Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Budżet Gminy 2010
(FINANSE I MIENIE / Budżet Gminy)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2010-01-15 10:59:25, dokument aktualny]


 

Uchwała Nr XXIX/315/09
Rady Miejskiej w Białej
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ), art. 211, 212, 219, 221, 222, 235, 236 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 121 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się budżet Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010.
§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy Biała na rok 2010 w łącznej kwocie 28.783.591 zł., w tym:
1) dochody bieżące na kwotę 24.220.331 zł
2) dochody majątkowe na kwotę 4.563.260 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1,2.
§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy Biała na rok 2010 w łącznej kwocie 35.241.591 zł., w tym:
1) wydatki bieżące na kwotę 24.537.591 zł., w tym wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę Biała w kwocie 13.000 zł.
2) wydatki majątkowe na kwotę 10.704.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.
§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 6.458.000 zł. zostanie pokryty przychodami z:
1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 470.000 zł
2) kredytów w kwocie 5.988.000 zł
§ 5. Ustala się:
1) przychody budżetu w łącznej kwocie 7.058.000 zł
2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 600.000 zł
§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 8.588.000 zł
§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 80.000 zł
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 20.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
§ 8. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 158.500 zł. przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 153.500zł. oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 9. Wydatki budżetu gminy Biała obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 10. Wydatki budżetu gminy Biała na 2010 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 303.200. zł., w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420)- na łączną kwotę 301.751 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 11. 1. Ustala się limity wydatków:
1) na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 11;
2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA ) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych – zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak w załączniku nr 1112.
§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 4.000.000 zł.
2) do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 2.000.000 zł.
3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000 zł.
4) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
5) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy Biała do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 2.000.000 zł.,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Dodatkowe załączniki: 

Informacja opisowa (plik w formacie PDF)
Prognoza długu (plik w formacie PDF)
Informacja o stanie mienia (plik w formacie PDF)

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miesjki w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Klaudia Kopczyk
Data wytworzenia: 2009-12-30

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1304  |  pokaż szczegóły załączników >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26