Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Mienie Gminy 2004
(FINANSE I MIENIE / Mienie Gminy)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2011-07-04 13:01:54, dokument aktualny]


I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego w gminie Biała

 

Mienie komunalne utworzono z dniem 27 maja 1990 roku na mocy przepisów ustawy o samorządzie terytorialnym. Zgodnie z art. 43 tej ustawy mienie komunalne należy do poszczególnych gmin, ich związków oraz innych komunalnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw komunalnych.
Mienie komunalne powstało przede wszystkim poprzez przekształcenie części mienia państwowego na mocy ustaw - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 32 poz.191 i Nr 43 poz.253 ). Nieruchomości komunalne Gminy Biała są przedmiotem obrotu, a w szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd - po wcześniejszym wyznaczeniu do obrotu przez Radę Miejską, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek kapitałowych (zarówno własność, jak i prawo użytkowania wieczystego), przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw samorządowych. Ponadto nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonanej na rzecz Skarbu Państwa lub między jednostkami samorządu terytorialnego.
Obrót gruntami stanowiącymi mienie Gminy Biała w 2004 roku przedstawia się następująco.
Znacznie zmniejszyła się powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste bo o 1,4150 ha, jest to następstwem wydania 8 decyzji o nabyciu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości wydanych na podstawie art.1 ust.2 ustawy z dnia 26.07.2001 roku o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości oraz na skutek sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki 743/5 o pow. 0,0050 ha.
Postanowieniem Sądu Rejonowego zniesiono współwłasność nieruchomości położonej w Białej oznaczonej jako działki 570 m.11 ,640,642 m.2 o łącznej powierzchni 0,3384 ha stanowiącej w udziale 3/8 własność Gminy Biała a w pozostałych 5/8 własność Małgorzaty Glombitza.
Decyzją 27/2004 z 24.08.2004 roku zatwierdzającą podział nieruchomości z wydzieleniem działek pod drogi - obwodnicę m. Biała przekazano działki 1403/1, 1430/2, 1430/3, 14304 o łącznej powierzchni 0,0482 ha na Skarb Państwa.
Gmina Biała nabyła od osób fizycznych:

  • działkę 1362/2 m.21 o pow. 0,0287 ha w Białej od Państwa Zygmunta i Gabrieli Kostka (pod budowę parkingu przy szkole podstawowej w Białej) o wartości 2280,00 zł
  • aktem notarialnym umową zamiany:
  • działkę 44/5 m.1 o pow.0,0278 ha w Rostkowicach od Pana Waltera Wacław za cenę 4000,00 zł
  • działkę 1554/1 m.25 o pow. 0,0048 ha i 1547 m.24 o pow. 0,0103 w Białej od Państwa Joachima i Teresy Barysz o wartości 1970,00 zł - aktem notarialnym umową zamiany.
  • nabyto udział 361/10000 części w nieruchomości w Białej ul. Lipowa 3 i 3a w budynku 3a oraz w działce 1377/1 m. 21 o pow. 0,3979 ha za cenę 1649,00 zł
  • nabyto udział 3/4 w nieruchomości w Białej ul. Prudnicka 5 w budynku mieszkalno-użytkowym oraz działce 1276 m.20 o pow. 0,0201 ha - aktem notarialnym -zrzeczenie się własności nieruchomości z dnia 14.11.2003 -bezpłatnie. 

Obrót i stan majątku Gminy Biała przedstawia się następująco:

 

Grunty komunalne - stan na 31 października 2004 roku

rozmiar: 29,14 KB 
pobrań: 59 
data: 2004-12-08 09:26:01 
opis:

 

Całkowita wartość gruntów komunalnych wynosi - 2 135 020,00 zł co daje średnią wartość jednego hektara w kwocie 4 228,00 zł ( słownie: cztery tysiące dwieście dwadzieścia osiem złoty).

 

Budynki komunalne - stan na 31 października 2004 roku

 

Rodzaj budynku, budowli Ilość
Miasto Biała
Ilość
Tereny wiejskie
Ilość
Gmina Biała
Wartość
( zł )
Budynki mieszkalne i gospodarcze 78 21 99 10 858 094,00
Obiekty OSP 1 21 22 603 433,00
Obiekty kulturalno-oświatowe
(przedszkola, świetlice, ośrodki kultury)
1 10 11 678 616,00
Obiekty sportowe 2 1 3 350 029,00
Obiekty usługowo-handlowe - 2 2 148 154,00
Inne obiekty 3 1 4 1 220 678,00
Razem: 85 56 141 13 859 004,00

 

Przewidywany obrót mieniem komunalnym do końca 2003 roku

 

Przewidywana sprzedaż lokali mieszkalnych

 

Lp. Obręb Oznaczenie nieruchomości (adres) Liczba lokali
1. Prężyna Prężyna 1 1 budynek mieszkalny
2. Chrzelice Chrzelice 13 1 budynek mieszkalny
Razem: 2 budynki mieszkalne

 

Przewidywana sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych

 

Lp. Obręb Położenie Działka Mapa Pow. Opis
1. Biała Biała
ul. Parkowa
1161/2 19 0,0555 sprzedaż 4/20 działki przeznaczonej pod budowę garaży
2. Biała Biała
ul. Św. Kamila
877/3 16 0,0590 działka budowlana
3. Biała Biała
ul. Arki Bożka
1656 26 0,0669 sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
4. Biała Biała
ul. Arki Bożka
1655/3 26 0,0374 poszerzenie nieruchomości
5. Biała Biała
ul. Arki Bożka
1655/1 26 0,0263 poszerzenie nieruchomości

 

Informacja o przewidywanym obrocie mieniem komunalnym w 2005 roku

 

Sprzedaż lokali mieszkalnych odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/384/02 z dnia 29 sierpnia 2002 w sprawie uchwalenia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

 

Przewidywana sprzedaż lokali mieszkalnych

 

Lp. Obręb Oznaczenie nieruchomości (adres) Liczba lokali
1. Biała ul. Kołłątaja 2 1 lokal
2. Biała ul. Kołłątaja 4 2 lokale
3. Biała ul. 1 Maja 5 1 lokal
4. Biała ul. Kościuszki 20 3 lokale
5. Biała ul. 1 Maja 46-48 1 lokal
6. Biała ul. Świerczewskiego 26 1 lokal
7. Biała ul. Prudnicka 11 2 lokale
8. Biała ul. Rynek 13 3 lokale
9. Biała ul. Szkolna 5 1 lokale
10. Biała ul. Parkowa 5 1 lokal
11. Biała ul. Lipowa 3a 1 lokal
12. Biała ul. Prudnicka 25 1 lokal
13. Biała ul. Parkowa 4 1 lokal
14. Biała ul. Kościuszki 8 1 lokal
15. Biała ul. Kilińskiego 24 1 lokal
16. Biała ul. Plac Zamkowy 2 1 lokal
17. Biała ul. Prudnicka 4 1 lokal
18. Biała ul. Kilińskiego 8 1 lokal
19. Biała ul. Nyska 36 1 lokal
20. Biała ul. 1 Maja 30 1 lokal
21. Biała ul. Nyska 24 1 lokal
22. Biała ul. Rynek 14 1 lokal
23. Biała ul. Stare Miasto 23 1 lokal
24. Biała ul. Opolska 12 3 lokale
25. Biała Kościuszki 3 1 lokal
26. Górka
Prudnicka
Brzeźnica 14 1 lokal
Razem 34 lokali

 

Przewidywana sprzedaż lokali użytkowych

 

1. Biała ul. Armii Ludowej 8 1 lokal użytkowy
Razem: 1 lokal

 

Przewidywana sprzedaż nieruchomości zabudowanych

 

Lp. Obręb Adres Działka Mapa Pow. Charakter zabudowy
1. Biała ul. Szkolna 1053,1054 18 0,0695 ha "Małpi Gaj"
2. Biała ul. Czarna 1150/2 19 0,1399 ha budynki po byłym zakładzie
energetycznym

 

Przewidywana sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

 

1. Biała 1605/4 26 0,0801 ha
2. Miłowice 96/1 2 0,2560 ha
3. Mokra 592/13 2 0,6217 ha
4. Solec 111/29 2 0,1319 ha
5. Biała 970 17 0,0360 ha
6. Biała 997 18 0,0153 ha
7. Biała 998 18 0,0709 ha
8. Radostynia 294/39 3 0,0517 ha
9. Pogórze 263 i 878/264 3 0,0670 hainformację wytworzył(a): Dorota Małek
za treść odpowiada: Dorota Małek
data wytworzenia: 2004-11-10  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 975  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2721

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poprawa tytułu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26