Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej (2010-2014)
(AKTY PRAWNE / Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej (2010-2014))
[opublikował(a): Gabriela Prokopowicz dnia 2012-12-14 08:54:26, dokument aktualny]


Uchwały  I sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 01.12.2010 r.

 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
1 I/1/2010 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej  UCHWAŁA NR 1-I-2010.pdf
2. I/2/2010 wyboru Wiceprzewodniczących  Rady Miejskiej w Białej  UCHWAŁA NR 2-I-2010.pdf
3. I/3/2010 ustalenia   przedmiotu działania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej  UCHWAŁA NR 3-I-2010.pdf
4. I/4/2010 ustalenia składów liczbowych Stałych  Komisji Rady Miejskiej w Białej  UCHWAŁA NR 4-I-2010.pdf
5. I/5/2010 wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Białej  UCHWAŁA NR 5-I-2010.pdf
6. I/6/2010 wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego  Rady Miejskiej w Białej UCHWAŁA NR 6-I-2010.pdf
7. I/7/2010 Przewodniczącego Komisji Rolnictwa , Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska   Rady Miejskiej w Białej  UCHWAŁA NR 7-I-2010.pdf
8. I/8/2010 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej  UCHWAŁA NR 8-I-2010.pdf
9. I/9/2010 ustalenia składu  osobowego  Komisji  Gospodarczej Rady Miejskiej w Białej  UCHWAŁA NR 9-I-2010.pdf
10 I/10/2010 ustalenia składu osobowego  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia , Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Białej  UCHWAŁA NR 10-I-2010.pdf
11. I/11/2010 ustalenia składu  osobowego  Komisji  Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Białej  UCHWAŁA NR 11-I-2010.pdf
12. I/12/2010 ustalenia składu  osobowego   Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Białej  UCHWAŁA NR 12-I-2010.pdf


 

 

Uchwały  II sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 14.12.2010 r.

 

Lp. Nr  uchwały w sprawie:
13. II/13/2010 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010  Uchwała NR II-13-10.pdf ,Załącznik Nr 1 do Uchwały II-13-10.pdf, Załącznik Nr 2 do Uchwały II-13-10.pdf
14. II/14/2010 nie wygasania wydatków  bieżących w roku 2010. Uchwała NR II-14-10.pdf
15. II/15/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie dla Gminy Biała na 2010 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie dla Gminy Biała na 2010 r Uchwała NR II-15-10.pdf
16. II/16/2010 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na 2011 rok Uchwała NR II-16-10.pdf
17. II/17/2010 uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok Uchwała NR II-17-10.pdf , Załącznik do Uchwały II-17-10.pdf
18. II/18/2010 wyznaczenia przedstawicieli Gminy Biała do Zgromadzenia Związku Gmin „ Aqua Silesia” Uchwała NR II-18-10.pdf
19. II/9/2010 ustalenia wynagrodzenia  Burmistrza Białej  Uchwała NR II-19-10.pdf
20. II/20/2010 zarządzenia przeprowadzenia wyborów  sołtysów i rad sołeckich  w sołectwach  gminy Biała,  na kadencję 2010-2014 Uchwała NR II-20-10.pdf
21. II/212010 zarządzenia przeprowadzenia wyborów Zarządu Osiedla Nr 1 i Nr 2  w Białej na kadencję 2010-2014 Uchwała NR II-21-10.pdf
22. II/22/2010 uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w  Białej na 2011r. Uchwała NR II-22-10.pdf

 

Uchwały  III sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 10.02.2011 r.

 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
23. III.23.2011

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik Uchwała Nr III.23.2011

Załącznik nr 1(rysunek planu)

24. III.24.2011 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2025  Uchwała NR II-24-11.pdf , Załącznik Nr 1-część 1- do Uchwały II-24-10.pdf, Załącznik Nr 1-część 2- do Uchwały II-24-10.pdf , Załącznik Nr 2-część A- do Uchwały II-24-10.pdf , Załącznik Nr 2-część B- do Uchwały II-24-10.pdf , Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011.pdf
25. III.25.2011 uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2011 Uchwala-III-25-2011.pdf
26. III.26.2011 zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwala-III-26-2011.pdf
27. III.27.2011 zamiaru  likwidacji Publicznego Przedszkola w Ligocie Bialskiej i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Białej  Uchwala-III-27-2011.pdf
28. III.28.2011 zamiaru  likwidacji Publicznego Przedszkola w Gostomi  i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Białej  Uchwala-III-28-2011.pdf
29. III.29.2011 zamiaru  likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiczu i przekształcenia w Szkołę Filialną  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej  Uchwala-III-29-2011.pdf
20. III.30.2011 zamiaru  obniżenia stopnia organizacyjnego Filii Szkoły Podstawowej w Radostyni podporządkowanej Publicznej Szkole Podstawowej  im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej Uchwala-III-30-2011.pdf
31. III.31.2011 zamiaru  obniżenia stopnia organizacyjnego Filii Szkoły Podstawowej w Gostomi podporządkowanej Publicznej Szkole Podstawowej  im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej  Uchwala-III-31-2011.pdf
32. III.32.2011 zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej ul. Tysiąclecia Nr 16  Uchwala-III-32-2011.pdf , Załącznik do Uchwały III-32-10.pdf
33. III.33.2011 rozwiązania i  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu  Uchwala-III-33-2011.pdf
34. III.34.2011 zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Pogórzu i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Łączniku  Uchwala-III-34-2011.pdf
35. III.35.2011 zamiaru  likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogórzu i przekształcenia w Szkołę Filialną Publicznej Szkoły Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku. Uchwala-III-35-2011.pdf
36. III.36.2011 zamiaru  utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku  Uchwala-III-36-2011.pdf , Załącznik do Uchwały III-36-10.pdf
37. III.37.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów Uchwała Nr III-37-2011.pdf
38. III.38.2011 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Biała uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę  Uchwała Nr III-38-2011.pdf
39. III.39.2011 wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.  Uchwała Nr III-39-2011.pdf
40. III.40.2011 o zmianie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych Uchwała Nr III-40-2011.pdf
41. III.41.2011 zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2011  Uchwała Nr III-41-2011.pdf
42. III.42.2011 wyrażenia zgody na odroczenie terminu płatności należności z tytułu czynszu Uchwała Nr III-42-2011.pdf

 

Uchwały na IV sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 31.03.2011 r. 

 

Lp. Nr  uchwały w sprawie:
43. IV/43/2011

likwidacji Publicznego Przedszkola w Ligocie Bialskiej i utworzenia Oddziału  Zamiejscowego w Ligocie Bialskiej Publicznego Przedszkola w Białej  Uchwała Nr IV-43-2011.pdf

44. IV/44/2011 likwidacji Publicznego Przedszkola w Gostomi  i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Białej  Uchwała Nr IV-44-2011.pdf
45. IV/45/2011 likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiczu i przekształcenia w Szkołę Filialną  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej Uchwała Nr IV-45-2011.pdf
46. IV/46/2011 obniżenia stopnia organizacyjnego Filii Szkoły Podstawowej w Radostyni podporządkowanej Publicznej Szkole Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza  w Białej  Uchwała Nr IV-46-2011.pdf
47. IV/47/2011 obniżenia stopnia organizacyjnego Filii Szkoły Podstawowej w Gostomi podporządkowanej Publicznej Szkole Podstawowej  im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białe j Uchwała Nr IV-47-2011.pdf
48. IV/48/2011 likwidacji Publicznego Przedszkola w Pogórzu i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Łączniku  Uchwała Nr IV-48-2011.pdf
49. IV/49/2011 likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogórzu i przekształcenia w Szkołę Filialną Publicznej Szkoły Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku  Uchwała Nr IV-49-2011.pdf
50. IV/50/2011 o zmianie uchwały Nr XXII/257/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub w zakresie kultury.  Uchwała Nr IV-50-2011.pdf
51. IV/51/2011 trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego  Uchwała Nr IV-51-2011.pdf
52. IV/52/2011 wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  w 2012 r  Uchwała Nr IV-52-2011.pdf
53. IV/53/2011 zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2011 r.  Uchwała Nr IV-53-2011.pdf
54. IV/54/2011 zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia ikasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów  Uchwała Nr IV-54-2011.pdf
55. IV/55/2011 określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Uchwała Nr IV-55-2011.pdf
56. IV/56/2011 zmieniająca uchwałę Nr IV/42/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała Uchwała Nr IV-56-2011.pdf
57. IV/57/2011 wygaśnięcia mandatu radnego  Uchwała Nr IV-57-2011.pdf
58. IV/58/2011 upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi wniesionej  na działalność Burmistrza Białej  Uchwała Nr IV-58-2011.pdf
59. IV/59/2011 upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej Uchwała Nr IV-59-2011.pdf
60. IV/60/2011 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego  na rzecz  najemcy  Uchwała Nr IV-60-2011.pdf
61. IV/61/2011 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Biała uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę  Uchwała Nr IV-61-2011.pdf
62. IV/62/2011 nie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty terminu płatności należności z tytułu czynszu Uchwała Nr IV-62-2011.pdf

 

Uchwały na V sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 31.05.2011 r. 

 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
63. V/63/2011

przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2010 r Uchwała Nr IV-63-2011.pdf

64. V/64/2011 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej  za 2010r. Uchwała Nr IV-64-2011.pdf
65. V/65/2011 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2025  Uchwała Nr IV-65-2011.pdf , Załącznik nr 1 (część I).pdf , Załącznik nr 1 (część II).pdf , Załącznik nr 2, część A.pdf , Załącznik nr 2, część B.pdf
66. V/66/2011 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2011Uchwała Nr IV-66-2011.pdf , Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V.66.2011.pdf
67. V/67/2011 zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała Nr IV-67-2011.pdf
68. V/68/2011 uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2011 r.Uchwała Nr IV-68-2011.pdf
69. V/69/2011 określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Uchwała NR V.69.2012.pdf
70. V/70/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego orazpodatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów Uchwała Nr IV-70-2011.pdf
71. V/71/2011 ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Biała Uchwała Nr IV-71-2011.pdf
72. V/72/2011 określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz dla nauczycieli - pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała.  Uchwała Nr IV-72-2011.pdf
73. V/73/2011 ustalenia  sieci publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała. Uchwała Nr IV-73-2011.pdf
74. V/74/2011 ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych  Uchwała Nr IV-74-2011.pdf
75. V/75/2011 utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Białej u. Tysiąclecia Nr 16 Uchwała Nr IV-75-2011.pdf
76. V/76/2011 utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łączniku ul. Fabryczna 4a Uchwała Nr IV-76-2011.pdf
77. V/77/2011 zmiany Uchwały Nr XXIX/323/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu Gminy Biała Uchwała Nr IV-77-2011.pdf
78. V/78/2011 wyrażenia opinii o projekcie uchwały  Rady Powiatu w Prudniku w sprawie  przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegającego na likwidacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Uchwała Nr IV-78-2011.pdf
79. V/79/2011 rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej  Uchwała Nr IV-79-2011.pdf
80. V/80/2011 rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej  Uchwała Nr IV-80-2011.pdf Uchwały na VI sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 04.08.2011 r. 

 

 

Lp. Nr  uchwały w sprawie:
81. VI/81/2011 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała _Uchwała Nr VI-81-2011.pdf
82.. VI/82/2011 przyjęcia Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2012-2014 Uchwała Nr VI-82-2011.pdf
83. VI/83/2011 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027  Uchwała Nr VI-83-2011.pdf Zał.1- część I.pdf Zał.1-część II.pdf Zał.2- część A.pdf Zał.2 część B.pdf
84. VI/84/2011 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2011 Uchwała Nr VI-84-2011.pdf
85. VI/85/2011 udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” w Banku Spółdzielczym w Prudniku  Uchwała Nr VI-85-2011.pdf
86. VI/86/2011 uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biała i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu do tego uprawnionego   Uchwała Nr VI-86-2011.pdf
87. VI/87/2011 nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Białej ul. Tysiąclecia Nr 16   Uchwała Nr VI-87-2011.pdf
88.. VI/88/2011 nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Łączniku ul. Fabryczna 4a   Uchwała Nr VI-88-2011.pdf
89. VI/89/2011 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała  Uchwała Nr VI-89-2011.pdf
90. VI/90/2011 powołania  zespołu do opiniowania kandydatur  na ławników  Uchwała Nr VI-90-2011.pdf
91. VI/91/2011 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia , Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Białej Uchwała Nr VI-91-2011.pdf
92. VI/92/2011 upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi z dnia 30 maja 2011 dotyczącej   działalność Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego w  Białej  Uchwała Nr VI-92-2011.pdf
93. VI/93/2011 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego  na rzecz  najemcy  Uchwała Nr VI-93-2011.pdf
94. VI/94/2011 wyrażenia zgody na dzierżawę działek gruntu  stanowiących mienie Gminy Biała  _Uchwała NR VI.94.2011.pdf

 

 Uchwały na VII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 05.09.2011 r. 

 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
95. VII/95/2011 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata   2011-2025 Uchwała Nr VI-95-2011.pdf , zał. nr 1 cz I.pdf , zał.1 cz II.pdf , zał.2 cz A.pdf , zał.2 cz.B.pdf
96.. VII/96/2011 zmian  budżetu  Gminy Biała na 2011 rok Uchwała Nr VI-96-2011.pdf
97. VII/97/2011 uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  Uchwała Nr VI-97-2011.pdf
98. VII/98/2011 zmiany Statutu Gminy Biała  Uchwała Nr VII-98-2011.pdf
99. VII/99/2011 utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r  Uchwała Nr VII-99-2011.pdf
100. VII/100/2011 rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej  Uchwała Nr VII-100-2011.pdf
101. VII/101/2011 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego  na rzecz  najemcy  Uchwała Nr VII-101-2011.pdf
102. VII/102/2011 wyrażenia zgody na odroczenie terminu płatności należności z tytułu czynszu Uchwała Nr VII-102-2011.pdf
103. VII/103/2011 przekazania skargi z dnia 25 sierpnia 2011 roku, złożonej przez Radcę Prawnego Pana....*, jako pełnomocnik Pana ...* zam. ...*, na uchwałę nr XXXVII/411/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski - Rostkowice - Wilków  Uchwała Nr VII-103-2011.pdf
104. VII/104/2011 upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi z dnia 25 sierpnia 2011r.  na działalność Burmistrza   Białej Uchwała Nr VII-104-2011.pdf

 

Uchwały na VIII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 26.10.2011 r. 

 

Lp. Nr  uchwały w sprawie:
105. VIII/105/2011 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027  Uchwała Nr VIII.105.2011.pdf , Zał. 1 (częć I)do uchwały Nr 105.VIII.2011.pdf , Zał. 1 (część 2)do uchwały Nr 105.VIII.2011.pdf , Zał. 2 (część A)do uchwały Nr 105.VIII.2011.pdf , Zał. 2 (część B)do uchwały Nr 105.VIII.2011.pdf
106. VIII/106/2011 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2011  Uchwała Nr VIII.106.2011.pdf , Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII.106.2011.pdf
107. VIII/107/2011 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  Uchwała Nr VIII.107.2011.pdf
108, VIII/108/2011 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała Nr VIII.108.2011.pdf
109. VIII/109/2011 uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na 2011 rok  Uchwała Nr VIII.109.2011.pdf
110. VIII/110/2011 ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Białej  Uchwała Nr VIII.110.2011.pdf
111. VIII/111/2011 ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach  ławników do Sądu Rejowego w Prudniku na kadencję  2012 - 2015  Uchwała Nr VIII.111.2011.pdf
112. VIII/112/2011 wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję lat 2012 – 2015 Uchwała Nr VIII.112.2011.pdf
113. VIII/113/2011 przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012 2016  Uchwała. NR VIII.113.2011.pdf
114. VIII/114/2011 określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymii podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  Uchwała. NR VIII.114.2011.pdf
115. VIII/115/2011 określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Biała   Uchwała Nr VIII.115.2011.pdf
116. VIII/116/2011 zgłoszenia sołectwa Józefów do Programu Odnowy Wsi Województwa Opolskiego Uchwała Nr VIII.116.2011.pdf
117. VIII/117/2011 określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Biała Uchwała NR VIII.117.2011.pdf
118. VIII/118/2011 rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej  Uchwała Nr VIII.118.2011.pdf
119. VIII/119/2011 upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi z dnia 18 września  2011r.  na działalność Burmistrza   Białej Uchwała Nr VIII.119.2011.pdf
120. VIII/120/2011 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego  na rzecz  najemcy Uchwała Nr VIII.120.2011.pdf
121. VIII/121/2011 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2012r.  Uchwała NR VIII.121.2011.pdf
122. VIII/122/2011 ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku  Uchwała NR VIII.122.2011.pdf
123. VIII/123/2011 o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego  Uchwała. NR VIII.123.2011.pdf

 

Uchwały na IX sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 30.11.2011 r. 

 

Lp. Nr  uchwały w sprawie:
124. IX/124/2011 uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok"   Uchwała NR IX.124.2011.pdf
125. IX/125/2011 Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  Uchwała. NR IX.125.2011.pdf
126. IX/126/2011 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2012 rok  Uchwała. NR IX.126.2011.pdf
127, IX/127/2011 ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  Uchwała. NR IX.127.2011.pdf
128. IX/128/2011 przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w gminie Biała  Uchwała. NR IX.128.2011.pdf
129. IX/129/2011 uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027   Uchwała. NR IX.129.2011.pdf , Zał.1 (część 1).pdf , Zał.1 (część 2).pdf , Zał.2 (część A).pdf , Zał.2 (część B).pdf
130. IX/130/2011 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2011   Uchwała. NR IX.130.2011.pdf
131. IX/131/2011 rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej   Uchwała. NR IX.131.2011.pdf
132. IX/132/2011 sprzedaży w drodze bezprzetargowej  zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Białej przy ulicy Kościuszki.  Uchwała. NR IX.132.2011.pdf
133. IX/133/2011 obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012 roku  Uchwała. NR IX.133.2011.pdf

 

Uchwały na X sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 29.12.2011 r. 

 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
134. X/134/2011 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027  Uchwała NR X.134.2011.pdf
135. X/135/2011 uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012  Uchwała X.135.2011.pdf , Zalacznik1.pdf , Zalacznik2.pdf , Zalacznik3.pdf , Zalacznik4.pdf , Zalacznik5.pdf , Zalacznik6.pdf , Zalacznik7.pdf , Zalacznik8.pdf , Zalacznik9.pdf
136. X/136/2011 uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027  Uchwała NR X.136.2011.pdf , Zał. 1 (część 1).pdf , Zał. 1 (część 2).pdf , Zał. 2 (część A).pdf , Zał. 2 (część B).pdf , Zał. 2 (część B1).pdf
137. X/137/2011 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2011  Uchwała NR X.137.2011.pdf
138. X/138/2011  o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej (ul. Prudnicka, Czarna, 1-Maja, Szkolna, Reymonta i Oświęcimska)” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  Uchwała NR X.138.2011.pdf
139. X/139/2011 określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego  Uchwała X.139.2011.pdf
140. X/140/2011 zamiaru włączenia Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łączniku  do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Łączniku  Uchwała NR X.140.2011.pdf
141. X/141/2011 wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „ Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. Uchwała NR X.141.2011.pdf
142. X/142/2011 przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012 -2016  Uchwała NR X.142.2011.pdf
143. X/143/2011 zmiany Statutu Gminy Biała Uchwała NR X.143.2011.pdf
144. X/144/2011 wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Białej   Uchwała NR X.144.2011.pdf 
145. X/145/2011 uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w  Białej na 2012r. Uchwała NR X.145.2011.pdf
146. X/146/2011 przekazania skargi według właściwości  Uchwała NR X.146.2011.pdf

 

Uchwały na XI sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 10.02.2012 r. 

 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
147.. XI/147/2012 przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała  Uchwała NR XIII.165.2012.pdf, Zmiana_studium_2012[1].pdf
148. XI/148/2012 przystąpienia do  sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze Uchwała NR XI.148.2012.pdf , Załącznik Pogórze.pdf
149. XI/149/2012 przystąpienia do  sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice  Uchwała NR XI.149.2012.pdf , Załącznik Chrzelice.pdf
150. XI/150/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej i nadania Statutu  Uchwała NR XI.150.2012.pdf
151. XI/151/2012 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027  Uchwała NR XI.151.2012.pdf , Zał. nr 1 (część I).pdf , Zał. nr 1 (część II).pdf , Zał. nr 2 (część A).pdf, Zał. nr 2 (część B).pdf, Zał. nr 2 (część B II).pdf
152. XI/152/2012 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012  Uchwała NR XI.152.2012.pdf
153. XI/153/2012 udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” w Banku Spółdzielczym w Prudniku    Uchwała NR XI.153.2012.pdf
154 XI/154/2012 zaciągnięcia kredytu długoterminowego  Uchwała NR XI.154.2012.pdf
155. XI/155/2012 wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  w 2013 r.  Uchwała NR XI.155.2012.pdf
156. XI/156/2012 powołania komisji doraźnej do opracowania propozycji zmian do  Statutu Gminy Biała Uchwała NR XI.156.2012.pdf
157. XI/157/2012 zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2012  Uchwała NR XI.157.2012.pdf
158. XI/158/2012 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego celem pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o Wodociągi i Kanalizacja w Białej , Uchwała NR XI.158.2012.pdf
159. XI/159/2012 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy , Uchwała NR XI.159.2012.pdf
160. XI/160/2012 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego celem pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Białej  Uchwała NR XI.160.2012.pdf
161. XI/161/2012 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego celem pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Białej  Uchwała NR XI.161.2012.pdf

 

Uchwały na XII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 29.02.2012 r. 

 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
162 XII/162/2012 udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi do reprezentowania  Rady Miejskiej  w Białej  przed   Naczelnym Sądem Administracyjnym  Uchwała NR XII.162.2012.pdf
163 XII/163/2012 udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi do reprezentowania Rady Miejskiej  w Białej  przed Naczelnym Sądem Administracyjnym  Uchwała NR XII.163.2012.pdf
164 XII/164/2012 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  Uchwała NR XII.164.2012.pdf

 

Uchwały na XIII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 26.04.2012 r. 

 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
165. XIII/165/2012 przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała  Uchwała NR XIII.165.2012.pdf , Zmiana_studium_2012[1].pdf
166. XIII/166/2012 uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała.  uchwała XIII_166_2012.pdf
167. XIII/167/2012 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027  Uchwała NR XIII.167.2012.pdf, Zał.1 (część 1).pdf, Zał. 1 (część 2).pdf, Zał.2 (część A).pdf, Zał.2 (część B.1).pdf, Zał. 2 (część B.2).pdf
168. XIII/168/2012 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012  Uchwała NR XIII.168.2012.pdf
169. XIII/169/2012 uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów  Uchwała NR XIII_169_2012.pdf
170. XIII/170/2012 uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2012 rok  Uchwała NR XIII_170_2012.pdf
171. XIII/171/2012 włączenia Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łączniku  do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Łączniku  Uchwała NR XIII_171_2012.pdf
172. XIII/172/2012 zmiany uchwały Rady Miejskiej w Białej o likwidacji jednostki organizacyjnej „Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Białej" i utworzeniu instytucji kultury „ Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji "w Białej  Uchwała NR XIII.172.2012.pdf
173. XIII/173/2012  upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi z dnia 5 marca 2012r, na działalność Burmistrza Białej  Uchwała NR XIII.173.2012.pdf
Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:
Informacja o stopniu zaspokajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za rok  2011  Informacja_OPS_sesja_nr_XIII.pdf

 

 

Uchwały na XIV sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28.06.2012 r. 

 

Lp. Nr  uchwały w sprawie:
174. XIV174/2012 zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2011 r.  Uchwała NR XIV.174.2012.pdf
175. XIV175/2012 udzielenia absolutorium Burmistrzowi  Białej  za 2011r. Uchwała NR XIV.175.2012.pdf
176. XIV176/2012 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027 Uchwała NR XIV.176.2012.pdfZał.1 część I.pdfZał. 1 część II.pdfZał. 2 część A.pdfZał. 2 część B (I).pdfZał. 2 część B (II).pdf
177. XIV177/2012 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012  Uchwała NR XIV.177.2012.pdf 
178. XIV178/2012 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  Uchwała NR XIV.178.2012.pdf 
179. XIV179/2012 zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Łączniku – Etap I” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  Uchwała NR XIV.179.2012.pdf 
180. XIV180/2012 zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Rewaloryzacja murów obronnych w Białej przy ul. Szkolnej – etap I” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Uchwała NR XIV.180.2012.pdf
181. XIV181/2012 zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Montaż solarów na budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Łączniku” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  Uchwała NR XIV.181.2012.pdf
182. XIV182/2012 uchwalenia Statutu Gminy Biała Uchwała NR XIV.182.2012.pdf
183. XIV183/2012 zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała   Uchwała NR XIV.183.2012.pdf
184. XIV184/2012 o zmianie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Biała  Uchwała NR XIV.184.2012.pdf
185 XIV185/2012 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego  na rzecz  najemcy  Uchwała NR XIV.185.2012.pdf
186. XIV186/2012 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego  na rzecz  najemcy.   Uchwała NR XIV.186.2012.pdf
187. XIV187/2012 wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała  położonych w Białej   Uchwała NR XIV.187.2012.pdf
188. XIV188/2012  rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej . Uchwała NR XIV.188.2012.pdf

 

Uchwały na XV sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 03.08.2012 r.

 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
189. XV/189/2012 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała Uchwała NR XV.189.2012.pdf
190. XV/190/2012 podziału Gminy Biała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Uchwała NR XV.190.2012.pdf
191. XV/191/2012 podziału Gminy Biała na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych Uchwała NR XV.191.2012.pdf
192. XV/192/2012 zmiany Statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Uchwała NR XV.192.2012.pdf
193. XV/193/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także zasady przyznawania, wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała Uchwała NR XV.193.2012.pdf
194. XV/194/2012 uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo wychowawczej oraz realizację innych zadań statutowych szkoły Rady Miejskiej w Białej. Uchwała NR XV.194.2012.pdf
195. XV/195/2012 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Biała przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu Gminy Biała Uchwała NR XV.195.2012.pdf
196. XV/196/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów Uchwała NR XV.196.2012.pdf
197. XV/197/2012 przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi z dnia 20 lipca 2012 roku, złożonej na uchwałę nr XXXVII/409/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz – Gostomia - Solec Uchwała NR XV.197.2012.pdf
198. XV/198/2012 przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi z dnia 20 lipca 2012 roku, na uchwałę nr XXXVII/410/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie chwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice Uchwała NR XV.198.2012.pdf
199. XV/199/2012 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Uchwała NR XV.199.2012.pdf
200 XV/200/2012 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemcy Uchwała NR XV.200.2012.pdf

 

Uchwały na XVI sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 19.09.2012 r.

 

Lp. Nr  uchwały w sprawie:
201. XVI.201.2012 wyrażenia  zgody na realizację projektu pn. „Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka II”.  Uchwała NR XVI.201.2012.pdf
202. XVI.202.2012 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała  na lata 2012-2027 , Zał. 1 (część I).pdfZał. 1 (część II).pdfZał. 2 (część A).pdfZał. 2 (część B1).pdf  ,Zał. 2 (częć B2).pdf
203. XVI.203.2012 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012  Uchwała NR XVI.203.2012.pdf
204. XVI.204.2012 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała NR XVI.204.2012.pdf
205. XVI.205.2012 określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biała. Uchwała NR XVI.205.2012.pdf
206. XVI.206.2012 nadania drogom wewnętrznym kategorii dróg gminnych  Uchwała NR XVI.206.2012.pdf
207. XVI.207.2012 pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej  Uchwała NR XVI.207.2012.pdf
Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:
Informacja o realizacji w Gminie Biała zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 i przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2012/2013  Informacja_oświata_sesja_nr_XVI.pdf

 

 

Uchwały na XVII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 09.11.2012 r.

 

Lp. Nr  uchwały w sprawie:
208. XVII/208/2012 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2013r. Uchwała NR XVII.208.2012.pdf
209. XVII/209/2012 obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2013 roku Uchwała NR XVII.209.2012.pdf
210. XVII/210/2012 ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych  oraz zwolnień z tego podatku   Uchwała NR XVII.210.2012.pdf
211. XVI/I211/2012 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027 Uchwała NR XVII.211.2012.pdf ,  Załącznik 1 (część I).pdf , Załącznik 1 (część II).pdf , Załacznik 2 (część A).pdf , Załącznik 2 (część B1).pdf , Załacznik 2 (część B2).pdf ,
212. XVII/212/2012 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012  Uchwała NR XVII.212.2012.pdf
213. XVII/213/2012 uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała NR XVII.213.2012.pdf
214. XVII/214/2012 o zmianie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” w Banku Spółdzielczym w Prudniku   Uchwała NR XVII.214.2012.pdf
215. XVII/215/2012 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rostkowice na lata 2012 -2019  Uchwała NR XVII.215.2012.pdf
Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:
Informacja o stopniu zaspokojenia potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji w mieście i gminie Biała za okres 01.01.2012– 30.09.2012 Informacja_GCK_sesja_nr_XVII.pdf
Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie działania posterunku policji w Białej za okres III kwartałów 2012 roku Informacja_Policja_sesja_nr_XVII.pdf
Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i ochrony p-poż. w mieście i w gminie Biała  oraz realizacja zadań w tym zakresie Informacja_UMB_ZK_sesja_nr_XVII.pdf
Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej Informacja_PUP_sesja_nr_XVII.pdf

Uchwały na XVIII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 30.11.2012 r.

 

Lp. Nr  uchwały w sprawie:
216. XVIII/216/2012 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała
217. XVIII/217/2012 uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok" Uchwała NR XVIII.217.2012.pdf , Załącznik do uchwały XVIII.217.2012.pdf
218. XVIII/218/2012 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2013 rok ,
219. XVIII/219/2012 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027    Uchwała NR XVIII.219.2012.pdf , Zał. nr 1 (część 1).pdf , Zał. nr 1 (część 2).pdf , Zał. nr 2 (część A).pdf , Zał. nr 2 (część B).pdf , Zał. nr 2 (część B1).pdf
220. XVI/II220/2012 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012  Uchwała NR XVIII.220.2012.pdf
221. XVIII/221/2012 o zmianie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” w Banku Spółdzielczym w Prudniku Uchwała NR XVIII.221.2012.pdf
222. XVIII/222/2012 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2012 rok ,
223. XVIII/223/2012 udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
224. XVIII/224/2012 przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” Uchwała NR XVIII.224.2012.pdf

 

 

 

Podmiot udostępniający: Gabriela Prokopowicz
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
Data wytworzenia: 2010-12.07

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 3972  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 154694

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
18sesja
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26