Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Mienie Gminy
(FINANSE I MIENIE / Mienie Gminy)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2009-02-09 12:01:36, dokument aktualny]


Biała, dnia 5 listopada 2002 roku

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego w gminie BIAŁA

     Mienie komunalne utworzono z dniem 27 maja 1990 roku na mocy przepisów ustawy o samorządzie terytorialnym. Zgodnie z art. 43 tej ustawy mienie komunalne należy do poszczególnych gmin, ich związków oraz innych komunalnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw komunalnych.

Mienie komunalne powstało przede wszystkim poprzez przekształcenie części mienia państwowego na mocy ustaw - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 32 poz.191 i Nr 43 poz.253 ). Nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego maga być przedmiotem obrotu, a w szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek kapitałowych (zarówno własność, jak i prawo użytkowania wieczystego), przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw samorządowych. Ponadto nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonanej na rzecz Skarbu Państwa lub między jednostkami samorządu terytorialnego. Gmina Biała z prawie wszystkich sposobów zbywania i nabywania nieruchomości korzysta.

Po głównym procesie komunalizacji mienia państwowego, w chwili obecnej następują jeszcze korekty pomiędzy mieniem gminnym a powiatowym i w związku z tym w roku bieżącym Wojewoda Opolski uchylił gminie Biała dwoma decyzjami część nieruchomości , o powierzchni ogólnej 0,8407 ha ,które po powstaniu powiatu prudnickiego stały się ,w omawianym przypadku drogami powiatowymi.

W znacznym stopniu bo o 4,00 ha zmniejszyła się powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste. Spowodowane jest to wejściem w życie ustawy o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Ogółem w 2001 roku wydano w powyższych sprawach 13 decyzji, a w roku 2002 –10 decyzji. Na mocy takiej decyzji użytkownik wieczysty staje się właścicielem działki.

Natomiast Gmina Biała przejęła od Skarbu Państwa grunty rolne o powierzchni 7,9336 ha, położone w miejscowościach Mokra, Kolnowice, Chrzelice, Górka Prudnicka, Łącznik i Biała o ogólnej wartości 29 550,00zł  

 

Obrót i stan majątku Gminy Biała przedstawia się następująco:

Grunty komunalne - stan na 30 października 2002 roku

Rodzaj gruntu

Pow. w ha

Miasto Biała

Pow. w ha

Tereny wiejskie

Pow. w ha

Gmina Biała

Grunty rolne

10

46

56

Grunty pod lasami

1

8

9

Nieużytki

1

10

11

Tereny kopalne

0

3

3

Tereny osiedlowe – zabudowane

12

12

24

Tereny osiedlowe – niezabudowane

3

3

6

Tereny osiedlowe – zieleni w tym boiska sportowe

5

17

22

Cmentarze komunalne

1

-

1

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

8

1

9

Tereny komunikacyjne – drogi

24

297

321

Tereny pod wodami – rowy

4

45

49

Razem:

69

442

511


Całkowita wartość gruntów komunalnych wynosi - 2 150 956,00 zł co daje średnią wartość jednego hektara w kwocie 4 209,30 zł (słownie: cztery tysiące dwieście dziewięć zł 30/100).

 

        

 

Budynki komunalne - stan na 30 października 2002 roku

 

Rodzaj budynku, budowli

Ilość

Miasto Biała

Ilość

Tereny wiejskie

Ilość

Gmina Biała

Wartość

( zł )

Budynki mieszkalne i gospodarcze

79

26

105

11 073 987,00

Obiekty OSP

1

21

22

603 433,00

Obiekty kulturalno-oświatowe

(przedszkola, świetlice, ośrodki kultury)

1

10

11

678 616,00

Obiekty sportowe

2

1

3

350 029,00

Obiekty usługowo-handlowe

-

3

3

218 154,00

Inne obiekty

4

1

5

1 248 755,00

Razem:

87

62

149

14 172 974,00

Nabycie na mienie komunalne

  1. Przejęto nieruchomość niezabudowaną położoną w Rostkowicach - działka 95, mapa 1 o pow. 0,1400 ha - darowizna Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
  2. Nabyto od Likwidatora Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Mokrej działki 325/35 i 409/144 m.1 o pow. 0.6974 ha za cenę 3 500,00 zł
  3. W drodze umowy zamiany nabyto w Wasiłowicach działkę 146/4 m.1 o powierzchni 0,0940 ha wraz z położonym na niej zbiornikiem p/poż. w zamian za działkę 146/2 m.1 o pow. 0,0530 ha

 

Przewidywany obrót mieniem komunalnym do końca 2002 roku

Przewidywana sprzedaż lokali mieszkalnych

Lp.

Obręb

Oznaczenie nieruchomości (adres)

Liczba lokali

1.

Gostomia

Gostomia 87/1

1 lokal mieszkalny

2.

Biała

Biała ul. Plac Zamkowy 2

2 lokale mieszkalne

3.

Biała

Biała ul. Kilińskiego 8

2 lokale mieszkalne

Razem:

5lokali 

 

Przewidywana sprzedaż nieruchomości zabudowanych

Lp

Obręb

Adres

Działka

Mapa

Pow.

Opis

1

Pogórze

Pogórze 51

401/85

5

0,0510

budynek mieszkalny

oraz zabudowania gospodarcze

2.

Chrzelice

Chrzelice 7

1331/1

7

0,0945

budynek mieszkalny oraz zabudowania gospodarcze

 

Przewidywana sprzedaż lokali użytkowych

Lp.

Obręb

Oznaczenie nieruchomości (adres)

Liczba lokali

1.

Biała

ul. Rynek 14 –apteka

1 lokal

2.

Biała

Biała ul. Rynek 22- kantor ,sklep spożywczy

2 lokale

   

Razem:

3 lokale

 

Informacja o przewidywanym obrocie mieniem komunalnym w 2003 roku

Sprzedaż lokali mieszkalnych odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVII/384/02 z dnia 29 sierpnia 2002 w sprawie uchwalenia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

  

Przewidywana sprzedaż lokali mieszkalnych

Lp.

Obręb

Oznaczenie nieruchomości (adres)

Liczba lokali

1.

Biała

ul. Kołłątaja 2

1 lokal

2.

Biała

ul. Kołłątaja 4

1 lokal

3.

Biała

ul. Kościuszki 8

1 lokal

4.

Biała

ul. Kościuszki 20

1 lokal

5.

Biała

ul. opolska 7

2 lokale

6.

Gostomia 

Gostomia 108

1 lokal

7.

Biała

ul. Prudnicka 11

3 lokale

8.

Biała

ul .Rynek 13

2 lokale

9.

Biała

ul. Szkolna 5

2 lokale

10.

Biała

ul. Stare Miasto 23

1 lokal

11.

Biała

ul. Lipowa 3a

1 lokal

12.

Biała

ul. Prudnicka 25

2 lokale

13.

Biała

ul. Parkowa 4

1 lokal

14.

Biała

ul. Szynowice 2

1 lokal

15.

Biała

ul. Świerczewskiego 26

1 lokal

16.

Biała

ul. Plac Zamkowy 2

1 lokal

17.

Biała

ul. Prudnicka 4

1 lokal

18.

Biała

ul. Kilińskiego 8

1 lokal

19.

Dębina

ul. Główna 4

1 lokal

20.

Biała

ul. 1 Maja 30

1 lokal

   

Razem:

26 lokali

 

Przewidywana sprzedaż lokali  użytkowych

 

1.

Biała

ul. Rynek 26- kawiarnia, ,Malwa’’

1 lokal użytkowy

       
   

Razem:

   1 lokal

 

 

 

Przewidywana sprzedaż nieruchomości zabudowanych

 

 

Lp.

Obręb

Adres

Działka

Mapa

Pow.

Charakter zabudowy

1.

Biała

ul. Szkolna

1053,1054

18

0,0695 ha

,,Małpi Gaj’’

2.

Ligota Bialska

Ligota Bialska 99

(były SKR )

436/1

3

0,2890 ha

zabudowania byłego SKR

3.

Biała

ul. Czarna

1150/2

19

01399 ha

budynki po byłym zakładzie energetycznym

4.

Biała

ul. Składowa

718/3

13

1,2465 ha

budynki po ,,Budomacie’’

 

Przewidywana sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

Lp.

Obręb – adres

Działka

Mapa

Powierzchnia

1.

Biała

1605/4

26

0,0801 ha

2.

Miłowice

96/1

2

0,2560 ha

3.

Biała

1207/5

19

0,0255 ha

4.

Biała

1207/13

19

0,0345 ha

5.

Biała

1207/12

19

0,0440 ha

6.

Biała

1142/1

19

0,0309 ha

 

Opracowała dnia 6.11..2002 r.

Dorota Małek

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 958

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1648

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Poprawki wyświetlania strony
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26