1/167/09 z dnia 16.12.2009 skomunalizowano na rzecz Gminy Biała działki 63/2, 63/3,63/4,63/5 położone w Gostomii
W dniu 16.09.2010 otrzymaliśmy decyzjami wojewody następujące nieruchomości:
- decyzją IG.IV.HN-7723-1/248/08 – 9/32 części w nieruchomości położonej w Radostyni 112, działka 104/3 o pow. 0,1280 ha
- decyzją IG.IV-7723-1/459/09 o skomunalizowaniu na rzecz Gminy Biała działek 172 i 173/1 położonych w Gostomii, 425/143 położonej w Mokrej, 398/85 położonej w Krobuszu oraz działki nr 5 położonej w Solcu.
- decyzją IG.IV-HN-7723-1/17/09 skomunalizowano na rzecz Gminy Biała działkę 104/164 położona w Łączniku.
W dniu 26 października 2010 rok na podstawie Postanowienia o stwierdzeniu zasiedzenia INs-212/09 Gmina Biała otrzymała udział 156/250 części w nieruchomości położonej w Radostynii 112.
W dniu 5 października 2010 roku został zawarty akt notarialny- umowa darowizny na podstawie którego Województwo Opolskie darowało Gminie Biała działki zajęte pod ulicami: Prudnicką, Rynek, Armii Ludowej, Plac Zamkowy i Opolską o łącznej powierzchni 6,8008 ha.
W dniu 29 kwietnia 2010 roku- umową darowizny-Powiat Prudnicki darował Gminie Biała działki zajęte pod ulicami: Kilińskiego, Stare Miasto i Lipową o łącznej powierzchni 3,9320 ha
W dniu 14 czerwca 2010 roku –umowami przyjęcia darowizny Gmina Biała przyjęła darowizny działek 208/1, 208/2 i 208/3 oraz 206/1 położonych w Olbrachcicach. Darczyńcami były osoby fizyczne.
Aktem notarialnym –umową sprzedaży w dniu 27 lipca 2010 nabyto do zasobu nieruchomości działki 895,896 i 900 o łącznej pow. 0,0611 ha położone w Białej-pod budowę ul. Kochanowskiego.

Zbycie nieruchomości
Kontynuowana jest sprzedaż nieruchomości .W celu realizacji dochodów ze sprzedaży nieruchomości od 1 października 2009 do 31 grudnia 2010 roku zbyto 13 lokali mieszkalnych, 3 lokale użytkowe, 4 działki budowlane( zabudowane), 12 działek gruntu. Dwie działki budowlane położone w Białej przy ul. Kilińskiego i Koraszewskiego wniesiono jako wkład niepieniężny(aport) do Spółki Wodociągi i
Kanalizacja w Białej. Sprzedano także udział 1/2 części w działce położonej w Pogórzu oraz 1/4 części w działce położonej w Mokrej. Sprzedaż nastąpiła na rzecz współwłaścicieli.

Gmina Biała była właścicielem w dniu 31 grudnia 2010 roku nieruchomości o pow. 482,2955 ha z tego
64,5967 ha położonych jest na terenie m. Biała
Na terenie wiejskim Gmina Biała była właścicielem 1956 działek , a w mieście Biała 560 działek.
Całkowita wartość gruntów stanowiących własność Gminy Biała wynosi 3 700 112,95 zł
W użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o powierzchni 9,2363 ha o wartości 1 824 910,00 zł.
Gmina Biała jest właścicielem 79 działek oddanych w użytkowanie wieczyste z tego 11 działek o pow. 0,6061 ha położonych we wsiach Mokrej, Łączniku, Pogórzu, Śmiczu i Gostomii. 68 działek o pow. 8,6285 ha położonych jest w Białej. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste znacznie wzrosną, w związku ze zmianą wysokości tych opłat w 2010 roku.
Gmina Biała jest użytkownikiem wieczystym gruntu o powierzchni 0,0270 ha położonej w Białej , a stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Grunty o pow. 7,0893 ha oddano w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz biura obsługi szkół samorządowych. Składają się na to 22 działki o pow. 5,1673 ha położonych na obszarze wiejskim i 5 działek o pow. 1,9220 ha położonych w m. Biała.
Działki gruntu o łącznej powierzchni 12,0518 ha zostały na podstawie 85 umów wydzierżawione osobom fizycznym i prawnym. Umowy dzierżawy zawarto na grunty rolne, ogródki przydomowe, tereny składowe, na poszerzenie i poprawienie warunków zagospodarowania, miejsce postoju maszyn rolniczych, budek i szafek telefonicznych.
Zaktualizowano 1 umowę o wskaźnik cen towarów i usług, a 15 umów zaktualizowano w związku ze zmianą wysokości podatku VAT z 22% na 23% obowiązującego od 1.01.2011 roku
W dyspozycji nauczycieli, emerytów i rencistów na podstawie art.56 ustawy karta nauczyciela pozostają grunty szkolne o pow. 9,4856 ha położone w Górce Prudnickiej, Chrzelicach, Grabinie, Miłowicach, Gostomii, Kolnowicach, Śmiczu, Otokach, Wasiłowicach i Solcu.
Udział Gminy Biała w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Białej spółka z ograniczona odpowiedzialnością wynosi 3 601 100,00 zł. Gmina Biała posiada 100% udziałów w spółce.


Budynki komunalne - stan na 31 grudnia 2010 roku

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Biała według klasyfikacji rodzajowej- stan na dzień 31 grudnia 2010 roku.

Struktura majątku trwałego szkół i przedszkoli - stan na 31 grudnia 2010 roku

 

Obciążenia nieruchomości i przysługujące Gminie Biała prawa

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Biała objęte księgą wieczystą Kw OP1P/00056456/4 obciążone są służebnością gruntową przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego, celem umożliwienia dojazdu i przejścia do stacji transformatorowych.
Nieruchomości objęte księgami wieczystymi KW 51769, KW 26664 obciążone są służebnością gruntową przejazdu i przechodu na rzecz Gminy Biała.
W wyniku dziedziczenia ustawowego na podstawie Postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku INs 523/07 z dnia 2007-09-04 Sądu Rejonowego w Chorzowie oraz INs 645/07 z dnia 2008-11-05 Sądu Rejonowego w Prudniku Gmina Biała nabyła spadek w postaci udziału wynoszącego 3 w nieruchomości objętej księga wieczystą OP1P/00028205/5 . Sprawę sprzedaży tej nieruchomości prowadzi Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Prudniku.


Mienie w posiadaniu Gminy Biała

W 2009 i 2010 roku Gmina Biała wystąpiła do Wojewody Opolskiego o potwierdzenie w formie decyzji prawa do własności 110 działek położonych w Gminie Biała. W przeważającej części są to działki pod drogami, rowami oraz grunty rolne.
Zestawienia zbiorcze zostało sporządzone na podstawie danych własnych ,uzyskanych z Referatu Finansowego oraz jednostek organizacyjnych.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Klaudia Kopczyk
Data wytworzenia: 2011-03-18


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 728Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26