Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Mapa biuletynu
Zestawienie wszystkich podstron biuletynu:

 1. GMINA
  1. Informacje o Gminie
   • Informacje o Gminie »»
  2. Status Prawny
   • Status Prawny Gminy Biała »»
  3. Zadania Gminy
  4. Statut Gminy

 2. OGŁOSZENIA
  1. Aktualności
  2. Oferty inwestycyjne
   • Tereny inwestycyjne w Gminie Biała »»
  3. Cel publiczny
   • Obwieszczenie Burmistrza Białej o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY BIAŁA »»
   • Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ŁĄCZNIK »»
   • Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi GÓRKA PRUDNICKA, przysiółek BRZEŹNICA »»
   • Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi ŚMICZ (przysiółek WALDEKA) »»
   • Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu z siedzibą ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi GRABINA »»
   • Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Grabina »»
   • Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Kolnowice. »»
   • Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego »»
   • Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała »»
   • Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE »»
   • Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI- ROSTKOWICE-WILKÓW »»
   • Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ-GOSTOMIA-SOLEC »»
   • Obwieszczenie Burmistrza Białej o zamierzeniu budowy odcinka sieci wodociągowej łączącego wodociąg tranzytowy Prężyna -Miłowice -Kolnowice -Laskowiec z siecią rozdzielczą we wsi Śmicz. »»
   • Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej do zasilania budynku szatni sportowej usytuowanej na terenie boiska sportowego w Chrzelicach »»
   • Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym, do zasilania szatni sportowej na terenie boiska sportowego. »»
   • Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej łączącego wodociąg tranzytowy Prężyna-Miłowice-Kolnowice-Laskowiec z siecią rozdzielczą we wsi Śmicz. »»
   • Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy zbiornika wyrównawczego wody na wodociągu grupowym Pogórze »»
   • Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego realizowanego w miejscowości Grabina. »»
   • Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego realizowanego w miejscowości Mokra »»
   • Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej i gminnej. »»
   • Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego we wsi Pogórze gmina Biała. »»
   • Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Pogórze gmina Biała. »»
   • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz Olbrachcic »»
   • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski, Rostkowice, Wilków »»
   • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz, Gostomia, Solec »»
   • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze »»
   • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała »»
   • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik »»
  4. Gospodarka nieruchomościami
   • Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy »»
  5. Inne
   • Informacja dotycząca zmiany imion lub nazwisk »»
   • Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadańz zakresu pomocy społecznej w 2011 roku »»
   • Konkurs ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Biała »»
   • Konkurs ofert na wsparcie finansowe organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z Gminy Biała »»
   • Konkurs ofert na zadania realizowane w 2010 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe »»
   • Konkurs ofert na zadania realizowane w 2011 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe »»
   • Konkurs ofert na zadania realizowane w 2012 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe »»
   • Konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii »»
   • Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych »»
   • Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej »»
   • Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej »»
   • Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS na zadania realizowane w 2011r. »»
   • Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS na zadania realizowane w 2012r. »»
   • Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010r »»
   • Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011r »»
   • Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012r »»
   • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku »»
   • Program pomocowy dla uczniów nepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Biała »»
   • Wybory ławników sądowych na kadencję 2012-2015 »»
   • Wyniki konkursu ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Biała »»
   • Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 1010 »»
   • Wyniki konkursu ofert na zadania realizowane w 2010 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe »»
   • Zaproszenie do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty »»

 3. PROGRAMY I ZAMIERZENIA
  1. Plan Rozwoju Lokalnego
   • Plan Rozwoju Lokalnego »»
  2. Strategia Rozwoju Gminy
   • Strategia Rozwoju Gminy Biała »»
  3. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
   • Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2018 »»
  4. System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
   • System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2008-2018 »»
  5. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
   • Gminny Program Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie »»
  6. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
   • Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2007-2011 »»
  7. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomani
   • Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biała na rok 2010 »»
   • Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biała na rok 2011 »»
   • Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2012 »»
  8. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego
   • Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2009 »»
   • Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2010 »»
   • Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2011 »»
   • Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok »»
  9. Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Białej na lata 2005-2006 i 2007-2013
   • UCHWAŁA Nr XXI/223/05 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Białej na lata 2005-2006 i 2007-2013 »»
  10. Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych
   • Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2009-2011 »»
  11. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biała
   • Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Biała na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 »»
  12. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała
   • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała »»
  13. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
   • Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego »»
  14. Plany odnowy miejscowości
   • Plan Odnowy Miejscowości Chrzelice na lata 2009-2016 »»
   • Plan Odnowy Miejscowości Grabina na lata 2010-2017 »»
   • Plan Odnowy Miejscowości Ligota Bialska na lata 2008-2015 »»
   • Plan Odnowy Miejscowości Łącznik na lata 2010-2017 »»
   • Plan Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2008-2015 »»
   • Plan Odnowy Miejscowości Solec na lata 2009-2016 »»
   • Plan Odnowy Miejscowości Śmicz na lata 2008-2015 »»

 4. RADA MIEJSKA
  1. Zadania Rady
  2. Skład osobowy Rady Miejskiej
   • Skład osobowy IV Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2002-2006 »»
   • Skład osobowy V Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2006-2010 »»
   • Skład osobowy VI Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2010-2014 »»
  3. Plan Pracy Rady
   • Plan Pracy Rady Miejskiej w Białej na rok 2009 »»
  4. Protokoły z sesji
   • Protokoły V Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2006-2010 »»
   • Protokoły VI Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2010-2014 »»
  5. Komisje Rady Miejskiej
   • Komisje Rady Miejskiej »»
  6. Zawiadomienie o posiedzeniach Rady
   • Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Białej »»
  7. Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady
   • Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej »»
  8. Protokoły z posiedzeń Stałych Komisji Rady
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarczej z lat 2010-2014 »»
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego z lat 2010-2014 »»
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 2010-2014 »»
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnoścowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lat 2010-2014) »»

 5. BURMISTRZ
  1. Zadania
  2. Działalność
   • Informacja z działaności Burmistrza w okresie między sesjami kadencja 2010-2014 »»
   • Informacja z działaności Burmistrza w okresie między sesjami rok 2010 »»
  3. Zarządzenia
   • Zarządzenia Burmistrza »»

 6. URZĄD MIEJSKI
  1. Informacje Ogólne
   • Informacje Ogólne »»
  2. Kierownictwo
   • 1. Burmistrz »»
   • 3. Sekretarz Gminy »»
   • 4. Skarbnik Gminy »»
  3. Referaty i stanowiska
   • Referaty i stanowiska »»
  4. Zadania
   • 1. Referat Organizacyjny »»
   • 10. Radca Prawny »»
   • 2. Referat Finansowy »»
   • 3. Referat Spraw Obywatelskich »»
   • 4. Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska »»
   • 5. Referat Zamówień Publicznych, Rolnictwa i Integracji Europejskiej »»
   • 6. Samodzielne stanowisko ds. Oświaty i Spraw Społecznych »»
   • 7. Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami »»
   • 8. Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Sportu »»
   • 9. Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki »»
  5. Regulamin Organizacyjny
   • Regulamin Organizacyjny »»
  6. Ewidencje, rejestry, archiwa
   • Ewidencje, rejestry, archiwa »»

 7. KONTROLE
  1. Dokumentacja przeprowadzonych kontroli

 8. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
  1. Składanie pism w formie elektronicznej
   • Elektroniczna Skrzynka Podawcza - informacje »»

 9. JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
  1. Katalog usług świadczonych w Urzędzie
   • KATALOG USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁEJ »»

 10. AKTY PRAWNE
  1. Prawo miejscowe
   • Prawo miejscowe »»
   • Stanowienie aktów publicznoprawnych »»
   • Wykaz aktów prawa miejscowego obowiązujący w gminie Biała »»
  2. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
   • Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie »»
  3. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
   • Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego »»
  4. Projekty Uchwał VI Kadencji (2010-2014)
   • Projekty Uchwał Rady Miejskiej VI kadencji 2010-2014 »»
  5. Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej (2010-2014)
   • Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej (2010-2014) »»
  6. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji (2010-2014)
   • Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji (2010-2014) »»
  7. Zarządzenia Burmistrza VI Kadencji (2010-2014)
   • Zarządzenia Burmistrza VI Kadencji 2010-2014 »»
  8. Zarządzenia Burmistrza V Kadencji (2006-2010)
   • Zarządzenia Burmistrza z 2006 r. »»
   • Zarządzenia Burmistrza z 2007 r. »»
   • Zarządzenia Burmistrza z 2008 r. »»
   • Zarządzenia Burmistrza z 2009 r. »»
   • Zarządzenia Burmistrza z 2010 r. »»
  9. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu V kadencji (2006-2010)
   • Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2006 r. »»
   • Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2007 r. »»
   • Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2008 r. »»
   • Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2009 r. »»
   • Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2010 r. »»
  10. Projekty Uchwał V Kadencji (2006-2010)
   • Projekty uchwał na II sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 06 grudnia 2006 r. »»
   • Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 29 grudnia 2006 r. »»
   • Projekty uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 lutego 2007r. »»
   • Projekty uchwał na IX sesję Rady Miejskiej w Białej w 31 sierpnia 2007 r. »»
   • Projekty uchwał na V sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 11 kwietnia 2007 r. »»
   • Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 kwietnia 2007 r. »»
   • Projekty uchwał na VII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 29 maja 2007 r. »»
   • Projekty uchwał na X sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 września 2007 r. »»
   • Projekty uchwał na XI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 października 2007 r. »»
   • Projekty uchwał na XII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 grudnia 2007 r. »»
   • Projekty uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2007 r. »»
   • Projekty uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 lutego 2008 r. »»
   • Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2008 »»
   • Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2009 »»
   • Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2010 »»
  11. Uchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010)
   • Uchwały X sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 września 2007 r. »»
   • Uchwały XI sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 października 2007 r. »»
   • Uchwały Rady Miejskiej z roku 2008 »»
   • Uchwały Rady Miejskiej z roku 2009 »»
   • Uchwały Rady Miejskiej z roku 2010 »»
   • Uchwały z I sesji Rady Miejskiej w Białej z 24 listopada 2006 roku »»
   • Uchwały z II sesji Rady Miejskiej w Białej z 6 grudnia 2006 roku »»
   • Uchwały z III sesji Rady Miejskiej w Białej z 29 grudnia 2006 roku »»
   • Uchwały z IV sesji Rady Miejskiej w Białej z 27 lutego 2007 roku »»
   • Uchwały z IX sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2007 r. »»
   • Uchwały z V sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 11 kwietnia 2007 r. »»
   • Uchwały z VI sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2007 r. »»
   • Uchwały z VII sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 maja 2007 r. »»
   • Uchwały z VIII sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 03 lipca 2007 r. »»
   • Uchwały z XIII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2007 r. »»
   • Uchwały zXII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 grudnia 2007 r. »»
  12. Archiwum aktów prawnych
   • Archiwum aktów prawnych »»

 11. FINANSE I MIENIE
  1. Budżet Gminy
   • Budżet 2011 »»
   • Budżet 2012 »»
   • Budżet Gminy 2006 »»
   • Budżet Gminy 2007 »»
   • Budżet Gminy 2008 »»
   • Budżet Gminy 2009 »»
   • Budżet Gminy 2010 »»
   • Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2008 r. »»
   • Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2009 r. »»
   • Informacja w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Biała w 2008r. »»
   • Informacja w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Biała »»
   • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za 2010 r. »»
   • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2006 r. »»
   • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2007 r. »»
   • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2008 r. »»
   • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2009 r. »»
   • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2010 r. »»
   • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2007 r. »»
   • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2008 r. »»
   • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2009 r. »»
   • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2010 r. »»
   • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2007 r. »»
   • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2008 r. »»
   • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2009 r. »»
   • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2010 r. »»
   • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2006 »»
   • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2007 »»
   • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2008 »»
   • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2009r. »»
   • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2006 »»
   • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2007 »»
   • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2008 »»
   • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2009 »»
   • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2010 »»
   • Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego określonego w projekcie uchwały budżetowej oraz w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Biała w 2009 roku »»
  2. Podatki i opłaty
   • Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2003 r. »»
   • Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2004 r. »»
   • Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2005 r. »»
   • Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2006 r. »»
   • Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2007 r. »»
   • Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2008 r. »»
   • Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2009 r. »»
   • Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2010 r. »»
   • Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2011 r. »»
   • Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2012 r. »»
  3. Mienie Gminy
   • Mienie Gminy »»
   • Mienie Gminy 2004 »»
   • Mienie Gminy 2005 »»
   • Mienie Gminy 2006 »»
   • Mienie Gminy 2007 »»
   • Mienie Gminy 2008 »»
   • Mienie Gminy 2009 »»
   • Mienie Gminy 2010 »»
  4. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
   • Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2005 roku »»
   • Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2006 roku »»
   • Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2007 roku »»
   • Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2008 roku »»
   • Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2009 roku »»
   • Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2010 roku »»
   • Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2011 »»

 12. INFORMACJA PUBLICZNA
  1. Kto udostępnia
   • Kto udostępnia »»
  2. Wniosek o udostępnianie
   • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej »»

 13. OCHRONA ŚRODOWISKA
  1. Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami Gminy Biała
   • Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Biała na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 »»
  2. Informacje dla przedsiębiorców
   • Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biała »»
   • Zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części »»
  3. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
   • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości »»
  4. Publicznie dostępny wykaz danych z ochrony środowiska
   • Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie »»
  5. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie
   • Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie »»
  6. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami
   • Sprawozdanie za okres od 29 kwietnia 2005r. do 31 grudnia 2006r. »»
  7. Ogłoszenie i informacje
   • Przydomowe oczyszczalnie ścieków »»
   • Zasady postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym »»
  8. Decyzje środowiskowe
   • Budowa stawów rakowych w Mokrej »»
   • Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę budynku produkcyjno-usługowo-handlowego w Olbrachcicach »»
   • Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę i rozbudowę budynku gospodarczego w Chrzelicach »»
   • Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę i rozbudowę budynku mieszkalno gospodarczego na budynek inwentarsko-gospodarczy w Łączniku »»
   • Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przystosowanie istniejących budynków pod produkcję brykietów i peletów ze słomy i innych surowców pochodzenia rolnego oraz ściółki dla zwierząt w Brzeźnicy »»
   • Przebudowa drogi gminnej Solec-Olbrachcice »»
   • Przebudowa drogi powiatowej Biała - Solec - Wilków »»
   • Przebudowa konstrukcji nawierzchni dróg wewnętrznych i drogi gminnej ul. Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka, Św. Kamila »»
   • Przerzut ścieków z oczyszczalni miejskiej w Białej do oczyszczalni ścieków przy zakładzie Ustronianka »»
   • Przystosowanie istniejących budynków pod produkcję brykietów i peletów w Białej »»
   • Remont ulicy Nyskiej i Moniuszki w Białej - drugie postępowanie »»
   • Rozbudowa drogi powiatowej Wasiłowice - Śmicz »»
   • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Krobusz - Biała »»
   • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Biała w rejonie ulic Świerczewskiego, Szynowice, Składowa i Staszica »»
   • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Opolska, Traugutta, H. Sawickiej, Stare Miasto, Moniuszki, Wałowa w miejscowości Biała »»
   • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białej - Ustronianka »»
   • Zmiana konfiguracji systemu antenowego i podniesienie mocy promieniowej w RTCN Opole/Chrzelice, 48-220 Łącznik »»

 14. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
   • Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej »»
  2. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
   • Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej »»
  3. Gminne Centrum Kultury w Białej
   • Gminne Centrum Kultury w Białej »»
  4. Gimnazja
   • Publiczne Gimnazjum w Białej »»
  5. Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   • Zespół Szkolno-Przedszkolny W Białej »»
   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku »»

 15. JEDNOSTKI POMOCNICZE
  1. Sołectwa
  2. Osiedla
  3. Statuty
   • Statuty Jednostek Pomocniczych Gminy Biała »»

 16. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
  1. Informacje ogólne
   • Akty prawne »»
   • Informacje podstawowe »»
  2. Wykaz organizacji pozarządowych
   • Organizacje pozarządowe współpracujące z Gminą Biała »»

 17. PRZETARGI
  1. Zamówienia publiczne
   • Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w lokalach komunalnych gminy Biała w ilości 76 sztuk i 5 szt. drzwi wejściowych. »»
   • Administrowanie cmentarzem komunalnym w Białej oraz świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na cmentarzu. »»
   • Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łącznik, gmina Biała. »»
   • Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabina, gmina Biała. »»
   • Budowa zewnętrznej windy przy budynku szkoły przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Białej. »»
   • Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Białej »»
   • Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Białej »»
   • Dostawa i montaż kolektorów solarnych na Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku »»
   • Dostawa i montaż kolektorów solarnych na Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku - UNIEWAŻNIONY »»
   • Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku- Gmina Biała »»
   • Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku- Gmina Biała - UNIEWAŻNIONY »»
   • Dostawa materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Biała w ilości około 1900 ton »»
   • Letnie utrzymanie dróg, chodników, placów zabaw, zieleni na terenie miasta i gminy Biała, naprawa ławek oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych »»
   • Letnie utrzymanie dróg, chodników, placów zabaw, zieleni na terenie miasta i gminy Biała, naprawa ławek oraz wywóz nieczystości stałych. »»
   • Modernizacja i rozbudowa terenu sportu i rekreacji- boisko wielofunkcyjne w Łączniku. »»
   • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT »»
   • Ogłoszenie o zamówieniu na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmicz, gmina Biała. »»
   • Ogłoszenie o zamówieniu na budowę dróg gminnych publicznych ulic: Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka i Św. Kamila w Białej, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach. »»
   • Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.780.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych »»
   • Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw dla Zespołu Szkolno, Przedszkolnego w Łączniku, Publiczna Szkoła Podstawowa im Filipa Roboty w Łącznik »»
   • Przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Białej. »»
   • Przebudowa ul. Oświęcimskiej na ciąg pieszy w Białej »»
   • Przetarg nieograniczony na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu pod nazwą: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach POKL »»
   • Remont budynków mieszkalnych na ul. Plac Zamkowy 8 oraz Kościuszki 3 w mieście Biała »»
   • Remont cząstkowy dróg gminnych i miejskich. »»
   • Remont elewacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej »»
   • Remont nawierzchni Rynku w Białej wraz z wykonaniem oznakowania docelowego »»
   • Remont odcinków dróg gminnych w m. Józefów oraz Wilków »»
   • Rewaloryzacja odcinka murów obronnych przy ul. Szkolnej w Białej »»
   • Rewaloryzacja odcinka murów obronnych przy ul. Szkolnej w Białej »»
   • Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli w Gminie Biała w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych »»
   • Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała »»
   • Techniczna obsługa budynków w mieści i gminie Biała. »»
   • Techniczna obsługa stała w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych w budynkach i na zewnątrz budynków komunalnych (mieszkalnych) oraz lokali użytkowych w mieście i gminie Biała »»
   • Wykonanie docieplenia i kolorystyki elewacji budynku szkolno- przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4b w Łączniku »»
   • Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała »»
   • Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała »»
   • Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach Gminy Biała »»
   • Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr 1/POKL.9.1.2/2012 »»
   • Zakup sprzętu elektronicznego w ramach projektu nr 1/POKL.9.1.2/2012 »»
   • Zakup usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Biała w ramach projektu konkursowego POKL 9.1.2 »»
   • Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Biała w latach 2012 - 2014 »»
  2. Nieruchomości
   • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 658/184 mapa 3 położonej w Łączniku »»
   • II przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu położonego w Białej, ul. Nyska 36/1 »»
   • II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Miłowicach o oznaczeniu 187/3 mapa 2 »»

 18. OFERTY PRACY
  1. Oferty pracy
   • Główny księgowy w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych - ogłoszenie unieważnione »»
   • Nabór na dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych »»
   • Nabór na dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych »»
   • Nabór na dyrektora szkoły/zespołu szkolno-przedszkolnego »»
   • Nabór na kierownika referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska »»
   • Nabór na kierownika referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska »»
   • Nabór pracowników w 2012 roku »»
   • Nabór pracowników w roku 2009 »»
   • Nabór pracowników w roku 2010 »»
   • Podinspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i rolnictwa »»
  2. Regulaminy naboru pracowników
   • Zarządzenie w sprawie Regulaminu naboru pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miejskim w Białej »»
   • Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejski w Białej i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych »»
  3. Kwestionariusz Osobowy
   • Kwestionariusze Osobowe »»
  4. Oświadczenia

 19. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  1. Pracownicy urzędu i osoby wydające decyzje administracyjne
   • Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2008 »»
   • Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2009 »»
   • Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2010 »»
   • Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2011 »»
   • Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza- za rok 2007 »»
   • Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza-za rok 2004 »»
   • Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza-za rok 2005 »»
   • Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza-za rok 2006 »»
   • Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego - za rok 2003 »»
   • Oświadczenie majątkowe burmistrza - zakończenie kadencji 2006-2010 »»
  2. Kierownicy jednostek
   • Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2003 »»
   • Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2004 »»
   • Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2005 »»
   • Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2006 »»
   • Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2007 »»
   • Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2008 »»
   • Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2009 »»
   • Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2010 »»
   • Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2011 »»
   • Oświadczenia złożone w 2011 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska »»
  3. Radni
   • Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2010-2014 »»
   • Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2003 »»
   • Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2004 »»
   • Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2005 »»
   • Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2006 »»
   • Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2007 »»
   • Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2008 »»
   • Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2009 »»
   • Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2010 »»
   • Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2011 »»
   • Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2006-2010 »»
   • Oświadczenia majątkowe radnych V kadencji - za rok 2005 »»

 20. AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
  1. Informacje ogólne
   • Informacje ogólne »»
  2. Realizacja zadań
   • I - ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI »»
   • II - ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI »»
   • III - ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ »»
   • IV - ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI »»
   • V - ZASADA FACHOWOŚCI »»
   • VI - ZASADA ROZLICZALNOŚCI »»

 21. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
  1. Obwieszczenia i Informacje
   • Informacja Burmistrza Białej w sprawie publicznego losowania składów osobowych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Grabinie i Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Białej »»
   • Informacja o dopisaniu, sprawdzaniu spisu wyborców i pobieraniu zaświadczeń o prawie do głosowania »»
   • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych »»
   • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - wersja dla osób niedowidzących »»
   • Kalendarz Wyborczy »»
   • Obwieszczenie Burmistrza Bialej o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach odwodowych komisji wyborczych »»
   • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 10 Komitetu Wyborczego Prawica »»
   • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 6 Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy - Sierpień 80 »»
   • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 51 »»
   • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 21 »»
   • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu w sprawie odwzorowania karty do głosowanie ze skreślonym kandydatem »»
   • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. »»
   • Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych »»
   • Utworzenie odrębnych obwodów głosowania »»
   • Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011r »»
   • Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu »»
   • Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych »»
  2. Państwowa Komisja Wyborcza
   • Informacje, akty prawne, wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej »»

 22. WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
  1. Obwieszczenia i Informacje
   • Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej i pełnionych funkcjach jej członków »»
   • Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych »»
   • Kalendarz Wyborczy »»
   • Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 kwietnia 2011r. »»
   • Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej o pełnionych dyżurach »»
   • Obwieszczenie Burmistrza Bialej o numerze i granicach obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej »»
   • Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie granic i liczbie radnych wybieranych w wyborach uzupełniających »»
   • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej »»
   • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych »»
   • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej »»
   • Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej »»
   • Wzór zgłoszenia kandydatów na cżłonków terytorialnych komisji wyborczych »»
   • Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej »»
   • Zgłaszanie kandydatów na radnego - formularze »»

 23. WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
  1. Obwieszczenia i Informacje
   • Głosowanie przez pełnomocnika »»
   • Informacja Burmistrza Białej o mozliwości dopisania do spisu wyborców osób czasowo przebywających na obszarze gminy Biała. »»
   • Informacja Burmistrza Białej o mozliwości dopisania osób do obwodów głosowania dostosowanych dla osób niepełnosprawnych »»
   • Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie publicznego losowania składów osobowych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Grabinie i Nr 18 w Białej »»
   • Informacja o harmonogramie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej »»
   • Informacja o szkoleniu dla członków obwodowych komisji wyborczych »»
   • Kalendarz wyborczy »»
   • Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej o zasadach losowania numerów kandydatów na radnych »»
   • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie terminu składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego »»
   • Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o obsadzeniach mandatów na radnych bez głosowania »»
   • Obwieszczenie Burmistrza Białej o granicach, numerach okręgów wyborczych i ustaleniu liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej w wyborach do Rady Miejskiej w Białej »»
   • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o przyznaniu numerów list kandydatów komitetów wyborczych »»
   • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Białej »»
   • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych »»
   • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przedłużonego terminu zgłaszania kandydatów na burmistrza »»
   • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przedłużonego terminu zgłaszania list kandydatów na radnych »»
   • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych »»
   • Program do wypełniania dokumentów zgłoszenia komitetu wyborczego »»
   • Tworzenie komitetów wyborczych »»
   • Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Białej »»
   • Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych »»
   • Wyniki wyborów samorządowych »»
   • Zarządzenie Burmistrza Bialej w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 201 »»
   • Zgłaszanie kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza »»
  2. Akty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
   • Akty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej »»

 24. WYBORY PREZYDENCKIE 2010
  1. Obwieszczenia i Informacje
   • Głosowanie przez pełnomocnika »»
   • Informacja Burmistrza Białej o dopisaniu do spisu wyborców »»
   • Informacja Burmistrza Białej o zaświadczeniach o prawie do głosowania »»
   • Obwieszczenie Burmistrza Białej o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r »»
   • Uchwała Rady Miejskiej w Białej w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010roku »»
   • Wyniki Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Biała »»
   • Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. »»
   • Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej »»
   • Zaządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała siedzib obwodowych komisji wyborczych »»
  2. Akty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
   • Akty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej »»
  3. Druki i Formularze
   • Druki i formularze »»

 25. WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
  1. Zarządzenia i Obwieszczenia Burmistrza
   • Informacja o dostępie do spisu wyborców »»
   • Informacja o obwodach głosowania dostosowanych dla osób niepełnosprawnych »»
   • Obwieszczenie o podziale na obwody głosowania Gminy Biała »»
   • Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego »»
   • Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych »»
  2. Strona Państwowej Komisji Wyborczej
   • Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego »»
  3. Strona Parlamentu Europejskiego
   • Strona Parlamentu Europejskiego »»


Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26