Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Mienie Gminy 2009
(FINANSE I MIENIE / Mienie Gminy)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2011-07-04 13:03:52, dokument aktualny]


I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego w gminie Biała
według stanu na dzień  30.09.2009 roku


  Obrót  nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Biała w okresie od 30 września 2008 do 30 września 2009 roku przedstawia się następująco:

 • Decyzją Wojewody Opolskiego IG.IV-HN-7723-1/08 z dnia 31.07.2009 skomunalizowano na rzecz Gminy Biała działkę 1279/2 k.m.20 o pow. 0,0150 ha położona w Białej.
 • Postanowieniem Sądu Rejonowego w Prudniku INs.220/09 z dnia 9 czerwca 2009 roku Gmina Biała nabyła przez zasiedzenie nieruchomość oznaczoną jako działka 1299 k.. 20 położoną w Białej ul. Kościuszki 22
 • Postanowieniem Sądu Rejonowego w Prudniku INs.219/09 z dnia 9 czerwca 2009 roku Gmina Biała nabyła przez zasiedzenie udział wynoszący 1 części w nieruchomości położonej w Białej ul. Kościuszki 32 oznaczonej jako działka 1305 k.m.2 o pow. 0,0140 ha
 • Postanowieniem Sądu Rejonowego w Prudniku INs.215/09 z dnia 9 czerwca 2009 roku Gmina Biała nabyła przez zasiedzenie udział 6/32 w nieruchomości oznaczonej jako działka 1196 k.m.19 o pow. 0,0601 ha położoną w Białej ul. Parkowa 9
 • Postanowienie Sądu Rejonowego w Prudniku INs.217/09 z dnia 9 czerwca 2009 roku Gmina Biała nabyła przez zasiedzenie nieruchomość oznaczoną jako działka 1306 k. m. 20 o pow. 0,0110 ha położoną w Białej ul. Plac Zamkowy 8
 • Postanowieniem Sądu Rejonowego w Prudniku INs.218/09 z dnia 9 czerwca 2009 roku Gmina Biała nabyła przez zasiedzenie własność nieruchomości oznaczonej jako działka 1114 k. m. 18 o pow. 0,0215 ha i 1115 k. m. 18 o pow. 0,01110 ha położona w Białej ul. Rynek 23
 • Postanowieniem Sądu Rejonowego w Prudniku INs.214/09 z dnia 9 czerwca 2099 roku Gmina Biała nabyła przez zasiedzenie własność nieruchomości oznaczonej jako działka 247/6 k. m. 2 o pow. 0,1803 ha położoną w Mokrej 58
 • Postanowieniem Sądu Rejonowego w Prudniku INs.217/09 z dnia 9 czerwca 2009 roku Gmina Biała nabyła przez zasiedzenie własność nieruchomości oznaczonej jako działka 224 k.m.3 o pow. 0,2358 ha położoną w Olbrachcicach 80.
 • Postanowieniem Sądu Rejonowego w Prudniku INs.213/09 z dnia 9 czerwca 2009 roku Gmina Biała nabyła przez zasiedzenie własność nieruchomości oznaczonej jako działka 35 k. m. 2 o pow. 0,1521 ha i 26 k. m. 2 o pow. 0,0694 ha położonych w Radostyni 105

Umowami cywilno-prawnymi –aktami notarialnymi nastąpiło nabycie nieruchomości na własność Gminy Biała oraz zamiana nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała i osób fizycznych.

 • aktem notarialnym-umową sprzedaży Rep. A:2319/09 z dnia 8.05.2009 Gmina Biała nabyła działkę budowlaną  243/9 k. m. 3 o pow. 0,0340 ha położona w Prężynie w celu urządzenia świetlicy wiejskiej.
 • aktem notarialnym-umową sprzedaży z dnia 8.09.2009 roku Gmina Biała nabyła działkę 807/38 k. m. 3
 •  o pow. 0,0856 ha położoną w Łączniku w celu urządzenia drogi w Łączniku.
 • aktem notarialnym- umową sprzedaży Rep.A: 10097/2008 z dnia 22.12.2009 Gmina Biała nabyła prawo użytkowania wieczystego działki 1581 k. m. 25 o pow. 0,0270 ha położonej w Białej  w celu uporządkowania stanu prawnego drogi przy ośrodku kultury.
 • aktem notarialnym- umową nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości z dnia 2 września 2009 roku  Gmina Biała nabyła własność działek 217 k.m. 2 o pow. 0,0158 ha i 219 k.m. 2 o pow. 0,0452 ha położonych w Miłowicach
 • aktem notarialnym- umowa darowizny z dnia 26.05.2009 roku Gmina Biała nabyła własność działki 125 k. m. 5 o pow. 0,2550 ha położoną w Pogórzu.
 • aktem notarialnym-umową zamiany Rep.A 3104/2009 z dnia 16.06.2009 roku, dokonano zamiany działek położonych w Mokrej; działki 622/33 k.m 1 o pow. 0,0188 ha stanowiącej własność Gminy Biała , na działkę 365/113 k.m. 1 o pow. 0,0033 ha stanowiącej własność osób fizycznych zajętej pod drogę w Mokrej.
 • aktem notarialnym – umową zamiany Rep.A:3098/2009 z dnia 16.06.2009 roku ,dokonano zamiany działek położonych w Olbrachcicach; działki 368/3 k.m. 3 o pow. 0,0147 ha stanowiącej własność Gminy Biała na działkę 384/4 k. m. 3 o pow. 0,0256 ha stanowiącej własność osób fizycznych , stanowiącej rów w Olbrachcicach.

Kontynuowana jest sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów.
Od 30.09.2008 do 30.09.2009 roku sprzedano 13 lokali mieszkalnych w tym 3 w drodze przetargu oraz dwa lokale użytkowe na rzecz ich dotychczasowych najemców.
Zbyto 17 działek gruntu w ty: 5 w drodze przetargu, 2 w drodze zamiany na inne działki 6 działek dotychczasowym dzierżawcom gruntu pod pawilonami handlowymi i garażami oraz   4 na poszerzenie dotychczas posiadanych nieruchomości.
W użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o powierzchni 9,2363 ha o wartości 277 121,00 zł. Wpływy
z opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą 5884,00 zł
 Gmina Biała nabywając prawo użytkowania wieczystego działki 1581 k.m. 25 w Białej stała się użytkownikiem wieczystym działki gruntu stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Działki gruntu o łącznej powierzchni 19,2180 ha zostały na podstawie 86 umów wydzierżawione osobom fizycznym i prawnym
Sporządzono 16 decyzji i oddaniu w trwały zarząd nieruchomości stanowiące własność Gminy Biała. Ustanowiono trwały zarząd dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz biura obsługi szkół samorządowych.
W dyspozycji nauczycieli, emerytów i rencistów na podstawie art.56 ustawy karta nauczyciela pozostają grunty szkolne o pow. 9,4856 ha położone w Górce Prudnickiej, Chrzelicach, Grabinie, Miłowicach, Gostomii, Kolnowicach, Śmiczu, Otokach, Wasiłowicach i Solcu.

          Całkowita wartość gruntów  stanowiących własność Gminy Biała wynosi – 3 195 242,50 zł.
Udział Gminy Biała w spółce Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczona odpowiedzialnością wynosi 2 513 100,00 zł. Gmina Biała posiada 100% udziałów w spółce.Obrót i stan mienia Gminy Biała przedstawia się następująco:

Budynki komunalne - stan na  30 września  2009 roku

 

 

Rodzaj budynku, budowli

Ilość

Miasto Biała

IlośćTereny wiejskie

IlośćGmina Biała

Wartość ( zł )

Budynki mieszkalne i gospodarcze

74

20

94

11 213 096,00

Obiekty OSP

1

21

22

531 810,00

Obiekty kulturalno-oświatowe

1

22

23

3 801 573,00

Budynki szkół

1

9

10

2 664 702,69

Budynki gospodarcze szkół

1

4

5

59 897,12

Budynki przedszkola

-

5

5

456 668,55

Budowle w szkołach

-

4

4

28 709,87

Obiekty sportowe

3

2

5

500 882,00

Obiekty usługowo-handlowe

-

2

2

24 529,00

Inne obiekty

5

13

18

860 513,00

Razem:

 

 

 

20 142 381,23


 

 

Grunty stanowiące własność Gminy Biała – stan na  30 września 2009 roku

 

 

Rodzaj gruntu

Pow. w ha

miasto

Biała

Pow. w ha

Tereny

wiejskie

Pow. w ha

Gmina Biała

Użytki rolne

Grunty orne

5,7177

27,6725

33,3902

Sady

0,6861

2,2671

2,9532

Łąki

2,4903

5,2930

7,7833

Pastwiska

1,0723

7,3304

8,4027

Grunty rolne zabudowane

2,5700

6,0642

8,6342

Rowy

 

3,4425

41,3773

44,8198

Użytki leśne i grunty zakrzaczone

Lasy i grunty leśne

0,1302

2,1023

2,2325

Grunty zadrzewione i zakrzaczone

0,8665

2,6698

3,5363

Grunty zabudowane i zurbanizowane

Tereny mieszkaniowe

2,8914

0,2795

3,1709

Tereny przemysłowe

1,7902

0,8403

2,6305

Tereny zabudowane inne

3,2817

2,0959

5,3776

Tereny nie zabudowane

2,6540

0,4152

3,0692

Tereny wypoczynkowe

 

4,2689

16,7271

20,9960

Drogi

 

22,0906

301,9287

324,0193

Użytki kopalne

 

0,7409

1,0291

1,7700

 

Tereny różne

 

0,2263

--------

0,2263

Nieużytki

 

 

0,9477

5,8202

6,7679

 

Razem

 

55,8673

423,9126

479,7799

 

Przewidywany obrót mieniem komunalnym do końca 2009 roku


W celu osiągnięcia przewidzianych w budżecie wpłat  z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego zaplanowanego na kwotę  550 000,00 zł przewidywana jest sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych oraz działek gruntu.
Wykaz przewidywanych do zbycia nieruchomości podano w tabelach.

Lp.

Obręb

Oznaczenie nieruchomości (adres)

Liczba lokali

1.

Biała

ul. Prudnicka 11/1

1 lokal mieszkalny

2.

Biała

ul. Kościuszki 20/5

1 lokal mieszkalny

3.

Mokra

Mokra 58

1 budynek mieszkalny

4.

Biała

ul. Armii Ludowej 8

2 lokale mieszkalne

 

5 lokali mieszkalnych

 

Przewidywana sprzedaż działek gruntu

Lp

Obręb

Położenie

Działka

Mapa

Pow.

w ha

Opis

1

Biała

Biała ul. Stare Miasto

1484/2

24

0,0480

działka na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej

2

Górka Prudnicka

Górka Prudnicka

462

3

0,5050

działka gruntu

3

Prężyna

Prężyna

591/11

4

0,1600

działka gruntu

4

Górka Prudnicka

Górka Prudnicka

851/1

5

0,3740

działka gruntu

5

Kolnowice

Kolnowice

193/1

1

0,1710

działka gruntu

6.

Kolnowice

Kolnowice

179/3

1

0,0035

działka budowlana

7,

Biała

ul. Składowa

718/3

13

1,2465

działka budowlana

8.

Mokra

Mokra

606/36

1

0,2975

działka gruntu

 

Informacja o przewidywanym obrocie mieniem komunalnym w 2010 roku


  W 2009 roku planuje się kontynuowanie prywatyzacji mienia komunalnego poprzez jego sprzedaż lokali mieszkalnych , lokali użytkowych , działek przeznaczonych pod budowę budynków mieszkalnych oraz działek przeznaczonych do użytkowania rolniczego.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Klaudia Kopczyk
Data wytworzenia: 2009-12-30

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 663

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 975

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poprawa tytułu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26