Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - wersja dla osób niedowidzących
(WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011 / Obwieszczenia i Informacje)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2011-09-14 10:16:46, dokument aktualny]


 

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW   NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21, poz.112)   wraz z ostatnią  nowelizacją z dnia 27 maja 2011r (Dz.U. Nr 147, poz.881) wprowadziła wiele regulacji prawnych określających sposób organizacji wyborów do potrzeb  osób niepełnosprawnych.

W związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które  zostały zarządzone na dzień 9 października 2011 roku Urząd Miejski w Białej informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.I. PRAWO DO UZYSKIWANIA INFORMACJI O WYBORACH


Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców  w  Gminie Biała ma prawo do uzyskiwania informacji o:
1) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania,
2) lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych , znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego,
3) warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, którego siedziba jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
4) terminie wyborów oraz godzinach głosowania,
5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów:

6) warunkach oraz formach głosowania.

Powyższe informacje wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek (po podaniu nazwiska i imienia oraz adresu stałego zamieszkania), telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej przekażą upoważnieni przez Burmistrza Białej pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej, tj:

Sekretarz Gminy  - tel. 77 4388551 ; adres e-mail :
sekretarz@biala.gmina.pl

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – tel. 77 4388543;
adres e-mail:
usc@biala.gmina.pl

Inspektor ds. ewidencji ludności – tel. 77 4388553;
adres e-mail:
ewidencja.ludności@biala.gmina.pl
II. PRAWO DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności w rozumieniu  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010r Nr 214, poz. 1407 , z późn. zm.) , w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 , i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17.12.1998r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2005r Nr 153, poz. 1227 ze zm),
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,
3) całkowitej niezdolności do pracy ,ustalonej na podstawie art. 123 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,
4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów
a także osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje  zasiłek pielęgnacyjny
mogą głosować korespondencyjnie.

Dla celów głosowania korespondencyjnego Burmistrz Białej wyznaczył Obwodową Komisję Wyborczą  Nr 2 w Białej z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Białej ul. Rynek 10

Zamiar glosowania korespondencyjnego należy zgłosić w terminie do 19 września 2011r.

Zgłoszenia przyjmowane będą:
1) ustnie - w Urzędzie Miejskim w Białej w  pokoju nr 11 i 14 (I piętro) oraz w pokoju nr 17 (II piętro),
2) pisemnie na adres  : Urząd Miejski w Białej ul. Rynek 10,
3) telefaksem pod nr 77 4387679,
4) w formie elektronicznej na adresy:
sekretarz@biala.gmina.plusc@biala.gmina.pl;
ewidencja.ludnosci@biala.gmina.pl
.

Zgłoszenie (
pobierz wzór zgłoszenia) powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona) , imię ojca , datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru w Gminie Biała, oznaczenie  wyborów, których dotyczy zgłoszenie  (do Sejmu i do Senatu, tylko do Sejmu lub tylko do Senatu), a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca może żądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Miejskiego w Białej pakiet wyborczy, który zostanie doręczony do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W skład pakietu wyborczego wchodzi:
1) koperta zwrotna,
2) karta lub karty do głosowania,
3) koperta na kartę lub karty do głosowania, zwana dalej „koperta na kartę do głosowania”,
4) instrukcja głosowania korespondencyjnego,
5) nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca zażądał ich przesłania,
6) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

Wyborca  głosujący korespondencyjnie po oddaniu głosu kartę lub karty do głosowania wkłada do „koperty na kartę do głosowania”, którą zakleja a następnie kopertę te łącznie z podpisanym własnoręcznie oświadczeniem  z określeniem miejscowości i daty, wkłada do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.

Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania , niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniana przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres: Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Białej ul. Rynek 10 – Urząd Miejski w Białej.


Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej , w miejscu zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania.
Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborów.

Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do Obwodowej Komisji Wyborczej  Nr r 2 w Białej z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Białej, jako komisji wyznaczonej w Gminie Biała  dla celów głosowania korespondencyjnego.


III. PRAWO DO GŁOSOWANIA  PRZEZ  PEŁNOMOCNIKA

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w części dotyczącej głosowania korespondencyjnego oraz wyborcy,  którzy najpóźniej w dniu głosowania  ukończą 75 lat, maja prawo do głosowania za pośrednictwem  pełnomocnika.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek  do  Burmistrza Białej o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, najpóźniej do dnia 29 września 2011 roku.
Wniosek można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej w pokojach nr 11 ,  17  lub pobrać z  Biuletynu Informacji Publicznej
   (
pobierz wzór wniosku).

Do wniosku  należy dołączyć:

1) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat,

2) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa  (pobierz wzór
),
3) kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest  ujęta w rejestrze wyborców prowadzonych  przez  Gminę Biała.
Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze Gminy Biała, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. W tym celu najpóźniej do dnia
7 października     2011r musi  złożyć stosowne oświadczenie w Urzędzie Miejskim w Białej lub doręczyć takie oświadczenie do właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Wszelkich informacji w sprawie udzielania pełnomocnictw uzyskać można   w Urzędzie Miejskim w Białej : u Sekretarza Gminy  - pokój nr 17 i Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich – pokój nr 11 oraz pod nr telefonów: 77 4388551;  77 4388543.


IV. GŁOSOWANIE W LOKALU DOSTOSOWANYM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wyborca  niepełnosprawny, na  swój wniosek (
pobierz wzór wniosku

) może głosować w wybranym przez siebie lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wniosek o dopisanie należy złożyć najpóźniej  do dnia 26 września 2011r w Urzędzie Miejskim w Białej  w Referacie Spraw Obywatelskich – Ewidencja Ludności  - pokój nr 14.

W Gminie Biała  4 lokale wyborcze dostosowane będą do  potrzeb osób niepełnosprawnych, tj.:

  • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Białej ul. Rynek 10  - Urząd Miejski,
  • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Białej ul. Prudnicka 35 –Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji,
  • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Łączniku – Publiczne  Gimnazjum,
  • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Solcu – sala Samorządu Mieszkańców.V. GŁOSOWANIE W LOKALU WYBORCZYM PRZY UŻYCIU NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYCH W ALFABECIE  BRAILLE’A


Zgodnie z art. 40a Kodeksu wyborczego wyborca niepełnosprawny może głosować przy  użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Zamiar głosowania przy użyciu  nakładek  należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Białej w terminie do dnia 26 września 2011r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie  w Referacie Spraw Obywatelskich – Ewidencja Ludności (pokój nr 14) pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Białej ul. Rynek 10, telefaksem na nr 77 4387679 lub w formie elektronicznej na adres: 

ewidencja.ludności@biala.gmina.pl.

W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania.


VI. KORZYSTANIE Z POMOCY INNEJ OSOBY W TRAKCIE GŁOSOWANIA W LOKALU WYBORCZYM


Wyborcy  niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w  lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia.
Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter, nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy.

Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną  przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji  ani mąż zaufania.

Komisja jest zobowiązana na prośbę wyborcy niepełnosprawnego do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Burmistrz Białej
 Arnold Hindera


Informację opracowała Sekretarz Gminy Biała na podstawie pisma Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 sierpnia 2011r ZPOW-503-53/11.

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Biały
Data wytworzenia: 2011-09-02

 

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 712

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 883

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dodano wykazy kandydatów
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26