Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwały Rady Miejskiej z roku 2009
(AKTY PRAWNE / Uchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010))
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2012-06-05 14:57:41, dokument aktualny]


 Uchwały z XXII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 24 lutego 2009 r.

Lp. Nr  uchwały w sprawie:
 253.  XXII/253/09 o  zmianie  uchwały Nr XVI/164/04 Rady Miejskiej w Białej w sprawie zasad  przyznawania  usług opiekuńczych oraz odpłatności  za  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania Uchwała_Nr XXII-253-09.pdf
 254.  XXII/254/09 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 Uchwała_Nr XXII-254-09.pdf , Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII-254-09.pdf , Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII-254-09.pdf 
 255.  XXII/255/09 uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także zasady przyznawania, wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała  Uchwała_Nr XXII-255-09.pdf
 256.  XXII/256/09 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009, ustalenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli   Uchwała_Nr XXII-256-09.pdf
 257.  XXII/257/09 zasad przyznawania stypendium   dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne  lub  sportowe Uchwała_Nr XXII-257-09.pdf
 258.  XXII/258/09 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2009-2015 Uchwała_Nr XXII-258-09.pdfZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII-258-09.pdf
 259.  XXII/259/09 zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2009  Uchwała_Nr XXII-259-09.pdf
260. XXII/260/09 zmiany uchwały Nr XX/241/08 Rady Miejskiej w Białej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców  Uchwała_Nr XXII-260-09.pdf
261. XXII/261/09 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ – GOSTOMIA - SOLEC  Uchwała_Nr XXII-261-09.pdf
262. XXII/262/09 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE  Uchwała_Nr XXII-262-09.pdf
263. XXII/263/09 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI – ROSTKOWICE - WILKÓW  Uchwała_Nr XXII-263-09.pdf

 

 Uchwały z XXIII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 22 kwietnia 2009 r.

Lp. Nr uchwały w sprawie:
264. XXIII/264/09 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej  za 2008r Uchwała NR XXIII-264-09.pdf
265. XXIII/265/09 przyjęcia Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2009-2011  Uchwała NR XXIII-265-09.pdf
 266.  XXIII/266/09 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała Uchwała NR XXIII-266-09.pdf
 267.  XXIII/267/09 zaciągnięcia kredytu długoterminowego  Uchwała NR XXIII-267-09.pdf , Załącznik Nr 1 do uchwały NR XXIII-267-09.pdf  , Załącznik Nr 2 do uchwały NR XXIII-267-09.pdf
 268.  XXIII/268/09 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 Uchwała NR XXIII-268-09.pdf
 269.  XXIII/269/09 zmieniająca uchwałę  w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów Uchwała NR XXIII-269-09.pdf
 270.  XXIII/270/09 wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Uchwała NR XXIII-270-09.pdf
 271.  XXIII/271/09 dostosowania opisu granic stałych  obwodów głosowania Gminy Biała do stanu faktycznego  Uchwała NR XXIII-271-09.pdf
 272.  XXIII/272/09 utworzenia odrębnych obwodów głosowania  w wyborach  do  Parlamentu Europejskiego  Uchwała NR XXIII-272-09.pdf
273. XXIII/273/09 zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała NR XXIII-273-09.pdf


 

Uchwały z XXIV sesji Rady Miejskiej w Białej  w dniu 27 maja 2009 r.

Lp. Nr uchwały w sprawie:
274. XXIV/274/09 wspólnej realizacji projektu o nazwie „Termomodernizacja obiektu szkolnego zlokalizowanego w Białej”. Uchwała NR XXIV-274-09.pdf
275. XXIV/275/09 dokapitalizowania spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej Spółka z o.o.   Uchwała NR XXIV-275-09.pdf
 276.  XXIV/276//09 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 Uchwała NR XXI-276-09.pdf , Załacznik nr 1do uchwały Nr XXIV-276-09.pdf
 277.  XXIV/277/09 zaciągnięcia kredytu długoterminowego  Uchwała NR XXI-277-09.pdf 
 278.  XXIV/278/09 zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała Nr XXIV-278-09.pdf
 279.  XXIV/279/09 wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  w 2010 r.  Uchwała Nr XXIV-279-09.pdf
 280.  XXIV/280/09 określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i wicedyrektorów i innych  nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole  oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla  nauczyciela– pedagoga, logopedy, psychologa  i doradcy zawodowego , zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Biała  Uchwała NR XXIV-280-09.pdf
 281.  XXIV/281/09 przyjęcia Programu profilaktyki raka szyjki macicy  na lata 2009 – 2013 w Gminie Biała  Uchwała NR XXIV-281-09.pdf
 282.  XXIV/282/09 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.  Uchwała NR XXI-282-09.pdf

 

Uchwały na XXV sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 31 sierpnia  2009 r.

Lp. Nr uchwały w sprawie:
283. XXV/283/09 przyjęcia informacji Burmistrza Białej z wykonania budżetu Gminy Biała oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kulturyza okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r.
Uchwała Nr XXV-283-09.pdf
284. XXV/284/09 uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta BIAŁA
Uchwała XXV-284-09.pdf
 285.  XXV/285/09 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009  Uchwała Nr XXV-285-09.pdf, Załącznik do uchwały Nr XXV-285-09.pdf, Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV-285-09.pdf
 286.  XXV/286/09 określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Białej  Uchwała Nr XXV-286-09.pdf
 287.  XXV/287/09 uchwały w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Uchwała Nr XXV-287-09.pdf
 288.  XXV/288/09 udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie „Wspólne Źródła- Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” w Banku Spółdzielczym w Prudniku  Uchwała Nr XXV-288-09.pdf
 289.  XXV/289/09 przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”  Uchwała Nr XXV-289-09.pdf
 290.  XXV/290/09 przyjęcie przez Gminę Biała zadania z zakresu administracji rządowej Uchwała Nr XXV-290-09.pdf
 291.  XXV/291/09 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Solec na lata 2009-2016.  Uchwała Nr XXV-291-09.pdf
292. XXV/292/09  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chrzelice na lata 2009-2016 Uchwała Nr XXV-292-09.pdf
293. XXV/293/09 nadania drodze wewnętrznej kategorii drogi gminnejUchwała Nr XXV-293-09.pdf,Załącznik do uchwały Nr XXV-293-09.pdf
294. XXV/294/09 zaliczenia ulic: Kilińskiego, Lipowej i Stare Miasto w mieście Biała do kategorii dróg gminnych Uchwała Nr XXV-294-09.pdf , Załącznik do uchwały Nr XXV-294-09.pdf
295. XXV/295/09 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Biała Uchwała Nr XXV-295-09.pdf
296. XXV/296/09 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Biała Uchwała Nr XXV-296-09.pdf
297. XXV/297/09 upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi wniesionej  na działalność Burmistrza Białej Uchwała Nr XXV-297-09.pdf

Uchwały na XXVI sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 października  2009 r.

Lp. Nr uchwały w sprawie:
298. XXVI/298/09 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 Uchwała Nr XXV-298-09.pdf, Załacznik nr 1 do Uchwały NR XXVI-298-09.pdf
299. XXVI/299/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie dla Gminy Biała na 2009 r. Uchwała Nr XXV-299-09.pdf
300. XXVI/300/09 wyrażenia woli przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu „Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości”  Uchwała Nr XXV-300-09.pdf
 301.  XXVI/301/09 zasad przyznawania stypendium dla uczniów szkół  ponadgimnazjalnych i studentów za szczególne osiągnięcia sportowe. Uchwała Nr XXV-301-09.pdf
 302.  XXVI/302/09 rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej  Uchwała Nr XXV-302-09.pdf
 303.  XXVI/303/09 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu mieszkalnego na rzecz  najemcy.  Uchwała Nr XXV-303-09.pdf
 304.  XXVI/304/09 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu mieszkalnego na rzecz  najemcy. Uchwała Nr XXV-304-09.pdf


 

Uchwały na XXVII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 listopada 2009 r.

Lp. Nr uchwały w sprawie:
305. XXVII/305/09 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2010r. Uchwała Nr XXVII-305-09.pdf
306. XXVII/306/09 ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku  Uchwała Nr XXVII-306-09.pdf
 307..  XXVII/307/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie dla Gminy Biała na 2009 r. Uchwała Nr XXVII-307-09.pdf, Załącznik do uchwały Nr XXVII-307-09.pdf
308. XXVII/308/09 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 Uchwała Nr XXVII-308-09.pdf, Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII-308-09.pdf , Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII-308-09.pdf
 309.  XXVII/309/09 przystąpienia do realizacji projektu  „ Wspólny rozwój – ja w przedszkolu a mama w pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez  Europejski Fundusz Społeczny Uchwała Nr XXVII-309-09.pdf
 310.  XXVII/310/09 uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010” Uchwała Nr XXVII-310-09.pdf, Załącznik do uchwały Nr XXVII-310-09.pdf
 311.  XXVII/311/09 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu mieszkalnego  na rzecz  najemcy.. Uchwała Nr XXVII-311-09.pdf

 

Uchwały na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 7 grudnia 2009 r.

Lp. Nr uchwały w sprawie:
312. XXVIII/312/09 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 r ,  Uchwała NR XXVIII-312-09.pdf , Załącznik Nr 1 do uchwały NR XXVIII- 312-09.pdf  , Załącznik Nr 2 do uchwały NR XXVIII- 312-09.pdf
313. XXVIII/313/09 nie wygasania wydatków  bieżących w roku 2009. Uchwała NR XXVIII-313-09.pdf

Uchwały na XXIX sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 grudnia 2009 r.

Lp. Nr uchwały w sprawie:
314. XXIX/314/09 udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” w Banku Spółdzielczym w Prudniku   Uchwała NR XXIX-314-09.pdf
315. XXIX/315/09 uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010 Informacja opisowa-4.pdf, Informacja o stanie mienia do projektu uchwały budżetowej na rok 2010.pdf, Prognoza_długu.pdf
 316.  XXIX/316/09 uchwały w sprawie nie wygasania wydatków  bieżących w roku 2009. Uchwała NR XXIX-316-09.pdf
 317.  XXIX/317/09 uchylenia uchwały Nr XXIV/277/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała NR XXIX-317-09.pdf
 318.  XXIX/318/09 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała NR XXIX-318-09.pdf
 319.  XXIX/319/09 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 Uchwała NR XXIX-319-09.pdf , Załącznik Nr 1 do projektu uchwały NR XXIX-319-09.pdf , Załącznik Nr 2 do projektu uchwały NR XXIX-319-09.pdf
320. XXIX/320/09 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  dla Gminy Biała na 2010 rok Uchwała NR XXIX-320-09.pdf Załącznik do Uchwałny Nr XXIX-320-09.pdf
321. XXIX/321/09 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2010, ustalenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Uchwała NR XXIX-321-09.pdf
322. XXIX/322/09 ustalenia  sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała. Uchwała NR XXIX-322-09.pdf
323. XXIX/323/09  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu Gminy Biała
Uchwała.XXIX-323-09.pdf
324. XXIX/324/09 uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w  Białej na 2010r. Uchwała NR XXIX-324-09.pdf
325. XXIX/325/09 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu mieszkalnego  na rzecz  najemcy. Uchwała NR XXIX-325-09.pdf

 

Podmiot udostępniający: Gabriela Prokopowicz
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
Data wytworzenia: 2009-02-27

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2024  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 13380

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
aktualizacja linku
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26