Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Budżet Gminy 2007
(FINANSE I MIENIE / Budżet Gminy)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2007-01-10 12:19:31, dokument aktualny]


UCHWAŁA NR III/22/06
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 29 grudnia 2006 R.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007.
                                 Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 /, art.165, art.166, art.168, art. 173, art.175, art. 184 ust. 1,2 i 3, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2 / ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170,poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 / oraz art. 400 ust. 1 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska / tj. z 2006 r. Dz.U. Nr 129, poz. 902 / Rada Miejska w Białej uchwala co następuje:§ 1

Uchwala się budżet Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007.

§ 2


Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 3 na kwotę 22.750.310 zł.
w tym:
-    dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych
      zadań zleconych ustawami  oraz na zadania realizowane na podstawie
      porozumień w wysokości                                                                             2.081.916 zł.
-    dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu
      w wysokości                                                                                                    139.000 zł.
zgodnie z załącznikami nr 6 i 7.

§ 3

Ustala się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 na kwotę  24.833.865 zł.
w tym:
-    wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę                                                                  2.081.916 zł.
-    wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki
      i rozwoju problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i
      przeciwdziałania przemocy w rodzinie   na kwotę                                         139.000 zł.
zgodnie z załącznikami nr 6,7.


§ 4

Ustala się plan przychodów i rozchodów  budżetu w wysokości:
-    przychody        –  3.102.526 zł.
-    rozchody          –  1.018.971 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5


Deficyt budżetowy w kwocie 2.083.555 zł. zostanie pokryty z planowanego do podjęcia kredytu oraz wolnych środków.

§ 6


Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9.


§ 7

Ustala się dotacje w kwocie 1.563.500 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.


§ 8

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł.


§ 9

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 11.


§ 10

Określa się wieloletni plan inwestycyjny Gminy Biała zgodnie z załącznikiem nr 12.


§ 11

1.    Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji     papierów wartościowych w kwocie 3.700.000 zł.
2.    Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie          występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy w kwocie 1.200.000 zł.§ 12

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1.    na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, których kwoty ustalone zostały w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.
2.    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000 zł.


§ 13

Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień wszystkich planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.


§ 14

Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.§ 16

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  z  mocą  obowiązującą  od  dnia 1 stycznia  2007 roku  i  podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
informację wytworzył(a): Sławomir Szmulik
za treść odpowiada: Klaudia Kopczyk
data wytworzenia: 10.01.2007 r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1654  |  pokaż szczegóły załączników >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26