Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Budżet Gminy 2009
(FINANSE I MIENIE / Budżet Gminy)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2009-02-23 10:39:04, dokument aktualny]


UCHWAŁA NR XXI/244/08
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 30 grudnia 2008 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009

 Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” oraz pkt 10, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 /, art.165, art.166, art.168, art. 173, art.175, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2 / ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz.2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 180, poz. 1112 / Rada Miejska w Białej uchwala co następuje:


§ 1


Uchwala się budżet Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009.


§ 2


Ustala się dochody budżetu gminy Biała w wysokości 26.800.649 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1,2 i 3.

§ 3


Ustala się wydatki budżetu gminy Biała w wysokości 29.508.993 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 i  5.


§ 4


Ustala się plan przychodów i rozchodów  budżetu w wysokości:

  • przychody        –  3.308.344 zł.
  • rozchody          –  600.000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5


Deficyt budżetu gminy w kwocie 2.708.344 zł. pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 2.415.344 zł. i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 293.000 zł.

§ 6


1.Ustala się dochody w wysokości 151.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 141.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
2.Ustala się wydatki w wysokości 10.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8


1.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2.Ustala się wydatki na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9

Ustala się dotacje w kwocie 1.690.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

W budżecie tworzy się rezerwy:
1)ogólną w wysokości 70.000 zł.
2)celową w wysokości 5.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11

 

Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Biała,  zgodnie z załącznikiem nr 11.


§ 12


Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 1.500.000 zł.
2)finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2.415.344 zł.

§ 13


Upoważnia się Burmistrza do:
1)do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.500.000 zł.
2)zaciągania zobowiązań:
a)na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 11 i 12 do niniejszej uchwały.
b)z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 2.000.000 zł.
3)dokonywania przeniesień wszystkich planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,
4)przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy Biała do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku      następnym,
5)udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000 zł.,
6)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 15

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  z  mocą  obowiązującą  od  dnia 1 stycznia  2009 roku  i  podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
    


Pełna treść Uchwały Budżetowej na rok 2009:
Uchwała Nr XXI/244/08 (plik w formacie PDF)
Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Biała na rok 2009 (Plik w formacie PDF)
Załączniki do Uchwały Budżetowej na rok 2009 (plik w formacie PDF)
 
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Klaudia Kopczyk
Data wytworzenia: 2009-02-16


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1395  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1783

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Dodano informację opisową do budżetu na rok 2009
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26