Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Mienie Gminy 2008
(FINANSE I MIENIE / Mienie Gminy)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2011-07-04 13:03:32, dokument aktualny]


I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego w gminie Biała
według stanu na dzień  30.09.2008 roku


    Obrót  nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Biała w okresie od 30 września 2007 do 30 września 2008 roku przedstawia się następująco:

 • Decyzją 562  DAP.0.32027-1/06/07/DM z dnia 6.11.2007 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdził nieważność w części decyzji Wojewody Opolskiego G.IV.7227/309/92 dotyczącej przekazania na rzecz Gminy Biała działek 258/1 i 258/2 położonych w Wilkowie.
 • Decyzją Wojewody Opolskiego IG.IV-EP-7723-1/26/08 skomunalizowano na rzecz Gminy Biała działkę 502/52 m.3 o pow. 0,0314 ha w Krobuszu
 • Decyzją Wojewody Opolskiego IG.IV-HN-7723-1/79/08 z dnia 9.04.2008 roku skomunalizowano na rzecz Gminy Biała działki 259/1 m.1 o pow. 0,12268 ha i 259/3 m.1 o pow. 0,1969 ha w Grabinie.
 • Decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 9.01.2008 roku skomunalizowano na rzecz Gminy Biała działkę 1179 m.6 o pow. 0,1324 położona w Chrzelicach
 • Decyzją Wojewody Opolskiego  IG.IV-HN-7710/21/08 z dnia 6.05.2008 roku skomunalizowano na rzecz  Gminy Biała działkę rolną 1061/211 m.2 o pow. 0,0032 ha w Łączniku.
 • Decyzją Wojewody Opolskiego IG.IV-TM-7710/20/08 z dnia 6.05.2008 roku skomunalizowano na rzecz Gminy Biała działkę gruntu 215/56 m.6 o pow. 0,7000 ha w Radostyni
 • Decyzją Wojewody Opolskiego IG.IV-TM-7710/19/08 z dnia 6.05.2008 roku skomunalizowano na rzecz Gminy Biała działkę 1127 m.7 o pow. 0,1000 ha położoną w Śmiczu.
 • Decyzją Wojewody Opolskiego IG.IV-TM-7710/18/08 z dnia 6.05.2008 roku skomunalizowano na rzecz Gminy Biała działki  625/4 o pow. 0,0618 i 626/2 o pow. 0,0111 ha w Ligocie Bialskiej
 • Decyzją Wojewody Opolskiego IG.IV-HN-7723-1/95/08 skomunalizowano na rzecz Gminy Biała działki:  10 m.1 o pow. 0,0560 ha w Krobuszu, 480 m.1 o pow. 1,0560 ha w Czartowicach, 172/68 m.4 o pow.    0,0001 w Radostyni, 439 m.3 o pow. 0,0130 ha, 440 m. 3 o pow. 0,0011 ha, 438 m.3 o pow. 0,0229 ha, 499 m.3 o pow. 0,0357 ha położone w Ligocie Bialskiej, 1141/16 m.2 o pow. 0,0148 ha , 617/182 m.3 o pow. 0,0364 ha, 540/184 m.3 o pow. 0,0004 ha, 406/103 m.4 o pow. 0,0008ha położone w Łączniku, 893/1 m.6 o pow. 0,0840 położone w Górce Prudnickiej.
 • Decyzją Wojewody Opolskiego IG.IV-TM-7710/32/08 z dnia 29.08.2008 roku skomunalizowano na rzecz Gminy Biała udział wynoszący 1 w działce 375/42 m.1 o pow. 1,0210 ha położonej w Pogórzu  
 • Aktem notarialnym rep.A 1591/2008 z dnia 28-02-2008 Burmistrz Białej przyjął darowiznę od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rostkowicach  działek 497/2 o pow. 0,1024 ha i 498/2 o pow. 0,0227 ha położone w Krobuszu  stanowiące drogi transportu rolnego.
 • Aktem notarialnym rep.A  3823/2008  z dnia 15-05-2008  Burmistrz Białej umową zamiany dokonała zamiany działek 211/98 o po. 0,0960 , 563/41 o pow.0,2095 ha i 97 o pow. 0,0050 ha m.4 położone w Łączniku na działki 658/184 m.3 o pow. 0,2320 ha i 664/185 m.3 o pow.0,1195 ha  stanowiące własność Konrada Bota.

     Kontynuowana jest sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców  do  30 września  2008 sprzedano:
    5 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej oraz 1 w drodze przetargu, 1 budynek  mieszkalny , 1 lokal użytkowy, 1 budynek użytkowy,  16 działek gruntu o pow. 2,1283 ha
     Nieodpłatnie została ustanowiona na działce stanowiącej własność osoby fizycznej służebność gruntowa-prawo przejazdu i przechodu na rzecz Gminy Biała w celu dojścia i dojazdu do nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białej położonej w Białej przy ul. Nyskiej .
     Nastąpiło zbycie prawa użytkowania wieczystego działki 743/8 m.13 o pow.0,0,0041 ha położonej w Białej  oraz działki 824 o pow. 0,1624 ha położonej w Gostomii na rzecz ich dotychczasowych użytkowników wieczystych. Pięcioma  decyzjami o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności działek: 1614 o pow. 0,0799 ha, 1207/3 o pow. 0,0360 ha, 687/2 o pow. 0,0780, 944 o pow. 0,0400 ha, 943 o pow. 0,0640 ha położonych w Białej będących dotychczas w użytkowaniu osób fizycznych. Wpłaty  z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym  wyniosą 5 000,00 zł
    W związku z powyższym w użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o pow. 9,3470 ha o wartości 277 121 ,00 zł. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości  wyniosą 6 300,00 zł
    W okresie za który jest sporządzana informacja nie oddano żadnej nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie. Działki stanowiące mienie  Gminy Biała  o pow. 15,8361 ha zostały na podstawie 72 umów dzierżaw ,wydzierżawione osobom fizycznym i prawnym. Dochody z tytułu dzierżawy wyniosą 5000,00 zł, natomiast z tytułu najmu 846 000,00 zł.
W dyspozycji nauczycieli, emerytów i rencistów na podstawie art.56 ustawy Karta Nauczyciela pozostają grunty szkolne o pow. 9,4856 ha, położone w Górce Prudnickiej, Chrzelicach, Grabinie, Miłowicach, Gostomii, Kolnowicach, Śmiczu, Otokach, Wasiłowicach i Solcu.
     Udział gminy w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Białej sp.z o.o wynosi  2 513 100,00  zł i stanowi to 100% udziału w tej spółce.

Obrót  i stan mienia Gminy Biała przedstawia się następująco:

 Grunty stanowiące własność Gminy Biała – stan na  30 września 2008 roku

Rodzaj gruntu

Pow. w ha miasto Biała

Pow. w ha Tereny wiejskie

Pow. w ha Gmina Biała

Użytki rolne

Grunty orne

5,4481

23,4793

28,9274

Sady

0,6843

1,8547

2,5390

Łąki

2,4903

4,8160

7,3063

Pastwiska

1,0723

7,9536

9,0259

Grunty rolne zabudowane

2,5730

6,2774

8,8504

Rowy

3,4425

41,3625

44,8050

Użytki leśne

i grunty zakrzaczone

Lasy i grunty leśne

0,1302

2,4172

2,5474

Grunty zadrzewione i zakrzaczone

0,9565

2,6698

3,5763

Grunty zabudowane i zurbanizowane

Tereny mieszkaniowe

2,5394

0,3865

2,9259

Tereny przemysłowe

1,7902

0,8003

2,5905

Tereny zabudowane inne

2,7699

2,0819

4,8518

Tereny nie zabudowane

2,5250

0,4992

3,0242

Tereny wypoczynkowe

4,2689

16,5517

20,8206

Drogi

22,0863

301,9431

324,0294

Użytki kopalne

0,7409

1,0291

1,7700

 

Tereny różne

0,2246

--------

0,2246

Nieużytki

 

0,9677

7,6344

8,6021

 

Razem

54,6601

421,7567

476,4168

Całkowita wartość gruntów  stanowiących własność Gminy Biała wynosi - 2  948 765,00  zł

Budynki komunalne - stan na  30 września  2008 roku

Rodzaj budynku, budowli

Ilość

Miasto Biała

Ilość

Tereny wiejskie

Ilość

Gmina Biała

Wartość

( zł )

Budynki mieszkalne i gospodarcze

75

17

92

8 611 309,00

Obiekty OSP

1

21

22

531 810,00

Obiekty kulturalno-oświatowe

1

2

3

3 198 361,00

Szkoły, przedszkola, domy nauczyciela, budynki gospodarcze i inne budowle

2

41

43

3 886 169,00

Obiekty sportowe

3

2

5

500 882,00

Obiekty usługowo-handlowe

-

2

2

24 529,00

Inne obiekty

4

13

17

856 793,00

Razem:

 

 

 

17609853,81


Przewidywany obrót mieniem komunalnym do końca 2008 roku


W celu osiągnięcia przewidzianych w budżecie wpłat  z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego zaplanowanego na kwotę  441 000,00 zł przewidywana jest sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych oraz działek gruntu.

Wykaz przewidywanych do zbycia nieruchomości podano w tabelach.

Lp.

Obręb

Oznaczenie nieruchomości (adres)

Liczba lokali

1.

Biała

ul. Lipowa 3a

1 lokal mieszkalny

2.

Prężyna

Prężyna 77

2 lokale mieszkalne

3.

Brzeźnica

Brzeźnica 81

1 budynek mieszkalny

4.

Biała

ul. Armii Ludowej 8

3 lokale mieszkalne

5.

Biała

ul. Prudnicka 4/5u

1 lokal użytkowy

 

8 lokali

Przewidywana sprzedaż działek gruntu

Lp

Obręb

Położenie

Działka

Mapa

Pow. w ha

Opis

1

Biała

Biała ul. Kilińskiego

1541/1

1

0,0058

działka na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej

2

Józefów

Józefów

26/2

1

0,3972

działka rolna

3

Biała

ul. 1 Maja

1076/5

18

0,0034

działka zabudowana garażem

4

Biała

ul. 1 Maja

1076/6

18

0,0034

działka zabudowana garażem

5

Biała

ul. 1 Maja

1076/4

18

0,0034

działka zabudowana garażem

6.

Biała

ul. 1 Maja

1076/3

18

0,0035

działka zabudowana garażem

7,

Biała

ul. Plac Zamkowy

1265/7

20

0,0034

działka zabudowana pawilonem

8.

Biała

ul. 1 Maja

1265/5

20

0,0034

działka zabudowana pawilonem


Informacja o przewidywanym obrocie mieniem komunalnym w 2009 roku


  W 2009 roku planuje się kontynuowanie prywatyzacji mienia komunalnego poprzez jego sprzedaż lokali mieszkalnych  , lokali użytkowych , działek przeznaczonych pod budowę budynków mieszkalnych oraz działek przeznaczonych do użytkowania rolniczego. Planuje się  założenie elektronicznej ewidencji mienia poprzez zakup odpowiedniego  oprogramowania., które będzie zawierało wszystkie informacje o mieniu zawarte w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Małek
Data wytworzenia: 2009-02-16

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 691

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1492

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poprawa tytułu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26