Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2010
(AKTY PRAWNE / Projekty Uchwał V Kadencji (2006-2010))
[opublikował(a): Gabriela Prokopowicz dnia 2011-04-27 14:38:36, dokument aktualny]


Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 19 lutego 2010 r.

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
326. XXX/326/10 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego  celem pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o Wodociągi i Kanalizacja w Białej Projekt uchwały Nr XXX-326-10.pdf
327. XXX/327/10 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010 .Projekt uchwały Nr XXX-327-10.pdf


Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 marca  2010 r.

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
328. XXXI/328/10 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010  Projekt uchwały Nr XXX-328-10.pdf
329. XXXI/329/10 zaciągnięcia kredytu długoterminowego Projekt uchwały Nr XXX-329-10.pdf
330. XXXI/330/10 zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej (ul. Prudnicka, Czarna, 1 Maja, Szkolna, Reymonta i Oświęcimska)” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  Projekt uchwały Nr XXX-330-10.pdf
331. XXXI/331/10 zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Utworzenie centrum integracji i rekreacji w Pogórzu” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  Projekt uchwały Nr XXX-331-10.pdf
332. XXXI/332/10 wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  w 2011 r   Projekt uchwały Nr XXX-332-10.pdf
333. XXXI/333/10 dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Biała do stanu faktycznego Projekt uchwały Nr XXX-333-10.pdf , Załącznik do uchwały NR XXXI-333-10.pdf , Uzasadnienie do projektu uchwały Nr XXX-333-10.pdf
362. XXXI/362/10 uchwalenia statutu sołectwa Chrzelice  Projekt uchwały Nr XXX-362-10.pdf , Uzasadnienie do projektu uchwały Nr XXXI-362-10.pdf
363. XXXI/363/10 uchwalenia statutu osiedla Nr 1 w Białej Projekt uchwały Nr XXX-363-10.pdf, Uzasadnienie do projektu uchwały Nr XXXI-363-10.pdf
365. XXXI/365/10 zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2010.  Projekt uchwały Nr XXX-365-10.pdf
366. XXXI/366/10 zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Białej przy ulicy Plac Zamkowy-działka 1265/3  Projekt uchwały Nr XXX-366-10.pdf
367. XXXI/367/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy.   Projekt uchwały Nr XXX-367-10.pdf

Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 kwietnia 2010 r. 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
373. XXXII/373/10 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała Projekt uchwały Nr XXX-373-10.pdf
374. XXXII/374/10 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego  celem pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o Wodociągi i Kanalizacja w Białej  .Projekt uchwały Nr XXX-374-10.pdf
375. XXXII/375/10 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej  za 2009r. Projekt uchwały Nr XXX-375-10.pdf
376. XXXII/376/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy Projekt uchwały Nr XXX-376-10.pdf

Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 czerwca 2010 r. 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
377. XXXIII/380/10  zmian budżetu Gminy Biała na 2010r
378. XXXIII/381/10 zaciągnięcia kredytu długoterminowego Projekt uchwały Nr XXXIII-381-10.pdf
379. XXXIII/382/10 określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej  Projekt uchwały Nr XXXIII-382-10.pdf
380. XXXIII/383/10 określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze  Projekt uchwały Nr XXXIII-383-10.pdf
381. XXXIII/384/10 upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.    Projekt uchwały Nr XXXIII-384-10.pdf
382. XXXIII/385/10 przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu systemowego pn.”Program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/20011” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -  Priorytet  IX Poddziałanie 9.1.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Projekt uchwały Nr XXXIII-385-10.pdf
383. XXXIII/386/10 przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu  systemowego pn.”Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w latach 2010-2013.  Projekt uchwały Nr XXXIII-386-10.pdf
384. XXXIII/387/10 Planu Odnowy Miejscowości Łącznik na lata 2010-201 7Projekt uchwały Nr XXXIII-387-10.pdf, PLAN ODNOWY MIEJSCOWOSCI LACZNIK.pdf
385. XXXIII/388/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty najemcy przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego stanowiącego jednorodzinny budynek mieszkalny położony w Białej ul. Parkowa 9  Projekt uchwały Nr XXXIII-388-10.pdf
386. XXXIII/389/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy.  Projekt uchwały Nr XXXIII-389-10.pdf
387. XXXIII/390/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy  Projekt uchwały Nr XXXIII-390-10.pdf

Projekty uchwał na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 04.08.2010 r. 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
388. XXXIV/392/10 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała. Projekt uchwały Nr XXXIII-392-10.pdf
389. XXXIV/393/10 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010 Projekt uchwały Nr XXXIII-393-10.pdf, Załącznik doprojektu uchwały Nr XXXIII-393-10.pdf
390 XXXIV/394/10 wygaśnięcia mandatu radnej. Projekt uchwały Nr XXXIII-394-10.pdf

Projekty uchwał na XXXV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu31.08.2010 r. 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
395. XXXV/395/10  przyjęcia informacji Burmistrza Białej z wykonania budżetu Gminy Biała oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r  Projekt uchwały Nr XXXV-395-10.pdf
396 XXXV/396/10 szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biała i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu do tego uprawnionego Projekt uchwały Nr XXXV-396-10.pdf
397.. XXXV/397/10 pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych Projekt uchwały Nr XXXV-397-10.pdf
398. XXXV/398/10 zmiany  uchwały Nr XXXIII/388/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty najemcy przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego jednorodzinny budynek mieszkalny położony w Białej ul. Parkowa 9 Projekt uchwały Nr XXXV-398-10.pdf
399. XXXV/399/10 zmiany uchwały Nr XXXIII/389/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali mieszkalnych  na rzecz najemcy Projekt uchwały Nr XXXV-399-10.pdf
400. XXXV/400/10 zmiany uchwały NR XXXIII/390/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemcy 
401. XXXV/401/10 zmiany uchwały Nr XI/133/07 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie zasad nabywania,zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata Projekt uchwały Nr XXXV-400-10.pdf
402. XXXV/402/10 przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” Projekt uchwały Nr XXXV-402-10.pdf

Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 11.10.2010 r. 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
403. XXXVI/403/10 utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. Projekt uchwały Nr XXXV-403-10.pdf
404 XXXVI/404/10 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010 Projekt uchwały Nr XXXV-404-10.pdf, Załacznik Nr 1 doprojektu uchwały Nr XXXV-404-10.pdf, Załacznik Nr 2 doprojektu uchwały Nr XXXV-404-10.pdf
405.. XXXVI/405/10 przystąpienia Gminy Biała   do realizacji projektu  pn. „Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz SpołecznyProjekt uchwały Nr XXXV-405-10.pdf
406. XXXVI/406/10 przystąpienia Gminy Biała   do realizacji projektu  pn. „Wspólny rozwój – ja w przedszkolu a mama w pracy II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Projekt uchwały Nr XXXV-406-10.pdf
407. XXXVI/407/10 określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Projekt uchwały Nr XXXV-407-10.pdf
408. XXXVI/408/10 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego  celem pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o Wodociągi i Kanalizacja w Białej Projekt uchwały Nr XXXV-408-10.pdf

 

Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 05.11.2010 r. 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
409. XXXVII/409/10  
410. XXXVII/410/10  
411. XXXVII/411/10  
412. XXXVII/412/10  
413. XXXVII/413/10  
414. XXXVII/414/10 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010 Projekt uchwały Nr XXXVII-414-10.pdf , Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr XXXVII-414-10.pdf, Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr XXXVII-414-10.pdf, Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Nr XXXVII-414-10.pdf
415. XXXVII/415/10 Serial: 6Z3A-T2J7-XMB2zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie dla Gminy Biała na 2010 r Projekt uchwały Nr XXXVII-415-10.pdf
416.. XXXVII/416/10 uchwalenia „Program  Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Biała na lata 2010-2012 z perspektywą na lata 2013-2016” wraz z „Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Biała na lata 2010 -2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Projekt uchwały Nr XXXVII-416-10.pdf , Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr XXXVII-416-10.pdf, Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr XXXVII-416-10.pdf , Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Nr XXXVII-416-10.pdf
417. XXXVII/417/10 przystąpienia Gminy Biała   do realizacji projektu  pn. „Aktywni strażacy – bezpieczni mieszkańcy”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Projekt uchwały Nr XXXVII-417-10.pdf
418. XXXVII/418/10 zgłoszenia Sołectwa Grabina do Programu Odnowy Wsi Województwa Opolskiegozgłoszenia Sołectwa Grabina do Programu Odnowy Wsi Województwa Opolskiego Projekt uchwały Nr XXXVII-418-10.pdf
419. XXXVII/419/10 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grabina na lata 2010-2017zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grabina na lata 2010-2017 Projekt uchwały Nr XXXVII-419-10.pdf
420. XXXVII/420/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy Projekt uchwały Nr XXXVII-420-10.pdf
421. XXXVII/421/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy Projekt uchwały Nr XXXVII-421-10.pdf
422. XXXVII/422/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy  Projekt uchwały Nr XXXVII-422-10.pdf
423. XXXVII/423/10 wyrażenia zgody na dzierżawę działek gruntu  stanowiących mienie Gminy Biała Projekt uchwały Nr XXXVII-423-10.pdf

Podmiot udostępniający: Gabriela Prokopowicz
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
Data wytworzenia: 2010-02-17

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1136  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 25878

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poz.362 i 363
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26