Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Budżet Gminy 2008
(FINANSE I MIENIE / Budżet Gminy)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2008-04-22 14:56:43, dokument aktualny]


UCHWAŁA NR XIII/150/07
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 28 grudnia 2007r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2008Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 /, art.165, art.166, art.168, art. 173, art.175, art. 184 ust. 1,2 i 3, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2 / ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz.2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 / oraz art. 400 ust. 1 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska / tj. z 2006 r. Dz.U. Nr 129, poz. 902, zm. Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 / Rada Miejska w Białej uchwala co następuje:


§ 1

Uchwala się budżet Gminy Biała na rok kalendarzowy 2008.

§ 2

Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1,2 i 3 na kwotę 24.326.838 zł.
w tym:
-    dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych
      zadań zleconych ustawami  oraz na zadania realizowane na podstawie
      porozumień w wysokości                                                                             1.740.557 zł.
-    dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu
      w wysokości                                                                                                    144.000 zł.
zgodnie z załącznikami nr 6 i 7.      

§ 3

Ustala się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 na kwotę  25.543.685 zł.
w tym:
-    wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę                                                                  1.740.557 zł.
-    wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki
      i rozwoju problemów alkoholowych na kwotę                                               144.000 zł.
zgodnie z załącznikami nr 6,7.


§ 4

Ustala się plan przychodów i rozchodów  budżetu w wysokości:
-    przychody        –  2.278.781 zł.
-    rozchody          –  1.061.934 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.216.847 zł. pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9.


§ 7

Ustala się wydatki na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r., zgodnie z załącznikiem Nr 10.


§ 8

Ustala się dotacje w kwocie 1.649.500 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

W budżecie tworzy się rezerwy:
1)    ogólną w wysokości 70.000 zł.
2)    celową w wysokości 5.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 12.


§ 11

Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Biała,  zgodnie z załącznikiem nr 13.§ 12

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji           papierów wartościowych w kwocie 3.500.000 zł.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:
1)    do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.500.000 zł.
2)    zaciągania zobowiązań:
a)    na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 11 i 12 do niniejszej uchwały.
b)    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 2.000.000 zł.
3)    dokonywania przeniesień wszystkich planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,
4)    przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy Biała do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku      następnym,
5)    lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.


§ 14

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14.


§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.§ 16

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  z  mocą  obowiązującą  od  dnia 1 stycznia  2008 roku  i  podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
    
       Pełna treść Uchwały Budżetowej na rok 2008 wraz wraz z załącznikami:
Uchwała NR XIII/150/07  (plik w formacie PDF)

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Klaudia Kopczyk
Data wytworzenia: 2007-12-28


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1064Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26