Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zadania
(BURMISTRZ / Zadania)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2012-09-05 22:06:37, dokument aktualny]


 

BURMISTRZ- Arnold Hindera
tel. 77 438 85 34, pokój nr 13
Zgodnie z art. 26 ustawy o samorządzie gminnym organem wykonawczym gminy jest Burmistrz.
Wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.
Objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Rady Miejskiej ślubowania.
Kadencja Burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Miejskiej lub wyboru go przez Radę Gminy i upływa z dniem upływu kadencji Rady Miejskiej.
W przypadku wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowowybranego Burmistrza, pełni osoba
wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania gminy określone przepisami prawa.
W realizacji zadań własnych gminy Burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miejskiej.

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:


 1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej,
 3. określanie sposobu wykonywania uchwał,
 4. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 5. wykonywanie budżetu,
 6. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.


Zgodnie z art. 60 ustawy o samorządzie gminnym, za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Burmistrz.

Burmistrzowi przysługuje wyłącznie prawo:


 1. zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielanych przez Radę Miejską,
 2. emitowania papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielanych przez Radę Miejską,
 3. dokonywania wydatków budżetowych,
 4. zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
 5. dysponowania rezerwami budżetu gminy,
 6. blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.Burmistrz obowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie Opolskiemu uchwał Rady Miejskiej w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.
Akty ustanawiające przepisy porządkowe Burmistrz przekazuje w ciągu 2 dni od ich
ustanowienia.
Burmistrz przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu w terminie 7 dni uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały Rady i
zarządzenia Burmistrza objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego.
Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Białej określa Regulamin
Organizacyjny
nadany przez Burmistrza Białej Zarządzeniem Nr OR-152-18/08 z dnia 2 lipca 2008 roku.


Zgodnie z w/w Regulaminem Burmistrz bezpośrednio nadzoruje:

 

 • Referat gospodarki komunalnej, inwestycji i ochrony środowiska
 • Referat Zamówień publicznych, rolnictwa i integracji europejskiej;
 • Samodzielne stanowisko d/s zarządzania kryzysowego i sportu;
 • Samodzielne stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami
 • Samodzielne stanowisko d/s oświaty i spraw społecznych
 • Stanowisko Radcy Prawnego

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Biały
Data wytworzenia: 2012-08-30


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2298

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 3687

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Dodano nowy referat
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26