Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Projekty Uchwał Rady Miejskiej VI kadencji 2010-2014
(AKTY PRAWNE / Projekty Uchwał VI Kadencji (2010-2014))
[opublikował(a): Gabriela Prokopowicz dnia 2012-11-27 17:10:47, dokument aktualny]


Projekty uchwał na I sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 01.12.2010 r. 

 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
1 I/1/2010 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej Projekt uchwały Nr I-1-10.pdf
2. I/2/2010 wyboru Wiceprzewodniczących  Rady Miejskiej w Białej Projekt uchwały Nr I-2-10.pdf
3. I/3/2010 ustalenia   przedmiotu działania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej  Projekt uchwały Nr I-3-10.pdf
4. I/4/2010 ustalenia składów liczbowych Stałych  Komisji Rady Miejskiej w Białej Projekt uchwały Nr I-4-10.pdf
5. I/5/2010 wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Białej  Projekt uchwały Nr I-5-10.pdf
6. I/6/2010 wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego  Rady Miejskiej w Białej Projekt uchwały Nr I-6-10.pdf
7. I/7/2010 Przewodniczącego Komisji Rolnictwa , Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska   Rady Miejskiej w Białej  Projekt uchwały Nr I-7-10.pdf
8. I/8/2010 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Projekt uchwały Nr I-8-10.pdf
9. I/9/2010 prustalenia składu  osobowego  Komisji  Gospodarczej Rady Miejskiej w Białej Projekt uchwały Nr I-9-10.pdf
10 I/10/2010 ustalenia składu osobowego  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia , Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Białej  Projekt uchwały Nr I-10-10.pdf
11. I/11/2010 ustalenia składu  osobowego  Komisji  Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Białej Projekt uchwały Nr I-11-10.pdf
12. I/12/2010 ustalenia składu  osobowego   Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Białej Projekt uchwały Nr I-12-10.pdf 

 

Projekty uchwał na II sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 14.12.2010 r. 

 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
13. II/13/2010 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010  Projekt uchwały NR II-13-10.pdf , Załącznik Nr 1 do projektu uchwały II-13-10.pdf , Załącznik nr 2projektu uchwały NR II-13-10.pdf
14. II/14/2010 nie wygasania wydatków  bieżących w roku 2010. Projekt uchwały NR II-14-10.pdf
15. II/15/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie dla Gminy Biała na 2010 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie dla Gminy Biała na 2010 r Projekt uchwały NR II-15-10.pdf
16. II/16/2010 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na 2011 rok Projekt uchwały NR II-16-10.pdf
17. II/17/2010 uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok  Projekt uchwały NR II-17-10.pdf , Załącznik do projektu uchwały NR II-17-10.pdf
18. II/18/2010 wyznaczenia przedstawicieli Gminy Biała do Zgromadzenia Związku Gmin „ Aqua Silesia” Projekt uchwały NR II-18-10.pdf
19. II/9/2010 ustalenia wynagrodzenia  Burmistrza Białej Projekt uchwały NR II-19-10.pdf
20. II/20/2010 zarządzenia przeprowadzenia wyborów  sołtysów i rad sołeckich  w sołectwach  gminy Biała,  na kadencję 2010-2014 Projekt uchwały NR II-20-10.pdf
21. II/212010 zarządzenia przeprowadzenia wyborów Zarządu Osiedla Nr 1 i Nr 2  w Białej na kadencję 2010-2014Projekt uchwały NR II-21-10.pdf 
22. II/22/2010 uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w  Białej na 2011r. Projekt uchwały NR II-22-10.pdf

 


 

Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 10.02.2011 r. 

 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
23. III/23/2011 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik Projekt uchwały NR III-23-11.pdf
24. III/24/2011 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2025  Projekt uchwały NR III-24-11.pdf , Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011.pdf , WPF Załącznik Nr 1 do projektu uchwały NR III-24-11 (część 1).pdf , WPF Załącznik nr 2 (część B) do Uchwały Nr III-24-11.pdf , Załacznik Nr 1 do uchwały Nr III-24-11 (część 2).pdf , Załącznik nr 2 (część A) do Uchwały Nr III-24-11.pdf
25. III/25/2011 uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2011 Projekt uchwały NR III-25-11.pdf
26. III/26/2011 zaciągnięcia kredytu długoterminowego Projekt uchwały NR III-26-11.pdf
27. III/27/2011 zamiaru  likwidacji Publicznego Przedszkola w Ligocie Bialskiej i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Białej  Projekt uchwały NR III-27-11.pdf
28. III/28/2011 zamiaru  likwidacji Publicznego Przedszkola w Gostomi  i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Białej  Projekt uchwały NR III-28-11.pdf
29. III/29/2011 zamiaru  likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiczu i przekształcenia w Szkołę Filialną  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej  Projekt uchwały NR III-29-11.pdf , Projekt uchwały NR III-29-11-autopoprawka Burmistrza.pdf
20. III/30/2011 zamiaru  obniżenia stopnia organizacyjnego Filii Szkoły Podstawowej w Radostyni podporządkowanej Publicznej Szkole Podstawowej  im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej Projekt uchwały NR III-30-11.pdf
31. III/31.2011 zamiaru  obniżenia stopnia organizacyjnego Filii Szkoły Podstawowej w Gostomi podporządkowanej Publicznej Szkole Podstawowej  im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej  Projekt uchwały NR III-31-11.pdf , Projekt uchwały NR III-31-11-autopoprawka Burmistrza.pdf
32. III/32/2011 zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej ul. Tysiąclecia Nr 16   Projekt uchwały NR III-32-11.pdf ,  Projekt uchwały NR III-32-11-autopoprawka Burmistrza.pdf
33. III/33/2011 rozwiązania i  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu  _zalacznik7586
34. III/34/2011 zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Pogórzu i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Łączniku  Projekt uchwały NR III-34-11.pdf
35. III/35/2011 zamiaru  likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogórzu i przekształcenia w Szkołę Filialną Publicznej Szkoły Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku.  Projekt uchwały NR III-35-11.pdf , Projekt uchwały NR III-35-11-autopoprawka Burmistrza.pdf
36. III/36/2011 zamiaru  utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku  Projekt uchwały NR III-36-11.pdf , Projekt uchwały NR III-36-11-autopoprawka Burmistrza.pdf
37. III/37/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów  Projekt uchwały NR III-37-11.pdf 
38. III/38/2011 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Biała uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę  _zalacznik7567
39. III/39/2011 wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.  Projekt uchwały NR III-39-11.pdf 
40. III/40/2011 o zmianie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych  Projekt uchwały NR III-40-11.pdf
41. III/41/2011 zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2011  Projekt uchwały NR III-41-11.pdf
42. III/42/2011 wyrażenia zgody na odroczenie terminu płatności należności z tytułu czynszu Projekt uchwały NR III-42-11.pdf

 

Projekty uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 31.03.2011 r. 

 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
43. IV/43/2011

likwidacji Publicznego Przedszkola w Ligocie Bialskiej i utworzenia Oddziału  Zamiejscowego w Ligocie Bialskiej Publicznego Przedszkola w Białej  Projekt uchwały NR IV-43-11.pdf

44. IV/44/2011 likwidacji Publicznego Przedszkola w Gostomi  i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Białej  Projekt uchwały NR IV-44-11.pdf
45. IV/45/2011 likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiczu i przekształcenia w Szkołę Filialną  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej Projekt uchwały NR IV-45-11.pdf
46. IV/46/2011 obniżenia stopnia organizacyjnego Filii Szkoły Podstawowej w Radostyni podporządkowanej Publicznej Szkole Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza  w Białej  Projekt uchwały NR IV-46-11.pdf
47. IV/47/2011 obniżenia stopnia organizacyjnego Filii Szkoły Podstawowej w Gostomi podporządkowanej Publicznej Szkole Podstawowej  im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej Projekt uchwały NR IV-47-11.pdf
48. IV/48/2011 likwidacji Publicznego Przedszkola w Pogórzu i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Łączniku  Projekt uchwały NR IV-48-11.pdf
49. IV/49/2011 likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogórzu i przekształcenia w Szkołę Filialną Publicznej Szkoły Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku Projekt uchwały NR IV-49-11.pdf
50. IV/50/2011 o zmianie uchwały Nr XXII/257/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub w zakresie kultury.  Projekt uchwały NR IV-50-11.pdf
51. IV/51/2011 sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego Projekt uchwały NR IV-51-11.pdf
52. IV/52/2011 wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  w 2012 r. Projekt uchwały NR IV-52-11.pdf
53. IV/53/2011 trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego  Projekt uchwały NR IV-53-11.pdf
54. IV/54/2011 zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia ikasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
55. IV/55/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2011 r. Projekt uchwały NR IV-55-11.pdf
56. IV/56/2011 zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób
fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia ikasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów  Projekt uchwały NR IV-56-11.pdf
57. IV/57/2011 określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego Projekt Uchway nr IV-57-11.pdf
58. IV/58/2011 zmieniająca uchwałę Nr IV/42/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała  Projekt uchwały NR IV-58-11.pdf
59. IV/59/2011 wygaśnięcia mandatu radnego Projekt uchwały NR IV-59-11.pdf
60. IV/60/2011 upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi wniesionej  na działalność Burmistrza Białej Projekt uchwały NR IV-60-11.pdf
61. IV/61/2011 upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi wniesionej  na działalność Burmistrza Białej Projekt uchwały NR IV-61-11.pdf
62. IV/62/2011 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego  na rzecz  najemcy  Projekt uchwały NR IV-62-11.pdf
63. IV/63/2011 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej
Straży Pożarnej gminy Biała uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Projekt uchwały NR IV-63-11.pdf

 

Projekty uchwał na V sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 31.05.2011 r. 

 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
63. V/63/2011

przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2010 r  Projekt Uchwały nr V-63-11.pdf

64. V/64/2011 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej  za 2010r. Projekt Uchwały Nr V-64-11.pdf
65. V/65/2011 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2025  Projekt Uchwały Nr V-65-11.pdf , Załącznik Nr 1 cz.I do projektu Uchwały nr V-65-11.pdf, Załącznik Nr 1 cz.II do projektu Uchwały nr V-65-11.pdf, Załącznik Nr 2 cz.A do projektu Uchwały nr V-65-11.pdf , Załącznik Nr 2 cz.B do projektu Uchwały nr V-65-11.pdf
66. V/66/2011 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2011 Projekt Uchwały nr V-66-11.pdf
67. V/67/2011 zaciągnięcia kredytu długoterminowego Projekt Uchwały nr V-67-11.pdf
68. V/68/2011 uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2011 r. Projekt Uchwały nr V-68-11.pdf
69. V/69/2011 określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
70. V/70/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego orazpodatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów Projekt Uchwały nr V-70-11.pdf
71. V/71/2011 ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Biała  Projekt Uchwały nr V-71-11.pdf
72. V/72/2011 określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz dla nauczycieli - pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała.  Projekt Uchwały nr V-72-11.pdf
73. V/73/2011 ustalenia  sieci publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała. Projekt Uchwały nr V-73-11.pdf
74. V/74/2011 ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych  Projekt Uchwały nr V-74-11.pdf
75. V/75/2011 utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Białej u. Tysiąclecia Nr 16 Projekt Uchwały nr V-75-11.pdf
76. V/76/2011 utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łączniku ul. Fabryczna 4a  Projekt Uchwały nr V-76-11.pdf
77. V/77/2011 zmiany Uchwały Nr XXIX/323/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu Gminy Biała Projekt Uchwały nr V-77-11.pdf
78. V/78/2011 wyrażenia opinii o projekcie uchwały  Rady Powiatu w Prudniku w sprawie  przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegającego na likwidacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego  Projekt Uchwały nr V-78-11.pdf 
79. V/79/2011 rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej  Projekt Uchwały nr V-79-11.pdf
80. V/80/2011 rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej  Projekt Uchwały nr V-80-11.pdf


 Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 04.08.2011 r. 

 

 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
81. VI/81/2011 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała Projekt Uchwały nr VI-81-11.pdf
82.. VI/82/2011 przyjęcia Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2012-2014 Projekt Uchwały nr VI-82-11.pdf
83. VI/83/2011 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027  Projekt Uchwały nr VI-83-11.pdf , Zał.1- część I.pdf , Zał.1-część II.pdf , Zał.2- część A.pdf , Zał.2 część B.pdf
84. VI/84/2011 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2011 Projekt Uchwały nr VI-84-11.pdf
85. VI/85/2011 udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” w Banku Spółdzielczym w Prudniku    Projekt Uchwały nr VI-85-11.pdf
86. VI/86/2011 uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biała i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu do tego uprawnionego   Projekt Uchwały nr VI-86-11.pdf
87. VI/87/2011 nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Białej ul. Tysiąclecia Nr 16  Projekt Uchwały nr VI-87-11.pdf , Załącznik do projektu uchwały nr VI-87-11.pdf
88.. VI/88/2011 nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Łączniku ul. Fabryczna 4a   Projekt Uchwały nr VI-88-11.pdf
89. VI/89/2011 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała Projekt Uchwały nr VI-89-11.pdf , Załącznik do projektu uchwały nr VI-88-11.pdf
90. VI/90/2011 powołania  zespołu do opiniowania kandydatur  na ławników  Projekt Uchwały nr VI-90-11.pdf
91. VI/91/2011 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia , Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Białej Projekt Uchwały nr VI-91-11.pdf
92. VI/92/2011 upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi z dnia 30 maja 2011 dotyczącej   działalność Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego w  Białej  Projekt Uchwały nr VI-92-11.pdf
93. VI/93/2011 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego  na rzecz  najemcy  Projekt Uchwały nr VI-93-11.pdf
94. VI/94/2011 wyrażenia zgody na dzierżawę działek gruntu  stanowiących mienie Gminy Biała  Projekt Uchwały nr VI-94-11.pdf

 

Projekty uchwał na VII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 05.09.2011 r. 

 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
95. VII/95/2011 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu  finansowego gminnej instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r  Projekt Uchwały nr VI-95-11.pdf
96.. VII/96/2011 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata   2011-2025
97. VII/97/2011 zmian  budżetu  Gminy Biała na 2011 rok
98. VII/98/2011 uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  Projekt Uchwały nr VI-98-11.pdf
99. VII/99/2011 określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Biała  Projekt Uchwały nr VI-99-11.pdf
100. VII/100/2011 zmiany Statutu Gminy Biała  Projekt Uchwały nr VI-100-11.pdf
101. VII/101/2011 utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r  Projekt Uchwały nr VI-101-11.pdf
102. VII/102/2011 rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej  Projekt Uchwały nr VI-102-11.pdf
103. VII/103/2011 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego  na rzecz  najemcy  Projekt Uchwały nr VI-103-11.pdf

 

Projekty uchwał na VIII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 26.10.2011 r.

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
105. VIII/105/2011 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027  Projekt uchwały NR VIII.105.2011.pdf , Zał. 1 (częć I).pdf , Zał. 1 (część 2).pdf , Zał. 2 (część A).pdf , Zał. 2 (część B).pdf
106. VIII/106/2011 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2011  Projekt uchwały NR VIII.106.2011.pdf , Załącznik do Projektu Uchwały nr VIII-106-11.pdf
107. VIII/107/2011 uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  Projekt uchwały NR VIII.107.2011.pdf
108, VIII/108/2011 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Projekt uchwały NR VIII.108.2011.pdf
109. VIII/109/2011 uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na 2011 rok  Projekt uchwały NR VIII.109.2011.pdf
110. VIII/110/2011 ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Białej  Projekt uchwały NR VIII.110.2011.pdf
111. VIII/111/2011 ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach  ławników do Sądu Rejowego w Prudniku na kadencję  2012 - 2015  Projekt uchwały NR VIII.111.2011.pdf
112. VIII/112/2011 wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję lat 2012 – 2015  Projekt uchwały NR VIII.112.2011.pdf
113. VIII/113/2011 przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012 2016  Projekt uchwały NR VIII.113.2011.pdf
114. VIII/114/2011 określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymii podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Projekt uchwały NR VIII.114.2011.pdf
115. VIII/115/2011 określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Biała   Projekt uchwały NR VIII.115.2011.pdf
116. VIII/116/2011 zgłoszenia sołectwa Józefów do Programu Odnowy Wsi Województwa Opolskiego Projekt uchwały NR VIII.116.2011.pdf
117. VIII/117/2011 określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Biała  Projekt uchwały NR VIII.117.2011.pdf
118. VIII/118/2011 rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej  Projekt uchwały NR VIII.118.2011.pdf
119. VIII/119/2011 upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi z dnia 18 września  2011r.  na działalność Burmistrza   Białej Projekt uchwały NR VIII.119.2011.pdf
120. VIII/120/2011 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego  na rzecz  najemcy  Projekt uchwały NR VIII.120.2011.pdf
121. VIII/121/2011 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2012r.  Projekt uchwały NR VIII.121.2011.pdf
122. VIII/122/2011 ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku  Projekt uchwały NR VIII.122.2011.pdf
123. VIII/123/2011 o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego  Projekt uchwały NR VIII.123.2011.pdf

 

Projekty uchwał na IX sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 30.11.2011 r.

 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
124. IX/124/2011 uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok"    Projekt uchwały NR IX.124.2011.pdf
125. IX/125/2011 Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  Projekt uchwały NR IX.125.2011.pdf , Załącznik do projektu uchwały NR IX.125.2011.pdf
126. IX/126/2011 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2012 rok  Projekt uchwały NR IX.126.2011.pdf
127, IX/127/2011 ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  Projekt uchwały NR IX.127.2011.pdf
128. IX/128/2011 przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w gminie Biała  Projekt uchwały NR IX.128.2011.pdf
129. IX/129/2011 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2011   Projekt uchwały NR IX.129.2011.pdf
130. IX/130/2011 uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027  Projekt uchwały NR IX.130.2011.pdfZał. 1 (część 1).pdfZał. 1 (część 2).pdfZał. 2 (część A).pdfZał. 2 (częśćB).pdf
131. IX/131/2011 rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej    Projekt uchwały NR IX.131.2011.pdf
132. IX/132/2011 sprzedaży w drodze bezprzetargowej  zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Białej przy ulicy Kościuszki.  Projekt uchwały NR IX.132.2011.pdf

 

Projekty uchwał na X sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 29.12.2011 r.

 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
134. X/134/2011 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027  Projekt uchwały NR IX.134.2011.pdf
135. X/135/2011 uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012  Projekt uchwały NR IX.135.2011.pdf
136. X/136/2011 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027 Projekt uchwały NR IX.136.2011.pdf
137. X/137/2011 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2011  Projekt uchwały NR IX.137.2011.pdf
138. X/138/2011  o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej (ul. Prudnicka, Czarna, 1-Maja, Szkolna, Reymonta i Oświęcimska)” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  Projekt uchwały NR IX.138.2011.pdf
139. X/139/2011 określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego  Projekt uchwały NR IX.139.2011.pdf
140. X/140/2011 zamiaru włączenia Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łączniku  do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Łączniku  Projekt uchwały NR IX.140.2011.pdf
141. X/141/2011 wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „ Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. Projekt uchwały NR IX.141.2011.pdf
142. X/142/2011 przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012 -2016  Projekt uchwały NR IX.142.2011.pdf
143. X/143/2011 zmiany Statutu Gminy Biała  Projekt uchwały NR IX.143.2011.pdf
144. X/144/2011 wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Białej   Projekt uchwały NR IX.144.2011.pdf
 
145. X/145/2011 uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w  Białej na 2012r.  Projekt uchwały NR IX.145.2011.pdf
146. X/146/2011 przekazania skargi według właściwości Projekt uchwały NR IX.134.2011.pdf

 

Projekty uchwał na XI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 10.02.2012 r.

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
147.. XI/147/2012 przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała  Projekt uchwały NR IX.147.2011.pdf , Załącznik studium.pdf
148. XI/148/2012 przystąpienia do  sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze Projekt uchwały NR IX.148.2011.pdf ,Załącznik Pogórze.pdf
149. XI/149/2012 przystąpienia do  sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice  Projekt uchwały NR IX.149.2011.pdf , Załącznik Chrzelice.pdf
150. XI/150/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej i nadania Statutu  Projekt uchwały NR IX.150.2011.pdf
151. XI/151/2012 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027  Projekt uchwały NR IX.151.2011.pdf
152. XI/152/2012 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012  Projekt uchwały NR IX.152.2011.pdf
153. XI/153/2012 udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” w Banku Spółdzielczym w Prudniku    Projekt uchwały NR IX.153.2011.pdf
154 XI/154/2012 zaciągnięcia kredytu długoterminowego   Projekt uchwały NR IX.154.2011.pdf
155. XI/155/2012 wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  w 2013 r.  Projekt uchwały NR IX.155.2011.pdf
156. XI/156/2012 powołania komisji doraźnej do opracowania propozycji zmian do  Statutu Gminy Biała Projekt uchwały NR IX.156.2011.pdf
157. XI/157/2012 zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2012  Projekt uchwały NR IX.157.2011.pdf
158. XI/158/2012 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego celem pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o Wodociągi i Kanalizacja w Białej , Projekt uchwały NR IX.158.2011.pdf
159. XI/159/2012 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy , Projekt uchwały NR IX.159.2011.pdf
160. XI/160/2012 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego celem pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Białej  Projekt uchwały NR IX.160.2011.pdf
161. XI/161/2012 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego celem pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Białej  Projekt uchwały NR IX.161.2011.pdf

 Projekty uchwał na XII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 29.02.2012 r.

 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
162 XII/162/2012 udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi do reprezentowania  Rady Miejskiej  w Białej  przed   Naczelnym Sądem Administracyjnym  Projekt uchwały NR XII.162.2012.pdf
163 XII/163/2012 udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi do reprezentowania Rady Miejskiej  w Białej  przed Naczelnym Sądem Administracyjnym  Projekt uchwały NR XII.163.2012.pdf
164 XII/164/2012 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  Projekt uchwały NR XII.164.2012.pdf

 

Projekty uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 26.04.2012 r.

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
165. XIII/165/2012 przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała  Projekt uchwały NR XIII.165.2012.pdfZmiana studium 2012.pdf
166. XIII/166/2012 uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała.  Projekt uchwały NR XIII.166.2012.pdf
167. XIII/167/2012 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027  Projekt uchwały NR XIII.167.2012.pdf, Zał. 1 (część 2).pdf , Zał. 2 (część B.2).pdf, Zał.1 (część 1).pdf, Zał.2 (część A).pdf, Zał.2 (część B.1).pdf
168. XIII/168/2012 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012  Projekt uchwały NR XIII.168.2012.pdf
169. XIII/169/2012 uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów  Projekt uchwały NR XIII.169.2012.pdf
170. XIII/170/2012 uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2012 rok  Projekt uchwały NR XIII.170.2012.pdf
171. XIII/171/2012 włączenia Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łączniku  do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Łączniku  Projekt uchwały NR XIII.171.2012.pdf
172. XIII/172/2012 zmiany uchwały Rady Miejskiej w Białej o likwidacji jednostki organizacyjnej „Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Białej" i utworzeniu instytucji kultury „ Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji "w Białej  Projekt uchwały NR XIII.172.2012.pdf
173. XIII/173/2012  upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi z dnia 5 marca 2012r, na działalność Burmistrza Białej.

 

Projekty uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28.06.2012 r.

 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
174 XIV174/2012 zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2011 r..  Projekt uchwały NR XIV.174.2012.pdf
175. XIV175/2012 udzielenia absolutorium Burmistrzowi  Białej  za 2011r. Projekt uchwały NR XIV.175.2012.pdf
176. XIV176/2012 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027 , Zał.1 część I.pdfZał. 1 część II.pdfZał. 2 część A.pdfZał. 2 część B (I).pdfZał. 2 część B (II).pdf
177. XIV177/2012 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012  Projekt uchwały NR XIV.177.2012.pdf 
178. XIV178/2012 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  Projekt uchwały NR XIV.178.2012.pdf 
179. XIV179/2012 zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Łączniku – Etap I” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  Projekt uchwały NR XIV.179.2012.pdf 
180. XIV180/2012 zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Rewaloryzacja murów obronnych w Białej przy ul. Szkolnej – etap I” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Projekt uchwały NR XIV.180.2012.pdf
181. XIV181/2012 uchwalenia Statutu Gminy Biała  Projekt uchwały NR XIV.181.2012.pdf
182. XIV182/2012 zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Rewaloryzacja murów obronnych w Białej przy ul. Szkolnej – etap I” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  Projekt uchwały NR XIV.182.2012.pdf
183. XIV183/2012 zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała   Projekt uchwały NR XIV.183.2012.pdf
184. XIV184/2012 o zmianie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Biała  Projekt uchwały NR XIV.184.2012.pdf
185 XIV185/2012 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego  na rzecz  najemcy  Projekt uchwały NR XIV.185.2012.pdf
186. XIV186/2012 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego  na rzecz  najemcy.   Projekt uchwały NR XIV.186.2012.pdf
187. XIV187/2012 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego  na rzecz  najemcy  Projekt uchwały NR XIV.187.2012.pdf
188. XIV188/2012  rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej . Projekt uchwały NR XIV.188.2012.pdf

 

 

Projekty uchwał na XV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 03.08.2012 r.

 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
189. XV/189/2012 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała   Projekt uchwały NR IX.189.2012.pdf
190. XV/190/2012 podziału Gminy Biała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Projekt uchwały NR IX.190.2012.pdf
191. XV/191/2012 podziału Gminy Biała na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych   Projekt uchwały NR IX.191.2012.pdf 
192. XV/192/2012 zmiany Statutu  Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej  Projekt uchwały NR IX.192.2012.pdf
193. XV/193/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także zasady przyznawania, wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała  Projekt uchwały NR IX.193.2012.pdf
194. XV/194/2012 uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo wychowawczej oraz realizację innych zadań statutowych szkoły Rady Miejskiej w Białej. Projekt uchwały NR IX.194.2012.pdf
195. XV/195/2012 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Biała przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu Gminy Biała Projekt uchwały NR IX.195.2012.pdf
196. XV/196/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów  Projekt uchwały NR IX.196.2012.pdf
197. XV/197/2012 przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu  skargi z dnia 20 lipca 2012 roku, złożonej  na uchwałę nr XXXVII/409/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz  – Gostomia - Solec Projekt uchwały NR IX.197.2012.pdf
198. XV/198/2012 przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi z dnia 20 lipca 2012 roku,   na uchwałę nr XXXVII/410/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie  chwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice  Projekt uchwały NR IX.198.2012.pdf
199. XV/199/2012 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemcyProjekt uchwały NR IX.199.2012.pdf
200 XV/200/2012 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy  Projekt uchwały NR IX.200.2012.pdf

 Projekty uchwał na XVI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 19.09.2012 r.

 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
201. XVI/201/2012 wyrażenia  zgody na realizację projektu pn. „Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka II”.  Projekt uchwały NR XVI.201.2012.pdf
202. XVI/202/2012 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała  na lata 2012-2027 Projekt uchwały NR XVI.202.2012.pdf Zał. nr 1 (cz.I).pdf Zał. nr 1 (cz.II).pdf Zał. nr 2 (cz.A).pdf Zał. nr 2 (cz.B).pdf Zał. nr 2 (cz.B1).pdf
203. XVI/203/2012 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012  Projekt uchwały NR XVI.203.2012.pdf
204. XVI/204/2012 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Projekt uchwały NR XVI.204.2012.pdf
205. XVI/205/2012 określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biała. Projekt uchwały NR XVI.205.2012.pdf
206. XVI/206/2012 nadania drogom wewnętrznym kategorii dróg gminnych  Projekt uchwały NR XVI.206.2012.pdf
207. XVI/207/2012 pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej  Projekt uchwały NR XVI.207.2012.pdf

 

Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 09.11.2012 r.

 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
208. XVII/208/2012 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2013r. Projekt uchwały NR XVII.208.2012.pdf
209. XVII/209/2012 ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku Projekt uchwały NR XVII.209.2012.pdf
210. XVII/210/2012 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012  Projekt uchwały NR XVII.210.2012.pdf
211. XVI/I211/2012 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027  Projekt uchwały NR XVII.211.2012.pdf , Załącznik 1 (część I).pdf , Załącznik 1 (część II).pdf , Załacznik 2 (część A).pdf , Załącznik 2 (część B1).pdf , Załacznik 2 (część B2).pdf
212. XVII/212/2012 uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Projekt uchwały NR XVII.212.2012.pdf
213. XVII/213/2012 o zmianie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” w Banku Spółdzielczym w Prudniku   Projekt uchwały NR XVII.213.2012.pdf
214. XVII/214/2012 przyjęcia porozumienia  odnośnie wspólnej realizacji zadania polegającego na wykonaniu dokumentu pn. Analiza Wykonalności jako załącznika do wniosku składanego w partnerstwie do konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie ze środków Mechanizmów Finansowych EOG  Projekt uchwały NR XVII.214.2012.pdf
215. XVII/215/2012 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rostkowice na lata 2012 -2019  Projekt uchwały NR XVII.215.2012.pdf

 

Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 30.11.2012 r. 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
216. XVIII/216/2012 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała  Projekt uchwały NR XVIII.216.2012.pdf
217. XVIII/217/2012 uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok" Projekt uchwały NR XVIII.217.2012.pdf , Załącznik do projektu uchwały NR XVIII.217.2012.pdf
218. XVIII/218/2012 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2013 rok  Projekt uchwały NR XVIII.218.2012.pdf , Załącznik do projektu uchwały NR XVIII.218.2012.pdf
219. XVIII/219/2012  
220. XVI/II220/2012 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012   Projekt uchwały NR XVIII.220.2012.pdf
221. XVIII/221/2012 o zmianie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” w Banku Spółdzielczym w Prudniku    Projekt uchwały NR XVIII.221.2012.pdf
222. XVIII/222/2012 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2012 rok  Projekt uchwały NR XVIII.222.2012.pdf , Załącznik do projektu uchwały NR XVIII.222.2012.pdf
223. XVIII/223/2012 udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  Projekt uchwały NR XVIII.216.2012.pdf
224. XVIII/224/2012 przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”  Projekt uchwały NR XVIII.224.2012.pdf

 

Podmiot udostępniający: Gabriela Prokopowicz
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
Data wytworzenia: 2010-11-29

 

 

 

 

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2667  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 93589

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
POZ.223
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26